Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov

Posledná úprava: 25-09-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Odškodňovanie obetí trestných činov

Ako môžete získať odškodnenie za ujmu a škody, ktoré sú následkom trestného činu spáchaného proti vám?

Stať sa obeťou trestného činu je jedna z najhorších skúseností, ktoré si možno predstaviť. Obeť môže v dôsledku trestného činu utrpieť dlhodobú telesnú ujmu a takisto ťažký duševný otras a psychické ťažkosti. Obeť môže byť nútená hradiť náklady za lekárske ošetrenie a dlhodobú hospitalizáciu a môže stratiť príjem z dôvodu neschopnosti pokračovať v práci. Obeť môže mať pocit, že bola porušená jej nedotknuteľnosť osobnej integrity, môže trpieť dlhodobou úzkosťou z pohybu na verejnosti a mať pocit obmedzenej radosti zo života.

Povinnosť páchateľa platiť odškodné

Je len prirodzené, že by si obeť želala byť odškodnená za spôsobené ujmy a straty. Zodpovednosť platiť takéto odškodné nesie v každom členskom štáte páchateľ. Táto zodpovednosť sa volá občianskoprávna zodpovednosť, spravuje sa občianskym právom každého členského štátu a ukladá páchateľovi povinnosť platiť obeti odškodné na krytie spôsobených strát.

Zodpovednosť páchateľa platiť obeti odškodné je iná ako jeho alebo jej trestná zodpovednosť voči štátu. Odškodné sa týka vzťahu medzi páchateľom a obeťou a vo všeobecnosti je to obeť, ktorá musí žiadať odškodné prostredníctvom občianskoprávneho konania. Trestná zodpovednosť sa týka vzťahu medzi páchateľom a štátom. Príslušné orgány (polícia, prokurátor, vyšetrovací sudca) majú za úlohu zhromaždiť dôkazy proti páchateľovi a rozhodnutie bude vynesené v trestnom konaní.

Základným postupom obete, ktorá sa snaží získať odškodné, je preto páchateľa zažalovať. Viac informácií o podaní žaloby nájdete v kapitole „Návrh za začatie súdneho konania“. Z dôvodu ťažkej situácie, v ktorej sa obeť po trestnom čine nachádza, sa všetky členské štáty rôznymi spôsobmi snažia pomôcť obeti vymáhať odškodné od páchateľa. Obeť môže napríklad za určitých podmienok žiadať odškodné v rámci trestného konania. Niektoré členské štáty pomáhajú obetiam vymáhať súdne rozhodnutie o odškodnom voči páchateľovi. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na ikonu vlajky konkrétneho členského štátu.

Možnosť získať odškodné od štátu

V mnohých prípadoch nebude možné, aby obeť získala od páchateľa odškodné. Možno sa nikdy nepodarí určiť totožnosť páchateľa, alebo výsledky policajného vyšetrovania neprinesú dostatok dôkazov o osobe, ktorá trestný čin spáchala. Dokonca aj keď obeť dosiahne rozsudok o odškodnom, páchateľ môže byť bez príjmu a majetku a nebude schopný vyplatiť odškodné.

Z tohto dôvodu zaviedli niektoré členské štáty možnosť, aby obeť dostala namiesto toho odškodné od štátu. Vo väčšine členských štátov je však nutné pokúsiť sa o dosiahnutie odškodného od páchateľa. Ak sa to nepodarí, obeť sa môže uchádzať o odškodnenie od štátu. V niektorých členských štátoch je možnosť získať odškodné od štátu obmedzená ďalšími kritériami, pokiaľ ide o typy trestných činov, ktoré sú kryté, alebo o druhy a rozsah strát, ktoré môžu byť odškodnené. Niektoré členské štáty majú miernejšie podmienky na odškodnenie obetí teroristických útokov. Ďalšie informácie o týchto podmienkach, ako aj tom, ako sa uchádzať o odškodnenie od štátu, nájdete po kliknutí na ikonu vlajky konkrétneho členského štátu.

Nové právne predpisy EÚ

Smernica Rady o odškodnení obetí trestných činov, ktorá bola prijatá 29. apríla 2004, zabezpečuje, že od 1. júla 2005 bude mať každý členský štát zavedený vnútroštátny systém, ktorý zaručí spravodlivé a primerané odškodnenie obetí trestných činov. Po druhé, táto smernica zaručuje, že odškodné bude v praxi ľahko prístupné bez ohľadu na to, v akej krajine sa osoba stala obeťou trestného činu, a to vďaka vytvoreniu systému spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktorý funguje od 1. januára 2006.

Viac informácií nájdete po kliknutí na ikonu „Právo Spoločenstva.“

HoreHore

Posledná úprava: 25-09-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo