Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Vokietija

Naujausia redakcija: 04-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Vokietija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Nusikaltėlio mokėtina kompensacija nusikaltimo aukos žalai atlyginti 1.
1.1. Kas ir kokiomis sąlygomis baudžiamojo proceso metu gali pateikti prašymą kompensuoti žalą, kurią nusikaltėlis padarė nusikaltimo aukai? 1.1.
1.2. Kada galima pateikti prašymą kompensuoti nusikaltimu padarytą žalą baudžiamajame procese? 1.2.
1.3. Kaip ir kur pateikti prašymą nusikaltimu padarytai žalai kompensuoti? 1.3.
1.4. Kaip reikėtų išdėstyti reikalavimus prašyme kompensuoti žalą (ar nurodyti bendrą sumą, ar išskirti atskirus žalos atlyginimo punktus)? 1.4.
1.5. Ar teisinė pagalba nukentėjusiajam teikiama iki baudžiamojo proceso ar jo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus reikia pateikti kartu su prašymu? 1.6.
1.7. Ar teismui patenkinus prašymą kompensuoti žalą, vykdant teismo sprendimą, pagal kurį nusikaltėlis įpareigojamas mokėti žalos kompensaciją, teikiama speciali parama nukentėjusiajam? 1.7.
2. Valstybės arba jos institucijų mokėtina kompensacija nusikaltimo aukos žalai atlyginti 2.
2.1. Ar gali nusikaltimo auka (nukentėjusysis) gauti kompensaciją už patirtą žalą iš valstybės ar jos įstaigų? 2.1.
2.2. Ar ši valstybės kompensacija skiriama tik asmenims, kurie yra tam tikrų nusikaltimų aukos (asmenys, nukentėję nuo smurtinių veiksmų)? 2.2.
2.3. Ar ši valstybės kompensacija skiriama tik asmenims, kurie patyrė tam tikrą žalą? 2.3.
2.4. Ar turi teisę aukos mirties atveju jų giminaičiai ar asmenys, turintys teisę gauti išlaikymą, teikti prašymus kompensacijai gauti? 2.4.
2.5. Ar teisė gauti žalos kompensaciją siejama su tam tikra pilietybe ar gyvenamąja vieta konkrečioje šalyje? 2.5.
2.6. Ar gali nusikaltimų auka ieškoti kompensacijos žalai atlyginti, jeigu tas nusikaltimas padarytas kitoje valstybėje narėje? 2.6.
2.7. Ar reikalinga sąlyga, kad apie nusikaltimą būtų pranešta policijai? 2.7.
2.8. Ar reikia iki prašymo pateikimo laukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso išvadų? 2.8.
2.9. Ar tuo atveju, jei nusikaltėlis yra identifikuotas, reikėtų iš pradžių pateikti regresinį prašymą ir reikalauti, kad nusikaltėlis atlygintų žalą? 2.9.
2.10. Ar galima prašyti valstybės kompensuoti žalą net tada, kai kaltininkas yra nesurastas arba perkeltas kitur, ir kokius įrodymus reikėtų pateikti prie pareiškimo? 2.10.
2.11. Ar prašymą kompensuoti žalą reikia pateikti per tam tikrą nustatytą terminą? 2.11.
2.12. Kokiai žalai atlyginti galima teikti prašymą dėl kompensacijos suteikimo? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos žalai atlyginti dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatyta mažiausia ir didžiausia kompensacijos žalai atlyginti suma, mokama iš valstybės biudžeto? 2.14.
2.15. Ar, apskaičiuojant valstybės mokamą kompensaciją žalai atlyginti, yra atsižvelgiama į kitas žalos atlyginimo išmokas, kurias nukentėjusysis gavo ar galėtų gauti iš kitos įstaigos (pvz., iš draudimo bendrovės)? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie yra svarbūs norint gauti valstybės kompensaciją žalai atlyginti ir ją apskaičiuoti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į aukos elgseną priežastinio nusikaltimo pažeidimo atžvilgiu? 2.16.
2.17. Ar galima avansu gauti kompensaciją žalai atlyginti ir kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galima gauti blanką, reikalingą prašymui pateikti, ir kas teikia informaciją apie prašymų dėl valstybės mokamų žalos atlyginimo išmokų (kompensacijų) pateikimą? Ar yra tam tikslui sukurta pagalbos linija ar interneto svetainė? 2.18.
2.19. Ar galima prašyti teisinės pagalbos (teisinėms išlaidoms padengti), teikiant prašymą žalai atlyginti? 2.19.
2.20. Kam reikia teikti prašymą kompensuoti žalą? 2.20.
2.21. Ar galima prašyti pagalbos organizacijų, kurios teikia paramą (smurtinių) nusikaltimų aukoms? 2.21.

 

1. Nusikaltėlio mokėtina kompensacija nusikaltimo aukos žalai atlyginti

Kaip teikti prašymą kompensuoti nusikaltimu padarytą žalą, kai reikalavimai atlyginti ją nusikaltėliui pareiškiami ne baudžiamajame procese, rekomenduojama pasiskaityti atmintinėje „Kreipimasis į teismą“ („Anrufung des Gerichts“).

Atsižvelgiant į užsienyje padaromų nusikaltimų atvejus, pavyzdžiui, kai smurtinis nusikaltimas yra padaromas toje valstybėje narėje, kuri nėra aukos gyvenamoji vieta, šis asmuo gali pareikšti nusikaltėliui reikalavimus atlyginti žalą tame teisme, kuriame iškelta baudžiamoji byla, jeigu tai yra leidžiama pagal nacionalinę tos valstybės teisę.

1.1. Kas ir kokiomis sąlygomis baudžiamojo proceso metu gali pateikti prašymą kompensuoti žalą, kurią nusikaltėlis padarė nusikaltimo aukai?

Baudžiamajame procese bet kuris nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjęs asmuo arba jo įpėdinis kaltinamajam gali pareikšti dėl jo nusikalstamos veikos atsiradusią turtinę pretenziją, kurią turi spręsti kompetentingi teismai bendrąja tvarka ir dėl kurios nėra kuriame nors kitame teisme iškelta byla.

1.2. Kada galima pateikti prašymą kompensuoti nusikaltimu padarytą žalą baudžiamajame procese?

Prašymą kompensuoti žalą galima pateikti jau per parengtinį tyrimą dar iki baudžiamosios bylos iškėlimo teisme, arba nagrinėjant bylą posėdyje prieš pradedant baigiamuosius pasisakymus.

1.3. Kaip ir kur pateikti prašymą nusikaltimu padarytai žalai kompensuoti?

Prašymą, kuriuo pareiškiami reikalavimai atlyginti žalą, galima pateikti arba raštu- prokuratūrai, o, pateikus kaltinimą, – teismui, arba žodžiu – teismo dokumentų tvarkytojui, kad jis surašytų protokolą, taip pat ir nagrinėjant baudžiamąją bylą posėdžio metu. Atsakinga už tai yra prokuratūra, kuri prieš kaltinamąjį atlieka parengtinį tyrimą, arba teismas, kuriame yra pateiktas kaltinimas.

viršųviršų

1.4. Kaip reikėtų išdėstyti reikalavimus prašyme kompensuoti žalą (ar nurodyti bendrą sumą, ar išskirti atskirus žalos atlyginimo punktus)?

Prašyme būtina apibūdinti reikalavimo atlyginti žalą objektą ir pagrindą. Reikalaujamą kompensuoti sumą paprastai reikia nurodyti skaičiais; nebent jos dydį pirmiausia turėtų nustatyti ekspertas arba, jeigu reikalavimas mokėti kompensaciją už kūno sužalojimą perduodamas spręsti teismui, savo nuožiūra.

1.5. Ar teisinė pagalba nukentėjusiajam teikiama iki baudžiamojo proceso ar jo metu?

Pareiškėjui reikia suteikti teisinę pagalbą bylos išlaidoms padengti, kai tik yra pareikštas ieškinys, jeigu pareiškėjas, atsižvelgiant į jo asmeninį ir ekonominį pragyvenimo lygį, apskritai negali apmokėti proceso vedimo išlaidų arba jas gali apmokėti tik iš dalies ir tik dalimis. Be to, ketinamas teisminis persekiojimas turi turėti sėkmės perspektyvą ir nebūti perdaug drastiškas.

1.6. Kokius įrodymus reikia pateikti kartu su prašymu?

Prašyme, kuriuo pareiškiami reikalavimai žalai atlyginti, turi būti pateikti tinkami įrodymai. Jeigu įrodymai nepateikiami, tai nieko blogo, nes teismas, siekdamas nustatyti tiesą, pagal savo pareigas turi remtis visais faktais ir įrodymais, kurie svarbūs sprendimui priimti.

1.7. Ar teismui patenkinus prašymą kompensuoti žalą, vykdant teismo sprendimą, pagal kurį nusikaltėlis įpareigojamas mokėti žalos kompensaciją, teikiama speciali parama nukentėjusiajam?

Ne.

viršųviršų

2. Valstybės arba jos institucijų mokėtina kompensacija nusikaltimo aukos žalai atlyginti

2.1. Ar gali nusikaltimo auka (nukentėjusysis) gauti kompensaciją už patirtą žalą iš valstybės ar jos įstaigų?

Kompensacija už patirtą žalą gali būti suteikta pagal Įstatymą dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten).

2.2. Ar ši valstybės kompensacija skiriama tik asmenims, kurie yra tam tikrų nusikaltimų aukos (asmenys, nukentėję nuo smurtinių veiksmų)?

Valstybės kompensacija yra suteikiama nusikaltimo aukoms, kai žala joms padaryta tyčiniais ir nusikalstamais veiksmais, taigi smurtiniu nusikaltimu. Asmenimis, turinčiais teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, yra laikomi ir tie, kurie nukentėjo nuo agresijos, įvykdytos visuomenei pavojingomis priemonėmis, pavyzdžiui, per sprogdinimą, arba puolant kitą asmenį arba ginantis nuo agresijos. Teisė reikalauti žalos kompensacijos atsiranda ir nukentėjus dėl pasikėsinimo į žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą.

Žala, padaryta nusikalstama veika, kuri nėra smurtinis nusikaltimas, atimantis asmeniui gyvybę arba sutrikdantis jo sveikatą, pavyzdžiui, įsilaužimas ar apgavystė, yra neatlyginama.

2.3. Ar ši valstybės kompensacija skiriama tik asmenims, kurie patyrė tam tikrą žalą?

Sąlyga reikalauti atlyginti padarytą žalą yra pasekmė, atsiradusi dėl smurtinio nusikaltimo, sutrikdančio asmens psichinę ir fizinę sveikatą. Mėnesinės pensijos mokamos, tik esant ilgalaikiam sveikatos sutrikdymui. Vien tik turtinė žala nekompensuojama.

viršųviršų

2.4. Ar turi teisę aukos mirties atveju jų giminaičiai ar asmenys, turintys teisę gauti išlaikymą, teikti prašymus kompensacijai gauti?

Taip pat ir sutuoktiniai, ir vaikai, o ypatingais atvejais ir aukos tėvai turi teisę reikalauti kompensacijos žalai atlyginti. Išsiskyrę sutuoktiniai ir seneliai gali gauti kompensaciją, jeigu jie buvo arba būtų aukos išlaikytiniai.

2.5. Ar teisė gauti žalos kompensaciją siejama su tam tikra pilietybe ar gyvenamąja vieta konkrečioje šalyje?

Teisę reikalauti kompensacijos žalai atlyginti turi Vokietijos piliečiai ir užsieniečiai, kurie Vokietijoje gyvena legaliai pagal įstatymą. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir užsieniečiai, kurie jau ilgiau negu trejus metus legaliai gyvena Vokietijoje, gauna visą kompensaciją. Užsieniečiai, kurie Vokietijoje dar nėra legaliai išgyvenę trejų metų, gauna nuo atlyginimo dydžio priklausančią kompensaciją, arba galutinio išvykimo iš šalies atveju vienkartinę piniginę kompensacinę išmoką žalai atlyginti (Abfindung). Šalies lankytojai ir turistai, dėl smurtinių veiksmų patyrę sunkų kūno sužalojimą, gauna vienkartinę kompensacinę išmoką – vadinamąją „tvirtąją išmoką“ (Härteleistung)..

2.6. Ar gali nusikaltimų auka ieškoti kompensacijos žalai atlyginti, jeigu tas nusikaltimas padarytas kitoje valstybėje narėje?

Įstatymo dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten) prasmė yra ta, kad smurtinio nusikaltimo auka turi teisę reikalauti kompensuoti žalą iš valstybės, kuri, nepaisant visų pastangų, negalėjo jos apginti. Kadangi Įstatymas dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms remiasi teritoriniu principu, tai kompensacija žalai atlyginti yra suteikiama tik tada, kai smurtinis nusikaltimas įvykdomas įstatymo galiojimo teritorijoje.

viršųviršų

2.7. Ar reikalinga sąlyga, kad apie nusikaltimą būtų pranešta policijai?

Nukentėjusysis turi padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtų išaiškinti nusikaltimą ir surasti nusikaltėlį, t. y. pirmiausia turi pranešti apie nusikaltimą institucijai, atsakingai už teisminį persekiojimą (policijai arba prokuratūrai). Tačiau ypatingais atvejais (pavyzdžiui, seksualinės prievartos arba smurtavimo šeimoje atveju) išimties tvarka pranešti gali būti atsisakoma.

2.8. Ar reikia iki prašymo pateikimo laukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso išvadų?

Vokietijos federalinių žemių aprūpinimo institucijos, atsakingos už Įstatymo dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms įgyvendinimą, nepriklausomai nuo policijos, prokuratūros ar teismo tyrimo rezultatų turi priimti savo sprendimą dėl prašymo kompensuoti aukai nusikaltimu padarytą žalą. Todėl tokį prašymą pateikti būtina kuo greičiau po žalą sukėlusio nusikalstamo įvykio, nepriklausomai nuo policijos ar prokuratūros parengtinio tyrimo pradžios ir eigos.

2.9. Ar tuo atveju, jei nusikaltėlis yra identifikuotas, reikėtų iš pradžių pateikti regresinį prašymą ir reikalauti, kad nusikaltėlis atlygintų žalą?

Teisė reikalauti kompensuoti žalą pagal Įstatymą dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms – kaip sudedamoji socialinės žalos atlyginimo teisės dalis – egzistuoja nepriklausomai nuo bet kokių nusikaltėliui keliamų reikalavimų atlyginti žalą. Jeigu iš nusikaltėlio galima pareikalauti kompensacijos, tai suma, kurios auka iš jo reikalauja, pagal Įstatymo dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms nuostatas pereina valstybiniam išlaidų subjektui.

viršųviršų

2.10. Ar galima prašyti valstybės kompensuoti žalą net tada, kai kaltininkas yra nesurastas arba perkeltas kitur, ir kokius įrodymus reikėtų pateikti prie pareiškimo?

Kaip jau buvo paaiškinta 2.8 punkte, kompensacijos suteikimas visiškai nepriklauso nuo to, ar nusikaltėlis nuteistas ar nubaustas. Pareiškėjas – kaip ir visoje socialinėje teisėje, taip ir nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo aukai srityje – turi įrodyti, kad yra visi pagrįsti faktai, suteikiantys jam teisę prašyti kompensuoti žalą; taigi ypač svarbi yra ta aplinkybė, kad prieš auką įvykdytas smurtinis nusikaltimas, kuriuo jai sutrikdyta sveikata. Būtent tais atvejais, kai nusikaltėlis yra nežinomas arba nėra kitokių įrodymų, pareiškėjui yra teikiamos didelės įrodymų lengvatos.

2.11. Ar prašymą kompensuoti žalą reikia pateikti per tam tikrą nustatytą terminą?

Prašymui dėl žalos kompensavimo pateikti nėra nustatytas griežtas terminas. Paprastai kompensacijos išmokamos nuo prašymo pateikimo mėnesio. Tačiau jos gali būti suteikiamos ir už laiką iki prašymo pateikimo, jeigu tas prašymas pateikiamas per metus po nusikaltimo įvykdymo.

2.12. Kokiai žalai atlyginti galima teikti prašymą dėl kompensacijos suteikimo?

Pagal Įstatymą dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms yra mokamos kompensacijos, skirtos atlyginti žalą dėl žmogui sutrikdytos sveikatos ir ekonominių padarinių. Neturtinė žala neatlyginama.

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos žalai atlyginti dydis?

Nusikaltimų aukos gauna visas gydymo priemones sveikatai atkurti ar pagerinti (įskaitant, pavyzdžiui, ir sveikatos ar profesinę reabilitaciją, priežiūros paslaugas, psichoterapinį gydymą), išmokas pragyvenimui garantuoti bei ilgalaikę pensiją, skirtą sutrikdytai sveikatai  ir ekonominei žalai kompensuoti. Pensijos dydis nustatomas atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymo laipsnį ir dėl to patirtus pajamų nuostolius.

viršųviršų

2.14. Ar yra nustatyta mažiausia ir didžiausia kompensacijos žalai atlyginti suma, mokama iš valstybės biudžeto?

Mėnesinės pensinės išmokos, skirtos sveikatai padarytai žalai atlyginti yra mokamos vienodomis (fiksuotomis) sumomis, kurios nustatomos atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymo laipsnį, ir kasmet perskaičiuojamos, priderinant jas prie nukentėjusiojo sveikatos būklės. Mažiausia mokama kompensacija šiuo metu yra 118 eurų per mėnesį. Visos kitos papildomai mokamos pensinės išmokos, skirtos ekonominiams padariniams kompensuoti, priklauso nuo nukentėjusiojo pajamų. Didžiausia mėnesinės ar bendros kompensacijos suma nenustatyta.

2.15. Ar, apskaičiuojant valstybės mokamą kompensaciją žalai atlyginti, yra atsižvelgiama į kitas žalos atlyginimo išmokas, kurias nukentėjusysis gavo ar galėtų gauti iš kitos įstaigos (pvz., iš draudimo bendrovės)?

Apskaičiuojant valstybės mokamą kompensaciją žalai atlyginti yra priskaičiuojamos tik tos išmokos, kurias auka faktiškai gauna už tą pačią žalą ir kurios skirtos tam pačiam tikslui.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie yra svarbūs norint gauti valstybės kompensaciją žalai atlyginti ir ją apskaičiuoti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į aukos elgseną priežastinio nusikaltimo pažeidimo atžvilgiu?

Kompensacija nusikaltimu padarytai žalai atlyginti gali būti nesuteikiama, jeigu auka pati savo neteisėtu elgesiu išprovokavo padaryti smurtinį nusikaltimą arba prisidėjo prie žalos atsiradimo, arba toji žala dėl kitų priežasčių pasirodė esanti neteisinga.

viršųviršų

2.17. Ar galima avansu gauti kompensaciją žalai atlyginti ir kokiomis sąlygomis?

Išankstinės gydymui skirtos išmokos arba gydymosi išlaidos gali būti išmokomos tuoj pat. Pensijoms išmokos avansu nėra numatytos. Tačiau prašymai kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą yra nagrinėjami ir dėl jų priimami sprendimai pirmumo tvarka.

2.18. Kur galima gauti blanką, reikalingą prašymui pateikti, ir kas teikia informaciją apie prašymų dėl valstybės mokamų žalos atlyginimo išmokų (kompensacijų) pateikimą? Ar yra tam tikslui sukurta pagalbos linija ar interneto svetainė?

Pateikti prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą iš esmės galima laisva forma. Tačiau prašymų blankus galima gauti kompetentingose Vokietijos federalinių žemių aprūpinimo institucijose, kurios taip pat ir konsultuoja nuo smurto nukentėjusius asmenis kompensacijų klausimais. Be to, daugiau informacijos galima gauti ir kitose socialinėse institucijose, ligonių kasose, draudimo ir policijos įstaigose. Vokietijos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung) yra išleidusi brošiūrą apie kompensacijas smurtinių nusikaltimų aukų žalai atlyginti, ir ją piliečiai bei įstaigos gali gauti nemokamai. Be to, įstatymų tekstus ir daugiau informacijos apie nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą galima rasti ir pirmiau minėtosios Vokietijos ministerijos interneto svetainėje. Taip pat ir Vokietijos žemių ministerijos leidžia panašias brošiūras apie Įstatymo dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms įgyvendinimą ir daugiau informacijos pateikia savo interneto svetainėse. Specialaus oficialaus telefono numerio smurtinių nusikaltimų aukoms nėra, tačiau bet kuriuo metu galima gauti pagalbą, paskambinus bendrosios pagalbos numeriu policijai.

2.19. Ar galima prašyti teisinės pagalbos (teisinėms išlaidoms padengti), teikiant prašymą žalai atlyginti?

Administracinis procesas, skirtas sprendimui dėl prašymo suteikti kompensaciją smurtiniu nusikaltimu padarytai žalai atlyginti yra nemokamas. Taip pat ir už kitą galimą procesą kompetentinguose socialiniuose teismuose nėra imamas mokestis už teismo išlaidas.

2.20. Kam reikia teikti prašymą kompensuoti žalą?

Sprendimą dėl prašymo suteikti kompensaciją smurtiniu nusikaltimu padarytai žalai atlyginti priima Vokietijos žemių vietinės kompetentingos socialinės institucijos. Tačiau prašymą pateikti galima bet kuriai kitai socialinei institucijai.

2.21. Ar galima prašyti pagalbos organizacijų, kurios teikia paramą (smurtinių) nusikaltimų aukoms?

Yra daugybė privačių organizacijų, kurių tikslas padėti nuo smurto nukentėjusioms aukoms. Tokių organizacijų yra ir tarp vietose veikiančių organizacijų, ir visoje Vokietijoje organizuotų susivienijimų.

Papildoma informacija

Smurtinio nusikaltimo auka gali reikalauti iš nusikaltėlio atlyginti jai finansinę žalą, kuri apima ne vien tik turtinę žalą, tiek civilinės teisės būdu, tiek ir baudžiamajame procese (prisijungimo prie baudžiamojo proceso procedūroje – Adhäsionsverfahren).

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė