Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Grécko

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem žiadať o náhradu škody v procese proti páchateľovi (v trestnom procese)? 1.1.
1.2. V ktorom okamihu procesu môžem podať žiadosť? 1.2.
1.3. Ako a komu mám podať žiadosť? 1.3.
1.4. Ako mám predložiť svoju požiadavku (uviesť celkovú sumu alebo vymenovať jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred procesom alebo počas procesu? 1.5.
1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podporu svojej žiadosti? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná odškodnenie, je mi k dispozícii nejaká osobitná pomoc ako obeti trestného činu pri presadzovaní rozsudku voči páchateľovi? 1.7.
2. Získanie náhrady škody od štátu alebo verejného orgánu 2.
2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo verejného orgánu? 2.1.
2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete, ktoré utrpeli určité druhy poranenia? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní alebo závislé osoby obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu získať náhradu škody? 2.4.
2.5. Je možné získať náhradu škody obmedzenú na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby, ktoré sa zdržiavajú v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem žiadať o náhradu škody v členskom štáte, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné nahlásiť trestný čin polícii? 2.7.
2.8. Je potrebné vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol zistený páchateľ, je potrebné najprv získať náhradu škody od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, je ešte možné uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje termín na podanie žiadosti o náhradu škody? 2.11.
2.12. Za aké straty môžem dostať náhradu? 2.12.
2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody? 2.13.
2.14. Existuje minimálna alebo maximálna suma, ktorá sa priznáva? 2.14.
2.15. Odratáva sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo môžem dostať za tie isté škody z iných zdrojov (ako napr. poistenie), od náhrady škody od štátu? 2.15.
2.16. Existujú aj iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moje vyhliadky na odškodnenie alebo na to, ako sa vypočítava suma náhrady škody, ako napríklad moje správanie pri udalosti, pri ktorej došlo k zraneniu? 2.16.
2.17. Môžem dostať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré je možné použiť? 2.18.
2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia od páchateľa

Navštívte prosím internetovú stránku „Podanie veci na súd“, kde sa dozviete, ako žiadať náhradu za škodu mimosúdnou cestou.

Pokiaľ ide o cezhraničné prípady, napríklad, ak je zločin spáchaný v inej krajine ako je miesto bydliska obete, všimnite si prosím, že obeť môže páchateľa zažalovať na tom istom súde, ktorý sa zaoberá trestnou stránkou veci, ak to umožňuje vnútroštátne právo.

1.1. Za akých podmienok môžem žiadať o náhradu škody v procese proti páchateľovi (v trestnom procese)?

Občiansku žalobu o náhradu škody a reštitúciu vyplývajúcu z trestného činu a o finančnú satisfakciu za morálnu škodu alebo duševnú ujmu môžu podať na trestný súdu tie osoby, ktorým vzniká toto právo podľa gréckeho občianskeho zákonníka (článok 63 gréckeho zákona o trestnom konaní, ďalej len ZTK]. Hlavnou podmienkou pri podaní žiadosti o náhradu škody na trestný súdu je existencia práva podľa Občianskeho zákonníka. Je treba podotknúť, že článok 914 gréckeho občianskeho zákonníka uvádza, že, „Osoba, ktorá spôsobila nezákonne a svojou vinou škodu inej osobe je povinná ju nahradiť.“ Žiadosť o náhradu škody už podanú na občiansky súd možno podať aj na trestný súd, ak ešte nebol vydaný konečný rozsudok v občianskom konaní. Pri využití tohto práva nie je možné v žiadosti pokračovať na občianskom súde, ak trestný súd nevráti vec späť občianskemu súdu pri sume ktorú považuje žiadosť ešte nevyrovnanú za podmienky, že požadovaná suma je viac ako 44 €.

HoreHore

1.2. V ktorom okamihu procesu môžem podať žiadosť?

Účastníci s nárokom na podanie žiadosti o náhradu škody sa môžu vždy obrátiť so svojou žiadosťou o náhradu škody na trestné súdy do začiatku dokazovania na verejnom pojednávaní. Potrebujú len zaregistrovať žalobu proti obvinenému podľa ustanovení gréckeho občianskeho zákonníka do termínu, ktorý uvádza článok 167 ZTK, inými slovami, aspoň 5 dní pred pojednávaním. Výnimočne môžu osoby s nárokom na finančné odškodnenie podľa občianskeho práva za morálnu škodu alebo duševnú ujmu zaregistrovať žiadosť na trestnom súde pred začiatkom dokazovania bez akéhokoľvek predbežného konania.

1.3. Ako a komu mám podať žiadosť?

Všimnite si, že žiadosť sa zaregistruje a môže sa postúpiť predbežnému vyšetrovateľovi, verejnému žalobcovi [zaregistrovaním žaloby], vyšetrujúcemu sudcovi alebo dokonca po prvý raz pri súdnom pojednávaní trestnej veci. V tomto druhom prípade je dôležitý termín pre žalobu páchateľa alebo účastníka, ktorý je zodpovedným v zmysle občianskeho práva, Tento termín uplynie päť dní pred dátumom pojednávania.

1.4. Ako mám predložiť svoju požiadavku (uviesť celkovú sumu alebo vymenovať jednotlivé straty)?

Ak sa žiadosť o náhradu škody nevzťahuje na odškodnenie za morálnu škodu alebo duševnú ujmu, ale na stratu, ktorú utrpela obeť, je tu možné uplatniť aj ustanovenia, ktoré sú uplatniteľné na občianskom súde (pozri odsek pod titulkom „Odvolanie sa na súd“)

HoreHore

1.5. Môžem dostať právnu pomoc pred procesom alebo počas procesu?

Pri žiadostiach o náhradu škody platia aj ustanovenia uplatniteľné na akúkoľvek inú žalobu podanú na občiansky súd (pozri odsek pod titulkom „Právna pomoc“).

1.6. Aké dôkazy budem musieť predložiť na podporu svojej žiadosti?

Všetky dôkazy potrebné na dokázanie akejkoľvek žiadosti (pozri odsek s titulkom „Dôkazy“).

1.7. Ak mi súd prizná odškodnenie, je mi k dispozícii nejaká osobitná pomoc ako obeti trestného činu pri presadzovaní rozsudku voči páchateľovi?

Taká verejná alebo iná služba nebola zatiaľ zriadená.

2. Získanie náhrady škody od štátu alebo verejného orgánu

2.1. Je možné získať náhradu škody od štátu alebo verejného orgánu?

Vo všeobecnosti zatiaľ grécke právo neupravuje spôsob, akým by bolo možné získať náhradu škody od štátu za vzniknutú škodu následkom trestnej činnosti tretej osoby. Jediný prípad, keď je štát zodpovedný podľa občianskeho práva a musí zaplatiť škodu, je v zmysle článku 105 úvodného zákona občianskeho zákonníka. Tento upravuje prípady, keď nezákonné akty alebo zanedbanie spáchajú verejné orgány, obce, spoločenstvá alebo iné orgány verejného práva pri výkone verejnej právomoci, ktorá im bola zverená. Všetky nasledujúce odpovede sa vzťahujú len na tento prípad.

HoreHore

2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete určitých druhov trestných činov?

Ako sa uvádza vyššie, táto možnosť sa vzťahuje len na delikty, ktoré spáchajú verejné orgány, obce, spoločenstvá alebo iné orgány verejného práva pri výkone verejnej právomoci, ktorá im bola zverená.

2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete, ktoré utrpeli určité druhy poranenia?

Každé zranenie v dôsledku takého aktu má nárok na náhradu.

2.4. Môžu príbuzní alebo závislé osoby obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu získať náhradu škody?

Áno, dedičia obete môžu žiadať o náhradu škody a závislé osoby môžu žiadať náhradu za utrpenú duševnú ujmu.

2.5. Je možné získať náhradu škody obmedzenú na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby, ktoré sa zdržiavajú v určitej krajine?

Táto možnosť nie je obmedzená štátnou príslušnosťou alebo bydliskom.

2.6. Môžem žiadať o náhradu škody v členskom štáte, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Odpoveď znie áno, vyššie uvedené podmienky, a ak verejný orgán vykonával svoju právomoc v inej krajine.

2.7. Je potrebné nahlásiť trestný čin polícii?

Nie, nie je potrebné hlásiť trestný čin polícii.

2.8. Je potrebné vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Nie.

HoreHore

2.9. Ak bol zistený páchateľ, je potrebné najprv získať náhradu škody od páchateľa?

Páchateľ je spoluzodpovedný so štátom, pričom podlieha osobitným ustanoveniam o povinnej zodpovednosti.

2.10. Ak páchateľ nebol zistený alebo odsúdený, je ešte možné uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti?

-

2.11. Existuje termín na podanie žiadosti o náhradu škody?

Rovnaké termíny platia pre všetky žiadosti a ich odmietnutie.

2.12. Za aké straty môžem dostať náhradu?

Náhradu môžete získať za akúkoľvek stratu alebo morálnu škodu.

2.13. Ako sa vypočítava náhrada škody?

Rovnakým spôsobom ako pri všetkých ostatných prípadoch náhrady [pozri otázku 1. 4 ].

2.14. Existuje minimálna alebo maximálna suma, ktorá sa priznáva?

Hranica neexistuje. Výška náhrady závisí na type straty.

2.15. Odratáva sa náhrada škody, ktorú som dostal alebo môžem dostať za tie isté škody z iných zdrojov (ako napr. poistenie), od náhrady škody od štátu?

Platia tu tie isté predpisy, ktoré sú uplatniteľné vo všetkých iných prípadoch.

2.16. Existujú aj iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moje vyhliadky na odškodnenie alebo na to, ako sa vypočítava suma náhrady škody, ako napríklad moje správanie pri udalosti, pri ktorej došlo k zraneniu?

Tak ako vo všetkých iných prípadoch náhrady, ak sa zistí, že správanie obete prispelo k vzniku alebo k výške utrpenej straty [prídavná nedbalosť], podľa toho sa zníži výška náhrady.

2.17. Môžem dostať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok?

Tak ako vo všetkých ostatných prípadoch náhrady podľa všeobecne platných predpisov [pozri odsek pod titulkom „Dočasné opatrenia a preventívne opatrenia“], môžete požiadať o vyplatenie časti náhrady pred hlavným pojednávaním vo forme priznania predbežnej úľavy.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o žiadosti? Existuje osobitná linka pomoci alebo internetová stránka, ktoré je možné použiť?

Neexistuje nič s podobnými účinkom.

2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti?

V rámci rovnakých termínov a za rovnakých podmienok môžete žiadať o právnu pomoc pri akejkoľvek právnej záležitosti [pozri odsek s titulkom „Právna pomoc“].

2.20. Kam mám zaslať žiadosť?

Žiadosti sa musia zaregistrovať na súde, niet inej osobitnej služby.

2.21. Existujú nejaké organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Nie. Také organizácie ešte neexistujú.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo