Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Ostatnia aktualizacja patrz English

Prawo do odszkodowania dla wszystkich ofiar przestępstw w UE

W oparciu o wniosek Komisji w dniu 29 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła dyrektywę odnoszącą się do kompensaty dla ofiar przestępstw. Dyrektywa gwarantuje wprowadzenie w każdym państwie członkowskim krajowego programu zapewniającego sprawiedliwe i odpowiednie odszkodowanie dla ofiar przestępstw. Po drugie, dyrektywa zapewnia łatwy dostęp do odszkodowania w praktyce bez względu na to, gdzie na terenie UE padnie się ofiarą przestępstwa, poprzez utworzenie systemu współpracy między organami krajowymi, który funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2006 r.

Jaki jest cel dyrektywy?

Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, by przepisy krajowe przewidywały istnienie programu odszkodowań dla ofiar brutalnych, umyślnych przestępstw popełnionych na ich terytoriach, gwarantującego sprawiedliwe i odpowiednie odszkodowanie dla ofiar.

Odszkodowanie ma być dostępne zarówno w kontekście krajowym, jak i transgranicznym, tj. bez względu na państwo, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ofiary, oraz bez względu na to, w którym państwie członkowskim popełniono przestępstwo.

Określenie wysokości odszkodowania, jakie należy wypłacić każdej ofierze, pozostawia się państwom członkowskim do ich własnego uznania, pod warunkiem, że odszkodowanie to będzie sprawiedliwe i odpowiednie.

Dyrektywa tworzy system współpracy pomiędzy organami krajowymi służący do przekazywania wniosków o odszkodowanie w sytuacjach transgranicznych. Ofiary przestępstwa popełnionego poza granicami państwa członkowskiego, które jest ich zwyczajowym miejscem zamieszkania, mogą zwrócić się do organu we własnym państwie członkowskim (organu pomocniczego) o złożenie wniosku i uzyskanie pomocy w zakresie formalności związanych ze sprawami praktycznymi i administracyjnymi. Organ w państwie członkowskim, będącym zwyczajowym miejscem zamieszkania, przekazuje wniosek bezpośrednio organowi w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo (organowi orzekającemu), który jest odpowiedzialny za ocenę wniosku i wypłacenie odszkodowania. Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze.

Do góryDo góry

Komisja udostępni na stronie internetowej wykazy organów pomocniczych i orzekających wyznaczonych przez państwa członkowskie oraz podstawowe informacje na temat systemów odszkodowania w każdym państwie członkowskim.

Istniejące prawo UE i WE w zakresie odszkodowań dla ofiar przestępstw od przestępcy

Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych stanowi, iż ofiara może pozwać przestępcę w sprawie o odszkodowanie w tym samym sądzie, który rozpatruje sprawy karne, jeśli jest to możliwe zgodnie z prawem krajowym.

To samo rozporządzenie określa również, w jaki sposób ofiara przestępstwa może uzyskać wykonanie wyroku w sprawie o odszkodowanie od sprawcy w innym państwie członkowskim.

Decyzja ramowa w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym stanowi, że ofierze przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania od przestępcy w toku postępowania karnego. Dzięki temu nie ma konieczności wszczynania przez ofiarę odrębnego postępowania cywilnego w celu uzyskania odszkodowania. Decyzja stanowi również, że państwa członkowskie zachęcają przestępców do naprawienia szkody wyrządzonej ofiarom oraz promują mediację w sprawach karnych.

Dokumenty źródłowe

 • Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
 • Standardowe formularze służące przekazywaniu wniosku o kompensatę oraz przekazywania orzeczeń w sprawie wniosku o kompensatę
 • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw (COM/2002/0562 final)
 • Zielona Księga - Kompensata dla ofiar przestępstw (COM/2001/0536 final)
 • Decyzja ramowa Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I)
 • Traktat z Amsterdamu English
 • Konkluzje Rady Europejskiej z Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska (punkt 32)
 • Atlas sądowniczy - odszkodowania dla ofiar przestępstw

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania