Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Finsko

Poslední aktualizace: 17-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English - suomi - svenska
 

OBSAH

1. Získání náhrady škody od pachatele trestného činu 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)? 1.1.
1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok? 1.2.
1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit? 1.3.
1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k vynucení rozsudku proti pachateli trestného činu? 1.7.
2. Je možné získat náhradu škody od státu nebo orgánu veřejné moci? 2.
2.1. Získání náhrady škody od státu nebo orgánu veřejné moci 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat náhradu škody? 2.4.
2.5. Je možnost získat náhradu škody omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě? 2.5.
2.6. Mohu požádat o náhradu škody ve Finsku v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii? 2.7.
2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o náhradu škody na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení? 2.8.
2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat náhradu škody od pachatele trestného činu? 2.9.
2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na náhradu škody? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku? 2.10.
2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody? 2.11.
2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny? 2.12.
2.13. Jak se určí výše náhrady škody? 2.13.
2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat? 2.14.
2.15. Odečte se od náhrady škody poskytnuté státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)? 2.15.
2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat náhradu škody nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy? 2.16.
2.17. Může mi být vyplacena záloha na náhradu škody? Pokud ano, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o náhradu škody? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o náhradu škody? 2.19.
2.20. Kam mám zaslat svou žádost? 2.20.
2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc? 2.21.

 

1. Získání náhrady škody od pachatele trestného činu

1.1. Za jakých podmínek mohu uplatnit nárok na náhradu škody v soudním řízení proti pachateli trestného činu (trestním řízení)?

Nárok na náhradu škody lze uplatnit při prošetřování obvinění. Nárok na náhradu škody se obvykle vyřizuje společně s obviněním, ale lze ho řešit také ve zvláštním soudním řízení.

1.2. V jaké fázi řízení mám uplatnit svůj nárok?

Je-li to možné, měl by být nárok předložen během předběžného šetření. Policie je v této fázi povinna prošetřit, zda má poškozená strana nějaké nároky. Státní zástupce má obvykle povinnost na žádost poškozené strany předložit nárok na náhradu škody ve stejný okamžik, kdy vznáší obvinění. Tato povinnost však neplatí v případě, kdy je nárok nejasný, atd.

1.3. Jak mám uplatnit svůj nárok a komu jej mám předložit?

Nárok by měl být předložen písemně státnímu zástupci nebo soudu, pokud je případ již projednáván před soudem.

1.4. Jakým způsobem mám uplatnit svůj nárok (mám uvést celkovou částku nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

Nárok na náhradu škody by měl být co nejpřesnější. Nárok musí uvádět utrpěnou újmu nebo škodu podle svého druhu (např. škoda na majetku, újma na zdraví, lékařské náklady atd.)

NahoruNahoru

1.5. Mohu získat právní pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu?

Ano, pokud jsou splněny podmínky pro poskytnutí právní pomoci. Jsou-li tyto podmínky splněny, lze udělit právní pomoc jak na předběžné šetření, tak na soudní řízení. Kromě toho může být obětem trestných činů vždy určen advokát, který je placen z veřejných prostředků, a to v případě, kdy se jedná o sexuálně motivované trestné činy (kapitola 20 trestního zákoníku) nebo kdy je pachatel blízkou osobou oběti a případ zahrnuje vraždu nebo ublížení na zdraví, jak je stanoveno v kapitole 21, oddíl 1 až 6 trestního zákoníku (např. pokus o vraždu nebo úmyslné ublížení na zdraví).

1.6. Jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

K návrhu by měly být připojeny veškeré písemné doklady o utrpěné škodě nebo o její částce. Důležité je, abyste připojili veškeré lékařské posudky, stvrzenky o výdajích, atd. Soud hodnotí přiměřenost těchto dokladů v každém případě individuálně. Nejsou-li doklady o výši utrpěné ztráty dostačující, odhadne její rozsah soud.

1.7. Pokud mi soud přizná náhradu škody, mohu jako oběť trestného činu využít nějakou zvláštní pomoc určenou k vynucení rozsudku proti pachateli trestného činu?

Žádost o vynucení rozsudku se podává u úradu pro výkon rozsudku, který vám pomuže s vyplnením žádosti. Tuto žádost lze zaslat také elektronickou poštou. Formulár žádosti je k dispozici (ve finštine) na  http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (zvolte „Ulosottoasiat“, „Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat“). Krome vlastní žádosti musí být úradu pro výkon rozsudku zaslán rozsudek soudu nebo jeho overená kopie. Žádost lze predložit, jakmile soud vydá rozsudek. Není proto nutné cekat do konecného rozhodnutí.

NahoruNahoru

2. Je možné získat náhradu škody od státu nebo orgánu veřejné moci?

2.1. Získání náhrady škody od státu nebo orgánu veřejné moci

Ano, žádosti se zasílají státní pokladně.

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Obecně je jediným požadavkem, aby byla újma nebo škoda způsobena trestným činem. Žádná náhrada škody se však nevyplácí v případě dopravních nehod. Dopravní nehody spadají do újmy na zdraví a škody na majetku způsobených v souvislosti s provozem motorových vozidel v dopravě. Náhrady za duševní utrpení se například vyplácejí, pouze pokud jde o případ trestného činu proti osobní svobodě nebo o sexuálně motivovaný trestný čin.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti, které utrpěly určitý druh újmy?

Obecně ne. Oddíl 2.12 uvádí druhy újmy nebo škody, za které je ve Finsku k dispozici náhrada škody.

2.4. Mohou příbuzní obětí, které zemřely následkem trestného činu, nebo osoby na nich závislé získat náhradu škody?

Osoby zvláště blízké osobě, která zemřela, mají právo na náhradu za duševní utrpení. Obecně se za zvláště blízké považují například vztahy mezi manželi a mezi nezletilým dítětem a rodičem.

Pokud osoba, která měla nárok na náhradu škody, zemřela, získá náhradu osoba s právem na výživné nebo výživné na dítě. Náhrada škody pak odpovídá částce, kterou by tato osoba pravděpodobně získala od zemřelé osoby. Z náhrady škody, která má být vyplacena osobě s nárokem na výživné, budou odečteny důchody podle různých důchodových plánů.

NahoruNahoru

Kromě toho může být vyplacena v rozumné výši náhrada za pohřební náklady.

2.5. Je možnost získat náhradu škody omezena na státní příslušníky určitého státu nebo na osoby žijící v určitém státě?

Obecně se náhrada škody vyplácí za trestný čin spáchaný ve Finsku, takže státní příslušnost osoby, která má na náhradu škody právo, není jako taková důležitá. Finský stát však neplatí náhradu škody bez zvláštního důvodu, pokud pachatel i oběť v době spáchání trestného činu pobývaly ve Finsku přechodně a krátce.

2.6. Mohu požádat o náhradu škody ve Finsku v případě, kdy byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých podmínek?

Byl-li trestný čin spáchán mimo území Finska, lze na finském státě žádat náhradu za újmu na zdraví jen za určitých podmínek.

Jedním z předpokladů je, že oběť trestného činu měla v době spáchání trestného činu trvalé bydliště ve Finsku. Byla-li tato osoba v zahraničí, potom, aby měla nárok na náhradu škody, musela v zahraničí pobývat z důvodu práce, studia nebo podobných důvodů. Náhrada škody může být vyplacena také v jiných odůvodněných případech, avšak závisí na volném uvážení soudu.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin policii?

Ne. Pokud však trestný čin nebyl nahlášen policii a policie se o něm žádným jiným způsobem nedověděla, bude náhrada škody vyplacena pouze v případě, že k tomu je nějaký zvláštní důvod.

NahoruNahoru

2.8. Je nezbytné vyčkat před podáním žádosti o náhradu škody na výsledek jakéhokoli policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

Žádost lze podat dříve. Státní pokladna však obvykle čeká, až soud prvního stupně rozhodne o právu žadatele na získání náhrady škody od osoby, která újmu nebo škodu způsobila, nebo o tom, že pachatel nebude stíhán. Nebyl-li pachatel obviněn do šesti měsíců ode dne, kdy se policie o trestném činu dověděla, může státní pokladna v záležitosti rozhodnout.

2.9. Pokud byl zjištěn pachatel trestného činu, je nutné pokusit se nejprve získat náhradu škody od pachatele trestného činu?

Ne

2.10. Pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn nebo usvědčen, mám přesto nárok na náhradu škody? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Můžete i přesto žádat o náhradu škody (viz oddíly 2.7 a 2.8). Doklady musí dokazovat, že újma nebo škoda byla způsobena trestným činem. Jako důkazy se obvykle předkládají zápisy policie o předběžném šetření nebo rozsudek. V případě, že tyto zápisy nebo rozsudek nejsou k dispozici, je potřeba předložit jiné doklady. Důležité je zhodnocení, zda se fakta týkající se spáchání trestného činu mohou považovat za spolehlivá.

2.11. Je stanovena lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody?

O náhradu škody se musí žádat písemně do deseti let od spáchání trestného činu. Ve zvláštních případech může státní pokladna přijmout a zvážit i pozdější žádosti.

NahoruNahoru

2.12. Jaké škody mi mohou být nahrazeny?

Ve Finsku lze z veřejných prostředků vyplatit náhradu za:

 1. újmu na zdraví
  • lékařské náklady a další náklady plynoucí z újmy na zdraví
  • fyzická bolest a utrpení
  • duševní utrpení srovnatelné s bolestí a utrpením za předpokladu, že se jedná o psychickou dysfunkci, jež lze lékařsky potvrdit
  • trvalá invalidita a postižení, jakož i trvalé kosmetické postižení – ušlý příjem
  • oděvy a další předměty každodenního použití, brýle a zubní protézy, které byly zničeny
  • duševní utrpení (omezení viz v oddíle 2.2)
 2. škody na majetku
  • mohou být odškodněny, avšak musí být způsobeny osobou, která je v ústavní péči nebo jinak zbavena svobody. Škody na majetku lze odškodnit také na základě volného uvážení v některých jiných situacích.
 3. právní náklady, pokud byla záležitost projednávána u soudu a pokud jsou žadateli vyplaceny jiné náhrady škody z veřejných prostředků
 4. přiměřené náklady na pohřeb.

2.13. Jak se určí výše náhrady škody?

Neexistují žádná zákonná ustanovení, jak stanovit výši náhrady škody. Proto státní pokladna odhaduje náhradu škody na základě jednotných kritérií s přihlédnutím k zvláštním okolnostem každého jednotlivého případu. Státní pokladna má orientační tabulky pouze pro náhradu škod souvisejících s bolestí a utrpením, jakož i se stálou invaliditou a postižením a kosmetickým postižením. V těchto tabulkách jsou úrovně náhrad škod stanoveny s ohledem na stupeň újmy, jako je doba neschopnosti, doba hospitalizace, rozsah léčby, atd. Při odhadování výše náhrady škody je státní pokladna vázaná rozhodnutím soudu o náhradě škody.

NahoruNahoru

2.14. Je stanovena nejnižší nebo nejvyšší možná částka, kterou lze přiznat?

Obecné omezení je, že pokud částka, která má být vyplacena, je nižší než 34 EUR, náhrada škody se nevyplácí.

Maximální částky stanovené současnými finskými zákony (pro trestné činy spáchané po 1. lednu 2003) jsou následující:

 • za ušlý příjem a ztrátu výživného 125 EUR/den
 • za ztrátu výživného částka stanovená dohodou nebo rozsudkem soudu
 • náhrada škody vyplacená osobě zvláště blízké osobě, která zemřela, 3700 EUR
 • za újmu na zdraví by celková náhrada škody za jednu událost neměla přesáhnout 51000 EUR
 • za škodu na majetku 25500 EUR.

2.15. Odečte se od náhrady škody poskytnuté státem náhrada za stejné škody, kterou jsem obdržel nebo kterou mohu obdržet z jiných zdrojů (např. z pojištění)?

Ano. Částky, které mají být vyplaceny osobám, které utrpěly újmu nebo škodu v souladu s jinými právními předpisy jsou odečteny z náhrady škody vyplacené státem. Kromě toho je odečtena náhrada škody poskytnutá na základě pojištění. Náhrady škody, které má uhradit pachatel, jsou odečteny pouze do skutečně uhrazené výše.

2.16. Jsou stanovena jakákoli další kritéria, která mohou ovlivnit mou šanci získat náhradu škody nebo způsob určení její výše, např. mé chování ve vztahu k události, která byla příčinou vzniku újmy?

Náhrada škody vyplacená z veřejných prostředků může být upravena, pokud osoba, která utrpěla újmu nebo škodu, k ní nějakým způsobem přispěla. Stejně je tomu i v případě, kdy k újmě nebo škodě přispěla jiná vedlejší okolnost mimo čin, který způsobil újmu nebo škodu.

NahoruNahoru

Za škodu na majetku se náhrada škody nevyplácí bez zvláštního důvodu, pokud

 • osoba, která utrpěla škodu, bez přijatelného důvodu nepřijala běžná opatření nebo svůj majetek nepojistila
 • pachatel a osoba, která utrpěla škodu, spolu v době trestného činu žily v jedné domácnosti

2.17. Může mi být vyplacena záloha na náhradu škody? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu lze vyplatit, pokud se rozhodnutí v záležitosti náhrady škody pozdrží a žadatel má na náhradu jasný nárok.

2.18. Kde mohu získat nezbytné formuláře a další informace o postupu při podání žádosti o náhradu škody? Existuje nějaká specializovaná linka pomoci nebo internetová stránka, které mohu využít?

Bližší informace vám může podat státní pokladna (viz oddíl 2.20).

2.19. Mohu získat právní pomoc při podání žádosti o náhradu škody?

Žádost můžete podat sami. Pokud potřebujete pomoc, může vám pomoci státní pokladna. Přiměřená náhrada nákladů na právní poradenství bude vyplacena z veřejných prostředků, pokud soud žadateli přiznal bezplatné řízení. Vyplacena může být náhrada za přiměřené náklady na žádost, pokud záležitost nebyla projednávána u soudu, avšak žadatel splňuje kritéria pro udělení bezplatného řízení.

2.20. Kam mám zaslat svou žádost?

Státní pokladna

NahoruNahoru

Sörnäisten Rantatie 13

P.O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, FINSKO

tel. +358 9 77 251

fax +358 9 772 5334

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska

www.statetreasury.fi English - suomi - svenska

2.21. Existují nějaké organizace na podporu obětí trestných činů, které mohou poskytnout další pomoc?

 • Rikosuhripäivystys (Podpora obetem Finsko) English - suomi - svenska
  tel. +358 203-16116
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Krizové centrum v prípade znásilnení Tukinainen) Englishsuomi - svenska
  tel. +358 800-97895
 • Brožura „Stanete-li se obetí trestného cinu“ na webových stránkách ministerstva spravedlnosti na Englishsuomi - svenska

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království