Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Řecko

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Získání náhrady od pachatele formou odškodného 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu v trestním řízení žádat náhradu škody po pachateli? 1.1.
1.2. Ve které fázi řízení mám náhradu škody nárokovat? 1.2.
1.3. Jak mám při uplatnění nároku postupovat a komu ho mám předložit? 1.3.
1.4. Jakou formou mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Může mi být před a/nebo během řízení poskytnuta právní pomoc? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Jestliže mi soud přizná náhradu škod, mám, jako oběť trestného činu, nárok na nějakou zvláštní pomoc při vykonání rozsudku proti pachateli? 1.7.
2. Získání náhrady škod od státu nebo veřejnoprávního orgánu 2.
2.1. Lze získat náhradu škody od státu nebo veřejnoprávního orgánu? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh trestného činu? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Jestliže oběť v důsledku trestného činu zemřela, mohou získat náhradu její příbuzní nebo rodinní příslušníci? 2.4.
2.5. Je možnost získat náhradu omezena na osoby určité národnosti nebo s trvalým bydlištěm v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu žádat o náhradu členský stát, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Jestliže ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné nahlásit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nutné před žádáním náhrady čekat na výsledek šetření policie nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Byl-li pachatel identifikován, je nejdříve nutné pokusit se o získání náhrady od pachatele? 2.9.
2.10. Lze žádat náhradu, jestliže pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen? Jestliže ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro podání žádosti o náhradu? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu získat náhradu? 2.12.
2.13. Jak bude náhrada vypočtena? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, která mi může být přiznána? 2.14.
2.15. Bude náhrada, kterou jsem dostal nebo kterou mohu dostat za stejné škody, ovšem z jiných zdrojů (jako je pojištění), odečtena z náhrady ze strany státu? 2.15.
2.16. Existují jiná kritéria, která mohou ovlivnit mé šance získat náhradu nebo způsob, jakým se vypočítá výše náhrady, jako je mé vlastní jednání v souvislostí s událostí, která byla příčinou újmy? 2.16.
2.17. Můžu dostat zálohu na náhradu? Jestliže ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde lze získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak mám o náhradu žádat? Existuje zvláštní telefonní linka nebo webové stránky, které mohu použít? 2.18.
2.19. Lze získat právní pomoc pro podání žádosti? 2.19.
2.20. Kam mám žádost poslat? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání náhrady od pachatele formou odškodného

Informace o tom, jak žádat náhradu mimo trestní řízení, naleznete na webových stránkách „Předložení věci soudu“.

Upozorňujeme, že pokud se jedná o přeshraniční případy, např. když k trestnému činu došlo v jiné zemi než v zemi bydliště oběti, může oběť postavit pachatele před soud, který se zabývá trestním hlediskem případu, jestliže to dovolují vnitrostátní právní předpisy.

1.1. Za jakých podmínek mohu v trestním řízení žádat náhradu škody po pachateli?

Občanskoprávní nárok na restituci a náhradu škody způsobené trestným činem a na finanční náhradu za morální újmu nebo duševní utrpení mohou u trestního soudu vznést osoby, kterým toto právo uděluje řecký občanský zákoník (článek 63 řeckého trestního zákoníku). Hlavní podmínkou uplatnění nároku na odškodnění u trestního soudu je existence práva podle občanského zákoníku. Je třeba poznamenat, že článek 914 řeckého občanského zákoníku uvádí, že „osoba, která způsobila nezákonně a vlastní nedbalostí újmu jiné osobě, musí škodu nahradit." Nárok na náhradu škod, který již byl předložen soudu pro občanskoprávní spory, lze uplatnit u trestního soudu, pokud v občanskoprávním řízení nebyl vznesen žádný konečný rozsudek. Je-li toto právo uplatněno, nelze nárok vyřídit u soudu pro občanskoprávní spory, pokud trestní soud nepředloží tuto věc na částku, kterou považuje stále za nesplacenou, zpět soudu pro občanskoprávní spory, a to za předpokladu, že požadovaná částka převyšuje 44 Euro.

NahoruNahoru

1.2. Ve které fázi řízení mám náhradu škody nárokovat?

Strany oprávněné nárokovat náhradu škod se mohou vždy se svým nárokem obrátit na trestní soudy, dokud u veřejného líčení nebylo zahájeno důkazní řízení. Požaduje se pouze, aby strany podaly na obviněného žalobu v souladu s ustanoveními řeckého občanského zákoníku ve lhůtě, která je uvedena v článku 167 řeckého trestního zákoníku, tj. alespoň 5 dní před slyšením. Osoby oprávněné na finanční náhradu z důvodu morální újmy nebo duševního utrpení podle občanského práva mohou výjimečně uplatnit nárok u trestního soudu, dokud není zahájeno důkazní řízení, a to bez přípravného řízení.

1.3. Jak mám při uplatnění nároku postupovat a komu ho mám předložit?

Oznámení o uplatnění nároku lze učinit u kteréhokoli úřadu předběžného šetření, prokurátora [podáním žaloby], vyšetřujícího soudce nebo dokonce při prvním slyšení ve věci trestního případu. V posledně uvedeném případě je důležitá lhůta pro podání žaloby proti pachateli nebo zodpovědné straně podle občanského práva, která končí pět dní před slyšením.

1.4. Jakou formou mám svůj nárok předložit (uvést celkovou částku a/nebo upřesnit jednotlivé škody)?

Nevztahuje-li se nárok na náhradu škody k náhradě za morální újmu nebo duševní utrpení, ale za ztráty, které oběť utrpěla, uplatňují se také ustanovení vztahující se na ostatní žaloby podané soudu pro občanskoprávní spory (viz oddíl „Odvolání se k soudům“).

NahoruNahoru

1.5. Může mi být před a/nebo během řízení poskytnuta právní pomoc?

Ustanovení vztahující se na ostatní žaloby podané u soudu se uplatňují i v případě uplatnění nároku na náhradu škody (viz oddíl „Právní pomoc“).

1.6. Jaké důkazy budu muset předložit na podporu svého nároku?

Veškeré důkazy, jaké se požadují pro prokázání jiných nároků (viz oddíl „Důkazy“).

1.7. Jestliže mi soud přizná náhradu škod, mám, jako oběť trestného činu, nárok na nějakou zvláštní pomoc při vykonání rozsudku proti pachateli?

Prozatím taková veřejná nebo jiná služba neexistuje.

2. Získání náhrady škod od státu nebo veřejnoprávního orgánu

2.1. Lze získat náhradu škody od státu nebo veřejnoprávního orgánu?

Všeobecně zatím řecké právo neupravuje způsob, jakým lze získat náhradu za škody utrpěné v důsledku trestné činnosti třetí strany od státu. Stát je podle občanského práva povinen zaplatit škodu jen v případě podle článku 105 úvodního zákona občanského zákoníku. Tento zákon upravuje případy, kdy k nezákonným činům nebo opomenutím dojde ze strany veřejných orgánů, městských úřadů, obecních úřadů nebo jiných veřejnoprávních orgánů při uplatňování svěřené veřejné moci. Všechny odpovědi uvedené dále se týkají pouze těchto případů.

NahoruNahoru

2.2. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh trestného činu?

Jak je uvedeno výše, tato možnost se vztahuje pouze na případy, kdy k porušení práva dojde ze strany veřejných orgánů, městských úřadů, obecních úřadů nebo jiných veřejnoprávních orgánů při uplatňování svěřené veřejné moci.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Veškeré újmy utrpěné takovým činem lze nahradit.

2.4. Jestliže oběť v důsledku trestného činu zemřela, mohou získat náhradu její příbuzní nebo rodinní příslušníci?

Ano, dědicové oběti mohou nárokovat náhradu škod a rodinní příslušníci mohou nárokovat náhradu škod za duševní utrpění.

2.5. Je možnost získat náhradu omezena na osoby určité národnosti nebo s trvalým bydlištěm v určité zemi?

Tato možnost není omezena ve smyslu národnosti nebo místa bydliště.

2.6. Mohu žádat o náhradu členský stát, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Jestliže ano, za jakých podmínek?

Odpověď je ano za výše uvedených podmínek a jestliže veřejnoprávní orgán uplatňoval svou moc v jiné zemi.

2.7. Je nutné nahlásit trestný čin policii?

Ne, není nutné nahlásit trestný čin policii.

2.8. Je nutné před žádáním náhrady čekat na výsledek šetření policie nebo trestního řízení?

Ne.

NahoruNahoru

2.9. Byl-li pachatel identifikován, je nejdříve nutné pokusit se o získání náhrady od pachatele?

Pachatel má povinnost zaplatit škodu společně se státem na základě zvláštních ustanovení o ministerské odpovědnosti.

2.10. Lze žádat náhradu, jestliže pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen? Jestliže ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

-

2.11. Je stanovena lhůta pro podání žádosti o náhradu?

Na všechny nároky a jejich promlčení se vztahují stejné lhůty.

2.12. Za jaké škody mohu získat náhradu?

Náhradu lze poskytnout za jakoukoli škodu, dokonce i za utrpěnou morální újmu.

2.13. Jak bude náhrada vypočtena?

Stejně jako všechny ostatní případy náhrad [viz otázku 1.4 k této záležitosti].

2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, která mi může být přiznána?

Žádná taková hranice neexistuje. Výše náhrady závisí na druhu škody.

2.15. Bude náhrada, kterou jsem dostal nebo kterou mohu dostat za stejné škody, ovšem z jiných zdrojů (jako je pojištění), odečtena z náhrady ze strany státu?

V tomto případě se také uplatňují pravidla vztahující se na ostatní případy náhrad.

NahoruNahoru

2.16. Existují jiná kritéria, která mohou ovlivnit mé šance získat náhradu nebo způsob, jakým se vypočítá výše náhrady, jako je mé vlastní jednání v souvislostí s událostí, která byla příčinou újmy?

Stejně jako ve všech ostatních případech náhrad, kdy se má za to, že konání oběti přispělo ke vzniku nebo výši utrpěné škody [spoluzavinění z nedbalosti], bude výše náhrady odpovídajícím způsobem snížena.

2.17. Můžu dostat zálohu na náhradu? Jestliže ano, za jakých podmínek?

Stejně jako ve všech ostatních případech náhrad, můžete v souladu se všeobecně platnými pravidly [viz oddíl „Předběžná opatření a preventivní opatření“] žádat platbu části náhrady už před tím, než dojde ke slyšení hlavního případu, a to žádostí o udělení prozatímní úlevy.

2.18. Kde lze získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak mám o náhradu žádat? Existuje zvláštní telefonní linka nebo webové stránky, které mohu použít?

Nic pro tento účel není zřízeno.

2.19. Lze získat právní pomoc pro podání žádosti?

Na základě stejných podmínek, za kterých se žádá o právní pomoc v případě ostatních právních záležitostí [viz oddíl „Právní pomoc“].

2.20. Kam mám žádost poslat?

Žádosti by měly být podány soudu a ne žádné zvláštní službě.

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mohou poskytnout další pomoc?

Ne. Takové organizace zatím neexistují.

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království