Европейска комисия > ЕСМ > Обезщетение на жертви на престъпления > България

Последна актуализация: 15-01-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обезщетение на жертви на престъпления - България

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Получаване на компенсации във вид на обезщетение от извършителя 1.
1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършител? 1.1.
1.2. В кой момент от съдебното производство трябва да подам иск? 1.2.
1.3. Как да предявя иска и пред кого? 1.3.
1.4. Как трябва да представя своя иск (да посоча обща сума и/или да опиша конкретно отделните загуби)? 1.4.
1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? 1.5.
1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на моя иск? 1.6.
1.7. Ако бъде присъдено обезщетение в моя полза от съда, има ли специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя? 1.7.
2. Получаване на компенсация от държавата или държавен орган 2.
2.1. Възможно ли е да се получи компенсация от държавата или държавен орган? 2.1.
2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, претърпели определени видове престъпления? 2.2.
2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди? 2.3.
2.4. Могат ли роднините или зависимите членове на семействата на жертвите, които са починали в резултат на престъпление, да получат компенсация? 2.4.
2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на компенсация до лица от определена националност или до лица, пребиваващи в определена държава? 2.5.
2.6. Мога ли да подам молба за компенсация в различна държава-членка, ако престъплението и извършено в друга държава-членка? Ако мога, при какви условия? 2.6.
2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщава в полицията? 2.7.
2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за компенсация? 2.8.
2.9. Ако извършителят е идентифициран, необходимо ли е първо да се направи опит да се получи обезщетение от извършителя? 2.9.
2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, възможно ли е все пак да се получи компенсация? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си? 2.10.
2.11. Има ли срок за подаване на молбата за компенсация? 2.11.
2.12. За какви загуби мога да получа компенсация? 2.12.
2.13. Как ще бъде изчислена компенсацията? 2.13.
2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на компенсацията, която се отпуска? 2.14.
2.15. Ще бъде ли намалена компенсацията, платена от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби от други източници (например застраховки)? 2.15.
2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа компенсация или как се изчислява размерът на компенсацията в зависимост например от поведението ми по отношение на събитието, причинило повредата? 2.16.
2.17. Мога ли да получа авансово плащане по компенсацията? Ако да, при какви условия? 2.17.
2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да ползвам? 2.18.
2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата? 2.19.
2.20. Къде трябва да изпратя молбата? 2.20.
2.21. Има ли организации за подпомагане на жертвите на престъпления, които могат да предоставят допълнителна помощ? 2.21.

 

1. Получаване на компенсации във вид на обезщетение от извършителя

1.1. При какви условия мога да предявя иск за обезщетение в съдебен процес (наказателно производство) срещу извършител?

Наказателно-процесуалният кодекс / НПК/, в сила от 29.04.2006 год.,обнародван в Държавен вестник /ДВ/ бр. 86 от 28.10.2005 г.,изменен ДВ бр.46 от 12.06.2007 год. урежда правилата за предявяване на искове за обезщетение от жертвите на престъпления - чл.84-90. Правото на обезщетение е предоставено на пострадалия или неговите наследници, както и на юридически лица, претърпели вреди от престъпление.Обезщетението се изплаща от осъденото лице доброволно или по силата на влязлата в законна сила присъда,постановена от наказателния съд. Гражданският иск в наказателното производство се разглежда по правилата на НПК, като доколкото в него няма съответни правила, се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс  /ГПК/, обнародван в Държавен вестник / ДВ/ бр.59 от 20.07.2007 г.,изменен и допълнен, ДВ бр.50 от 30.05.2008 г Ако жертвата не предяви претенция за обезщетение в наказателния процес или счита, че присъдената компенсация не покрива всички претърпени вреди,  има право да предяви иск за обезщетение съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите,обнародван в ДВ бр.275 от 22.11.1950 год.,чл.45 - 54 пред гражданския съд, като делото се разглежда по реда, предвиден в ГПК.При присъждане на обезщетение се вземат предвид всички компенсации, присъдени по време на наказателното производство. Жертвите, предявявили искове за обезщетение чрез граждански иск в наказателен процес, са освободени от държавни такси.От събиране на държавни такси са освободени и исковете за обезщетение на пострадали от престъпления при наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, когато искът е предявен по реда на ГПК.

НагореНагоре

Не може да се предяви граждански иск в наказателен процес, когато същият вече е предявен пред гражданския съд. Разглеждането на гражданския иск не може да стане причина за отлагане на наказателното дело.

В случай, че вредите са причинени на малолетно лице - на възраст до 14 години, то се представлява от законен представител - родител /майка/баща/ или настойник, призовава се и представител на институция за защита на правата на детето. Юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон или съобразно устройствените им правила, държавните учреждения се представляват от ръководителите им, общините се представляват от кметовете.

1.2. В кой момент от съдебното производство трябва да подам иск?

Жертвите имат право да предявят граждански иск за компенсиране на вредите в наказателното производство от момента на разпореждането за предаване на обвиняемия на съд и най - късно до започване на съдебното следствие от първоинстанционния съд.

НагореНагоре

Пострадалият от престъпление може да участва в досъдебното производство в качеството на свидетел, да сочи относими доказателства, които да събере по преценка органът, ръководещ разследването.За предявяване на разследването се призовават пострадалият и неговият повереник, ако е направил искане за това.Неявяването им при редовно призоваване не е основание за насрочване на ново предявяване, разследването не се предявява, ако пострадалият не е намерен на посочения от него адрес за призоваване в страната.На пострадалия се разясняват правата, осигурява се възможност и подходящ срок за запознаване с материалите,събрани в досъдебното производство и той и неговия повереник имат право да правят искания,бележки и възражения чрез писмена молба, която се прилага по делото или устно, като молбата се вписва в протокола и по тях се произнася наблюдаващият прокурор.

1.3. Как да предявя иска и пред кого?

Молби за предявяване на граждански иск в наказателния процес могат да се подават писмено или устно пред първоинстанционния съд, компетентен да разгледа делото. Подадените устно молби се вписват в протоколите по делото от съдията, който води производството. Пострадалият придобива качеството на граждански ищец,а подсъдимият - на граждански ответник.Гражданският ищец има правата на страна в наказателния процес, може да бъде представляван от повереник - правоспособен адвокат,който не е страна в процеса и действа единствено по пълномощие от пострадалия.

НагореНагоре

Ако граждански иск за обезщетение на вреди не е предявен или разгледан по време на наказателното производство, иск може да бъде подаден по общите гражданскоправни правила чрез писмена молба до компетентния съд.Прилагат се общите правила за подсъдност според размера на иска, местната подсъдност е пред съда, в чийто район е постоянният адрес на ответника или по местоизвършване на деянието.  Исковата молба трябва да се изготви в съответствие с общите разпоредби на ГПК, отнасящи се до предявяване на искове.

При причинени на физически лица увреждания, които след присъждане на първоначално обезщетение, са се развили неблагоприятно за пострадалия,съответно здравето му се е влошило, може по реда на ГПК да се претендира обезщетение за ексцес.

Правото на иск принадлежи лично на пострадалия от престъплението, а при настъпила смърт - на преките му наследници по закон по права линия - деца,родители,съпруг или лица,с които е бил във фактическо съжителство, без сключен граждански брак или неосиновени деца, които са живели и едно домакинство с пострадалия.

НагореНагоре

1.4. Как трябва да представя своя иск (да посоча обща сума и/или да опиша конкретно отделните загуби)?

В молбата за компенсиране на понесените вреди пострадалият или неговите наследници трябва да заявят общия размер на претендираното обезщетение и да посочат и съдът да събере относимите и допустими според правилата на НПК, респективно - ГПК,когато искът е  предявен пред гражданския съд,доказателства за размера на исканото обезщетение . В молбата се посочват конкретните размери, ако са причинени различни вреди от деянието.

Както в наказателен,така и в граждански процес пострадалият от престъпление - физическо лице или неговите наследници могат да претендират обезщетение за всички претърпени вреди - имуществени и неимуществени, които съставляват пряка и непосредствена последица от престъплението.Юридическите лица могат да претендират единствено обезщетение за имуществени вреди, пряка последица от престъплението.На обезщетение подлежат всички вреди.Ищецът,съответно - гражданският ищец следва да извърши пълно и главно доказване с всички допустими от закона / НПК, ГПК/ доказателствени средства на факта на увреждането, авторството на ответника, вида и размера на претърпените вреди и наличието на пряка причинна връзка между вредите и деянието на ответника.

НагореНагоре

1.5. Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

Държавата осигурява предоставянето на правна помощ, когато жертвата на престъпление се нуждае от правна помощ, за да установи своите права, да подаде искова молба за обезщетение по време на производството. Разноските са за сметка на ищеца/гражданския ищец, като при уважаване на иска, се присъждат в тежест на дееца.

Както в наказателен, така и в граждански процес е възможно осигуряване на безплатна правна помощ - консултации преди завеждане на съдопроизводството и за завеждане на дело,подготовка на документи за завеждане на дело,процесуално представителство при определени условия, уредени в Закон за правната помощ, обнародван в ДВ бр.79 от 04.10.2005 год.,в сила от 01.01.2006 г., изм. ДВ бр.105 от 29.12.2005 г., изм. ДВ бр.17 от 24.02.2006 г., изм. ДВ бр.30 от 11.04.2006 г.Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ,което е държавен орган и от адвокатските съвети.ГПК предвижда възможност при наличие на съответни предпоставки и доказателства за тях, съдът да признае за ищеца - физическо лице,че не разполага с достатъчно средства и да го освободи от внасяне на държавна такса и разноски.При уважаване на иска, същите са присъждат в тежест на ответника.

НагореНагоре

1.6. Какви доказателства се изисква да представя в подкрепа на моя иск?

Граждански иск за обезщетение на вреди, предявен в наказателен процес или иск, предявен от пострадал по общия исков ред на гражданско производство, следва да бъде подкрепен с всички относими и допустими от процесуалните закони / НПК,ГПК /доказателства . Сочат и се събират доказателства относно обстоятелствата, при което е настъпило увреждането, относно вида и размера на претърпените вреди. Присъжданото обезщетение е компенсация на действителния и доказан по делото размер на имуществените вреди и са определя по справедливост при неимуществените вреди.

1.7. Ако бъде присъдено обезщетение в моя полза от съда, има ли специална помощ, която мога да ползвам като жертва на престъпление, за принудителното изпълнение на съдебното решение срещу извършителя?

Страната, която привежда в изпълнение съдебното решение, дължи плащане на  съдебния изпълнителя на такси и разноски, свързани с изпълнение на решението.Такива не се заплащат от физически лица,за които е признато от съда,че нямат достатъчно средства.Молба за освобождаване се подава пред компетентния съд.

НагореНагоре

Предоставяне на правна помощ от държавата и адвокатските съвети по правилата на Закона за правната помощ е възможно и в рамките на изпълнителното производство, чрез което се изпълняват съдебните решения и присъди относно присъдени обезщетения за вреди.

2. Получаване на компенсация от държавата или държавен орган

2.1. Възможно ли е да се получи компенсация от държавата или държавен орган?

Възможността е уредена в Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления / ЗПФКПП /, в сила от 01.01.2007 г.,обнародван в ДВ бр.105 от 22.12.2006 год. Законът урежда условията и реда за подпомагане и финансова компенсация от държавата на пострадали от престъпления. Оправомощени са физически лица - български граждани или граждани на държави - членки на Европейския съюз или чужди граждани, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, които са претърпели реално имуществени и неимуществени вреди, а при причинена смърт - съпруг, деца, родители и лица,които се намират във фактическо съжителство.

НагореНагоре

Обект на подпомагане и компенсиране са пострадали от определен вид престъпления - тероризъм, умишлено убийство или умишлена телесна повреда и други престъпления против личността, както и тежки умишлени престъпления, от които са настъпили като съставомерни последици смърт или тежка телесна повреда. същите са посочени в ЗПФКПП, съответните престъпления и определение за тежка телесна повреда - в Наказателния кодекс.

Предвидено е създаване на специализиран държавен орган - НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ за подпомагане на пострадали от престъпления.На пострадалите се оказват следните видове помощ - спешна медицинска помощ, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ,, практическа помощ и финансова компенсация,осигурена от държавата.

За да получи компенсация от държавата, пострадалият трябва да подаде молба по образец пред Националния съвет за подпомагане на пострадали от престъпления или пред областния управител по настоящия адрес на пострадалия с искане за финансова компенсация от държавата. Образец за молбата се предоставя от Националния съвет или от областните управители,съответно - от ораните на организации за подпомагане на пострадали от престъпления,за които последните се уведомяват от органите на Министерството на вътрешните работи на разбиран от тях език - писмено или устно,за което се съставя протокол.Към молбата се представят документи, удостоверяващи фактите, изложени в нея. Финансова компенсация се представя по решение на Националния съвет.

НагореНагоре

2.2. Ограничена ли е тази възможност до жертви, претърпели определени видове престъпления?

Компенсация от страна на държавата се изплаща на жертви  от престъпления, изрично посочени в закона: тероризъм, умишлено убийство, умишлена тежка телесна повреда, блудство и изнасилване,от които са настъпили тежки увреждания на здравето, трафик на хора, престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Посочените престъпления следва да са извършени след 30 юни 2005 год. на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и е пострадал български гражданин.

2.3. Ограничена ли е тази възможност до жертви, които са претърпели определени видове вреди?

Правото на компенсация от страна на държавата е предвидено за физически лица, жертви на престъпления,посочени в закона, които са претърпели реално лични имуществени вреди от тях и не са обезщетени по друг начин. Право на подпомагане имат лица,които са претърпели както имуществени, така и неимуществени вреди.

НагореНагоре

2.4. Могат ли роднините или зависимите членове на семействата на жертвите, които са починали в резултат на престъпление, да получат компенсация?

При причинена от престъплението смърт на лице,правото на финансова компенсация от държавата е предоставено на деца, родители, съпруг или лицето,с което починалият поради престъпление се е намирал във фактическо съжителство.

2.5. Ограничена ли е възможността за получаване на компенсация до лица от определена националност или до лица, пребиваващи в определена държава?

Финансова компенсация от държавата се предоставя на физически лица - български граждани или граждани на държава - членка на Европейския съюз или на чужди граждани, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, жертви на посочените в закона престъпления.

2.6. Мога ли да подам молба за компенсация в различна държава-членка, ако престъплението и извършено в друга държава-членка? Ако мога, при какви условия?

Лицата, които са граждани или пребивават постоянно в друга държава-членка на ЕС, могат да подават молба за компенсация единствено за вреди, претърпени в резултат на тежко престъпление, извършено на територията на България.

НагореНагоре

Националният съвет се обръща за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите,когато български граждани са пострадали от престъпления в чужбина.

Националния съвет оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на помощ, като не предоставя финансова компенсация.

Молбата за финансова компенсация от българската държава за чужди граждани,пострадали от престъпления на нейната територия, се подава до Министерството на правосъдието.

2.7. Необходимо ли е за престъплението да се съобщава в полицията?

Да.Правото на финансова компенсация правоимащият придобива при наличие на влязла в сила присъда за престъплението,независимо от това дали пострадалият е участвал в наказателното производство или при наличие на съдебен или прокурорски акт за прекратяване на наказателното производство или на прокурорски или съдебен акт,с който наказателното производство е спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

НагореНагоре

Горните предпоставки налагат извод,че във всички случаи следва да е образувано наказателно производство,което от своя страна означава,че следва да бъдат уведомени органите на Министерството на вътрешните работи или на прокуратурата, освен ако по уважителни причини пострадалият не е бил в състояние да го стори.

2.8. Необходимо ли е да се изчака резултата от всички полицейски разследвания или наказателното производство, за да се подаде молба за компенсация?

Да, всяка жертва на тежко престъпление има право на компенсация от държавата има право на компенсация ,както е посочено в раздел 2.8 при наличие на влязла в сила присъда или на съдебен или прокурорски акт за прекратяване на наказателното производство,освен в случай,че деянието не е престъпление; в случаите,посочени в особената част на Наказателния кодекс,когато по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора;в предвидените от Наказателния кодекс случаи,когато пострадалото лице е направила искане за прекратяване на наказателното производство преди започване на съдебното следствие от първоинстанционния съд или деецът е лице,действало като служител под прикритие в рамките на правомощията му по закон.

НагореНагоре

Компенсация от държавата може да бъде получена  по време на наказателното производство единствено когато с акт на прокурора или на съда наказателното производство е спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

2.9. Ако извършителят е идентифициран, необходимо ли е първо да се направи опит да се получи обезщетение от извършителя?

Компенсация от държавата може да се получи единствено ако претърпените вреди не са обезщетени по друг начин.Следователно - не е допустимо и поради това не се изисква първо да се потърси обезщетение от прекия извършител на престъплението.Пострадалият разполага с избор да прецени дали да потърси финансова компенсация от държавата по административен ред или да предяви претенциите си срещу прекия извършител в наказателното производство или по гражданскоправен ред.

2.10. Ако извършителят не е идентифициран или осъден, възможно ли е все пак да се получи компенсация? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на молбата си?

Пострадал  тежко престъпление има право на компенсация от държавата, ако извършителят  не е идентифициран, като в този случай се изисква наличие на влязъл в сила съдебен или прокурорски ат за спиране на наказателното производство на това основание. В подобни случаи към молбата за компенсация от държавата трябва да се приложи заверено копие от посочения акт на съда или прокурора.

НагореНагоре

2.11. Има ли срок за подаване на молбата за компенсация?

Молбите за компенсации от държавата трябва да бъдат подадени до Националния съвет или съответния областен управител в срок от два месеца, считано от влизане в сила осъдителната присъда или съдебния или прокурорския акт за прекратяване или спиране на наказателното производство, за изрично посочени в закона престъпления, извършени след 30.06.2005 г. Пропускането на срока погасява правото на претенция за компенсация от държавата, овен ако пострадалият докаже,че го е пропуснал поради уважителни причини.

2.12. За какви загуби мога да получа компенсация?

Компенсация от държавата се изплаща, когато престъплението е било насочено срещу живота или физическото благосъстояние на засегнатото лице или въпросното лице е починало, жертвата е претърпяла тежки или средни телесни повреди или престъплението е от сексуален характер.На компенсация подлежат единствено имуществените вреди - разходи за лечение,медикаменти,специализирана помощ и пр.,увреждане на имущество,когато е елемент от фактическия състав на престъплението.

НагореНагоре

2.13. Как ще бъде изчислена компенсацията?

Компенсацията се изплаща по решение на Националния съвет,взето с обикновено мнозинство на присъстващите членове.Законът предвижда компенсация, заедно или поотделно, на всички имуществени реди,пряка и непосредствена последица от престъплението и се изразяват в:  

разходи за лечение, с изключение на тези,които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

пропуснати доходи / от възнаграждение, от наем на имот и др.подобни/;

разходи за плащане на съдебни и деловодни разноски;

пропуснати средства за издръжка;

разходи по погребение;

други имуществени вреди.

Доколкото действителният размер на вредите е в рамките на предвидения от закона максимум, компенсацията обхваща целия размер на вредата.

При съпричиняване на вредите, финансовата компенсация може да се намали.Въпросът е от компетентността на решаващия орган - Националния съвет, като са приложими правилата, утвърдени от съдебната практика по наказателни и граждански дела относно съпричиняването.

НагореНагоре

Компенсация не се дължи от държавата,ако вредите са обезщетени по друг начин.

2.14. Има ли минимален и/или максимален размер на компенсацията, която се отпуска?

Финансовата компенсация от държавата се изразява в предоставяне на парична сума в размер от 250 лева до 5000 лева.

При последвала от престъплението смърт, общият размер на компенсацията на правоимащите - съпруг или фактически съжител, родители,деца не може да надвишава 10000 лева.

2.15. Ще бъде ли намалена компенсацията, платена от държавата, с обезщетенията, които съм получил или мога да получа за същите загуби от други източници (например застраховки)?

Наличието на такива обезщетения е отрицателна предпоставка за получаване на компенсация от държавата,следователно - такава няма да бъде получена.

2.16. Има ли други критерии, които могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа компенсация или как се изчислява размерът на компенсацията в зависимост например от поведението ми по отношение на събитието, причинило повредата?

При съпричиняване на вредите, финансовата компенсация може да се намали.Въпросът е от компетентността на решаващия орган - Националния съвет, като са приложими правилата, утвърдени от съдебната практика по наказателни и граждански дела относно съпричиняването.

НагореНагоре

Компенсация не се дължи от държавата,ако вредите са обезщетени по друг начин.

Компенсация не се дължи, когато пострадалият е осъждан през последните пет години преди подаване на молбата за финансова компенсация за престъпление от вида на изрично посочените в закона,вредите от които се компенсират;

деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение,предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни;

деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана / уредена в Наказателния кодекс/;

пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.

2.17. Мога ли да получа авансово плащане по компенсацията? Ако да, при какви условия?

В Република България не е предвидено да се отпускат авансови плащания по компенсации от страна на държавата за вреди от престъпления.

НагореНагоре

2.18. Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за начина на кандидатстване? Има ли специална гореща телефонна линия или интернет сайт, които мога да ползвам?

Формулярите на молбата и информация как да се попълнят се предоставят безплатно:

от Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления - гр.София;

от областния управител на съответната област по постоянния адрес на засегнатото лице.

Националният съвет издава и разпространява безплатно брошура на български,английски,немски и френски език, в която се съдържа необходимата на засегнатото лице информация и предоставя същата за безплатно разпространение на органите и организациите, предоставящи безплатна психологическа помощ и подкрепа, безплатна правна помощ, органите ,осъществяващи наказателно производство - полиция,прокуратура,следствие и съд, както и на лечебни заведения, служби за социално подпомагане и на други юридически лица, които при своята дейност контактуват с пострадали от престъпления.

НагореНагоре

Информацията е публикувана и на интернет страницата на Националния съвет,Министерството на вътрешните работи - http://mvr.bg, организациите за подкрепа на пострадали и органите на наказателното производство.

Пострадалите от престъпления могат да се обърнат към полицията на тел. 166, а за първоначална консултация и емоционална подкрепа - към Асоциацията на организациите за подкрепа на пострадали от престъпления, както и да позвънят на тел. 02 / 980 02 62.

2.19. Мога ли да получа правна помощ за изготвяне на молбата?

С оглед на факта, че формулярът на молбата за компенсация е предназначен за попълване от лица без правни познания,за попълване на формуляра не е предвидена правна помощ.

Практическа помощ (информация) за попълване на формуляра може да се получи от Националния съвет или органите при съответния областен управител, както и от органите на организациите за подкрепа.

НагореНагоре

Ако пострадалият отговаря на условията за предоставяне на безплатна помощ, той може да се обърне към Националното бюро за правна помощ на адрес:

гр.София

ул.”Развигор” Nº 1

Тел.: 02 / 981 03 32

Факс: 02 / 981 05 52 

Повече информация и формуляр на молба-декларация може да откриете на Web-site: http://www.nbpp.government.bg

2.20. Къде трябва да изпратя молбата?

Попълненият формуляр на молбата и придружаващите документи могат да се изпратят по пощата до Националния съвет или да се подадат лично, за граждани на чужди държава орган за получаване е Министерство на правосъдието.

Националният съвет се намира на адрес:

1040 София

ул.”Славянска” Nº 1

Експертна комисия към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Въпроси могат да се задават и на електронен адрес: 

Е- mail: ski@justice.government.bg

2.21. Има ли организации за подпомагане на жертвите на престъпления, които могат да предоставят допълнителна помощ?

В България действа Асоциация на организациите за подпомагане, както и много на брой неправителствени организации, фондации и сдружения за подпомагане.

« Обезщетение на жертви на престъпления - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-01-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство