Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Griekenland

Laatste aanpassing: 16-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (vermelding van het totaal te vergoeden bedrag en/of opgave van alle afzonderlijke schadeposten)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling (publiekrechtelijke rechtspersoon)? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letstel hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding in Griekenland vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

Op de webpagina “Aanhangigmaking van zaken bij de rechter” komt u te weten hoe u buiten het kader van een strafprocedure een schadeclaim kan indienen.

Voor grensoverschrijdende gevallen, bijvoorbeeld wanneer het delict is gepleegd in een ander land dan het land waar het slachtoffer woont, kan het slachtoffer de dader voor hetzelfde gerecht brengen als het gerecht dat ook bevoegd is voor het strafrechtelijke gedeelte van de procedure, mits dit krachtens het nationale recht is toegestaan.

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

De civiele vordering tot vergoeding van de schade van een delict en tot verkrijging van morele schadevergoeding of smartengeld kan overeenkomstig het Griekse burgerlijk wetboek worden ingesteld bij de strafrechter (artikel 63 van het Griekse wetboek van strafvordering, hierna “Sv.”genoemd). De basisvoorwaarde voor het instellen van een civiele vordering bij de strafrechter is het bestaan van een in het burgerlijk wetboek neergelegd recht. Overeenkomstig artikel 914 van het burgerlijk wetboek moet degene die in strijd met de wet en door zijn fout schade berokkent aan een ander, deze schade vergoeden. Een reeds bij de burgerlijke rechter ingestelde civiele vordering, kan ook bij de strafrechter aanhangig worden gemaakt, mits er in de civiele procedure nog geen definitieve uitspraak is gegeven. Indien de eiser dit recht uitoefent, kan hij het proces voor de burgerlijke rechter niet voortzetten, tenzij de strafrechter de zaak terug naar de burgerlijke rechter verwijst voor het bedrag dat hij nog als betwist beschouwt (mits het gevorderde bedrag meer dan 44 EUR bedraagt).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Personen die het recht hebben een civiele vordering in te stellen, kunnen bij de strafrechter altijd en dus zelfs nog ter terechtzitting vergoeding van hun schade vorderen en dit tot het begin van de bewijsprocedure. Er is enkel vereist dat zij overeenkomstig het Griekse wetboek van burgerlijke rechtsvordering tegen de dader een vordering instellen binnen de in artikel 167 Sv. vastgestelde termijn, d.w.z. ten minste vijf dagen vóór de terechtzitting. Bij wijze van uitzondering kan degene die overeenkomstig het burgerlijk wetboek recht heeft op een geldelijke vergoeding van de morele schade of op smartengeld, zijn vordering instellen tot het begin van de bewijsprocedure, zonder dat vooraf een schriftelijke procedure moet worden gevolgd.

1.3. Hoe moet ik het verzoek doen en bij wie?

De verklaring inzake het instellen van een schadevordering kan worden afgelegd bij iedere onderzoeksfunctionaris, officier van justitie (door indiening van een klacht), rechter-commissaris en zelfs voor het eerst bij de strafrechter zelf. In dat laatste geval moet de termijn voor kennisgeving aan de dader of aan de civielrechtelijk aansprakelijke persoon in acht worden genomen, d.w.z. kennisgeving vijf dagen vóór de terechtzitting.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (vermelding van het totaal te vergoeden bedrag en/of opgave van alle afzonderlijke schadeposten)?

Indien de civiele vordering geen betrekking heeft op de vergoeding van morele schade of op smartengeld, maar wel op de vergoeding van de schade van het slachtoffer, gelden dezelfde bepalingen als voor alle andere vorderingen die worden ingesteld bij de burgerlijke rechter (zie de webpagina «Aanhangigmaking van zaken bij de rechter»).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Voor schadevorderingen gelden dezelfde bepalingen als voor alle andere vorderingen die worden ingesteld bij de burgerlijke rechter (zie de webpagina «Rechtsbijstand»).

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Alle bewijs dat ook is vereist om andere claims te onderbouwen (zie de webpagina «Verkrijging van bewijs en bewijsvoering»).

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Er bestaat nog geen dergelijke staats- of andere hulp.

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de Staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de Staat of een overheidsinstelling (publiekrechtelijke rechtspersoon)?

In het algemeen voorziet de Griekse wet nog niet in de mogelijkheid om door de staat te worden vergoed voor schade als gevolg van een door een derde gepleegd delict. Het enige geval waarin de staat civielrechtelijk aansprakelijk is en de schade moet vergoeden, is neergelegd in artikel 105 van de wet tot invoering van het burgerlijk wetboek. Het gaat om onwettige handelingen of nalatigheden die door overheidsorganen, gemeenten of andere publiekrechtelijke instanties zijn begaan bij de uitoefening van hun publieke taken. Alle onderstaande antwoorden hebben alleen betrekking op dat geval.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Zoals reeds vermeld, bestaat deze mogelijkheid alleen voor slachtoffers van onwettige handelingen die door overheidsorganen, gemeenten of andere publiekrechtelijke instanties zijn begaan bij de uitoefening van de aan hen opgedragen publieke taken.

2.3. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letstel hebben opgelopen?

Alle schade die uit dergelijke handelingen voortvloeit, komt voor vergoeding in aanmerking.

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden door het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Ja, de erfgenamen van het slachtoffer kunnen schadevergoeding vorderen en de naasten kunnen smartengeld vorderen.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Deze mogelijkheid is niet beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen.

2.6. Kan ik schadevergoeding in Griekenland vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, onder de bovenvermelde voorwaarden en indien het overheidsorgaan zijn taak uitoefende in een ander land.

2.7. Is het nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Neen, het is niet nodig van het delict aangifte te hebben gedaan bij de politie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat ik een verzoek kan indienen?

Neen.

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Behoudens de bijzondere bepalingen inzake aansprakelijkheid van ministers, is de dader naast de staat hoofdelijk aansprakelijk.

2.10. Als de dader niet bekend of veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

n.v.t.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Hier gelden dezelfde (verjarings)termijnen als voor alle andere vorderingen.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Alle geleden schade kan worden vergoed, met inbegrip van de morele schade.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Zoals bij elk ander schadegeval (zie ook antwoord op vraag 1.4).

2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er zijn geen grenzen. Het bedrag van de schadevergoeding hangt alleen af van de hoogte van de schade.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de Staat?

Hier geldt wat ook voor andere schadegevallen geldt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden of hoe het bedrag van mijn schade wordt berekend, zoals mijn eigen gedrag in het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Zoals voor alle andere schadegevallen geldt ook hier dat het bedrag van de toegekende schadevergoeding wordt verminderd wanneer wordt geoordeeld dat het gedrag van het slachtoffer heeft bijgedragen tot het ontstaan of de hoogte van de geleden schade (gedeelde aansprakelijkheid).

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Zoals voor alle andere schadegevallen en overeenkomstig de algemeen geldende bepalingen kan bij wege van voorlopige maatregel worden verzocht dat een deel van de schadevergoeding reeds vóór de uitspraak wordt uitbetaald (zie de webpagina «Voorlopige en bewarende maatregelen»).

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

n.v.t.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Onder dezelfde voorwaarden als voor andere rechtsvorderingen kan om rechtsbijstand worden verzocht (zie de webpagina «Rechtsbijstand»).

2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen?

Verzoeken moeten worden ingediend bij de bevoegde gerechten en niet bij speciale instanties.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Neen, er bestaan geen dergelijke organisaties.

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 16-11-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk