Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Vengrija

Naujausia redakcija: 07-03-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Vengrija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš kaltininko už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese kaltininkui (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kurioje proceso stadijoje turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau pateikti ieškinį (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) ją nagrinėjant? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas man priteisia žalos atlyginimą, ar aš, kaip nukentėjęs nuo nusikaltimo, galiu naudotis kokia nors specialia pagalba, vykdant kaltininko atžvilgiu priimtą teismo sprendimą? 1.7.
2. Kompensacija iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė numatyta tik asmenims, nukentėjusiems nuo tam tikros rūšies nusikaltimo? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė numatyta tik asmenims, patyrusiems tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė gauti kompensaciją numatyta tik tam tikrą pilietybę turintiems arba tam tikroje valstybėje gyvenantiems asmenims? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Vengrijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nustatomas kaltininkas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš jo? 2.9.
2.10. Jeigu kaltininkas nebuvo nustatytas arba nuteistas, ar vis dar yra galimybė prašyti kompensacijos? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokia žala atlyginama? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas mažiausias ir (arba) didžiausias priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią už tą pačią žalą gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimą sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba apskaičiuojant kompensacijos dydį? 2.16.
2.17. Ar galiu gauti kompensacijos avansą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą dėl kompensacijos? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš kaltininko už padarytą žalą

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese kaltininkui (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Pagal 1998 m. įstatymą Nr. XIX dėl baudžiamojo proceso kodekso nukentėjusysis (kaip privati šalis) gali pareikšti kaltininkui civilinį ieškinį dėl žalos, kylančios tiesiogiai dėl veikos, sudarančios pagrindą pateikti kaltinimą, atlyginimo – kitaip tariant, baudžiamojoje byloje kaltinamasis yra atsakingas tik už nusikalstama veika padarytą žalą.

1.2. Kurioje proceso stadijoje turėčiau pateikti ieškinį?

Civilinį ieškinį galima pateikti nuo baudžiamosios bylos iškėlimo iki (vėliausiai) pirmosios instancijos teismo pasitarimo dėl nuosprendžio priėmimo datos.

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Civilinį ieškinį gali pateikti nukentėjusioji šalis arba, jeigu ji miršta, jos įpėdiniai. Tam tikrais atvejais ieškinį gali pateikti prokuroras.

Nukentėjusioji šalis civilinius reikalavimus gali pateikti tyrimo institucijai arba prokuratūrai prieš pateikiant kaltinimus ir teismui, jeigu kaltinimai jau buvo pateikti.

1.4. Kaip turėčiau pateikti ieškinį (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Nėra teisinės normos, reglamentuojančios ieškinio pateikimo tvarką arba ieškinio vertę. Privati šalis gali prašyti kompensuoti ne tik faktinę žalą, bet ir negautą pelną, palūkanas, tiesiogines išlaidas bei atstovavimo mokestį.

viršųviršų

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) ją nagrinėjant?

Nagrinėjant civilinį ieškinį privati šalis turi būti informuojama apie tokio ieškinio pasekmes.

Teisingumo įstaiga (pavaldi teisingumo ministrui) teikia nukentėjusiesiems pagalbą – prieš pradedant nagrinėti baudžiamąją bylą nukentėjusiosios šalies prašymu suteikia jai informaciją ir konsultaciją.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Žalos, dėl kurios pateikiamas ieškinys, įrodymus turi pateikti privati šalis. Tam šalis turi naudoti tinkamas įrodinėjimo priemones. Nagrinėjant bylą šalis teismo leidimu gali tiesiogiai apklausti kaltinamą asmenį ir liudytojus.

1.7. Jeigu teismas man priteisia žalos atlyginimą, ar aš, kaip nukentėjęs nuo nusikaltimo, galiu naudotis kokia nors specialia pagalba, vykdant kaltininko atžvilgiu priimtą teismo sprendimą?

Privačios šalies prašymu, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, gali būti paskirtas laikinas turto areštas. Laikiną turto areštą galima taikyti ir tam turtui, kuris nėra susijęs su nusikaltimu. Išsami teismo patenkinto civilinio ieškinio vykdymo tvarka nustatyta 1994 m. įstatyme Nr. LIII dėl teisminio vykdymo.

2. Kompensacija iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip. Remiantis 2005 m. įstatymu Nr. CXXXV dėl paramos nukentėjusiems nuo nusikaltimo ir valstybės kompensacijos, kompensacijos galima reikalauti iš Teisingumo įstaigos paramos nukentėjusiems nuo nusikaltimo tarnybos.

viršųviršų

2.2. Ar ši galimybė numatyta tik asmenims, nukentėjusiems nuo tam tikros rūšies nusikaltimo?

Taip. Žala kompensuojama tik fiziniams asmenims, kurie nukentėjo nuo prieš juos padaryto tyčinio smurtinio nusikaltimo.

2.3. Ar ši galimybė numatyta tik asmenims, patyrusiems tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Žala kompensuojama tik jeigu dėl padaryto nusikaltimo nukentėjusioji šalis mirė arba patyrė sunkius kūno arba sveikatos sužalojimus.

2.4. Ar nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Kompensacija išmokama fiziniam asmeniui, kuris nusikaltimo metu yra mirusio asmens arba nukentėjusios šalies artimiausias giminaitis, įtėvis (įmotė), globėjas (-a), įvaikintas ar globojamas vaikas, sutuoktinis arba partneris ir gyveno (-a) kartu su dėl padaryto nusikaltimo mirusiu ir (arba) sunkius kūno arba sveikatos sužalojimus patyrusiu asmeniu. Kompensacija taip pat išmokama asmeniui, kuris pagal įstatymą, teismo arba institucijos sprendimą arba galiojančią sutartį turi išlaikyti kurį nors iš minėtų asmenų.

2.5. Ar galimybė gauti kompensaciją numatyta tik tam tikrą pilietybę turintiems arba tam tikroje valstybėje gyvenantiems asmenims?

Kompensaciją gali gauti Vengrijos piliečiai, kiekvienos ES valstybės narės piliečiai, perkeltieji asmenys, teisėtai apsistoję Vengrijos Respublikos teritorijoje, prekybos žmonėmis aukos, asmenys, turintys teisę gauti kompensaciją pagal tarptautinę sutartį arba abipusiškumo principą tarp savo kilmės valstybės ir Vengrijos, ir asmenys, nuolat gyvenantys arba turintys teisėtą įprastą gyvenamąją vietą kurioje nors ES valstybėje narėje. Kompensacija taip pat išmokama nukentėjusiesiems, kurie turi leidimą gyventi Vengrijoje ir į ją atvykti.

viršųviršų

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Vengrijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Taip. Jeigu nusikaltimas buvo padarytas Vengrijoje, prašymas gali būti pateiktas kiekvienoje ES valstybėje narėje. Tokiais atvejais žala kompensuojama, jeigu pareiškėjas atitinka reikalavimus, nustatytus 2005 m. įstatyme Nr. CXXXV dėl paramos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimo ir valstybės kompensacijos.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip. Jeigu nėra iškelta baudžiamoji byla, prašymas išmokėti kompensaciją negali būti patenkintas.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Ne. Prašymą galima pateikti baudžiamojo proceso metu.

2.9. Jeigu nustatomas kaltininkas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš jo?

Ne.

2.10. Jeigu kaltininkas nebuvo nustatytas arba nuteistas, ar vis dar yra galimybė prašyti kompensacijos? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Nukentėjusysis turi teisę gauti kompensaciją net jeigu kaltininko tapatybė nebuvo nustatyta.

Jeigu kaltinamasis buvo išteisintas, žala kompensuojama tik jeigu asmuo buvo išteisintas dėl nepilnametystės, nepakaltinamumo, prievartos arba grasinimo, klaidos, teisinės apsaugos, būtinojo reikalingumo, aukštesniojo pareigūno įsakymo, kaltinamojo mirties, senaties, suteiktos malonės, arba jeigu nusikaltimas nebekelia visuomenei pavojaus arba pavojus tapo mažareikšmis; arba jeigu asmuo buvo išteisintas dėl kitų priežasčių, nurodytų 1978 m. įstatyme Nr. IV dėl baudžiamojo kodekso.

viršųviršų

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Taip.

Prašymai išmokėti kompensaciją turi būti pateikti per tris mėnesius nuo nusikaltimo padarymo dienos. Yra trys šios taisyklės išimtys:

Jeigu prašymas nebuvo pateiktas dėl neišvengiamų kliūčių, jį galima pateikti per 3 mėnesius nuo tokios kliūties išnykimo.

Jeigu išaiškėja, kad iš pradžių administracinėje byloje nagrinėta veika turi nusikaltimo sudėties požymių, prašymą galima pateikti per tris mėnesius nuo baudžiamosios bylos iškėlimo.

Jeigu priežastinis ryšys tarp nukentėjusiojo kūno arba sveikatos sužalojimų ir nusikaltimo išaiškėja vėliau, prašymą galima pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos.

2.12. Kokia žala atlyginama?

Kad būtų galima nustatyti žalos dydį, prašyme reikia nurodyti materialinės žalos, patirtos dėl nusikaltimo, sumą, negautų pajamų dydį (pateikiant įrodymus) ir visas dėl nusikaltimo padarymo patirtas išlaidas, arba išlaidas, kurios buvo patirtos atlyginant nusikaltimo padarytus nuostolius.

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Kompensacija sumokama vienkartine arba mėnesine išmoka.

Kompensacijos, kuri išmokama kaip vienkartinė išmoka, dydis:

 • 100 % žalos, neviršijančios penkių pagrindinių sumų;
 • kai žala svyruoja nuo penkių iki dešimties pagrindinių sumų, vienkartinės sumos dydis lygus penkioms pagrindinėms sumoms;

ir 75 % sumos, viršijančios penkias pagrindines sumas.

viršųviršų

 • Kai žala dešimt kartų viršija pagrindinę sumą, išmoką sudaro pagrindinė suma, padauginta iš 8,75, ir 50 % sumos, viršijančios dešimt pagrindinių sumų, tačiau neviršijančios 15 pagrindinių sumų.

Jeigu numatoma, kad dėl nusikaltimo sužalojimus patyrusio asmens nedarbingumas truks ilgiau nei 6 mėnesius, toks asmuo gali prašyti išmokos, iš dalies kompensuojančios jo negautas nuolatines pajamas. Išmokos dydis lygus:

 • 75 % patvirtintų prarastų pajamų, jeigu nukentėjusysis nėra sulaukęs 18 metų arba jam reikalinga priežiūra,
 • 50 % patvirtintų prarastų pajamų, jeigu nukentėjusiajam nereikalinga priežiūra.
2.14. Ar yra nustatytas mažiausias ir (arba) didžiausias priteisiamos sumos dydis?

Taip.

Įstatyme nustatyta pagrindinė suma, kurią sudaro 43 %bendrų vidutinių mėnesinių pajamų, kurias už praėjusius metus paskelbė Centrinė statistikos tarnyba (2006 m. tai buvo 62 651 HUF).

Nukentėjusysis gali prašyti vienkartinės išmokos visiems arba daliai nusikaltimu sukeltų nuostolių atlyginti. Gali būti nustatyta didžiausia vienkartinė kompensacija, kuri neviršija penkiolikos pagrindinių sumų.

Didžiausia kompensacijos suma, išmokama kaip mėnesinė išmoka, lygi pagrindinei sumai. Išmoka gali būti mokama ne ilgiau kaip trejus metus.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią už tą pačią žalą gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Taip.

viršųviršų

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimą sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba apskaičiuojant kompensacijos dydį?

Taip.

Papildoma sąlyga valstybės kompensacijai gauti yra nukentėjusiojo finansinė padėtis. Todėl vertinamos pareiškėjo pajamos. Ieškovas, kurio pajamos atskaičiavus mokesčius (asmeninės pajamos, jeigu jis yra šeimos narys) neviršija sumos, lygios dviem pagrindinėms sumoms, turi teisę gauti kompensaciją (2006 m. didžiausia pajamų suma siekė 125 302 HUF).

Įstatyme kai kuriais atvejais dėl nukentėjusiojo elgesio nenumatoma galimybė išmokėti kompensaciją: tam tikri veiksmai arba neveikimas panaikina galimybę gauti žalos kompensaciją, net jeigu asmens pajamos mažesnės už nustatytą ribą. Pavyzdžiui, nukentėjusysis neturi teisės gauti kompensacijos, jeigu žala jau buvo atlyginta arba jeigu nebuvo pasinaudota teise gauti draudimo išmoką, kuria galima tikėtis visiškai arba iš dalies atlyginti žalą; jeigu nukentėjusysis išprovokavo nusikaltimą arba prisidėjo prie žalos atsiradimo; jeigu nukentėjusysis baudžiamojo proceso arba žalos kompensavimo procedūros metu nebendradarbiauja su institucijomis; arba jeigu nukentėjusysis padarė nusikaltimą, susijusį su nusikaltimu, dėl kurio atsirado žala.

2.17. Ar galiu gauti kompensacijos avansą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Ne.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Reikalingą formą galite atsisiųsti internetu:

viršųviršų

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Formą taip pat galima gauti Teisingumo įstaigos regioniniuose filialuose. Šių filialų kontaktinius duomenis galima gauti nemokamu telefono numeriu 06-80-244-444.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Teisingumo įstaigos paramos nukentėjusiesiems regioninės tarnybos gali padėti užpildyti prašymą.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą dėl kompensacijos?

Prašymą galima pateikti Teisingumo įstaigos paramos nukentėjusiesiems regioninei tarnybai.

2.21. Ar yra paramos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Vengrijos Respublikoje yra daugybė visuomeninių organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų. Kai kurios iš jų padeda konkrečioms nukentėjusiųjų grupėms (pvz., moterims), kitos padeda asmenims, nukentėjusiems nuo konkrečios rūšies nusikaltimo (pvz., nukreipto į būstą).

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Vengrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-03-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė