Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 23-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem  1.
1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret likumpārkāpēju (kriminālprocesā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesvedības brīdī ir jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā ir jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai pirms tiesvedības un/vai tiesvedības laikā ir iespējams saņemt juridisku palīdzību? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz, lai pamatotu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa piespriež kaitējuma atlīdzināšanu, vai noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai nolēmums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no konkrēta veida noziegumiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no konkrēta veida miesas bojājumiem? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju iespējams saņemt noziegumā bojāgājušo radiniekiem vai apgādājamiem? 2.4.
2.5. Vai kompensāciju iespējams saņemt tikai personām ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu iedzīvotājiem? 2.5.
2.6. Vai ir iespējams pieteikties kompensācijas saņemšanai Čehijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu obligāti bijis jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms pieteikšanās uz kompensāciju jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieteikuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kāda veida kaitējumu persona var saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija, ko persona par tiem pašiem zaudējumiem ir saņēmusi vai var saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt personas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, personas izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu? 2.16.
2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur ir iespējams saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko iespējams izmantot? 2.18.
2.19. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur jānosūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana no likumpārkāpēja par nodarītajiem zaudējumiem 

1.1. Saskaņā ar kādiem nosacījumiem es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret likumpārkāpēju (kriminālprocesā)?

Prasītājs kriminālprocesā ir persona, kas noziedzīga nodarījuma rezultātā guvusi miesas bojājumus, cietusi mantisku zaudējumu, nemateriālus zaudējumus vai citus kaitējumus, ko iespējams izteikt naudas izteiksmē. Prasība par radītā kaitējuma kompensāciju iesniedzama pret likumpārkāpēju kriminālprocesa ietvaros ne vēlāk kā pirms tās procesa daļas, kurā tiek sniegtas liecības un izskatīti pierādījumi. Prasībā jānorāda zaudējumu kompensācijas pamatojums un apmērs.

1.2. Kurā tiesvedības brīdī ir jāiesniedz prasība?

Prasību par radītā kaitējuma kompensāciju prasītājs var iesniegt jebkurā brīdī laika posmā starp kriminālprocesa uzsākšanu (proti, pirmstiesas izmeklēšanas laikā, sākotnējā lietas izskatīšanas stadijā) un to tiesas procesa daļu, kurā tiek sniegtas liecības un izskatīti pierādījumi.

1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam?

Likumā nav noteikts, kā tieši iesniedzama prasība par radītā kaitējuma kompensāciju. Tomēr ieteicams iesniegt rakstveida pieprasījumu, kurā būtu aprakstīti apstākļi, kādos attiecīgais kaitējums ticis nodarīts, sniegts pamatots īpašumam nodarīto zaudējumu aprēķins un ietverts prasītāja lūgums tiesai savā spriedumā likt atbildētājam kompensēt prasītājam noziedzīgās darbības rezultātā radušos kaitējumu. Bez tam iespējams iesniegt prasību par radītā kaitējuma kompensāciju arī tiesībsargājošā iestādē (kamēr policija prasītāju nopratina).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasība par radītā kaitējuma kompensāciju tiek iesniegta kompetentai tiesībsargājošai iestādei atkarībā no kriminālprocesa stadijas, proti, šī iestāde var būt tiesa, prokuratūra vai policija. Prasības par radītā kaitējuma kompensāciju jāsagatavo tā, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka prasītājs vēlas saņemt kompensāciju. Prasība par radītā kaitējuma kompensāciju jāiesniedz pret konkrētu personu – īpaši svarīgi to ir ievērot tiesas procesos, kuros noziedzīgos nodarījumos tiek apsūdzētas vairākas personas.

Prasība par radītā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā ir veids, kādā cietusī puse var saņemt kompensāciju. Prasību par radītā kaitējuma kompensāciju var iesniegt arī civilprocesā pat tādā gadījumā, ja prasītājs nav izvirzījis prasību par radītā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā.

1.4. Kā ir jāiesniedz prasība (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi)?

Prasībā jāietver precīza zaudējumu kopējā summa, kas pēc tam sadalīta atsevišķos zaudējumos. Ja tas nav iespējams (piemēram, ja prasītājs vēl nevar precīzi noteikt zaudējumu apmēru, jo joprojām ir darbnespējīgs un saņem slimības pabalstu), prasībā jānorāda vismaz minimālā summa. Pieprasītās kompensācijas apmēru vēlāk tiesvedības gaitā var mainīt jebkurā laikā līdz brīdim, kad tiesa dodas apspriesties, lai pieņemtu spriedumu. Pieņemot lēmumu par kaitējuma kompensāciju, tiesai ir saistoša iesniegtā prasība, proti, tā nevar piespriest lielāku kompensāciju par prasīto. Tas nozīmē, ka, ja tiesas procesā noskaidrojas, ka zaudējumi ir lielāki, nekā prasītājs tos sākotnēji norādījis, prasītājam jāgroza un jāpapildina sava prasība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai pirms tiesvedības un/vai tiesvedības laikā ir iespējams saņemt juridisku palīdzību?

Prasītāju kriminālprocesā var pārstāvēt advokāts, kurš ir pilnvarots prasītāja vārdā izvirzīt prasības, iesniegt lūgumus, ierosināt tiesiskās aizsardzības veidu un piedalīties darbībās, kurās prasītājam ir tiesības piedalīties. Ja prasītājs pierāda, ka viņam nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu maksu par advokāta pakalpojumiem, viņš var lūgt tiesu norīkot viņam advokātu, kurš sniegs prasītājam juridisku palīdzību vai nu bez maksas, vai par mazāku maksu.

1.6. Kādi pierādījumi jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Ja tiek iesniegta prasība par radītā kaitējuma kompensāciju, jāiesniedz visi pierādījumi, kas apstiprina prasītājam radušos zaudējumu apmēru. Ja, piemēram, noziedzīga nodarījuma rezultātā ir bojāta kāda konkrēta lieta un tai jāveic attiecīgs remonts, jāiesniedz pierādījumi, kas apstiprina radušos remonta izmaksu apmēru. Ja prasītājam nodarīti miesas bojājumi un tā rezultātā viņš ir spiests atrasties slimības atvaļinājumā, viņam jāiesniedz liecības par viņam piešķirtajiem darbnespējas pabalstiem un saviem vidējiem ieņēmumiem pirms miesas bojājumu gūšanas, lai noskaidrotu viņam radušos zaudējumu precīzo apmēru, ko aprēķina kā starpību starp saņemtajiem pabalstiem un ieņēmumiem.

1.7. Ja tiesa piespriež kaitējuma atlīdzināšanu, vai noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība, lai nolēmums attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts?

Čehijā prasītājiem nav pieejama nekāda īpaša palīdzība, lai nolēmums par kaitējuma kompensāciju attiecībā uz likumpārkāpēju tiktu izpildīts. Cietušajiem, kuri nevar atļauties juridiskos pakalpojumus, ir tiesības lūgt Čehijas Advokātu kolēģiju norīkot advokātu. Kolēģijas ieceltajam advokātam jāsniedz juridiskie pakalpojumi saskaņā ar šā viņam uzticētā uzdevuma nosacījumiem. Praksē kolēģija parasti nosaka, ka juridiskie pakalpojumi jāsniedz bez maksas, izņemot dažādas nelielas papildu izmaksas. Ja noskaidrojas, ka prasītāja finansiālais un sociālais statuss negarantē bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanu, pieprasījuma iesniedzējam norīkotajam advokātam ir tiesības turpināt sniegt savus pakalpojumus atbilstoši par advokātu pakalpojumiem noteiktajai maksai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Jā. Saskaņā ar Likumu Nr. 209/1997 valsts garantē finansiālo palīdzību noziedzīga nodarījuma upuriem atbilstoši šajā likumā paredzētajiem nosacījumiem.

2.2. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no konkrēta veida noziegumiem?

Jā. Šāda finansiālā palīdzība pieejama tikai tādu noziegumu upuriem, kuros nodarīti miesas bojājumi.

2.3. Vai šī iespēja pieejama tikai tiem, kas cietuši no konkrēta veida miesas bojājumiem?

Finansiālā palīdzība tiek piešķirta cietušajiem, kas noziedzīga nodarījuma rezultātā guvuši miesas bojājumus. Tomēr finansiālā palīdzība ir pieejama tikai tādā gadījumā, ja novērtētā miesas bojājumu smaguma pakāpe attiecīgajā novērtējuma sistēmā sasniedz vismaz 100 punktus. Ja vardarbīga nozieguma upuris šā nozieguma rezultātā gūto miesas bojājumu dēļ ir miris, finansiālā palīdzība tiek piešķirta arī viņa dzīvajiem palikušajiem tuviniekiem ar nosacījumu, ka mirušais ir bijis šo personu apgādnieks vai bijis atbildīgs par viņu uzturēšanu.

2.4. Vai kompensāciju iespējams saņemt noziegumā bojāgājušo radiniekiem vai apgādājamiem?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

2.5. Vai kompensāciju iespējams saņemt tikai personām ar noteiktu pilsonību vai noteiktu valstu iedzīvotājiem?

Finansiālu palīdzību noziegumos cietušajām personām valsts piešķir Čehijas pilsoņiem vai bezvalstniekiem, kuriem piešķirta pastāvīga vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauja Čehijā. Ārvalstu pilsoņi var pieprasīt palīdzību saskaņā ar attiecīgu Čehijai saistošu starptautisku līgumu. Čehija ir 1983. gada 24. novembrī parakstītās Eiropas Konvencijas par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem dalībvalsts. Šajā sakarā lietderīgi pieminēt Kopienas Direktīvu par kompensāciju noziegumos cietušajiem, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jānodrošina kompensācija tām personām, kas pastāvīgi dzīvo kādā citā dalībvalstī un kas kļuvušas par nozieguma upuriem šo valstu teritorijā. Čehija iestrādās šīs direktīvas nosacījumus savas valsts likumos, un tad valsts kompensācija būs pieejama arī personām, kas pastāvīgi dzīvo kādā ES dalībvalstī.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.6. Vai ir iespējams pieteikties kompensācijas saņemšanai Čehijā, ja noziegums izdarīts citā valstī? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kā minēts iepriekš, valsts finansiālā palīdzība ir pieejama Čehijas pilsoņiem. Likumā nav noteikts, ka, lai cietušais varētu saņemt šādu finansiālu palīdzību, noziegumam jābūt izdarītam Čehijā. No tā varam secināt, ka finansiālā palīdzība tiek nodrošināta Čehijas pilsoņiem neatkarīgi no tā, kur noticis noziegums.

2.7. Vai par noziegumu obligāti bijis jāziņo policijai?

Jā, savlaicīga policijas informēšana par noziegumu ir viens no finansiālās palīdzības piešķiršanas nosacījumiem. Saskaņā ar likumu par finansiālu palīdzību valsts tādu nepiešķir, ja cietušais nav nekavējoties ziņojis par noziegumu, par kuru tas vēlas saņemt kompensāciju.

2.8. Vai pirms pieteikšanās uz kompensāciju jānogaida policijas izmeklēšanas vai krimināllietas tiesvedības rezultāts?

Finansiālā palīdzība cietušajam var tikt piešķirta, ja vardarbīgā nozieguma izdarītājs ir notiesāts par noziegumu, kura rezultātā cietušais guvis miesas bojājumus, vai ja noziedznieks attaisnots, jo nav saucams pie kriminālatbildības. Tomēr konkrētos apstākļos tiesas spriedums nav jāsagaida (piem., ja noziedznieka personība nav noskaidrota vai ja tam nav iespējams paziņot par piespriesto atlīdzību) ar nosacījumu, ka policijas izmeklēšanas rezultāti nerada nekādas šaubas par to, ka ir izdarīts noziegums, kura rezultātā cietušais ir guvis miesas bojājumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Lai gan likumā tas nav skaidri noteikts, no likuma nosacījumiem var secināt, ka cietušajam jādara viss iespējamais, lai saņemtu zaudējumu atlīdzību no nozieguma izdarītāja. Tādēļ finansiālā palīdzība var tikt samazināta vai atteikta, pamatojoties uz cietušā sociālo statusu un atkarībā no tā, vai cietušais izmantojis visus juridiskos līdzekļus, lai iesniegtu prasību par kompensācijas piedziņu no nozieguma izdarītāja vai kādas citas par nodarīto kaitējumu atbildīgās personas.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai tomēr ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Likumpārkāpēja identificēšana vai notiesāšana nav uzskatāma par priekšnosacījumu tiesībām uz finansiālās palīdzības saņemšanu – skatīt atbildi uz 2.8. jautājumu. Šādos gadījumos jākonstatē, ka noticis noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā cietušais guvis miesas bojājumus. To var secināt no tiesībsargājošo iestāžu konstatētajiem faktiem un cietušā sniegtajiem pierādījumiem.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieteikuma iesniegšanai?

Pieteikums par finansiālo palīdzību jāiesniedz viena gada laikā pēc dienas, kad cietušais konstatējis kaitējumu, kas viņam radies noziedzīgā nodarījuma rezultātā, pretējā gadījumā viņš tiesības uz kompensāciju zaudē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.12. Par kāda veida kaitējumu persona var saņemt kompensāciju?

Valsts piešķir finansiālu palīdzību gadījumos, kad cietušais noziedzīga nodarījuma rezultātā guvis miesas bojājumus. Konkrēti, tiek segti pierādītie negūtie ienākumi un pierādītās ārstēšanās izmaksas; cietušās personas dzīvi palikušie tuvinieki var pieprasīt pierādīto apbedīšanas izdevumu un uzturēšanas izmaksu kompensāciju.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Finansiālā palīdzība tiek piešķirta vai nu kā vienreizējs maksājums 25 000 Čehijas kronu apmērā, vai arī kā summa, kas atbilst pierādīto ienākumu zaudējumu, ārstniecības izmaksu, apbedīšanas izmaksu un uzturēšanas izmaksu summai. No šīs summas tiek atskaitītas summas, ko cietušais kā zaudējumu atlīdzību saņēmis no citiem avotiem.

2.14. Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Valsts piešķirtā finansiālā palīdzība nedrīkst pārsniegt 150 000 Čehijas kronu. Minimālais kompensācijas apmērs nav noteikts.

2.15. Vai kompensācija, ko persona par tiem pašiem zaudējumiem ir saņēmusi vai var saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Finansiālā palīdzība tiek piešķirta tādā apmērā, kas atbilst pierādīto ienākumu zaudējumu, ārstniecības izmaksu, apbedīšanas izmaksu un uzturēšanas izmaksu summai, no kuras atskaitītas visas summas, ko cietušais kā zaudējumu atlīdzību saņēmis no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt personas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, personas izturēšanās notikumā, kas izraisījis kaitējumu?

Jā, pieņemot lēmumus par finansiālās palīdzības piešķiršanu un tās apmēru, tiek ņemta vērā cietušā izturēšanās saistībā ar attiecīgo noziegumu. Citi faktori, kas var ietekmēt šos lēmumus, ietver pakāpi, kādā cietušais varētu būt atbildīgs par nodarīto kaitējumu, to, vai cietušais piekritis likumpārkāpēja kriminālvajāšanai, vai cietušais nekavējoties ziņojis par noziegumu un vai cietušais atteicies sniegt liecību kā liecinieks kriminālprocesa ietvaros.

2.17. Vai ir iespējams saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, tad saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem nekādi kompensācijas avansi piešķirti netiek. Tomēr likums paredz salīdzinoši īsu laika periodu (trīs mēnešus), kurā kompensācijas prasība jāapmierina. Savā ziņā vienreizējais maksājums 25 000 Čehijas kronu apmērā, ko var izmaksāt, ja tiek ievēroti visi likumā par finansiālo palīdzību minētie nosacījumi, var kalpot kā avanss; šī summa ir pieejama vispirms, un pēc tam, ja noteiktajā termiņā var tikt pierādīta radušos zaudējumu faktiskā summa, attiecīgi tiek izmaksāta starpība.

2.18. Kur ir iespējams saņemt vajadzīgās veidlapas un sīkāku informāciju par pieteikšanos? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko iespējams izmantot?

Visām tiesībsargājošām iestādēm (policijai, prokuratūrai, tiesām) ir pienākums informēt cietušo par nosacījumiem attiecībā uz finansiālās palīdzības piešķiršanu. Vajadzīgās veidlapas un cita informācija par pieteikšanos uz finansiālu palīdzību ir pieejama Čehijas Republikas Tieslietu ministrijā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.19. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Lai iesniegtu pieteikumu par finansiālās palīdzības saņemšanu, cietušajam nav vajadzīgs juridiskais pārstāvis. Tomēr, ja cietušais vēlas, viņš var nolīgt juridisko pārstāvi, lai gan visas ar to saistītās izmaksas viņam jāsedz pašam. Pat šādā gadījumā tās personas, kuras nevar pašas atļauties juridiskos pakalpojumus, ir tiesīgas lūgt Čehijas Advokātu kolēģiju norīkot advokātu.

2.20. Kur jānosūta pieteikums?

Pieteikums par finansiālās palīdzības saņemšanu jāiesniedz Čehijas Republikas Tieslietu ministrijai. Ministrijas adrese ir Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt turpmāku palīdzību?

„Baltais drošības aplis” [Bílý kruh bezpečí] ir nevalstiska organizācija, kas sniedz palīdzību noziegumu upuriem. Jo īpaši šī organizācija piedāvā cietušajiem juridiskus pakalpojumus un psihologu konsultācijas, tostarp sniedz informāciju par iespējām saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja vai valsts. Sīkāka informācija sniegta tīmekļa vietnē http://www.bkb.cz/ ceština - English.

Cita informācija

 • Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļa ”kompensācija” ceština - English.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste