Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Tsjechië

Laatste aanpassing: 09-01-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten schade hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Tsjechië vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

De eiser in strafzaken is een persoon die als gevolg van een delict persoonlijke schade, zaakschade, morele schade of andere schade heeft geleden die in geld kan worden uitgedrukt. Een schadeclaim in de strafzaak moet worden ingesteld vooraleer tijdens het proces met de bewijsvoering wordt begonnen. In het verzoek moeten de gronden en het bedrag van de schadeclaim worden gepreciseerd.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Een schadeclaim kan door de eiser worden ingediend vanaf het begin van de strafprocedure (d.w.z. tijdens de aan het proces voorafgaande fase, tijdens het vooronderzoek) tot de fase van het proces betreffende de bewijsvoering.

1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie?

De wetgeving bevat geen specifieke vormvoorschriften voor de indiening van een schadeclaim. Toch verdient het aanbeveling een schriftelijke schadeclaim in te dienen met een beschrijving van de schadeveroorzakende omstandigheden, een raming van de zaakschade, en het verzoek van de eiser aan de rechtbank om de verweerder te veroordelen tot vergoeding van de als gevolg van het delict geleden schade. Er kan ook een schadeclaim worden ingediend middels een verklaring bij een rechtshandhavingsinstantie (d.w.z. tijdens een politieverhoor van de eiser).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een schadeclaim wordt afhankelijk van de stand van de strafprocedure ingediend bij de bevoegde rechtshandhavingsinstantie, d.w.z. bij de politie, het OM, of de rechtbank. Schadeclaims moeten worden ingediend op een wijze en in een vorm waaruit ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de eiser schadevergoeding vordert. Een schadeclaim moet worden ingesteld tegen een specifieke persoon (het is van bijzonder belang dit beginsel in acht te nemen in gezamenlijke procedures waarbij er meerdere verdachten voor de rechter worden gebracht).

Een schadeclaim in een strafprocedure is een vorm van genoegdoening voor slachtoffers. Eisers kunnen ook in een burgerlijke procedure schadevergoeding vorderen, zelfs indien zij in de strafprocedure geen schadeclaim hebben ingediend.

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (aangeven van het totale schadebedrag en/of dit bedrag in onderdelen specificeren)?

De claim moet het precieze totaalbedrag van de te vergoeden schade vermelden, dat dan in afzonderlijke schadeposten kan worden opgedeeld. Indien dat niet mogelijk is (bv. indien de eiser de schade nog niet precies kan ramen omdat hij nog arbeidsongeschikt is en nog ziekengeld ontvangt), moet in de schadeclaim minstens een minimumbedrag worden vermeld. Het gevorderde schadebedrag kan vervolgens in de loop van de procedure worden herzien totdat de rechtbank zich terugtrekt om zich te beraden over de uitspraak. De rechter is gebonden door de schadeclaim, d.w.z. hij kan niet meer schadevergoeding toekennen dan de gevorderde schadevergoeding. Dus wanneer tijdens de procedure blijkt dat de schade groter is dan de eiser aanvankelijk had geraamd, dan moet de eiser zelf zijn schadeclaim wijzigen en aanvullen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Een eiser kan in de strafprocedure worden vertegenwoordigd door een advocaat die namens de eiser vorderingen kan instellen, verzoeken kan indienen, oplossingen kan voorstellen, en partij kan zijn bij handelingen waaraan de eiser mag deelnemen. Indien een eiser aantoont dat hij onvoldoende middelen heeft om een advocaat te betalen, kan hij de rechtbank verzoeken een advocaat aan te wijzen die hem gratis of tegen een beperkte vergoeding rechtsbijstand zal verlenen.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Bij de schadeclaim moet alle bewijsmateriaal tot staving van het bedrag van de door de eiser geleden schade worden gevoegd. Indien bijvoorbeeld een bepaalde zaak als gevolg van een delict is beschadigd en moet worden hersteld, moet een bewijsstuk betreffende de herstelkosten worden overgelegd. Indien de eiser persoonlijke schade heeft geleden en als gevolg daarvan met ziekteverlof is, moet hij bewijsstukken met betrekking tot zijn ziekengeld overleggen alsook met betrekking tot zijn gemiddelde inkomsten vóór het letsel teneinde aan te tonen welke specifieke schade hij heeft geleden (het verschil tussen het ziekengeld en de inkomsten).

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

In Tsjechië is er voor eisers geen speciale hulp beschikbaar om een rechterlijke beslissing waarbij schadevergoeding is toegekend, af te dwingen. Onbemiddelde justitiabelen kunnen de Tsjechische balie verzoeken hun een advocaat toe te voegen. Een door de balie aangestelde advocaat moet juridische diensten verstrekken onder de in de aanstelling vastgestelde voorwaarden. In de praktijk bepaalt de balie doorgaans dat de juridische diensten kosteloos moeten worden verstrekt, met uitzondering van enkele kleine uitgaven. Indien naderhand blijkt dat de verzoeker wel over voldoende financiële middelen beschikt om de procedurekosten te dragen, kan de aangestelde advocaat het gewone tariferingssysteem voor advocaten toepassen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Ja. Op grond van Wet nr. 209/1997 zal de staat slachtoffers van misdrijven financiële hulp verlenen onder de in die wet vastgestelde voorwaarden.

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Ja. Deze financiële hulp wordt alleen verleend aan slachtoffers die persoonlijke schade hebben geleden.

2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten schade hebben opgelopen?

Financiële hulp wordt verleend aan slachtoffers die als gevolg van een misdrijf persoonlijke schade hebben geleden. Er wordt echter alleen financiële hulp verleend wanneer een totale score van ten minste 100 punten wordt behaald op het scoresysteem dat wordt gebruikt om het niveau van pijn te beoordelen. Financiële hulp wordt ook verleend aan de nabestaanden van een slachtoffer dat als gevolg van een misdrijf is overleden, voor zover de overledene de kostwinner was voor deze personen of verantwoordelijk was voor het onderhoud van deze personen.

2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Zie vorig antwoord.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Financiële hulp wordt door de staat verleend aan Tsjechische burgers of staatlozen aan wie een vergunning voor permanent of langdurig verblijf in Tsjechië is afgegeven. Vreemdelingen kunnen hulp aanvragen op basis van een internationale overeenkomst die bindend is voor Tsjechië. Tsjechië is partij bij het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, dat op 24 november 1983 te Straatsburg is ondertekend. In dit verband moet ook worden gewezen op de communautaire richtlijn betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, op basis waarvan lidstaten slachtoffers van op hun grondgebied gepleegde delicten schadeloos moeten stellen wanneer deze slachtoffers permanent in een andere EU-lidstaat verblijven. Nadat Tsjechië deze richtlijn in nationaal recht zal hebben omgezet, zullen dus ook personen die permanent in een EU-lidstaat verblijven financiële hulp kunnen krijgen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.6. Kan ik schadevergoeding van Tsjechië vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Zoals reeds vermeld, is financiële hulp van de staat beschikbaar voor onderdanen van Tsjechië. In de wet wordt niet bepaald dat het delict in Tsjechië moet zijn gepleegd om voor financiële hulp in aanmerking te komen. Bijgevolg wordt aan Tsjechische onderdanen financiële hulp verleend ongeacht waar het delict is gepleegd.

2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja, voor de toekenning van financiële hulp is onder meer vereist dat het misdrijf tijdig is aangegeven bij de politie. Krachtens de wet betreffende financiële hulp verstrekt de staat geen financiële hulp indien het slachtoffer het schadeveroorzakende misdrijf niet onmiddellijk aangeeft bij de politie.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen?

Financiële hulp kan worden verleend aan een slachtoffer van een misdrijf wanneer de dader is veroordeeld voor een delict dat persoonlijke schade heeft veroorzaakt, of wanneer de dader niet is veroordeeld omdat hij niet of verminderd toerekeningsvatbaar is. In bepaalde omstandigheden behoeft echter niet te worden gewacht op een dergelijke uitspraak (bv. wanneer de dader niet bekend of onvindbaar is), mits uit het politieonderzoek ondubbelzinnig blijkt dat er een delict is gepleegd als gevolg waarvan het slachtoffer persoonlijke schade heeft geleden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Hoewel een dergelijke verplichting niet uitdrukkelijk in de wet is opgenomen, kan uit de relevante wetsbepalingen impliciet worden afgeleid dat van het slachtoffer wordt verwacht dat het actief schadeloosstelling tracht te krijgen van de dader. Bijgevolg kan de financiële hulp worden beperkt of geweigerd op basis van de sociale situatie van het slachtoffer of wanneer het slachtoffer niet alle juridische middelen heeft aangewend om de schade te verhalen op de dader of op een andere persoon die verplicht is de schade te vergoeden.

2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Om in aanmerking te komen voor financiële hulp is het niet vereist dat de dader bekend of veroordeeld is (zie antwoord op vraag 2.8). In dergelijke gevallen moet het wel vaststaan dat er een delict is gepleegd als gevolg waarvan het slachtoffer persoonlijke schade heeft geleden. Dat kan worden afgeleid uit de bevindingen van de rechtshandhavingsinstanties en uit door het slachtoffer overgelegd bewijs.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Een verzoek om financiële hulp moet op straffe van verjaring worden ingediend binnen één jaar nadat het slachtoffer op de hoogte is van de door het delict veroorzaakte schade.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

De staat verleent financiële hulp wanneer het slachtoffer als gevolg van een delict persoonlijke schade heeft geleden. Meer bepaald wordt bij de vergoeding rekening gehouden met bewezen inkomstenderving en met de bewezen kosten voor een medische behandeling; nabestaanden van een slachtoffer kunnen vergoeding krijgen van de bewezen begrafeniskosten en kunnen onderhoudsgeld krijgen.

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Financiële hulp wordt verleend in de vorm van een eenmalige uitkering van 25 000 CZK of een bedrag dat overeenkomt met de inkomstenderving, de kosten voor medische behandeling, de begrafeniskosten en de kosten voor onderhoud. Door het slachtoffer ontvangen schadevergoeding van andere bronnen wordt afgetrokken van dit bedrag.

2.14. Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Door de staat verleende financiële hulp mag niet bedragen dan 150 000 CZK. Er is geen minimumbedrag.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

Schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt van andere bronnen (bv. van een verzekeringsmaatschappij) wordt afgetrokken van de vergoeding die wordt betaald voor de inkomstenderving, de kosten voor medische behandeling, de begrafeniskosten en de kosten voor onderhoud.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Ja, bij de beslissing of en hoeveel financiële hulp er wordt verleend, wordt er rekening gehouden met het gedrag van het slachtoffer bij het schadeveroorzakende delict. Andere factoren zijn onder meer de mate waarin het slachtoffer eventueel zelf aansprakelijk is voor de schade, het feit dat het slachtoffer instemt met de strafrechtelijke vervolging van de dader, het feit dat het slachtoffer het delict onmiddellijk heeft aangegeven, en het feit dat het slachtoffer in het strafproces weigert te getuigen.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Op basis van de Tsjechische wet kunnen er geen voorschotten worden toegekend. Doch in de wet is er een vrij korte termijn (drie maanden) vastgesteld voor de behandeling van een verzoek om financiële hulp. In zekere zin is de eenmalige uitkering van 25 000 CZK die kan worden toegekend wanneer aan de in de wet betreffende financiële hulp vastgestelde voorwaarden is voldaan, een soort voorschot; dit bedrag wordt in een eerste fase ter beschikking gesteld en vervolgens wordt wanneer het daadwerkelijke bedrag van de geleden schade binnen een gestelde termijn is aangetoond, het saldo betaald.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Alle rechtshandhavingsinstanties (politie, OM, rechters) moeten het slachtoffer op de hoogte brengen van de voorwaarden betreffende de verlening van financiële hulp. De noodzakelijke formulieren en verdere informatie betreffende een verzoek om financiële hulp kunnen worden verkregen bij het Tsjechische ministerie van Justitie.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek?

Een slachtoffer hoeft geen advocaat in te schakelen voor de indiening van een verzoek om financiële hulp. Indien een slachtoffer dit wenst kan het echter een beroep doen op een advocaat; het slachtoffer moet de daarmee samenhangende kosten echter zelf betalen. Zelfs in dat geval kunnen onbemiddelde justitiabelen de Tsjechische balie verzoeken hun een advocaat toe te voegen.

2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen?

Verzoeken om financiële hulp moeten worden ingediend bij het Tsjechische ministerie van Justitie, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Bílý kruh bezpečí (organisatie voor slachtofferhulp) is een non-profitorganisatie die slachtoffers van misdrijven bijstand verleent. Deze organisatie verstrekt met name juridisch en psychologisch advies aan slachtoffers, waaronder informatie over de mogelijkheid om van de dader of de staat schadeloosstelling te vragen. Verdere informatie is beschikbaar op de website www.bkb.cz ceština - English.

Nadere inlichtingen

 • De rubriek 'compensatie' ceština - English van de website van het Tsjechische ministerie van Justitie

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 09-01-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk