Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > Право на Общността

Последна актуализация: 02-08-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте English

Право на обезщетение за всички жертви на престъпления в ЕС

На основата на предложение на Комисията, Съветът прие Директива за обезщетяването на жертви на престъпления на 29 април 2004 г. Директивата обезпечава наличие на национална схема във всяка една държава-членка, гарантираща справедливо и адекватно обезщетение на жертвите на престъпления. На второ място, директивата създава условия, обезщетението да е лесно достъпно на практика, независимо от това къде в ЕС човек стане жертва на престъпление, чрез създаване на система за сътрудничество между националните институции, която влезе в действие от 1-ви януари 2006 г..

Каква е целта на директивата?

Всички държави-членки следва да направят така, че националните им правила създават условия за съществуването на схема за обезпечаване на жертвите на тежки международни престъпления, извършени съответно на тяхна територия, гарантираща справедливо и адекватно обезщетение на жертвите.

Обезщетението трябва да може да се ползва както в национални, така и в трансгранични ситуации, т.е. независимо от страната, в която живее жертвата и независимо от държавата-членка, в която е извършено престъплението.

Дефинициите на това, какво обезщетение трябва да бъде изплатено на всяка жертва са оставени на преценката на държавата-членка, при условие, че то е справедливо и адекватно.

НагореНагоре

Директивата създава система за сътрудничество между националните органи за прехвърляне на заявления за компенсация при трансгранични ситуации. Жертвите на престъпление, извършено извън тяхната държава-членка на постоянно местожителство могат да се обърнат към институция в тяхната собствена държава (помощна институция) за представяне на заявлението и получаване на съдействие по практическите и административни формалности. Институцията в държавата-членка на постоянно местожителство прехвърля заявлението директно на институцията в държавата-членка, където е извършено престъплението (решаваща институция), която отговаря за оценка на заявлението и изплащане на обезщетението. Директивата предоставя две стандартни бланки.

Комисията ще публикува в интернет списъци на помощните и решаващи институции, определени от държавите-членки и основна информация за схемите на обезщетение във всяка държава-членка

Съществуващо законодателство на ЕС и ЕО при обезщетяване на жертви на престъпления от извършителя

Регламентът за юрисдикцията, признаването и привеждането в сила на решения по гражданските и търговски дела гласи, че жертвата може да съди извършителя, при условие, че това е разрешено от националното законодателство.

НагореНагоре

Същият регламент формулира начина, по който една жертва на престъпление може да приведе в сила решение за обезщетение срещу извършителя в друга държава-членка.

Рамковото решение за положението на жертвите по време на наказателното производство гласи, че жертвата има правото да потърси обезщетение от извършителя по време на наказателното дело. Това премахва необходимостта от завеждане на ново гражданско дело от жертвата за получаване на такова обезщетение. Решението също гласи, че държавите-членки ще насърчават изплащането от извършителя на адекватно обезщетение на жертвата, които и развитието на посредничеството при наказателните дела.

Свързани документи

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 02-08-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство