Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Γερµανία

Τελευταία ενημέρωση: 22-05-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γερµανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε ο δράστης του αδικήματος 1.
1.1. Ποιος δύναται να εγείρει αξίωση αποζημίωσης κατά δράστη αδικήματος και υπό ποιες προϋποθέσεις (στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας) ; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας; 1.2.
1.3. Πώς και από ποιον εγείρονται οι εν λόγω αξιώσεις; 1.3.
1.4. Με ποια μορφή υποβάλλονται οι εν λόγω αιτήσεις αποζημίωσης (αναφορά του συνολικού ποσού ή/και των μεμονωμένων ζημιών) ; 1.4.
1.5. Παρέχεται ευεργέτημα πενίας πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν προς υποστήριξη της αίτησης; 1.6.
1.7. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αποζημίωσης, παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη του αδικήματος; 1.7.
2. Αποκατάσταση της ζημίας από το κράτος ή από δημόσιους φορείς 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς; 2.1.
2.2. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνον για ζημιωθέντες που υπήρξαν θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνον για ζημιωθέντες που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες; 2.3.
2.4. Μπορούν να λάβουν την αποζημίωση στενοί συγγενείς ή δικαιούχοι διατροφής αποθανόντων θυμάτων; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνον για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορεί το θύμα να ζητήσει αποζημίωση σε κράτος μέλος όταν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλο κράτος; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί μήνυση στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένει κανείς τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών ή της ποινικής διαδικασίας προτού να υποβάλει αίτηση; 2.8.
2.9. Εάν είναι γνωστή η ταυτότητα του δράστη του αδικήματος, πρέπει να επιχειρηθεί να ζητηθεί αποκατάσταση της ζημίας από το δράστη; 2.9.
2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; 2.10.
2.11. Υπάρχουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Τι είδους ζημίες υπάγονται στη ρύθμιση αυτή; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει ένα ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί; 2.14.
2.15. Αφαιρείται από την κρατική αποζημίωση η αποζημίωση που έχει λάβει ή θα μπορούσε να λάβει το θύμα εξαιτίας της ίδιας ζημίας από άλλες πηγές (όπως π.χ. ασφάλειες) ; 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητα αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως π.χ. η συμπεριφορά του θύματος σε σχέση με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Είναι δυνατή η καταβολή προπληρωμής στο πλαίσιο της αποζημίωσης; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Πού μπορεί κανείς να προμηθευθεί τα απαιτούμενα έντυπα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας ή σχετικός ιστοχώρος για τις περιπτώσεις αυτές; 2.18.
2.19. Μπορεί ο ζημιωθείς να λάβει ευεργέτημα πενίας όσον αφορά την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων, οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη; 2.21.

 

1. Αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε ο δράστης του αδικήματος

Για αξιώσεις αποζημίωσης που εγείρονται κατά του δράστη εκτός ποινικής διαδικασίας, παραπέμπουμε στο πληροφοριακό δελτίο «Προσφυγή στο δικαστήριο».

Όσον αφορά διασυνοριακές περιπτώσεις, όταν, για παράδειγμα, η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε κάποιο κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος στο οποίο διαμένει το θύμα, το άτομο αυτό μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη στο δικαστήριο που χειρίζεται την ποινική διαδικασία, στο βαθμό που το εθνικό δίκαιο το επιτρέπει.

1.1. Ποιος δύναται να εγείρει αξίωση αποζημίωσης κατά δράστη αδικήματος και υπό ποιες προϋποθέσεις (στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας) ;

Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας μπορεί κάθε ζημιωθείς από αξιόποινη πράξη ή ο κληρονόμος του να εγείρει κατά του κατηγορούμενου περιουσιακή αξίωση που προκύπτει από την αξιόποινη πράξη, αν η αξίωση υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων και η εκδίκασή της δεν εκκρεμεί σε άλλο δικαστήριο.

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας;

Η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί ακόμη και κατά τη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης, προτού αρχίσει η ποινική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, ή κατά την κύρια διαδικασία έως την έναρξη των δευτερολογιών.

1.3. Πώς και από ποιον εγείρονται οι εν λόγω αξιώσεις;

Η αίτηση με την οποία εγείρεται η αξίωση είναι δυνατόν να υποβληθεί γραπτώς –στην εισαγγελική αρχή και, κατόπιν έγερσης ποινικής αγωγής, στο δικαστήριο- ή προφορικώς προς καταχώριση από τον γραμματέα του δικαστηρίου, καθώς επίσης και προφορικώς στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας. Αρμόδια είναι η εισαγγελική αρχή η οποία διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση κατά του κατηγορούμενου ή το δικαστήριο στο οποίο ασκήθηκε η ποινική αγωγή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.4. Με ποια μορφή υποβάλλονται οι εν λόγω αιτήσεις αποζημίωσης (αναφορά του συνολικού ποσού ή/και των μεμονωμένων ζημιών) ;

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο και ο λόγος της αίτησης. Το χρηματικό ποσό που ζητείται σημειώνεται κατά κανόνα αριθμητικώς, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν το ύψος του πρέπει να καθορισθεί από εμπειρογνώμονα ή εάν τίθεται υπό την κρίση του δικαστηρίου αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

1.5. Παρέχεται ευεργέτημα πενίας πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Κατόπιν σχετικής αίτησης, παρέχεται στον αιτούντα ευεργέτημα πενίας αφού έχει εγερθεί η αγωγή στην περίπτωση που λόγω της προσωπικής και οικονομικής του κατάστασης αδυνατεί να καταβάλει τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει είτε με δόσεις. Εκτός αυτού, η δικαστική επιδίωξη του δικαιώματος πρέπει να έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν επιτρέπεται να δίνει την εντύπωση ότι είναι κακόπιστη.

1.6. Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν προς υποστήριξη της αίτησης;

Η αίτηση με την οποία ασκείται η αξίωση πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Εάν λείπουν τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν σοβαρές συνέπειες διότι το δικαστήριο, προς διερεύνηση της αλήθειας, υποχρεούται να επεκτείνει αυτεπαγγέλτως την αποδεικτική διαδικασία καλύπτοντας όλα τα γεγονότα και τα αποδεικτικά μέσα που έχουν σημασία για την έκδοση της απόφασης.

1.7. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αποζημίωσης, παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη του αδικήματος;

Όχι.

2. Αποκατάσταση της ζημίας από το κράτος ή από δημόσιους φορείς

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς;

Σύμφωνα με το νόμο περί αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, είναι δυνατόν να παρασχεθεί αποζημίωση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.2. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνον για ζημιωθέντες που υπήρξαν θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων;

Η αποζημίωση προορίζεται για τα θύματα εσκεμμένης και παράνομης επίθεσης, δηλαδή μιας πράξης βίας. Θεωρείται επίσης θύμα επίθεσης με βιαιοπραγία, και επομένως δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, όποιος έχει υποστεί ζημία μέσω επίθεσης με μέσα που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, π.χ. με βομβιστική ενέργεια, ή μέσω επίθεσης προς άλλο άτομο ή κατά την απόκρουση επίθεσης. Αξίωση αποζημίωσης ανακύπτει ακόμη και από σεξουαλική εκμετάλλευση.

Για αξιόποινες πράξεις που δεν συνιστούν επιθέσεις με βιαιοπραγία κατά της σωματικής ακεραιότητας ενός ατόμου, όπως π.χ. διαρρήξεις ή απάτες, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

2.3. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνον για ζημιωθέντες που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες;

Προϋπόθεση για την έγερση αξίωσης αποζημίωσης είναι η ύπαρξη σωματικής ή ψυχικής βλάβης ως συνέπεια επίθεσης με βιαιοπραγία. Μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται μόνον όταν υπάρχει μόνιμη βλάβη υγείας. Για καθαρά περιουσιακές ζημίες δεν παρέχεται αποζημίωση.

2.4. Μπορούν να λάβουν την αποζημίωση στενοί συγγενείς ή δικαιούχοι διατροφής αποθανόντων θυμάτων;

Οι σύζυγοι, τα τέκνα και, σε ειδικές περιπτώσεις, οι γονείς των θυμάτων μπορούν να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης. Οι διαζευγμένοι και οι παππούδες (γονείς των γονέων) μπορούν να λάβουν αποζημίωση εάν το θύμα τους παρείχε ή θα τους παρείχε διατροφή.

2.5. Η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνον για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι γερμανοί υπήκοοι και οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών λαμβάνουν πλήρεις παροχές. Οι αλλοδαποί που δεν διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών λαμβάνουν παροχές που δεν εξαρτώνται από το εισόδημα ή, στην περίπτωση οριστικής εξόδου τους από τη χώρα, μια αποζημίωση. Οι επισκέπτες και οι τουρίστες λαμβάνουν σε περίπτωση σοβαρής ζημίας εφάπαξ παροχή λόγω έκτακτων δυσκολιών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορεί το θύμα να ζητήσει αποζημίωση σε κράτος μέλος όταν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλο κράτος;

Ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων πράξεων βίας βασίζεται στη σκέψη ότι το θύμα μιας επίθεσης με βιαιοπραγία έχει αξίωση ικανοποίησης έναντι του κράτους το οποίο, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν μπόρεσε να το προστατέψει. Καθώς ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων πράξεων βίας βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας, η αποζημίωση παρέχεται μόνον εάν η επίθεση με βιαιοπραγία πραγματοποιήθηκε εντός των ορίων ισχύος του νόμου.

2.7. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί μήνυση στην αστυνομία;

Το θύμα οφείλει να πράξει ό,τι μπορεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και για τη δίωξη του δράστη, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της υποβολής μήνυσης στις αρμόδιες διωκτικές αρχές (αστυνομία ή εισαγγελική αρχή). Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, πράξεις στο εσωτερικό της οικογένειας) , δεν ισχύει η απαίτηση καταγγελίας.

2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένει κανείς τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών ή της ποινικής διαδικασίας προτού να υποβάλει αίτηση;

Οι υπηρεσίες πρόνοιας των ομόσπονδων κρατιδίων που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων πράξεων βίας πρέπει να λάβουν τη δική τους απόφαση σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης του θύματος ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αστυνομικών, εισαγγελικών ή δικαστικών ερευνών. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά το ζημιογόνο συμβάν και ανεξάρτητα από την έναρξη και την πορεία της αστυνομικής ή εισαγγελικής ερευνητικής διαδικασίας.

2.9. Εάν είναι γνωστή η ταυτότητα του δράστη του αδικήματος, πρέπει να επιχειρηθεί να ζητηθεί αποκατάσταση της ζημίας από το δράστη;

Η αξίωση βάσει του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων πράξεων βίας, ως μέρος του κοινωνικού δικαιώματος για αποζημίωση, είναι ανεξάρτητη από ενδεχόμενες αξιώσεις αποκατάστασης της ζημίας κατά του δράστη. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να εγερθεί αξίωση πληρωμής κατά του δράστη, οι αξιώσεις του θύματος εις βάρος του μεταβιβάζονται στις κρατικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν το κόστος μέχρι του ποσού της αποζημίωσης που παρέχεται βάσει των διατάξεων του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης;

Εάν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν προς υποστήριξη της αίτησης;

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο σημείο 2.8, η χορήγηση αποζημίωσης είναι πλήρως ανεξάρτητη από την καταδίκη ή τιμωρία του δράστη. Ο αιτών οφείλει –όπως στο σύνολο του κοινωνικού δικαίου- και στην περίπτωση της αποζημίωσης θυμάτων να αποδείξει ότι συνέβησαν όλα τα γεγονότα που θεμελιώνουν την αξίωση, δηλαδή πιο συγκεκριμένα η πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον του και οι βλάβες υγείας που προκλήθηκαν εξαιτίας της. Σε περιπτώσεις που δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του δράστη ή δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά μέσα, παρέχονται στον αιτούντα μεγάλες διευκολύνσεις όσον αφορά την προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων.

2.11. Υπάρχουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης;

Η υποβολή αίτησης αποζημίωσης δεν υπόκειται σε προθεσμίες. Οι παροχές χορηγούνται κατ’ αρχήν με αφετηρία το μήνα υποβολής της αίτησης. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθούν και για το διάστημα πριν από την υποβολή της αίτησης, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί εντός ενός έτους από το συμβάν.

2.12. Τι είδους ζημίες υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;

Σύμφωνα με το νόμο περί αποζημίωσης θυμάτων, χορηγούνται παροχές ως αντιστάθμισμα των συνεπειών για την υγεία και των οικονομικών συνεπειών της ζημίας που υπέστη το θύμα. Οι ηθικές βλάβες δεν αποζημιώνονται.

2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Όλα τα θύματα πράξεων βίας απολαύουν για την αποκατάσταση ή βελτίωση της υγείας τους των απαιτούμενων μέτρων υγειονομικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων π.χ. των μέτρων αποκατάστασης της υγείας ή επαγγελματικής αποκατάστασης, περίθαλψης, ψυχοθεραπευτικής αγωγής κ.ά.) , παροχών για την εξασφάλιση διατροφής καθώς και μόνιμων συνταξιοδοτικών παροχών ως αντιστάθμισμα των ζημιών για την υγεία και των οικονομικών ζημιών. Το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών ρυθμίζεται ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε ζημίας για την υγεία καθώς επίσης και της απώλειας εισοδήματος που προκλήθηκε από τη ζημία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.14. Υπάρχει ένα ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Οι μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές ως αντιστάθμισμα των ζημιών στην υγεία καταβάλλονται με καθορισμένα ποσά κατ’ αναλογία της ζημίας, τα οποία προσαρμόζονται σε ετήσια βάση. Το κατώτατο ποσό ανέρχεται σε 118 ευρώ μηνιαίως. Όλες οι λοιπές συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές προς αντιστάθμιση των οικονομικών συνεπειών του συμβάντος εξαρτώνται από το ύψος του εισοδήματος του θύματος. Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια για τα μηνιαία ή συνολικά ποσά αποζημιώσεων.

2.15. Αφαιρείται από την κρατική αποζημίωση η αποζημίωση που έχει λάβει ή θα μπορούσε να λάβει το θύμα εξαιτίας της ίδιας ζημίας από άλλες πηγές (όπως π.χ. ασφάλειες) ;

Υπολογίζονται μόνον οι παροχές που πράγματι λαμβάνει το θύμα για την ίδια ζημία και οι οποίες προορίζονται για τον ίδιο σκοπό.

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητα αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως π.χ. η συμπεριφορά του θύματος σε σχέση με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία;

Η αποζημίωση είναι δυνατόν να απορριφθεί εάν το θύμα είναι (από κοινού) υπαίτιο για τη ζημία ή εάν για άλλους λόγους δεν φαίνεται δίκαιη η χορήγηση παροχών.

2.17. Είναι δυνατή η καταβολή προπληρωμής στο πλαίσιο της αποζημίωσης; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι παροχές υγειονομικής προστασίας είναι δυνατόν να χορηγηθούν αμέσως και να αναληφθεί το κόστος τους. Στην περίπτωση συνταξιοδοτικών παροχών δεν προβλέπεται η καταβολή προπληρωμής. Οι αιτήσεις αποζημίωσης θυμάτων τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης.

2.18. Πού μπορεί κανείς να προμηθευθεί τα απαιτούμενα έντυπα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας ή σχετικός ιστοχώρος για τις περιπτώσεις αυτές;

Η υποβολή αίτησης είναι κατ’ αρχήν δυνατή χωρίς τη συμπλήρωση εντύπου. Η προμήθεια εντύπων αίτησης είναι δυνατή από τους αρμόδιους φορείς πρόνοιας των ομόσπονδων κρατιδίων, οι οποίοι συμβουλεύουν επίσης τα θύματα πράξεων βίας σχετικά με τις αξιώσεις τους. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται και αλλού, π.χ. από άλλους κοινωνικούς φορείς, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ταμεία ασθενείας, εταιρείες ασφάλισης και αστυνομικές αρχές. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει ένα έντυπο σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων στη Γερμανία, το οποίο οι πολίτες και οι δημόσιοι φορείς μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν. Εκτός αυτού, μπορεί κανείς να «τηλεφορτώσει» νομοθετικά κείμενα και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων από τον ιστοχώρο του ομοσπονδιακού υπουργείου στο Διαδίκτυο. Σχετικά έντυπα εκδίδουν επίσης και τα ομόσπονδα κρατίδια που είναι αρμόδια για την εκτέλεση του νόμου. Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στους ιστοχώρους τους. Δεν υπάρχει ειδική επίσημη τηλεφωνική γραμμή για την υποστήριξη θυμάτων πράξεων βίας, αλλά τα άτομα αυτά μπορούν πάντα να λαμβάνουν βοήθεια μέσω του αριθμού τηλεφώνου της αστυνομίας για επείγοντα περιστατικά.

2.19. Μπορεί ο ζημιωθείς να λάβει ευεργέτημα πενίας όσον αφορά την υποβολή της αίτησης;

Η διοικητική διαδικασία έκδοσης απόφασης σχετικά με αιτήσεις αποζημίωσης είναι δωρεάν. Ακόμη και για ενδεχόμενη επακόλουθη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για υποθέσεις κοινωνικού δικαίου δεν επιβάλλονται δικαστικά έξοδα.

2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση;

Τις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις αποζημίωσης θυμάτων λαμβάνουν οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ομόσπονδων κρατιδίων. Οι αιτήσεις ωστόσο είναι δυνατόν να υποβληθούν σε οιαδήποτε άλλη κοινωνική αρχή.

2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων, οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη;

Υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί οργανισμοί που έχουν ως αποστολή την παροχή αρωγής σε θύματα πράξεων βίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενώσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα θύματα βίας μπορούν να αξιώσουν από τους δράστες μέσω των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων (Adhäsionsverfahren – δίκη κατά προσχώρηση) οικονομική αποζημίωση που καλύπτει επίσης τις ηθικές βλάβες.« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Γερµανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-05-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο