Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 02-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English

Právo na odškodnenie pre všetky obete trestných činov v EÚ

Na základe návrhu Komisie prijala Rada 29. apríla 2004 smernicu, ktorá sa týka odškodňovania obetí trestných činov. Smernica zabezpečuje, aby každý členský štát mal zavedený vnútroštátny systém, ktorý zaručuje spravodlivé a primerané odškodnenie obetí trestných činov. Po druhé, smernica zabezpečuje, aby odškodnenie bolo v praxi ľahko dostupné bez ohľadu na to, kde v EÚ sa osoba stane obeťou trestného činu, vytvorením systému spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktorý funguje od 1. januára 2006.

Na čo sa smernica zameriava?

Všetky členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne pravidlá zabezpečili existenciu systému na odškodňovanie obetí násilných medzinárodných trestných činov spáchaných na ich vlastnom území, ktorý zaručí spravodlivé a primerané odškodnenie obetí.

Odškodnenie má byť dostupné v prípade vnútroštátnych aj cezhraničných situácií, t.j. bez ohľadu na krajinu, v ktorej má obeť bydlisko, a bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bol spáchaný trestný čin.

Vymedzenie toho, aké odškodnenie sa má vyplatiť každej obeti, sa ponecháva na zváženie členským štátom za predpokladu, že je spravodlivé a primerané.

Smernica vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi pre doručovanie žiadostí o odškodnenie v cezhraničných situáciách. Obete trestných činov, ktoré boli spáchané mimo územia členského štátu ich obvyklého pobytu, sa môžu obrátiť na orgán v ich vlastnom členskom štáte (asistenčný orgán) za účelom predloženia žiadosti a získania pomoci pri vybavovaní praktických a administratívnych formalít. Orgán v členskom štáte obvyklého pobytu zasiela žiadosť priamo orgánu v členskom štáte, v ktorom bol spáchaný trestný čin (rozhodujúci orgán), ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti a za vyplatenie odškodného. Smernica stanovuje dva štandardné formuláre.

Komisia sprístupní na internete zoznam asistenčných a rozhodujúcich orgánov ustanovených členskými štátmi a základné informácie o systémoch odškodnenia v každom členskom štáte.

HoreHore

Súčasné právne predpisy EÚ a ES týkajúce sa odškodňovania obetí trestných činov zo strany páchateľa

Nariadenie o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach ustanovuje, že obeť môže žalovať páchateľa pre vzniknuté škody na tom istom súde, ktorý sa zaoberá trestným konaním, ak to dovoľujú vnútroštátne právne predpisy.

To isté nariadenie tiež ustanovuje spôsob, akým obeť trestného činu môže dosiahnuť výkon súdneho rozhodnutia o náhrade škôd voči páchateľovi v inom členskom štáte.

Rámcové rozhodnutie o postavení obetí v trestnom konaní stanovuje, že obeť má právo požadovať od páchateľa náhradu škôd v trestnom konaní. Tým sa zabráni tomu, aby obeť musela začať samostatné občianskoprávne konanie na vymoženie takejto náhrady škody. Rozhodnutie tiež uvádza, že členské štáty budú požadovať od páchateľa, aby poskytol primerané odškodnenie obetiam, ako aj podporovať mediáciu v trestných prípadoch.

Referenčné dokumenty

 • Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov
 • Štandardné formuláre na doručenie žiadosti a doručenie rozhodnutí
 • Návrh smernice Rady o odškodňovaní obetí trestných činov (KOM/2002/0562 konečné znenie)
 • Zelená kniha - Odškodňovanie obetí trestných činov (KOM/2001/0536 konečné znenie)
 • Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/JHA z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestných konaniach
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I)
 • Amsterdamská zmluva English
 • Závery zo zasadnutia Európskej rady dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v Tampere (bod 32)
 • Súdny atlas - odškodňovanie obetí trestných činov

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo