Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Унгария

Последна актуализация: 07-03-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Унгария

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди, нанесени от осъдено лице по наказателно дело 1.
1.1. При какви условия мога да претендирам обезщетение за вреди в рамките на производството срещу извършителя (наказателно дело)? 1.1.
1.2. На кой етап от производството следва да предявя иска? 1.2.
1.3. Как и пред кого трябва да предявя иска? 1.3.
1.4. Как трябва да представя иска (да посоча обща сума и/или да опиша претърпените вреди)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа юридическа помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск? 1.6.
1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, съществува ли специална помощ на мое разположение в качеството ми на жертва на престъпление, свързана с изпълнението на присъдата срещу извършителя? 1.7.
2. Получаване на обезщетение от държавата или обществен орган 2.
2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или обществен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност само до лица, които са засегнати от определени видове престъпления? 2.2.
2.3. Ограничена ли е тази възможност само до лица, които са претърпели определени видове наранявания? 2.3.
2.4. Възможно ли е роднини на жертви, починали в резултат на престъпление, или лица, които те издържат да получат обезщетение? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или лица, живеещи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да искам обезщетение от Унгария, ако престъплението е извършено на територията на друга държава? Ако това е възможно, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е за престъплението да бъде уведомена полицията? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да изчакам резултата от следствени действия или наказателни производства, преди да получа право да искам обезщетение? 2.8.
2.9. Ако извършителят на престъплението е идентифициран, необходимо ли е първо да предприема действия за получаване на обезщетение от него? 2.9.
2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, имам ли право на обезщетение? Ако имам такова право, какви доказателства трябва да предоставя в подкрепа на моето искане? 2.10.
2.11. Предвиден ли е краен срок за подаване на искането на обезщетение? 2.11.
2.12. Какви вреди подлежат на обезщетяване? 2.12.
2.13. Как се изчислява размера на обезщетението? 2.13.
2.14. Предвидени ли са минимални и/или максимални размери на обезщетението? 2.14.
2.15. Приспадат ли се от размера на изплатеното от държавата обезщетение други обезщетения, които съм получил или мога да получа от други източници за същите вреди (напр. застрахователно обезщетение)? 2.15.
2.16. Прилагат ли се други критерии, които могат да обусловят възможността да получа обезщетение или начина на изчисляване на размера на обезщетението, като например моето поведение спрямо събитието, което е причинило увреждането? 2.16.
2.17. Мога ли да получа авансово част от обезщетението? При какви условия? 2.17.
2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и информация относно подаването на искане на обезщетение? Има ли специална телефонна линия или интернет-страница, с които мога да се консултирам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа юридическа помощ за подаване на искането? 2.19.
2.20. Къде трябва да подам искането? 2.20.
2.21. Съществуват ли организации за подпомагане на жертви на престъпления, предлагащи допълнителна помощ? 2.21.

 

1. Получаване на обезщетение под формата на обезщетение за вреди, нанесени от осъдено лице по наказателно дело

1.1. При какви условия мога да претендирам обезщетение за вреди в рамките на производството срещу извършителя (наказателно дело)?

Съгласно Закон Nº XIX от 1998 г. относно наказателния процес, жертвата може (като частна страна) да предяви иск срещу извършителя за обезщетяване на вреди, произтичащи пряко от деянието, на основание на което е образувано наказателното производство, казано по друг начин, в рамките на наказателното производство обвиненият носи отговорност само за вреди, причинени чрез престъпление.

1.2. На кой етап от производството следва да предявя иска?

Гражданският иск може да бъде заведен от датата на образуване на наказателното производство (най-късно) до датата на първото заседание за произнасяне на първа инстанция.

НагореНагоре

1.3. Как и пред кого трябва да предявя иска?

Гражданският иск може да бъде предявен от увредената страна или, при смърт на лицето, от неговите наследници. В някои случаи искът може да бъде предявен от прокурора.

Увредената страна може да предяви граждански иск пред разследващия орган или пред прокуратурата преди внасянето на обвинителния акт, а след внасянето му – пред съда.

1.4. Как трябва да представя иска (да посоча обща сума и/или да опиша претърпените вреди)?

Не съществуват нормативни разпоредби, регламентиращи начина на предявяване на иска или неговия размер. В допълнение към действително претърпените вреди, гражданският ищец в наказателно производство може да претендира обезщетение за пропуснати ползи, лихви, направени разноски или хонорара на процесуалния представител.

1.5. Мога ли да получа юридическа помощ преди и/или по време на производството?

В процеса на разглеждане на гражданския иск гражданския ищец следва да бъде информирана относно последиците от иска.

НагореНагоре

Службата по правосъдие (функционираща под контрола на Министерството на правосъдието) предоставя помощ на жертви на престъпления, и информация и консултации на увредената страна по нейно искане преди началото на наказателното производство.

1.6. Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Вредите, за които се отнася искът, се доказват от частната страна. За тази цел тази страна трябва да предостави съответни доказателства. В рамките на производството частната страна може, с разрешение на съда, да разпитва пряко обвинения и свидетелите.

1.7. Ако съдът ми присъди обезщетение за вреди, съществува ли специална помощ на мое разположение в качеството ми на жертва на престъпление, свързана с изпълнението на присъдата срещу извършителя?

По искане на частната страна може да се наложи запор върху имуществото на длъжника с цел обезпечаване на гражданския иск. Възможно е да се запорира и имущество, което не е свързано с престъпление. Подробните правила за изпълнение на удовлетворени от съда граждански искове по наказателни дела са уредени в Закон Nº LIII от 1994 г. относно съдебното изпълнение.

НагореНагоре

2. Получаване на обезщетение от държавата или обществен орган

2.1. Възможно ли е да се получи обезщетение от държавата или обществен орган?

Да. Съгласно Закон Nº CXXXV от 2005 г. относно подпомагането и предоставянето на обезщетения от държавата на жертвите на престъпления, потърпевшите лица могат да искат обезщетения от Центъра за подпомагане на жертви на престъпления към Службата за правосъдие.

2.2. Ограничена ли е тази възможност само до лица, които са засегнати от определени видове престъпления?

Да. Обезщетения за вреди се изплащат само на физически лица, които са станали жертва на умишлени насилствени престъпления срещу тяхната личност.

2.3. Ограничена ли е тази възможност само до лица, които са претърпели определени видове наранявания?

Обезщетението за вреди се изплаща само когато увреденото лице е починало или е претърпяло сериозно телесно или здравословно увреждане в резултат на престъпното деяние.

НагореНагоре

2.4. Възможно ли е роднини на жертви, починали в резултат на престъпление, или лица, които те издържат да получат обезщетение?

Да. Обезщетение се изплаща на физическо лице, което, към момента на извършване на престъплението, е най-близък роднина по пряка линия, осиновител, приемен родител, осиновено дете, приемно дете, съпруг или съпруг на фактическо основание на починалото или увредено лице, и живее в едно домакинство с лицето, починало или претърпяло телесно или здравословно увреждане в резултат на насилствено умишлено престъпление. Обезщетение се изплаща и на физическо лице, което е задължено съгласно закона, решение на съд или компетентен орган или съгласно действителен договор да издържа изброените по-горе лица.

2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на обезщетение до лица с определено гражданство или лица, живеещи в определена държава?

Обезщетения се изплащат на унгарски граждани, граждани на държави-членки на ЕС, разселени лица, законно пребиваващи на територията на Република Унгария, жертви на трафик на хора, лица, които имат право на обезщетение по силата на международен договор или съгласно принципа на реципрочност между държавата, чиито граждани са и Унгария, и лица с постоянно местожителство или обичайно или законно пребиваване на територията на държава-членка на ЕС. Обезщетения се изплащат и на жертви на престъпления, които имат разрешение за пребиваване или имиграция на територията на Унгария.

НагореНагоре

2.6. Мога ли да искам обезщетение от Унгария, ако престъплението е извършено на територията на друга държава? Ако това е възможно, при какви условия?

Да. Искане за обезщетение може да бъде подадено във всяка държава-членка на ЕС, ако престъплението е извършено в Унгария. В такива случаи обезщетението за вреди се извършва, ако лицето, което иска обезщетение, отговаря на изискванията на Закон Nº CXXXV от 2005 г. относно подпомагането и предоставянето на обезщетения от държавата на жертвите на престъпления.

2.7. Необходимо ли е за престъплението да бъде уведомена полицията?

Да. Ако липсва наказателно производство, искането за обезщетение не може да бъде удовлетворено.

2.8. Необходимо ли е да изчакам резултата от следствени действия или наказателни производства, преди да получа право да искам обезщетение?

Не. Искането може да бъде подадено в рамките на наказателното производство.

НагореНагоре

2.9. Ако извършителят на престъплението е идентифициран, необходимо ли е първо да предприема действия за получаване на обезщетение от него?

Не.

2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, имам ли право на обезщетение? Ако имам такова право, какви доказателства трябва да предоставя в подкрепа на моето искане?

Лице, което е жертва на престъпление, има право на обезщетение, дори когато извършителят на престъплението не е установен.

Ако обвиненото лице е оправдано, обезщетението за вреди се изплаща само когато оправдателната присъда е постановена на основания на непълнолетие, невменяемост, насилие или заплаха, грешка, юридическа защита, крайна необходимост, служебна заповед на по-висшестоящ, смърт на извършителя, погасителна давност, помилване, или когато обществената опасност на деянието е изчезнала или е станала незначителна, както и ако оправдателната присъда е постановена на основанията, предвидени в Закон Nº IV от 1978 г. относно Наказателния кодекс.

НагореНагоре

2.11. Предвиден ли е краен срок за подаване на искането на обезщетение?

Да.

Исканията за обезщетение се подават в срок от три месеца от датата на извършване на криминалното престъпление. Съществуват три изключения от това правило:

Ако подаването на искането е осуетено от непреодолими трудности, срокът за подаването му е 3 месеца от прекратяването на трудностите.

Ако се докаже, че деяние, което е било разследвано в рамките на административно производство, е престъпление, искането може да се подаде в срок от три месеца от образуването на наказателното производство.

Ако на по-късен етап се докаже причинно-следствена връзка между телесното или здравословно увреждане на жертвата и престъплението, искането може да се подаде в срок от три месеца от датата на установяването на такава връзка.

2.12. Какви вреди подлежат на обезщетяване?

С оглед установяване на вредите, подаденото искане трябва да съдържа информация за размера на понесените в резултат на престъплението материални вреди, сумата на изгубения доход (придружена с доказателства), както и на евентуални разходи, направени в резултат на престъплението или за отстраняване на вредите, причинени чрез него.

НагореНагоре

2.13. Как се изчислява размера на обезщетението?

Обезщетението се изплаща като еднократна сума или на месечни вноски.

Размер на обезщетение, изплатено като еднократна сума:

 • 100 % от размера на вредите, но не повече от пет пъти размера на основната сума,
 • за вреди, превишаващи между пет и десет пъти размера на основната сума, размерът на еднократното обезщетение възлиза на пет пъти размера на основната сума,

и 75 % от частта, надхвърляща пет пъти размера на основната сума.

 • за вреди, превишаващи десет пъти размера на основната сума, размерът на еднократното обезщетение възлиза на 8.75 пъти размера на основната сума и 50 % от частта, надхвърляща 10 пъти размера на основната сума, но не повече от 15 пъти размера на основната сума.

Ако се очаква причинената в резултат на престъплението нетрудоспособност на лицето да продължи повече от 6 месеца, увреденото лице може да поиска помощ, която да е частично обезщетение за намаляването на редовните му доходи. Размерът на помощта е, както следва:

НагореНагоре

 • 75 % от размера на установеното намаление на дохода, когато жертвата е на възраст до 18 години или е на издръжка на друго лице,
 • 50 % от размера на установеното намаление на дохода, когато жертвата не е на издръжка на друго лице.
2.14. Предвидени ли са минимални и/или максимални размери на обезщетението?

Да.

Законът определя основна сума, възлизаща на 43% от средния брутен национален месечен доход, данните за който се публикуват от Централната статистическа служба, за годината, предшестваща предходната година (за 2006 г. този доход възлиза на 62 651 форинта).

Жертвите на престъпление могат да искат пълно или частично възстановяване на претърпените в резултат на престъплението материални вреди във вид на еднократно обезщетение. Максималният размер на еднократното обезщетение възлиза на петнадесет пъти размера на основната сума.

Максималният размер на обезщетението, изплащано под формата на месечна помощ, се равнява на основната сума. Максималният срок на изплащане на такава помощ е три години.

НагореНагоре

2.15. Приспадат ли се от размера на изплатеното от държавата обезщетение други обезщетения, които съм получил или мога да получа от други източници за същите вреди (напр. застрахователно обезщетение)?

Да.

2.16. Прилагат ли се други критерии, които могат да обусловят възможността да получа обезщетение или начина на изчисляване на размера на обезщетението, като например моето поведение спрямо събитието, което е причинило увреждането?

Да.

Допълнително условие за изплащане на обезщетение е жертвата да отговаря на изискванията по отношение на дохода. За тази цел се проверяват доходите на лицата, които искат обезщетение. Право на обезщетение имат лица, чиито нетен доход (индивидуален доход, когато лицето живее в домакинство с други лица) не надхвърля два пъти размера на основната сума. (За 2006 г. праговият доход възлиза на 125 302 форинта).

В някои случаи законът не допуска изплащане на обезщетение на основание на поведението на жертвата: някои действия или бездействия на жертвата, са основание за лишаване от обезщетение, дори когато доходите на лицето са под праговото равнище. Съответно, жертвата на престъпление няма право на обезщетение, когато понесените вреди са вече възстановени или ако застрахователният иск, от който би могло да се очаква пълно или частично възстановяване на вредите, не е предявен; когато жертвата е провокирала престъпното деяние или е допринесла за възникването на вредите; когато жертвата не сътрудничи на компетентните органи в наказателното производство или процедурата за обезщетяване на понесените вреди или когато жертвата извърши престъпление, свързано с престъплението, с което са причинени вредите.

НагореНагоре

2.17. Мога ли да получа авансово част от обезщетението? При какви условия?

Не.

2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и информация относно подаването на искане на обезщетение? Има ли специална телефонна линия или интернет-страница, с които мога да се консултирам?

Необходимия формуляр можете да свалите от интернет на следния адрес:

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Формуляра можете да получите и в регионалните поделения на Службата за правосъдие. Данните за контакт на регионалните поделения можете на получите на следния (безплатен) телефонен номер: 06-80-244-444.

2.19. Мога ли да получа юридическа помощ за подаване на искането?

Службите за подпомагане на жертви на престъпления предоставят помощ за попълване на искането за обезщетение.

2.20. Къде трябва да подам искането?

Искането можете да подадете в регионалните Служби за подпомагане на жертви на престъпления или в Службата за правосъдие.

2.21. Съществуват ли организации за подпомагане на жертви на престъпления, предлагащи допълнителна помощ?

В Република Унгария съществуват редица граждански организации, които предлагат помощ на жертви на престъпления. Някои от тези организации подпомагат конкретни категории жертви на престъпления (например жени), а други подпомагат лица, които са станали жертви на определени престъпления (напр. домашно насилие).

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Унгария - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 07-03-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство