Europeiska Kommissionen > ERN > Ersättning till brottsoffer > Frankrike

Senaste uppdatering: 11-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Ersättning till brottsoffer - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen 1.
1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen 1.1.
1.2. När bör jag framställa yrkandet? 1.2.
1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem? 1.3.
1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande? 1.4.
1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet? 1.5.
1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande? 1.6.
1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen? 1.7.
2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet 2.
2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet? 2.1.
2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott? 2.2.
2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador? 2.3.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning 2.4.
2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område? 2.5.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Frankrike om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter? 2.6.
2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen? 2.7.
2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker? 2.8.
2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen? 2.9.
2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan? 2.10.
2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan? 2.11.
2.12. För vilka skador kan jag få ersättning? 2.12.
2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas? 2.13.
2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut? 2.14.
2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen? 2.15.
2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan? 2.16.
2.17. Kan jag få ersättning i förskott? 2.17.
2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda? 2.18.
2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen? 2.19.
2.20. Vart skickar jag ansökningen? 2.20.
2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information? 2.21.

 

1. Ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen

1.1. Under vilka omständigheter kan jag framställa ett yrkande om skadestånd i det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen

Enligt artikel 2 i straffprocesslagen kan var och en som personligen lidit skada som en direkt följd av ett brott väcka talan om skadestånd.

Det är således tillräckligt att styrka en skada eller förlust som orsakats av det aktuella brottet för att kunna söka skadestånd utan begräsningar i fråga om beloppet (artikel 420-1 i straffprocesslagen).

1.2. När bör jag framställa yrkandet?

Ersättning kan yrkas redan på utrednings- och åtalsstadiet. I artiklarna 53-1 och 75 i straffprocesslagen föreskrivs att de utredande polismyndigheterna med alla till buds stående medel måste underrätta brottsoffren om deras rättigheter, särskilt rätten att få ersättning för eventuell skada på grund av brottet. Det är också möjligt att yrka ersättning under det inledande rättegångsförfarandet och till och med under själva huvudförhandlingen.

1.3. Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Med tillstånd från åklagaren kan brottsoffret själv yrka ersättning under polisutredningen genom att vända sig till en polistjänsteman vid den utredande polismyndigheten. Tjänstemannen gör en formell anteckning om ersättningsanspråket i akten. Dessutom kan anspråket göras via telefax eller rekommenderat brev med mottagningsbevis, förutsatt att yrkandet har inkommit till domstolen minst 24 timmar före den dag då förhandlingen ska hållas. Men brottsoffret kan också hävda sitt ersättningsanspråk genom att inställa sig personligen vid domstolsförhandlingen.

Till börjanTill början

1.4. Hur bör jag presentera mitt yrkande?

Yrkanden som avser ersättning för personskada, sakskada och ideell skada kan delas upp i poster, med det är också möjligt att framställa yrkandet samlat, om det är fråga om enbart en ideell skada. Ett krav är dock att alla nödvändiga styrkande handlingar bifogas.

1.5. Kan jag få rättshjälp både före och under domstolsförfarandet?

Enligt lagen av den 9 september 2002 kan offer för vissa särskilt grova brott få rättshjälp oberoende av ekonomisk situation. För övriga brott ska vissa ekonomiska villkor vara uppfyllda. Denna ersättningsmöjlighet gäller från början av förfarandet, eftersom den utredande polismyndigheten redan i samband med förundersökning och åtal ska underrätta offret om dennes rätt till biträde av en advokat, som kan utses av ordföranden i den berörda advokatsamfundsavdelningen (bâtonnier).

1.6. Vilka bevis kommer jag att behöva presentera till stöd för mitt yrkande?

Brottsoffret ska styrka sitt yrkande, till exempel med hjälp av läkarintyg, intyg om förlorad arbetstid, inkomstförluster, räkningar, kostnadsberäkningar m.m.

Om ersättning yrkas för personskada kan domstolen, antingen på eget initiativ eller på offrets begäran, besluta om en läkarundersökning för att bedöma skadans omfattning. I väntan på resultatet kan brottsoffret beviljas en förskottsutbetalning.

1.7. Om mitt yrkande bifalls av domstolen, kan jag få någon särskild hjälp som brottsoffer för att driva in fordringen mot gärningsmannen?

Det finns brottsofferorganisationer som följer upp brottsoffrens situation efter det att dom har meddelats och som kan bidra med råd om vilka åtgärder som bör vidtas.

Till börjanTill början

Om gärningsmannen i domen åläggs att betala ersättning till brottsoffret, tar en företrädare för övervakningsmyndigheten kontakt med offret för att se över hur beloppet ska betalas.

2. Ersättning av staten eller en statlig myndighet

2.1. Är det möjligt att få ersättning av staten eller en statlig myndighet?

Genom lagen av den 6 juli 1990 infördes ett självständigt system för ersättning till brottsoffer som grundar sig på nationell solidaritet. Denna ersättning vilar på den grundläggande principen att skador till följd av angrepp på personer ska ersättas fullt ut. Sökanden ska vända sig till kommissionen för ersättning till brottsoffer vid den Tribunal de Grande Instance (övre underrätt i tvistemål) som ligger närmast offrets bosättningsort eller platsen där det aktuella brottet begicks. Ersättningen utbetalas av garantifonden för offer för terroristhandlingar och andra brott, som är part i förfarandet och har regressrätt mot skadevållaren.

Den skada för vilken ersättning begärs måste vara resultatet av en straffbar handling som begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. Terrorhandlingar, trafikolyckor, jaktolyckor och handlingar med anknytning till utrotning av skadedjur omfattas emellertid inte av lagen av den 6 juli 1990, utan av andra ersättningssystem.

2.2. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har blivit utsatta för vissa särskilda typer av brott?

Full ersättning för skada utgår endast till personer som varit offer för grov misshandel eller sexuellt våld. Personer som utsatts för mindre allvarliga former av angrepp eller för vissa typer av sakskada kan beviljas solidaritetsstöd upp till ett fastställt tak.

Till börjanTill början

2.3. Är möjligheten begränsad till brottsoffer som har lidit särskilda typer av skador?

Två typer av skada kan berättiga till ersättning från kommissionen för ersättning till brottsoffer:

 • Allvarlig personskada (se artikel 706-3 i straffprocesslagen). Den straffbara handlingen ska ha lett till döden, permanent invaliditet, fullständig arbetsoförmåga i minst en månad eller ha bestått i ett sexuellt övergrepp.
 • Mindre allvarlig personskada samt sakskada omfattas av artikel 706-14 i straffprocesslagen. Således kan offer för stöld, bedrägeri, förskingring, utpressning eller skadegörelse samt offer för personskada som har lett till fullständig arbetsoförmåga i minst en månad beviljas ersättning under vissa villkor: de måste samlat kunna visa att det inte finns någon möjlighet att erhålla lämplig och effektiv ersättning för sina förluster på annat sätt (försäkring m.m.), att de befinner sig i en svår situation materiellt eller psykiskt till följd av det brott de utsatts för och att deras månadsinkomst understiger det fastställda taken, som 2003 var 1 223 euro.
2.4. Kan släktingar eller andra närstående till brottsoffer som har dött till följd av brottet få ersättning

Rätten till ersättning gäller för brottsoffret och hans eller hennes anhöriga.

2.5. Är möjligheten att få ersättning begränsad till personer av viss nationalitet eller personer som bor i ett visst område?

Brottsoffret måste uppfylla vissa villkor beträffande medborgarskap. Ersättning kan komma i fråga för:

Till börjanTill början

 • brottsoffer som är franska medborgare, oavsett om brottet har begåtts i Frankrike eller utomlands,
 • brottsoffer som är medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som har ingått ett avtal om ömsesidighet med Frankrike (medborgare i stater som är parter i den europeiska konventionen om ersättning åt offer för våldsbrott), förutsatt att brottet har begåtts på franskt territorium,
 • utländska brottsoffer som inte är medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater, men som vistades lagligt i Frankrike vid den tidpunkt då brottet begicks eller ansökan lämnades in (om inte något annat följer av internationella avtal), förutsatt att brottet har begåtts på franskt territorium.
2.6. Kan jag ansöka om ersättning från Frankrike om brottet har begåtts i ett annat land? Om ja, under vilka omständigheter?

Såsom anges i fråga 2.5 kan brottsoffer av fransk nationalitet begära ersättning vid kommissionerna för ersättning till brottsoffer (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, CIVI), även om brottet har begåtts utomlands, och på samma villkor som om det hade begåtts i Frankrike.

2.7. Är det nödvändigt att ha anmält brottet till polisen?

Den ersättningsansökan som ges in till kommissionen för ersättning till brottsoffer ska åtföljas av en handling som styrker att en polisanmälan gjorts och av alla dokument rörande det straffrättsliga förfarandet som brottsoffret har i sin besittning.

Till börjanTill början

2.8. Måste jag avvakta utgången av polisundersökningen eller det straffrättsliga förfarandet innan jag ansöker?

Nej, kommissionen för ersättning till brottsoffer har inrättats särskilt för att brottsoffret inte ska behöva avvakta utgången av det straffrättsliga förfarandet.

2.9. Om gärningsmannen är identifierad, är det nödvändigt att först försöka få ersättning från gärningsmannen?

Nej, förfarandena är oberoende av varandra och kommissionen för ersättning till brottsoffer är inte bunden av storleken på det eventuella skadestånd som en domstol kan ha utdömt.

2.10. Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, är det ändå möjligt att få ersättning? Vilken bevisning måste jag i så fall bifoga min ansökan?

Ersättningsförfarandet vid kommissionen för ersättning till brottsoffer kan användas även om skadevållaren inte har blivit fälld i domstol. Det är tillräckligt att offret har lidit skada till följd av en straffbar handling som omfattas av artiklarna 706-3 eller 706-14 i straffprocesslagen för att detta förfarande ska kunna inledas.

2.11. Finns det någon tidsbegränsning inom vilken jag måste jag göra ansökan?

Ansökan om ersättning måste ges in inom tre år från det att den skadevållande handlingen begicks, eller inom ett år från det senaste beslut som meddelades i det straffrättsliga förfarandet. Efter utgången av denna frist upphör rätten att ställa anspråk på ersättning.

Till börjanTill början

Kommissionen för ersättning till brottsoffer kan dock bortse från att ansökan givits in för sent om brottsoffret inte har varit i stånd att hävda sina rättigheter inom den fastställda fristen eller om den lidna skadan har förvärrats, men också om det finns andra legitima skäl till förseningen.

2.12. För vilka skador kan jag få ersättning?

Enligt artikel 706-3 i straffprocesslagen kan ersättning utgå för alla typer av skada som är en följd av ett angrepp på en person, oavsett om skadan är ekonomisk eller ideell. Det gäller till exempel ekonomisk skada på grund av minskade förvärvsinkomster som drabbat en person som utsatts för misshandel, ideell skada till följd av den ångest och lidande som drabbat föräldrarna till ett barn som bortförts och våldtagits, skada som en följd av permanent delvis invaliditet eller total arbetsoförmåga som drabbar anhöriga till ett brottsoffer som har avlidit till följd av det brott han eller hon har utsatts för samt ekonomisk skada som drabbar en underårig vars mor, som var ansvarig för barnets omvårdnad och uppfostran, har avlidit till följd av det brott han eller hon har utsatts för.

Medan en ekonomisk skada till följd av förlorad förvärvsinkomst efter ett brott kan ge rätt till ersättning, omfattas ersättning för ren sakskada inte av artikel 706-3 i straffprocesslagen. Följaktligen avvisas till exempel ansökningar om ersättning för skador på kläder eller förlust av eller skador på smycken.

2.13. Hur kommer ersättningen att beräknas?

Vid fastställandet av det ersättningsbelopp som ska beviljas brottsoffret måste kommissionen för ersättning till brottsoffer först beräkna den samlade skadan enligt de allmänna reglerna om ansvar. Ersättningen kan således nedsättas eller bortfalla helt om brottsoffret genom egen förskyllan har medverkat till skadan. Därefter ska kommissionen räkna av eventuell ersättning som redan utbetalats av socialförsäkringskassan.

Till börjanTill början

2.14. Finns det ett minimi- och/eller maximibelopp som kan betalas ut?

Nej, i princip ersätts skadorna fullt ut; som nämnts ovan finns det dock vissa tak att ta hänsyn till.

2.15. Kommer ersättning som jag får eller kan få för samma skador men från andra källor (t.ex. försäkring) att avräknas från den statliga ersättningen?

Från det samlade belopp som beräknats för ersättningen till ett brottsoffer, drar kommissionen av belopp som utbetalats via socialförsäkring och alla andra former av ersättning (försäkring m.m.) som brottsoffret erhållit eller kommer att erhålla för samma skada (se även punkt 2.13).

2.16. Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning eller beräkningen av ersättningen, t.ex. mitt eget uppträdande i samband med den händelse som orsakade skadan?

Som framgår ovan i svaret till fråga 2.13, kan ersättningen nedsättas eller bortfalla helt om brottsoffret genom egen förskyllan har medverkat till skadan.

2.17. Kan jag få ersättning i förskott?

Sökanden kan ansöka om utbetalning av ett förskott. I så fall fattar ordföranden beslut inom en månad från det att ansökan om förskottsbetalning gavs in.

2.18. Var kan jag få nödvändiga ansökningshandlingar och ytterligare information om hur jag ansöker? Finns det någon särskild hjälplinje eller webbsida som jag kan använda?

Det finns möjlighet att vända sig till de brottsofferorganisationer som godkänts av justitieministeriet français. En förteckning över dessa organisationer finns på justitieministeriets webbplats.

2.19. Kan jag få rättshjälp för att göra ansökningen?

Enligt lagen av den 9 september 2002 kan offer för vissa särskilt grova brott få rättshjälp oberoende av ekonomisk situation. I övriga fall är möjligheterna att få rättshjälp beroende av att de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda och att saken kan tas upp till prövning.

2.20. Vart skickar jag ansökningen?

Ansökan om ersättning ska ges in till kommissionen för ersättning till brottsoffer vid den Tribunal de Grande Instance (övre underrätt i tvistemål) som ligger närmast brottsoffrets bosättningsort eller platsen där det aktuella brottet begicks.

2.21. Finns det några organisationer som stödjer brottsoffer och som kan ge mer information?

Vissa av brottsofferorganisationerna deltar i nätverket INAVEM français (nationellt telefonnummer för hjälp till brottsoffer: 0 810 09 86 09). På justitieministeriets webbplats français finns en karta som gör det möjligt för sökanden att hitta den organisation som ligger närmast bostadsorten.

Ytterligare information

 • Finns det några andra möjligheter att få ersättning från skadevållaren?

  Du kan vända dig till en kronofogde (huissier de justice), som genomför verkställighetsåtgärder (utmätning av lön eller bankmedel), eventuellt med bistånd av åklagarmyndigheten (när det gäller att ta reda på gäldenärens vistelseort eller få tillgång till FICOBA-registret, för att kunna få fram vilka bankkonton gäldenären förfogar över m.m.).

« Ersättning till brottsoffer - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket