Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 02-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English

Právo na odškodnění pro všechny oběti trestných činů v Evropské unii

Na základě návrhu Komise přijala Rada dne 29. dubna 2004 směrnici o odškodňování obětí trestných činů. Tato směrnice zajišťuje, že každý členský stát musí mít v platnosti vnitrostátní systém, kterým bude zaručeno spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí trestných činů. Uvedená směrnice dále zajišťuje, že toto odškodnění bude v praxi snadno dostupné, bez ohledu na to, na kterém místě Evropské unie se osoba obětí trestného činu stane, a to vytvořením systému pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány, který je funkční ode dne 1. ledna 2006.

Co je cílem této směrnice?

Všechny členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní předpisy obsahovaly ustanovení o existenci systému odškodňování obětí násilných úmyslných trestných činů spáchaných na jejich území, které zaručí spravedlivé a přiměřené odškodnění těchto obětí.

Odškodnění bude k dispozici pro vnitrostátní a přeshraniční situace, tj. bez ohledu na to, ve které zemi má oběť trestného činu bydliště a ve kterém členském státě byl trestný čin spáchán.

Stanovení výše odškodnění pro každou oběť trestného činu je ponecháno na uvážení členských států, pod podmínkou, že takovéto odškodnění bude spravedlivé a přiměřené.

Směrnice vytváří systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány v souvislosti s doručováním žádostí o odškodnění v případě přeshraničních situací. Oběť trestného činu, který byl spáchán mimo členský stát, ve kterém má oběť bydliště, se může obrátit na orgán ve svém vlastním členském státě (asistenční orgán) s prosbou o odeslání žádosti a pomoc s praktickými a administrativními náležitostmi. Orgán v členském státě, ve kterém má oběť bydliště, odešle žádost přímo orgánu v členském státě, ve kterém byl trestný čin spáchán (rozhodující orgán), který je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodnění. Tato směrnice stanoví dva standardní formuláře.

Komise poskytne na internetu k dispozici seznam asistenčních a rozhodujících orgánů pověřených členskými státy a dále základní informace o schématech odškodnění v jednotlivých členských státech.

NahoruNahoru

Stávající právní předpisy Evropské unie a Evropského společenství, které se týkají odškodňování obětí trestných činů ze strany pachatele

Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech stanovuje, že oběti mohou zažalovat pachatele u stejného soudu, který vede trestní řízení, pokud je to přípustné podle vnitrostátního práva.

Stejné nařízení také stanovuje, jak může oběť trestného činu vykonat rozsudek ve věci náhrady škody proti pachateli v jiném členském státě.

Rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení stanovuje, že oběti mají v rámci trestního řízení právo žádat od pachatele náhradu škody. Tím se předchází potřebě zahajovat samostatné občanské řízení ze strany oběti ve věci náhrady škody. Rozhodnutí dále stanovuje, že členské státy budou požadovat, aby pachatel poskytl oběti přiměřené odškodnění, a budou podporovat zprostředkování v trestních věcech.

Referenční dokumenty

 • Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů
 • Standardní formuláře pro předávání žádostí a předávání rozhodnutí
 • Návrh směrnice Rady o odškodňování obětí trestných činů (KOM/2002/0562 v konečném znění)
 • Zelená kniha - Odškodňování obětí trestných činů (KOM/2001/0536 v konečném znění)
 • Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I)
 • Amsterodamská smlouva English
 • Závěry zasedání Evropské rady dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v Tampere (bod 32)
 • Soudní atlas - Odškodňování obětí trestných činů

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království