Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Mad'arsko

Poslední aktualizace: 07-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Mad'arsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit? 1.3.
1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, a/nebo vyčíslit jednotlivé složky škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení anebo v jeho průběhu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu získat nějakou zvláštní pomoc při výkonu rozhodnutí proti pachateli? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci 2.
2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění? 2.4.
2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě? 2.5.
2.6. Mohu požádat o odškodnění Maďarsko v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění? 2.11.
2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny? 2.12.
2.13. Jak se určí výše náhrady škody? 2.13.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat? 2.14.
2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem odškodnění za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)? 2.15.
2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat odškodnění nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o odškodnění? 2.19.
2.20. Kam mám žádost zaslat? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na pomoc obětem trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání odškodnění ve formě náhrady škody od pachatele trestného činu

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)?

Podle zákona XIX z roku 1998 o trestním řízení může oběť (jakožto soukromá strana) uplatnit proti pachateli trestného činu občanskoprávní nárok na náhradu škod plynoucích přímo z tohoto činu, na kterém se zakládá obžaloba – jinými slovy, v trestním řízení obžalovaný odpovídá pouze za škody způsobené trestným činem.

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Občanskoprávní nárok lze uplatnit ode dne zahájení trestního řízení až do dne, kdy se senát soudu prvního stupně odebere na závěrečnou poradu.

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit?

Občanskoprávní nárok může uplatnit poškozený, nebo, pokud poškozený zemře, její dědic. V určitých případech může občanskoprávní nárok uplatnit státní zástupce.

Poškozený může uplatnit občanskoprávní nárok u vyšetřovatele nebo na státního zastupitelství před podáním obžaloby a u soudu, u kterého byla obžaloba podána.

1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku, a/nebo vyčíslit jednotlivé složky škody)?

Neexistuje žádné právní ustanovení o tom, jak by měl být nárok uplatněn nebo jak by měla být uvedena jeho výše. Kromě skutečných škod může soukromá strana žádat náhradu ušlého zisku, úroků, hotových výdajů a poplatků na právní zastoupení.

NahoruNahoru

1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení anebo v jeho průběhu?

V průběhu projednávání občanskoprávní žaloby musí být soukromá strana informována o jejích následcích.

Soudní kancelář (pod dohledem ministerstva spravedlnosti) nabízí pomoc obětem tím, že na žádost poškozené strany poskytuje informace a rady před zahájením trestního řízení.

1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Soukromá strana musí předložit doklad o škodě, s ohledem na kterou uplatňuje nárok na náhradu. Strana musí za tímto účelem předložit odpovídající důkazy. V průběhu řízení může soukromá strana na základě povolení soudu přímo vyslýchat obviněného a svědka.

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu získat nějakou zvláštní pomoc při výkonu rozhodnutí proti pachateli?

Na žádost soukromé strany může být přikázáno odebrání věci pro zajištění občanskoprávního nároku. Obstavení může být rozšířeno i na majetek, který nesouvisí s trestným činem. Podrobná pravidla o výkonu rozhodnutí soudu ve věci občanskoprávního nároku jsou stanovena v zákoně LIII z roku 1994 o výkonu soudních rozhodnutí.

2. Získání odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci

2.1. Je možné získat odškodnění od státu nebo orgánu veřejné moci?

Ano. Podle zákona CXXXV z roku 2005 o pomoci obětem trestných činů a o odškodnění poskytovaném státem lze odškodnění žádat od Služby pro podporu obětí při Soudní kanceláři.

NahoruNahoru

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Ano. Náhradu škody lze vyplatit pouze fyzickým osobám, na kterých byl spáchán úmyslný násilný trestný čin.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Odškodnění lze vyplatit pouze pokud poškozená strana v důsledku trestného činu zemřela nebo utrpěla vážnou tělesnou újmu nebo vážnou újmu na zdraví.

2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat odškodnění?

Ano. Odškodnění lze vyplatit fyzické osobě, která je v době spáchání trestného činu nejbližším příbuzným, osvojitelem, pěstounem, osvojencem, dítětem v pěstounské péči, manželem nebo druhem zemřelého nebo poškozeného a která žije ve stejné domácnosti jako zemřelá osoba/osoba, která utrpěla tělesnou újmu nebo újmu na zdraví v důsledku úmyslného násilného trestného činu. Odškodnění lze vyplatit také fyzické osobě, která musí podle zákona, na základě rozhodnutí soudu nebo některého orgánu nebo platné dohody podporovat některou z výše uvedených osob.

2.5. Je možnost získat odškodnění omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě?

Odškodnění mohou získat maďarští státní příslušníci, státní příslušníci členských států EU, vysídlené osoby oprávněně pobývající na území Maďarské republiky, oběti nezákonného obchodování s lidmi, osoby mající právo na odškodnění na základě mezinárodní dohody nebo vzájemnosti mezi státem státní příslušnosti dotčené osoby a Maďarskem a osoby s místem bydliště nebo obvyklého a zákonného místa bydliště v některém z členských států EU. Náhradu škody lze také vyplatit obětem, které mají povolení k pobytu v Maďarsku nebo imigrační povolení k pobytu v Maďarsku.

NahoruNahoru

2.6. Mohu požádat o odškodnění Maďarsko v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano. Žádost lze předložit v kterémkoli členském státě EU, pokud byl trestný čin spáchán v Maďarsku. V těchto případech může být odškodnění vyplaceno, jestliže žadatel splňuje požadavky stanovené v zákoně CXXXV z roku 2005 o pomoci obětem trestných činů a o odškodnění poskytovaném státem.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Ano. Pokud neprobíhá žádné trestní řízení, nelze žádost o odškodnění schválit.

2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Ne. Žádost lze podat v průběhu trestního řízení.

2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat odškodnění od pachatele trestného činu?

Ne.

2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Oběť má právo na odškodnění, i když nebyl zjištěn pachatel trestného činu.

Jestliže byl obžalovaný zproštěn obžaloby, má poškozený nárok na odškodnění pouze v případě, pokud k osvobození došlo z důvodu nezletilosti, nepříčetnosti, násilí nebo hrozby, chyby, nutné obrany, krajní nouze, nařízení nadřízeného, úmrtí pachatele trestného činu, promlčení, udělení milosti, nebo pokud společenská nebezpečnost trestného činu pominula nebo se stala nepatrnou, nebo pokud k osvobození došlo z jiných důvodů stanovených v zákoně IV z roku 1978, trestním řádu.

NahoruNahoru

2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění?

Ano.

Žádosti o odškodnění musí být podány do tří měsíců ode dne zahájení trestního řízení. Z tohoto pravidla existují tři výjimky:

Pokud žádost nebyla podána z důvodu nevyhnutelných obtíží, lze ji podat do 3 měsíců od pominutí těchto obtíží.

Pokud se čin dříve vyšetřovaný jako součást správního řízení později ukáže být trestným činem, musí být žádost podána do tří měsíců od zahájení trestního řízení.

Pokud se příčinná souvislost mezi tělesnou újmou nebo újmou na zdraví oběti a trestným činem projeví až v pozdějším stádiu, lze žádost podat do tří měsíců od tohoto dne.

2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny?

Pro určení škody musí žádost uvádět částku hmotné škody utrpěné v důsledku trestného činu, ušlý zisk (doložený) a náklady vzniklé v důsledku trestného činu nebo v souvislosti s nápravou škody způsobené trestným činem.

2.13. Jak se určí výše náhrady škody?

Náhrada škody se vyplácí jednorázově nebo jako měsíční dávky.

Výše náhrady škody placené jednorázově:

 • 100 % škody nepřesahující pětinásobek základní částky,
 • v případě škody ve výši pěti až desetinásobku základní částky je jednorázová platba pětinásobkem základní částky,

a 75 % části, která přesahuje pětinásobek základní částky.

NahoruNahoru

 • V případě škod přesahujících desetinásobek základní částky představuje platba 8,75 násobek základní částky a 50 % části nad desetinásobek základní částky, avšak nejvýše 15 násobek základní částky.

Jestliže pracovní nezpůsobilost poškozené osoby způsobená trestným činem bude pravděpodobně trvat déle než 6 měsíců, může tato osoba žádat dávky jako částečnou náhradu sníženého pravidelného příjmu. Výše dávek je následující:

 • 75 % potvrzeného snížení příjmu v případě, že je oběť mladší 18 let nebo že je závislá na péči jiných osob,
 • 50 % potvrzeného snížení příjmu v případě, že oběť není závislá na péči jiných osob.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat?

Ano.

Zákon uznává základní částku, která představuje 43 % hrubého průměrného národního měsíčního příjmu zveřejňovaného Ústředním statistickým úřadem za rok předcházející předchozímu roku (v roce 2006 tento příjem činil 62 651 HUF).

Celkovou nebo částečnou náhradu hmotné škody způsobené trestným činem může oběť žádat ve formě jednorázové platby. Jako jednorázovou náhradu škody lze získat nejvýše 15 násobek základní částky.

Maximální výše náhrady škody vyplácené formou měsíčních dávek se rovná základní částce. Dávky lze vyplácet nejdéle po dobu tří let.

2.15. Odečte se od odškodnění poskytnutého státem odškodnění za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)?

Ano.

NahoruNahoru

2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat odškodnění nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy?

Ano.

Další podmínkou pro získání odškodnění od státu jsou finanční prostředky oběti. Proto se posuzují příjmy žadatele. Na odškodnění má nárok žadatel, jehož čistý příjem (individuální příjem, pokud je žadatel členem domácnosti) nepřesahuje dvojnásobek základní částky. (V roce 2006 činila hranice příjmů 125 302 HUF).

Zákon v některých případech vylučuje poskytnutí odškodnění z důvodu jednání oběti: některé činy nebo opomenutí oběť zbavují nároku na odškodnění, ačkoli její příjmy nepřesahují stanovenou hranici. Oběť tedy nemá právo na odškodnění, jestliže škoda již byla nahrazena nebo jestliže nebyl uplatněn pojistný nárok, který by mohl zcela nebo zčásti nahradit škodu, jestliže oběť trestný čin vyprovokovala nebo přispěla ke vzniku škody, jestliže oběť nespolupracuje s orgány v trestním řízení nebo řízení o odškodnění, nebo jestliže oběť spáchala trestný čin v souvislosti s trestným činem, který způsobil škodu.

2.17. Může mi být vyplacena záloha na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o odškodnění? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít?

Potřebný formulář lze stáhnout z internetu:

NahoruNahoru

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Formulář je k dispozici také u regionálních orgánů Soudní kanceláře. Kontaktní údaje na regionální orgány lze získat na bezplatném telefonním čísle: 06-80-244-444.

2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o odškodnění?

S vyplněním žádosti vám pomůže regionální Služba pro podporu obětí při Soudní kanceláři.

2.20. Kam mám žádost zaslat?

Žádost lze předložit regionální Službě pro podporu obětí při Soudní kanceláři.

2.21. Existují nějaké organizace na pomoc obětem trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc?

V Maďarské republice existuje několik občanských organizací, které nabízejí pomoc obětem trestných činů. Některé z nich pomáhají určité kategorii obětí (např. ženám), zatímco jiné pomáhají osobám, které se staly oběťmi v důsledku určitých trestných činů (např. domácího násilí).

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Mad'arsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království