Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Česká republika

Posledná úprava: 23-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa 1.
1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi (trestné konanie)? 1.1.
1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody? 1.2.
1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy? 2.3.
2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať Českú republiku o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Českej republiky? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii? 2.7.
2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať? 2.14.
2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad, z poistenia)? 2.15.
2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad, moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kde mám zaslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia vo forme náhrady škôd od páchateľa

1.1. Za akých podmienok môžem uplatniť nárok na náhradu škody v konaní proti páchateľovi (trestné konanie)?

Nárokujúca strana (poškodený) v trestnom konaní je osoba, ktorá v dôsledku trestného činu utrpela osobnú ujmu, majetkovú ujmu, nemajetkovú ujmu alebo inú stratu, ktorú možno vyjadriť finančnou sumou. Nárok nárokujúcej strany na náhradu škody sa musí uplatniť proti páchateľovi v trestnom konaní najneskôr na hlavnom pojednávaní pred začatím dokazovania. V tejto žiadosti musia byť uvedené dôvody a výška náhrady škody.

1.2. V ktorom momente konania by som mal uplatniť svoj nárok na náhradu škody?

Nárokujúca strana môže uplatniť nárok na náhradu škody kedykoľvek medzi začiatkom trestného konania (t. j. v štádiu predsúdneho konania počas prípravného konania) a najneskôr na hlavnom pojednávaní pred začatím dokazovania.

1.3. Ako by som mal predložiť svoj nárok a komu?

Právne predpisy nestanovujú presnú formu uplatnenia nároku na náhradu škody. Odporúča sa však predložiť písomnú žiadosť, ktorá obsahuje opis okolností, za ktorých došlo k ujme, vyčíslenie majetkovej ujmy a návrh nárokujúcej strany súdu, aby vo svojom rozsudku nariadil obžalovanému nahradiť nárokujúcej strane škodu, ktorá vznikla v dôsledku trestného činu. Uplatniť nárok na odškodnenie je okrem toho možné vo vyhlásení pred orgánom činným v trestnom konaní (počas policajného výsluchu s nárokujúcou stranou).

HoreHore

Nárok na náhradu škody sa podáva príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní v závislosti od povahy trestného konania, t. j. týmto orgánom môže byť súd, štátny zástupca alebo polícia. Nároky na náhradu škody sa musia uplatňovať spôsobom a formou, ktoré nevzbudzujú pochybnosti, že nárokujúca strana žiada o náhradu škody. Nárok na náhradu škody sa musí uplatňovať proti konkrétnej osobe – túto zásadu je osobitne dôležité rešpektovať v spoločných konaniach, v prípade ktorých je z trestného činu obvinená viac ako jedna osoba.

Nárok na náhradu škody v trestnom konaní je pre obete jednou z možností ako sa domôcť svojho práva. Nárokujúce strany sa môžu pokúsiť aj o náhradu škody v občianskoprávnom konaní, dokonca aj vtedy, ak neuplatnili nárok na náhradu škody v trestnom konaní.

1.4. Ako by som mal špecifikovať svoj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo určiť jednotlivé straty)?

Nárok by mal obsahovať presnú celkovú výšku ujmy, ktorá by sa potom mala rozpísať na jednotlivé straty. Ak to nie je možné (napríklad, nárokujúca strana ešte nie je schopná presne určiť výšku ujmy, pretože je stále práceneschopná a stále dostáva nemocenské dávky), v nároku by sa mala uviesť aspoň minimálna výška. Výška uplatňovanej ujmy sa môže následne zmeniť v akomkoľvek momente konania, až kým sa súd neodoberie posúdiť svoj rozsudok. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody je súd viazaný nárokom, t. j. nemôže priznať vyšší nárok na náhradu škody ako uplatňovaný nárok. To znamená, že ak sa počas konania ukáže, že strata je väčšia ako nárokujúca strana pôvodne uviedla, je na nárokujúcej strane, aby zmenila a doplnila nárok na náhradu škody.

HoreHore

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania?

Nárokujúcu stranu môže v trestnom konaní zastupovať právny zástupca, ktorý je poverený, aby v mene nárokujúcej strany uplatňoval nároky, predložil žiadosti, navrhol nápravu a bol účastníkom úkonov, na ktorých sa je nárokujúca strana oprávnená zúčastniť. Ak sa ukáže, že nárokujúca strana snažiaca sa o náhradu škody nemá dostatočné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov právneho zástupcu, môže podať na súde žiadosť o určenie advokáta za jej právneho zástupcu, ktorý poskytne nárokujúcej strane právnu pomoc buď bezplatne alebo za znížený poplatok.

1.6. Aký dôkaz na podporu môjho nároku sa bude odo mňa vyžadovať?

V prípade uplatňovania nároku na náhradu škody sa musia predložiť všetky dôkazy preukazujúce výšku straty nárokujúcej strany. Ak, napríklad, v dôsledku trestného činu dôjde k poškodeniu konkrétnej veci a táto vec sa musela dať opraviť, musí sa predložiť dôkaz o nákladoch na opravu. Ak nárokujúca strana utrpela osobnú ujmu a je v dôsledku toho práceneschopná, mala by predložiť dôkaz o poskytnutých nemocenských dávkach a svojej priemernej mzde pred utrpením ujmy, aby sa objasnilo, akú konkrétnu ujmu utrpela, pričom táto ujma má byť vyjadrená ako rozdiel medzi nemocenskými dávkami a mzdou.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, mám ako obeť trestného činu k dispozícii nejakú osobitnú pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi?

V Českej republike nie je nárokujúcim stranám k dispozícii osobitná pomoc na výkon rozsudku o náhrade škody proti páchateľovi. Tí, ktorí si nemôžu dovoliť právne služby, majú právo obrátiť sa na Českú advokátsku komoru, aby ustanovila advokáta. Od advokáta ustanoveného komorou sa vyžaduje, aby poskytoval právne služby za podmienok stanovených vo vymenovaní. Komora v praxi obvykle stanovuje, že právne služby sa majú poskytovať zdarma, bez ohľadu na rôzne výdavky. Ak sa ukáže, že finančné a sociálne postavenie žiadateľa ho neoprávňuje získať bezplatné právne služby, advokát pridelený žiadateľovi má právo postupovať v súlade so sadzbou poplatkov za právne služby.

HoreHore

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo orgánu verejnej správy

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo orgánu verejnej správy?

Áno. Podľa zákona č. 209/1997 štát poskytne finančnú pomoc obetiam trestných činov za podmienok stanovených v uvedenom právnom predpise.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré boli poškodené v dôsledku určitého druhu trestného činu?

Áno. Táto finančná pomoc je k dispozícii iba obetiam trestných činov, pri ktorých došlo k ujme na zdraví.

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určitý druh ujmy?

Finančná pomoc sa poskytuje obetiam, ktoré v dôsledku trestného činu utrpeli ujmu na zdraví. Finančná pomoc je však k dispozícii iba vtedy, ak sa v bodovom mechanizme, ktorý sa používa na hodnotenie úrovne bolestného, dosiahne celkové skóre aspoň 100 bodov. Finančná pomoc sa poskytuje aj pozostalým obete, ktorá zomrela v dôsledku ujmy, ktorú utrpela pri trestnom čine, za predpokladu, že zomrelá osoba bola živiteľom týchto osôb alebo bola zodpovedná za ich výživné.

2.4. Môžu príbuzní obetí alebo osoby závislé od obetí, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu, získať odškodnenie?

Pozri predchádzajúcu odpoveď.

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo osoby s trvalým bydliskom v určitej krajine?

Finančnú pomoc obetiam trestných činov poskytuje štát českých štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý alebo dlhodobý pobyt v Českej republike. Cudzí štátni príslušníci môžu požiadať o pomoc v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorá je pre Českú republiku záväzná. Česká republika je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov, ktorý bol podpísaný v Štrasburgu 24. novembra 1983. Z tohto hľadiska stojí za to uviesť smernicu Spoločenstva o odškodnení obetí trestných činov, v ktorej je stanovená povinnosť členských štátov poskytovať odškodnenie osobám s trvalým bydliskom v inom členskom štáte EÚ, ktoré sa stanú obeťami trestného činu na ich území. Česká republika bude transponovať ustanovenia tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a finančná pomoc bude potom k dispozícii osobám s trvalým bydliskom v členskom štáte EÚ.

HoreHore

2.6. Môžem požiadať Českú republiku o odškodnenie, ak bol trestný čin spáchaný mimo Českej republiky? Ak áno, za akých podmienok?

Ako už bolo uvedené, finančná pomoc od štátu je k dispozícii štátnym príslušníkom Českej republiky. Právne predpisy nestanovujú, že obeť má nárok na finančnú pomoc iba vtedy, ak sa trestný čin spáchal v Českej republike. Z toho možno vyvodiť, že finančná pomoc sa poskytuje štátnym príslušníkom Českej republiky, bez ohľadu na miesto spáchania trestného činu.

2.7. Je nutné, aby bol trestný čin oznámený polícii?

Áno, včasné oznámenie trestného činu polícii je jednou z podmienok poskytnutia finančnej pomoci. Podľa právnych predpisov o finančnej pomoci štát neposkytne finančnú pomoc, ak obeť okamžite neoznámi trestný čin, v prípade ktorého sa žiada odškodnenie.

2.8. Je nutné počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania predtým, ako môžem podať žiadosť?

Finančná pomoc sa môže poskytnúť obeti trestného činu, ak je páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorý viedol k ujme na zdraví, alebo ak je páchateľ zbavený obžaloby pre nepríčetnosť. Za určitých okolností však nie je nutné čakať na takýto verdikt (napríklad, ak páchateľ nie je známy, alebo ak nie je možné páchateľovi oznámiť obvinenie) za predpokladu, že výsledok policajného vyšetrovania nezanecháva žiadne pochybnosti o tom, že trestný čin bol spáchaný a viedol k ujme obete na zdraví .

HoreHore

2.9. Ak bol páchateľ zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať odškodné od páchateľa?

Hoci v právnych predpisoch nie je takáto povinnosť výslovne uvedená, z ustanovení právnych predpisov sa môže sa odvodiť, že sa očakáva, že obeť bude aktívna v snahe získať odškodnenie od páchateľa. Finančná pomoc sa preto môže znížiť alebo odoprieť na základe sociálnej situácie obete a na základe toho, či obeť vyčerpala všetky právne prostriedky na uplatnenie nároku na odškodnenie proti páchateľovi alebo inej osobe zodpovednej za ujmu.

2.10. Ak nebol páchateľ zistený alebo usvedčený, je stále možné žiadať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podporu svojej žiadosti?

Zistenie alebo usvedčenie páchateľa nie je podmienkou oprávnenosti získať finančnú pomoc – pozri odpoveď na otázku 2.8. V týchto prípadoch je nutné dokázať, že došlo k trestnému činu, ktorý viedol k ujme obete na zdraví. To je možné usúdiť zo zistení orgánov činných v trestnom konaní a z dôkazov, ktoré poskytla obeť.

2.11. Existuje nejaká časová lehota na predloženie žiadosti o odškodnenie?

Žiadosť o finančnú pomoc sa musí predložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obeť dozvedela o strate spôsobenej trestným činom, inak toto právo zaniká.

2.12. V prípade ktorých strát môžem získať odškodnenie?

Štát poskytuje finančnú pomoc v prípadoch, keď obeť utrpí ujmu na zdraví v dôsledku trestného činu. Konkrétne sa uhrádza preukázaná strata mzdy a preukázané výdavky na lekársku liečbu; pozostalí obete môžu požiadať o odškodnenie za preukázané náklady na pohreb a náklady na výživné.

HoreHore

2.13. Ako sa vypočíta výška odškodnenia?

Finančná pomoc sa poskytuje buď ako jednorazová suma vo výške 25 000 CZK alebo ako suma zodpovedajúca preukázanej strate mzdy, nákladom na lekársku liečbu, nákladom na pohreb a nákladom na výživné. Sumy, ktoré získa obeť ako odškodnenie z iných zdrojov, sa z tejto sumy odpočítavajú.

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna výška odškodnenia, ktorá sa môže priznať?

Finančná pomoc poskytnutá štátom nesmie prekročiť 150 000 CZK. Neexistuje žiadny dolný limit.

2.15. Odpočíta sa od odškodnenia od štátu odškodnenie, ktoré som získal alebo môžem získať za rovnaké straty, ale z iných zdrojov (napríklad, z poistenia)?

Finančná pomoc sa poskytuje vo výške preukázanej straty mzdy, nákladov na lekársku liečbu, nákladov na pohreb a nákladov na výživné mínus všetky sumy, ktoré získala obeť ako odškodnenie z iných zdrojov (napríklad, od poisťovne).

2.16. Existujú nejaké iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie alebo spôsob, akým sa vypočíta výška odškodnenia, napríklad, moje vlastné správanie, pokiaľ ide o udalosť, pri ktorej došlo k ujme?

Áno, správanie obete, pokiaľ ide o príslušný trestný čin, sa zohľadňuje pri rozhodnutiach, či poskytnúť finančnú pomoc, a ak áno, v akej výške. Medzi ďalšie faktory patria miera, do akej by obeť mohla byť zodpovedná za škodu, či obeť súhlasila s trestným stíhaním páchateľa, či obeť okamžite oznámila trestný čin, alebo či odmietla svedčiť ako svedok v trestnom konaní.

HoreHore

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Na základe českých právnych predpisov sa nemôžu poskytnúť žiadne preddavky na odškodnenie. Právne predpisy však stanovujú pomerne krátku lehotu (tri mesiace) na vybavenie žiadosti o finančnú pomoc. Jednorazová suma 25 000 CZK, ktorá sa môže poskytnúť, ak sú splnené podmienky stanovené v právnych predpisoch o finančnej pomoci, môže v určitom zmysle zohrávať úlohu preddavku; táto suma sa poskytuje ako prvá a potom, ak sa v stanovenej lehote môže preukázať skutočná výška utrpenej straty, sa rozdiel zaplatí následne.

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka alebo internetová stránka, ktorú môžem využiť?

Všetky orgány činné v trestnom konaní (polícia, štátni zástupcovia, sudcovia) sú povinní informovať obeť o podmienkach týkajúcich sa poskytnutia finančnej pomoci. Potrebné formuláre a ďalšie informácie o žiadosti o finančnú pomoc sú k dispozícii na Ministerstve spravodlivosti Českej republiky.

2.19. Môžem získať právnu pomoc na vypracovanie žiadosti?

Obeť nepotrebuje na podanie žiadosti o finančnú pomoc právneho zástupcu. Ak to však obeť chce, môže si najať právneho zástupcu, súvisiace výdavky si však obeť hradí sama. Dokonca aj v tomto prípade tí, ktorí si nemôžu dovoliť právne služby, majú právo obrátiť sa na Českú advokátsku komoru a požiadať ju o ustanovenie advokáta.

2.20. Kde mám zaslať žiadosť?

Žiadosti o právne služby sa predkladajú Ministerstvu spravodlivosti Českej republiky, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Biely kruh bezpečia [Bílý kruh bezpečí] je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc obetiam trestných činov. Táto organizácia poskytuje obetiam najmä právne služby a psychologické poradenstvo, vrátane poskytovania informácií o možnosti žiadať páchateľa alebo štát o odškodnenie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.bkb.cz/ ceština - English.

Bližšie informácie

 • Oddiel „odškodnenie“ ceština - English na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Českej republiky.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo