Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů

Poslední aktualizace: 27-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Odškodňování obětí trestných činů

Jak můžete získat odškodnění za újmu a ztráty utrpěné v důsledku trestného činu, který byl proti vám spáchán?

Stát se obětí trestného činu je jednou z nejhorších představitelných zkušeností. Oběť může v důsledku zločinu utrpět vážnou tělesnou újmu i těžký duševní otřes a mohou se u ní objevit dlouhodobé psychické potíže. Oběť také může být nucena hradit náklady na lékařskou péči či dlouhodobý pobyt v nemocnici a kvůli pracovní neschopnosti může rovněž trpět ušlým ziskem. Může mít pocit, že byla narušena její osobní integrita, možná bude trpět dlouhodobou úzkostí z pohybu na veřejnosti a její radost ze života bude obecně nižší.

Odpovědnost pachatele vyplatit odškodné

Je přirozené, že si oběť přeje být za utrpěnou újmu a ztráty odškodněna. Odpovědnost zaplatit odškodné nese ve všech členských státech pachatel. Tato odpovědnost, nazývaná odpovědností občanskoprávní, je upravena občanským právem každého členského státu a ukládá pachateli povinnost poskytnout oběti za jím způsobené ztráty odškodnění.

Odpovědnost pachatele za náhradu škody je odlišná od jeho trestní odpovědnosti vůči státu. Odškodnění se týká vztahu mezi pachatelem a obětí a v zásadě platí, že o odškodné musí žádat sama oběť prostřednictvím občanskoprávního řízení. Trestní odpovědnost se týká vztahu mezi pachatelem a státem. Příslušné orgány (policie, státní zástupce, vyšetřující soudce) budou hledat důkazy pachatelovy viny a v trestním řízení bude vydáno rozhodnutí.

Základním postupem, jakou může oběť dosáhnout odškodnění, je tedy pachatele žalovat. Podrobnější informace o postupu při podání žaloby naleznete v kapitole „Návrh na zahájení soudního řízení“. Všechny členské státy však uznávají, že oběť je po prožití trestného činu v obtížné situaci, a proto se jí snaží při vymáhání odškodného od pachatele různými způsoby pomoci. Za splnění určitých podmínek může být kupříkladu možné, aby oběť vymáhala odškodnění v rámci trestního řízení. Některé členské státy také pomáhají obětem vymáhat soudní rozhodnutí o odškodnění na pachateli. Další informace naleznete po kliknutí na ikonu vlajky konkrétního členského státu.

Možnost získat náhradu škody od státu

V mnoha případech nebude oběť schopna od pachatele odškodné získat. Totožnost pachatele nemusí být nikdy zjištěna, výsledky policejního vyšetřování nemusejí přinést dostatečné důkazy o tom, kdo trestný čin spáchal. I když soud rozhodne, že pachatel má oběť odškodnit, je možné, že pachatel bude bez příjmu a bez prostředků, a nebude tudíž schopen odškodné uhradit.

Z toho důvodu zavedly některé členské státy možnost, aby oběť místo toho obdržela náhradu škody od státu. Ve většině členských států je však nutné, aby se oběť nejprve pokusila získat odškodnění od pachatele. Pokud se to nepodaří, může oběť požádat o náhradu škody stát. V některých členských státech je možnost získat náhradu škody od státu omezena dalšími kritérii (např. druhem trestného činu nebo druhem a rozsahem utrpěné újmy). Některé členské státy mají mírnější podmínky pro odškodňování obětí teroristických útoků. Podrobnější informace o těchto podmínkách a o postupu při žádání odškodného od státu naleznete po kliknutí na ikonu vlajky konkrétního členského státu.

Nové právní předpisy EU

Směrnice Rady o odškodňování obětí trestných činů přijatá dne 29. dubna 2004 zajišťuje, že počínaje 1. červencem 2005 bude mít každý členský stát zaveden vnitrostátní systém, který zaručí spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí trestných činů. Zadruhé, tato směrnice zaručuje, že odškodné bude v praxi snadno přístupné bez ohledu na to, v jaké zemi se osoba stala obětí trestného činu, a to díky vytvoření systému spolupráce mezi vnitrostátními orgány; tento systém bude uveden do provozu 1. ledna 2006.

Více informací o této směrnici naleznete po kliknutí na ikonu „Právo Společenství“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 27-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království