Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Ελλάδα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στηνποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου; 1.2.
1.3. Πως και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου]; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στο κράτος Μέλος αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10.
2.11.

Ισχύουν οι ίδιοι χρονικοί περιορισμοί όπως και για όλες τις αξιώσεις και το χρόνο παραγραφής των.

 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αξίωση μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, η το ποσό της όπως, πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις ; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση; 2.19.
2.20. Που πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

Για τον τρόπο που μπορείτε να επιδιώξετε την αποζημίωση εκτός του πεδίου της ποινικής διαδικασίας παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα «Φέρνοντας την υπόθεση στο Δικαστήριο»
Όσον αφορά στις δια-συνοριακές περιπτώσεις, πχ. όταν το αδίκημα τελέστηκεσε χώρα διαφορετική από αυτή της κατοικίας του θύματος παρακαλούμεσημειώστε ότι το θύμα μπορεί να ενάγει τον δράστη στο ίδιο Δικαστήριο πουασχολείται με το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αν αυτό είναι επιτρεπτό κατά το εθνικό δίκαιο.

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στηνποινική δίκη κατά του δράστη;

Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιούχους σύμφωνα με τον αστικό κώδικα. [άρθρο 63 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στο εξής ΚΠΔ]. Βασική προϋπόθεση για την άσκηση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο είναι η ύπαρξη δικαιώματος κατά τον Αστικό Κώδικα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα «'Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.». Η πολιτική αγωγή που έχει ήδη ασκηθεί σε πολιτικό δικαστήριο μπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση με την πολιτική διαδικασία. Αν ο πολιτικώς ενάγων ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δεν μπορεί να συνεχίσει τη δίκη στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός αν το ποινικό Δικαστήριο την παραπέμψει στα πολιτικά δικαστήρια για όσα κεφάλαια κρίνει την απαίτηση ανεκκαθάριστη, με την προϋπόθεση ότι το ζητούμενο ποσό υπερβαίνει τα σαράντα τέσσερα (44,00) ΕΥΡΩ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου;

Εκείνος που έχει το δικαίωμα πολιτικής αγωγής μπορεί πάντοτε να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του για αποζημίωση στο ποινικό δικαστήριο ακόμη και στο ακροατήριο ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Αρκεί να έχει επιδώσει δικόγραφο στον κατηγορούμενο κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας και σύμφωνα με την προθεσμία του άρθρου 167 ΚΠΔ, ήτοι, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ' εξαίρεση, εκείνος που κατά τον αστικό κώδικα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, χωρίς έγγραφή προδικασία.

1.3. Πως και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου;

Η δήλωση της παράστασης πολιτικής αγωγής μπορεί να γίνει ενώπιον οποιουδήποτε προανακριτικού υπαλλήλου, του εισαγγελέα [με την κατάθεση της μήνυσης], του ανακριτή ακόμη και για πρώτη φορά στο Δικαστήριο που εξετάζει την ποινική υπόθεση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να προσέξετε την προθεσμία επίδοσης δικογράφου προς τον κατηγορούμενο ή τον αστικώς υπεύθυνο προ πέντε ημερών πριν από τη δικάσιμο.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Για την πολιτική αγωγή, όταν δεν αναφέρεται στην αποζημίωση για την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη αλλά, σε ζημία του παθόντος, ισχύουν όλα όσα ισχύουν και σε οποιαδήποτε άλλη αγωγή που απευθύνεται ενώπιον ενός πολιτικού Δικαστηρίου. [βλ. σχετικά την σελίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»]

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Για την πολιτική αγωγή, ισχύουν όλα όσα ισχύουν και σε οποιαδήποτε άλλη αγωγή που απευθύνεται ενώπιον ενός πολιτικού Δικαστηρίου. [βλ. σχετικά την σελίδα «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ»]

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου;

Όλα τα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται και για την απόδειξη κάθε άλλης αγωγής. [βλ. σχετικά την σελίδα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ»]

1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Δεν υφίσταται ακόμη τέτοια υπηρεσία κρατική ή άλλη.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου];

Γενικά, δεν προβλέπεται, ακόμη, από το Ελληνικό δίκαιο τρόπος για να αποζημιωθείτε από το δημόσιο για ζημία που έχετε υποστεί από εγκληματική πράξη άλλου. Η μόνη περίπτωση όπου το δημόσιο είναι αστικά υπεύθυνο και οφείλει αποζημίωση προβλέπεται στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα. Εκεί ρυθμίζονται οι περιπτώσεις όπου την παράνομη πράξη ή παράλειψη Όλες οι απαντήσεις στο εξής αναφέρονται στην περίπτωση αυτή και δίδονται μόνον απαντήσεις που αφορούν σε αυτήν.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Όπως προαναφέρθηκε η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο για τις αδικοπραξίες που έχουν τελέσει όργανα του δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από τέτοια πράξη είναι δυνατόν να αποζημιωθεί.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Ναι, οι κληρονόμοι του θύματος μπορούν να επιδιώξουν αποζημίωση οι δε οικείοι αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που έχουν υποστεί.

2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα;

Η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται με όρους υπηκοότητας ή διαμονής.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στο κράτος Μέλος αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Υπό τους προαναφερόμενους όρους και αν το όργανο του δημοσίου εκτελούσε την υπηρεσία του σε άλλη χώρα, ναι.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου;

Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;
Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου;
2.10.
Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;
2.11.

Ισχύουν οι ίδιοι χρονικοί περιορισμοί όπως και για όλες τις αξιώσεις και το χρόνο παραγραφής των.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου;
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Μπορείτε να αποζημιωθείτε για οποιαδήποτε ζημία ακόμη και για την ηθική βλάβη που έχετε υποστεί.

2.13. Πως θα προσδιορισθεί η αξίωση μου;

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης. [βλ. σχετικά και την ερώτηση 1.4].

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Δεν υπάρχει κάποιο όριο. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται μόνο από το ύψος της ζημίας.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;
Ισχύει ότι και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, η το ποσό της όπως, πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης, αν κριθεί ότι η συμπεριφορά του θύματος συνέβαλε στην επέλευση ή στο ύψος της ζημίας που υπέστη [συνυπαιτιότητα], περιορίζεται ανάλογα και το ύψος της αποζημίωσης που μπορεί να επιτύχει.

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις ;

Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιδιώξετε, υπό τους όρους που ισχύουν γενικά [βλ. τη σελίδα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»] να σας καταβληθεί, και πριν ακόμη την εκδίκαση της υπόθεσης, ένα μέρος της αποζημίωσης ζητώντας την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;
Δεν υφίσταται κάτι σχετικό.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση;

Υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που μπορείτε να ζητήσετε νομική βοήθεια σε οποιαδήποτε άλλη νομική σας υπόθεση [ βλ. σχετικά στη σελίδα «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ»].

2.20. Που πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Πρέπει να απευθυνθείτε σε Δικαστήριο και όχι σε κάποια υπηρεσία.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Όχι, δεν υφίστανται ακόμη τέτοιοι οργανισμοί.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο