Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Fínsko

Posledná úprava: 17-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English - suomi - svenska
 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestné konanie)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoju požiadavku a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal predložiť svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím súdneho konania a/alebo počas súdneho konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejným orgánom 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejným orgánom? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Fínsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený na polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodnenie od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)? 2.15.
2.16. . Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kde mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v súdnom konaní proti páchateľovi (trestné konanie)?

Nárok na náhradu škody sa môže uplatniť pri prešetrovaní obvinenia. Nárok na náhradu škody sa obvykle prejednáva spolu s obvinením, ale môže sa prejednávať aj v rámci samostatného súdneho konania.

1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok?

Ak je to možné, nárok by sa mal uplatniť počas vyšetrovania pred súdnym konaním. Polícia je v tomto momente povinná vyšetriť, či poškodená strana má nejaké nároky. Prokurátor je obvykle povinný na požiadanie poškodenej strany predložiť nárok na náhradu škody v rovnakom čase ako vznáša obvinenie. Táto povinnosť však neplatí v prípadoch, keď nárok nie je jasný, atď.

1.3. Ako by som mal predložiť svoju požiadavku a komu?

Nárok by sa mal predložiť písomne prokurátorovi, alebo ak sa už prípad prejednáva na súde, súdu.

1.4. Ako by som mal predložiť svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)?

Nárok na náhradu škody by mal byť uvedený čo najpresnejšie. V nároku musí byť presne uvedený druh vzniknutej ujmy alebo škody (napríklad škoda na majetku, osobná ujma, náklady na lekárske ošetrenie, atď.), ako aj výška škody.

HoreHore

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím súdneho konania a/alebo počas súdneho konania?

Áno, ak sú splnené podmienky na získanie verejnej právnej pomoci. Ak sú tieto podmienky splnené, právna pomoc sa môže poskytnúť na vyšetrovanie pred súdnym konaním aj na súdne konanie. Obete trestných činov môžu okrem toho poveriť právneho zástupcu, ktorý je platený z verejných finančných prostriedkov, ak sú poškodenými stranami v sexuálnych trestných činoch (kapitola 20 trestného zákonníka), alebo keď páchateľ je blízkou osobou obete a prípad zahŕňa vraždu alebo ujmu na zdraví, ako je stanovené v kapitole 21, odsekoch 1 – 6 trestného zákonníka (napríklad pokus o zabitie alebo napadnutie s priťažujúcimi okolnosťami).

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

K nároku by mal byť pripojený akýkoľvek písomný dôkaz o vzniknutej škode alebo jej výške. Je však dôležité, aby ste k nároku pripojili akékoľvek lekárske osvedčenia, potvrdenia o výdavkoch, atď. Súd posúdi primeranosť dôkazov od prípadu k prípadu. Ak nie sú dôkazy o výške vzniknutej škody dostatočné, súd odhadne jej výšku.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 

Žiadosť o vykonanie rozsudku sa podáva na úrade pre výkon rozsudkov, ktorý vám pomôže pri vyplnení žiadosti. Žiadosť sa môže zaslať aj e-mailom. Formulár žiadosti je k dispozícii (vo fínskom jazyku) na internetovej stránke http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (vyberte „Ulosottoasiat’, ’Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat“). Úradu pre výkon rozsudkov musí byť okrem samotnej žiadosti zaslaný aj rozsudok súdu alebo jeho úradne overená kópia. Žiadosť sa môže podať okamžite po vynesení rozsudku súdom; preto nie je potrebné čakať až na konečné rozhodnutie.

HoreHore

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo verejným orgánom 

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo verejným orgánom?

Áno, žiadosti sa zasielajú štátnej pokladnici.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Jedinou požiadavkou je spravidla to, aby ujma alebo škoda bola spôsobená trestným činom. Odškodnenie sa však nevyplatí v prípade dopravných nehôd. Dopravné nehody sa týkajú osobnej ujmy a škody na majetku spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v doprave. Odškodnenie duševného utrpenia sa, napríklad, zaplatí iba vtedy, ak ich príčinou je trestný čin proti osobnej slobode alebo sexuálny trestný čin..

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Obvykle nie, v odseku 2.12 sú uvedené druhy ujmy alebo škody, v prípade ktorých sa vo Fínsku poskytuje odškodnenie.

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Osoby zvlášť blízke osobe, ktorá zomrela, majú právo na odškodnenie duševného utrpenia. Napríklad, vzťahy medzi manželmi a medzi maloletou osobou a rodičom sa spravidla pokladajú za osobitne blízke.

Ak osoba zodpovedná za výživné zomrela, odškodnenie dostane osoba, ktorá má právo na výživné alebo podporu dieťaťa. Odškodnenie potom zodpovedá sume, ktorú by táto osoba pravdepodobne dostala od osoby, ktorá zomrela. Od odškodnenia, ktoré sa má zaplatiť osobe, ktorá má nárok na výživné, sa odpočítavajú dôchodky podľa rôznych zákonov o dôchodkoch.

HoreHore

Okrem toho sa môže vyplatiť aj primeraná výška odškodnenia na pokrytie nákladov na pohreb.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s bydliskom v určitej krajine?

Odškodnenie sa spravidla vypláca v prípade trestných činov, ktoré boli spáchané vo Fínsku, takže štátna príslušnosť osoby, ktorá má právo na odškodnenie, nemá ako taká žiadny význam. Fínsky štát však nevyplatí odškodné bez osobitného dôvodu, ak sa páchateľ aj obeť v čase trestného činu zdržiavali vo Fínsku dočasne a krátko.

2.6. Môžem požiadať Fínsko o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Ak bol trestný čin spáchaný mimo Fínska, odškodnenie možno vymáhať od fínskeho štátu iba v prípade osobnej ujmy alebo za určitých podmienok.

Jednou z nutných podmienok je, že obeť trestného činu mala v čase spáchania trestného činu trvalý pobyt vo Fínsku. Ak bola v zahraničí, dôvodom jej pobytu v zahraničí musela byť práca, štúdium alebo porovnateľný dôvod, ktorý ju oprávňuje získať odškodnenie. Odškodnenie na základe voľného uváženia sa môže vyplatiť aj v iných prípadoch, ak sa považuje za opodstatnené.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený na polícii? 

Nie. Ak však trestný čin nebol oznámený polícii a polícia sa o ňom nedozvedela iným spôsobom, odškodnenie bude zaplatené iba vtedy, ak na to existuje osobitný dôvod.

HoreHore

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Žiadosť možno predložiť skôr. Štátna pokladnica však obvykle čaká dovtedy, kým o práve žiadateľa na odškodnenie od osoby zodpovednej za ujmu alebo škodu nerozhodne súd prvej inštancie alebo dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o nestíhaní páchateľa. Ak páchateľ nebol obvinený do šiestich mesiacov po tom, ako sa o trestnom čine dozvedela polícia, o veci môže rozhodnúť štátna pokladnica.

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodnenie od páchateľa?

Nei.

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Aj v tomto prípade môžete požiadať o odškodnenie (pozri odseky 2.7 a 2.8). Záznamy musia dokazovať, že ujma alebo škoda boli spôsobené trestným činom. Ako dôkazy sa obvykle predkladajú záznamy z vyšetrovania políciou pred začatím súdneho konania alebo rozsudok. Ak takéto záznamy chýbajú, možno predložiť aj iné spoľahlivé záznamy. Dôležitým je posúdenie, či skutočnosti týkajúce sa spáchania trestného činu sa môžu alebo nemôžu považovať za spoľahlivé.

2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Žiadosť o odškodnenie sa musí predložiť písomne do desiatich rokov od spáchania trestného činu. V prípade osobitného dôvodu môže štátna pokladnica vziať do úvahy aj žiadosti predložené neskôr.

HoreHore

2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie sa môže vo Fínsku vyplatiť z verejných finančných prostriedkov v týchto prípadoch:

 1. Osobná ujma
  • náklady na lekárske ošetrenie a iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku ujmy,
  • fyzická bolesť a utrpenie,
  • duševné utrpenie porovnateľné s bolesťou a utrpením za predpokladu, že ide o psychickú dysfunkciu, ktorá sa dá lekársky zistiť,
  • trvalá invalidita a postihnutie, ako aj trvalé kozmetické postihnutie – strata príjmu,
  • odevy a iné veci každodennej potreby, okuliare a zubné protézy, ktoré boli poškodené,
  • duševné utrpenie (pozri obmedzenia v odseku 2.2).
 2. Škoda na majetku
  • sa môže odškodniť, ale škoda musela byť spôsobená osobou v ústavnej starostlivosti alebo osobou, ktorá bola iným spôsobom zbavená slobody. V niektorých iných prípadoch je možné získať odškodnenie v prípade škody na majetku aj na základe voľného uváženia.
 3. Právne náklady, ak bola vec prejednávaná na súde a žiadateľ získa aj iné odškodnenie z verejných finančných prostriedkov.
 4. Primerané výdavky na pohreb.

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Neexistujú žiadne právne ustanovenia týkajúce sa výpočtu výšky odškodnenia. Štátna pokladnica preto odhaduje odškodnenie pomocou jednotných kritérií, pričom zohľadňuje osobitosti každého individuálneho prípadu. Štátna pokladnica využíva orientačné tabuľky iba v prípade odškodnenia, ktoré sa týka bolesti alebo utrpenia, ako aj trvalej invalidity a postihnutia a kozmetického postihnutia. V týchto tabuľkách sú úrovne odškodnenia stanovené odkazom na stupeň ujmy, napríklad, obdobie pracovnej neschopnosti, obdobie hospitalizácie, rozsah liečenia, atď. Pri odhade výšky odškodnenia nie je štátna pokladnica viazaná rozhodnutím súdu o odškodnení.

HoreHore

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Všeobecným obmedzením je to, že odškodnenie sa nezaplatí vtedy, ak jeho výška je nižšia ako 34 eur.

Maximálne výšky odškodnenia stanovené v súčasných fínskych zákonoch (v prípade trestných činov spáchaných po 1. januári 2003) sú:

 • 125 eur/deň v prípade straty príjmu a výživného,
 • suma stanovená dohodou alebo súdnym rozhodnutím v prípade straty výživného,
 • 3 700 eur v prípade odškodnenia zaplateného osobe, ktorá je osobitne blízka osobe, ktorá zomrela,
 • v prípade osobnej ujmy nepresahuje celkové odškodnenie jedného prípadu 51 000 eur,
 • 25 500 eur v prípade škody na majetku.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad z poistenia)?

Áno. Sumy splatné osobe, ktorá utrpela ujmu alebo škodu v súlade s inými právnymi predpismi sa odpočítavajú od odškodnenia zaplateného štátnou pokladnicou. Okrem toho sa odpočítava aj odškodnenie získané na základe poistnej zmluvy. Škody, ktoré má zaplatiť páchateľ, sa odpočítavajú iba do výšky, ktorá bola skutočne zaplatená.

2.16. . Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad moje vlastné správanie pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 

Odškodnenie zaplatené z verejných finančných prostriedkov sa môže upraviť, ak osoba, ktorá utrpela ujmu alebo škodu, k nej nejakým spôsobom prispela. To platí aj vtedy, ak k ujme alebo škode prispeli ďalšie okolnosti mimo činu, ktorý spôsobil ujmu alebo škodu.

HoreHore

V prípade škody na majetku sa odškodnenie nevyplatí bez osobitného dôvodu, ak

 • osoba, ktorá utrpela škodu, bez prijateľného dôvodu neurobila bezpečnostné opatrenia alebo nezabezpečila majetok,
 • páchateľ a osoba, ktorá utrpela škodu, žili v čase spáchania trestného činu spoločne v jednej domácnosti.

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Záloha sa môže vyplatiť, ak rozhodnutie vo veci odškodnenia sa odložilo a žiadateľ má na naň zjavne právo.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Ďalšie informácie vám môže poskytnúť štátna pokladnica (pozri odsek 2.20).

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Žiadosť môžete vypracovať sám; ak potrebujete pomoc, môže vám pomôcť štátna pokladnica. Primeraná náhrada nákladov na právne poradenstvo bude vyplatená z verejných finančných prostriedkov, ak súd oslobodil žiadateľa od súdnych poplatkov. Náhrada primeraných nákladov na žiadosť sa môže zaplatiť aj vtedy, ak vec ešte nebola prejednávaná na súde, ale žiadateľ spĺňa kritériá oslobodenia od súdnych poplatkov.

2.20. Kde mám zaslať žiadosť?

Štátna pokladnica

HoreHore

Sörnäisten Rantatie 13

P. O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, FINLAND

tel. +358 9 77 251

fax +358 9 772 5334

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska

www.statetreasury.fi English - suomi - svenska

2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

 • Rikosuhripäivystys (Podpora obetí trestných cinov vo Fínsku) English - suomi - svenska
  tel. +358 203-16116
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Krízové centrum pre pohlavne zneužité osoby v Tukinainen) Englishsuomi - svenska
  tel. +358 800-97895
 • Prírucka „Ak sa stanete obetou trestného cinu“ na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti: Englishsuomi - svenska

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo