Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Belgicko

Posledná úprava: 17-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod français

U

P

O

Z

O

R

N

E

N

I

E

Táto stránka obsahuje informácie o stave právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2004 a od uvedeného dátumu sa uplatňuje na žaloby, ktoré boli podané ešte predtým (riešené v Komisii pre pomoc obetiam úmyselných násilných činov).

Informácie o súčasnom stave právnych predpisov sú k nahliadnutiu na internetovej stránke Service Public Fédéral JUSTICE Deutsch - français - Nederlands (Federálny verejný úrad SPRAVODLIVOSTI):

a) vyberte si francúzsky alebo holandský jazyk,

b) kliknite na rubriku "Législation consolidée" („Konsolidovaná legislatíva“,

„Geconsolideerde wetgeving“);

c) vyplňte jednotlivé rubriky takto:

Právna povaha: ZÁKON

Dátum vyhlásenia: 01.08.1985

Dátum uverejnenia: 06.08.1985

Útvar: PREDSEDA VLÁDY.

Pozri aj rubriku „Informovanie“, „Spravodlivosť od A po Z“ (pozri najmä „Victime d’infraction pénale“ français PDF File (PDF File 141 KB) („Obeť trestného činu“) a „Aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence“ français (Finančná pomoc obetiam úmyselných činov“)).

Pozri aj „Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence“ français (Komisia pre pomoc obetiam úmyselných činov). 

OBSAH

1. Dosiahnutie odškodnenia od páchateľa trestného činu vo forme náhrady škody 1.
1.1. Za akých podmienok môžem podať žalobu na náhradu škody v konaní proti páchateľovi trestného činu (trestné konanie)? 1.1.
1.2. V ktorej etape konania ju môžem podať? 1.2.
1.3. Ako mám podať túto žalobu a komu? 1.3.
1.4. Ako by som mal formulovať žalobu? 1.4.
1.5. Mám pred konaním a/alebo počas konania nárok na právnu pomoc? 1.5.
1.6. Aké dôkazy musím predložiť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, bude mi poskytnutá osobitná pomoc ako obete zločinu na výkon rozsudku proti páchateľovi trestného činu? 1.7.
2. Dosiahnutie odškodnenia od štátu alebo verejnoprávnej organizácie 2.
2.1. Existuje možnosť získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávnej organizácie? 2.1.
2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých konkrétnych druhov zločinov? 2.2.
2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určité druhy škôd? 2.3.
2.4. V prípade, že obeť zomrela, môžu získať odškodnenie jej blízki príbuzní alebo osoby, ktoré ňou boli vyživované? 2.4.
2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby s určitým štátnym občianstvom alebo na osoby s bydliskom v určitej krajine? 2.5.
2.6. Môžem požiadať o odškodnenie vo Francúzsku, ak bol zločin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je nutné, aby trestný čin bol predtým ohlásený polícii? 2.7.
2.8. Treba najprv počkať na výsledky policajného vyšetrovania alebo trestných konaní a až potom je možné podať žalobu? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ trestného činu zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať náhradu škody od páchateľa trestného činu? 2.9.
2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo včas stíhaný, existuje možnosť získať odškodné aj v takomto prípade? Ak áno, akými dôkazmi musím podporiť žalobu, ktorú podávam? 2.10.
2.11. Je stanovená lehota na podanie žaloby o náhradu škody? 2.11.
2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodného? 2.13.
2.14. Je stanovená minimálna a/alebo maximálna výška odškodného, ktorá mi môže byť priznaná? 2.14.
2.15. Odpočítavajú sa sumy odškodného, ktoré som získal, alebo ktoré môžem získať za rovnaké ujmy, ktoré však pochádzajú z iných zdrojov (ako poistenie), od odškodnenia zo strany štátu? 2.15.
2.16. Existujú iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť môj nárok na získanie odškodného alebo spôsob, akým sa suma odškodného vypočíta, ako moje správanie počas udalosti, ktorá spôsobila škodu? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde si môžem vyzdvihnúť potrebné formuláre a doplňujúce informácie o postupe, ktorý treba dodržať pri podávaní žaloby? Existuje osobitná telefonická linka alebo webová stránka, ktorú môžem využiť na tento účel? 2.18.
2.19. Môžem v súvislosti s podávaním žaloby získať právnu pomoc? 2.19.
2.20. Kde mám poslať žalobu? 2.20.
2.21. Existujú združenia na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť doplnkovú pomoc? 2.21.

 

V belgickom právnom systéme je páchateľ trestného činu povinný zaplatiť. Ak páchateľ nesplní túto povinnosť, kompenzáciu bude možné dosiahnuť žalobou podanou sudcovi na súde (súdna moc). Systém opísaný na tejto stránke je pomocou, ktorú ponúka alebo poskytuje výkonná spáva (výkonná moc).

1. Dosiahnutie odškodnenia od páchateľa trestného činu vo forme náhrady škody

1.1. Za akých podmienok môžem podať žalobu na náhradu škody v konaní proti páchateľovi trestného činu (trestné konanie)?

Obeť trestného činu, ktorá chce u sudcu na trestnom súde dosiahnuť náhradu škody, sa nutne a formálne musí pripojiť k trestnému konaniu ako súkromnoprávny účastník, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody. Táto formálna požiadavka znamená, že obeť musí v trestnom konaní vystupovať ako poškodená strana. Nestačí len podať žalobu súdnym alebo policajným orgánom.

Poškodená strana má dve možnosti: pripojenie sa k trestnému konaniu ako súkromnoprávny účastník podaním žaloby alebo prostredníctvom tretej osoby.

Pripojenie sa k trestnému konaniu podaním žaloby, na základe ktorej sa dá podnet na verejnú žalobu, sa môže uskutočniť dvoma rôznymi spôsobmi: oznámením o pripojení sa ku konaniu ako súkromnoprávny účastník vyšetrujúcemu sudcovi (čl. 66 - 70 Trestného poriadku) a priamym predvolaním (čl. 64 ods. 2, čl. 145, 182 a 183 Trestného poriadku).

Pripojenie sa ku konaniu prostredníctvom tretej osoby je prostriedok, ktorý sa využíva najčastejšie a je najmenej nákladný. Obeť vystupuje v konaní, na začatie ktorého už dala podnet prokuratúra.

1.2. V ktorej etape konania ju môžem podať?

Pripojenie sa k trestnému konaniu žalobou je možné vtedy, keď právna vec nebola ešte odovzdaná sudcovi, ktorý rozhoduje vo veci. Obeť má zo zákona právo dať podnet na podanie verejnej žaloby, aby jeho súkromnoprávna žaloba bola postúpená represívnemu súdu nezávisle od prokuratúry.

HoreHore

  Pripojenie sa k trestnému konaniu prostredníctvom tretej osoby je možné vtedy, keď právna vec bola odovzdaná sudcovi, ktorý rozhoduje vo veci. Je prípustné od okamihu, keď je daný podnet na verejnú žalobu, až do skončenia pojednávania pred sudcom, ktorý rozhoduje vo veci v prvej inštancii (článok 67 Trestného poriadku).

1.3. Ako mám podať túto žalobu a komu?

Ako už názov naznačuje, oznámenie o pripojení sa k trestnému konaniu súkromnoprávneho účastníka vyšetrujúcemu sudcovi sa podáva vyšetrujúcemu sudcovi bez ohľadu na to, či mu už bola alebo nebola vec postúpená na súdne prešetrenie. Návrh na pripojenie sa k trestnému konaniu súkromného žalobcu nepodlieha žiadnym požiadavkám na formu. Vyšetrujúci sudca ho vezme na vedomie formou spísania protokolu. Súkromnoprávny účastník konania je však povinný presne uviesť skutočnosti, pre ktoré sa rozhodol pripojiť ku konaniu. Keď je uvedeným pripojením sa ku konaniu daný podnet na verejnú žalobu, súkromnoprávny účastník konania musí oznámiť súdnej kancelárii sumu, ktorá podľa predpokladu pokryje náklady konania.

Čo sa týka priameho predvolania na súd, poškodená osoba dá oznámiť prostredníctvom súdneho vykonávateľa predvolanie na priestupkový alebo policajný súd podľa pravidiel súdnej právomoci, pričom musia byť dodržané lehoty na dostavenie sa na súd. V niektorých prípadoch nie je predvolanie možné (zločiny a politické a tlačové delikty, odvolací súd, súd pre mladistvých).

K pripojeniu sa k trestnému konaniu prostredníctvom tretej osoby dochádza pred sudcom, ktorý rozhoduje vo veci. Je bezplatné a môže sa uskutočniť ústne.

HoreHore

Čo sa týka pripojenia sa k trestnému konaniu prostredníctvom tretej osoby, treba upozorniť na to, že na policajný súd a priestupkový súd, ktorému je postúpená verejná žaloba konvokáciou prostredníctvom zápisnice (čl. 216 bod 4 a čl. 216 bod 5 Trestného zákona), poškodená osoba sa môže obrátiť na trestný súd žalobou podanou súdnej kancelárii (čl. 4 Úvodnej časti Tretsného poriadku).

1.4. Ako by som mal formulovať žalobu?

V žalobe treba upresniť špecifické ujmy. Žalobu treba doplniť počas konania.

1.5. Mám pred konaním a/alebo počas konania nárok na právnu pomoc?

Pozri „Aide judiciaire - Belgique“ (Právna pomoc – Belgicko).

1.6. Aké dôkazy musím predložiť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Na dokázanie rozsahu škody sa môže sa predložiť akýkoľvek právny prostriedok a príčinný vzťah medzi vinou (deliktom) a touto škodou.

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, bude mi poskytnutá osobitná pomoc ako obete zločinu na výkon rozsudku proti páchateľovi trestného činu?

Obetiam zločinu sa neposkytuje osobitná pomoc na výkon rozsudku proti páchateľovi trestného činu. Ak však finančné prostriedky obete neumožňujú obeti znášať náklady spojené s výkonom rozsudkov a zatknutiami, môže získať právnu pomoc (čl. 665 Súdneho poriadku) (pozri „Aide judiciaire – Belgique“ („Právna pomoc – Belgicko“)).

HoreHore

2. Dosiahnutie odškodnenia od štátu alebo verejnoprávnej organizácie

2.1. Existuje možnosť získať odškodnenie od štátu alebo verejnoprávnej organizácie?

Je možné získať náhradu škody od komisie pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov.

V tomto prípade sa uplatňuje kapitola III oddiel II „Pomoc štátu obetiam úmyselných násilných činov“ zákona z 1. augusta 1985 o daňových a iných opatreniach, ďalej ako zákon.

2.2. Obmedzuje sa táto možnosť na obete určitých konkrétnych druhov zločinov?

Možnosť získať odškodné sa obmedzuje na osoby, ktoré sa stali obeťou úmyselného násilného činu. V zásade ide o úmyselné trestné činy. Čo sa však týka pojmu úmyselný násilný čin, komisia ho striktne nevymedzuje (čl. 31 bod 1 zákona).

2.3. Obmedzuje sa táto možnosť na obete, ktoré utrpeli určité druhy škôd?

Táto možnosť sa obmedzuje na obete, ktoré utrpeli vážnu fyzickú alebo psychickú ujmu (čl. 31 bod 1 zákona).

O pomoc môžu zažiadať aj:

 1. otec a matka maloletého dieťaťa alebo osoby, ktoré sa starajú o maloleté dieťa, ktoré následkom úmyselného násilného činu potrebuje dlhodobé liečenie alebo terapiu (čl. 31 bod 3 zákona) a
 2. príbuzní obete až do druhého stupňa alebo príbuzní, ktorí žili v trvalom rodinnom zväzku s obeťou, ktorá je nezvestná viac ako jeden rok, u ktorej je maximálne pravdepodobné, že jej nezvestnosť je spojená s úmyselným násilným činom (čl. 31 bod 4 zákona).

Keď sa ujma po udelení pomoci výrazne zväčšila, komisia môže poskytnúť doplnkovú pomoc (čl. 37 zákona).

HoreHore

2.4. V prípade, že obeť zomrela, môžu získať odškodnenie jej blízki príbuzní alebo osoby, ktoré ňou boli vyživované?

Pomoc môžu dostať blízki príbuzní a osoby, ktoré žili v trvalom rodinnom zväzku s osobou, ktorej smrť je priamym následkom násilného činu (čl. 31 bod 2 zákona).

2.5. Obmedzuje sa možnosť získať odškodnenie na osoby s určitým štátnym občianstvom alebo na osoby s bydliskom v určitej krajine?

Pomoc sa neobmedzuje na osoby s určitým štátnym občianstvom alebo na osoby, ktoré majú bydlisko v určitej krajine. Obeť však musí mať v čase spáchania násilného činu belgické štátne občianstvo alebo musí mať povolenie k vstupu, pobytu alebo usadeniu sa v Belgickom kráľovstve (čl. 31a bod 2 zákona).

Výnimka: pomoc budú môcť získať obete, ktoré hoci budú pobývať v Belgickom kráľovstve v čase spáchania násilného činu ilegálne, Cudzinecký úrad im následne udelí v rámci vyšetrovania vo veci zaobchádzania s ľudskými bytosťami povolenie k pobytu na dobu neurčitú (čl. 31a bod zákona).

2.6. Môžem požiadať o odškodnenie vo Francúzsku, ak bol zločin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých podmienok?

Aby bolo možné získať odškodné, násilný čin musí byť spáchaný v Belgicku (článok 31a bod 1 zákona).

Výnimka: keď bol násilný čin spáchaný v cudzine, pomoc môžu získať osoby pracujúce v špeciálnych zložkách (čl. 31a bod 1 zákona). Týmito osobami sú členovia 

HoreHore

 1. policajných orgánov,
 2. externých útvarov sekcie „Štátnej bezpečnosti“,
 3. zamestnancov ozbrojených síl a civilní zamestnanci Federálneho verejného úradu obrany,
 4. orgánov civilnej ochrany,
 5. protipožiarnych útvarov,
 6. externých útvarov Generálneho riaditeľstva pre výkon trestov a opatrení.
2.7. Je nutné, aby trestný čin bol predtým ohlásený polícii?

K získaniu pomoci sa nevyžaduje predchádzajúce ohlásenie trestného činu na polícii (výnimky: pozri body 2.10 a 2.17).

2.8. Treba najprv počkať na výsledky policajného vyšetrovania alebo trestných konaní a až potom je možné podať žalobu?

Stanovené sú dva predpoklady (čl. 31a bod 3 zákona):

 1. Keď je páchateľ trestných činov známy, pomoc bude možné poskytnúť až po konečnom rozhodnutí o verejnej žalobe.
 2. Keď páchateľ trestných činov nie je stále známy, pomoc bude možné poskytnúť až po procesnom odložení veci. Výnimka: Po uplynutí lehoty jedného roka od dátumu pripojenia sa k trestnému konaniu ako poškodená strana sa pomoc môže poskytnúť aj bez procesného odloženia veci.
2.9. Ak bol páchateľ trestného činu zistený, je nutné pokúsiť sa najprv získať náhradu škody od páchateľa trestného činu?

Ak bol páchateľ násilného činu zistený, treba sa pokúsiť získať náhradu škody, ktorú spôsobil. K žiadosti o náhradu škody treba doložiť dôkaz o tom, že žalujúca strana sa pripojila k trestnému konaniu ako poškodená strana, dal podnet na priame predvolanie alebo dal podnet na konanie na civilnom súde. (Čl. 31a bod 3 zákona).

HoreHore

2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo včas stíhaný, existuje možnosť získať odškodné aj v takomto prípade? Ak áno, akými dôkazmi musím podporiť žalobu, ktorú podávam?

Ak páchateľ trestného činu nebol identifikovaný, pomoc je možné získať (čl. 31a bod 3 ods. 2 zákona). Treba predložiť dôkaz o tom, že žalujúca strana sa pripojila k súdnemu konaniu ako poškodená strana (čl. 31a bod 3 ods. 1 zákona).

Komisia však môže usúdiť, že podanie žaloby alebo nadobudnutie žalujúcou stranou postavenia poškodenej strany sú dostatočné (čl. 31a bod 3 ods. 2 zákona).

2.11. Je stanovená lehota na podanie žaloby o náhradu škody?

Žalobu treba podať v lehote troch rokov. Táto lehota začína plynúť odo dňa prvého rozhodnutia o procesnom odložení veci, rozhodnutia vyšetrujúceho súdu, dňa, kedy bolo vydané konečné rozhodnutie o verejnej žalobe alebo odo dňa, kedy sa rozhodnutie o občianskych záujmoch začína uplatňovať v nadväznosti na rozhodnutie o verejnej žalobe (čl. 31a bod 4 zákona).

Žiadosť o poskytnutie doplnkovej pomoci sa podáva pod sankciou preklúzie do desiatich rokov odo dňa, v ktorom bola pomoc vyplatená (čl. 37 zákona).

2.12. Za aké ujmy môžem byť odškodnený?

Komisia sa opiera výlučne o nasledujúce aspekty spôsobenej škody (čl. 32 ods. 1 zákona):

 1. morálna ujma so zreteľom na dočasnú alebo trvalú invaliditu,
 2. náklady na liečbu a hospitalizáciu vrátane nákladov na protézy,
 3. dočasná alebo trvalá invalidita,
 4. strata alebo zníženie príjmov následkom dočasnej alebo trvalej práceneschopnosti,
 5. estetická ujma,
 6. náklady konania vo výške najviac 4 000 eur,
 7. materiálne náklady vo výške najviac 1 250 eur,
 8. ujma následkom straty jedného alebo niekoľkých rokov povinnej školskej dochádzky.

Čo sa týka priznania pomoci blízkym príbuzným obete, ktoré zomrela, komisia sa opiera výlučne o nasledujúce aspekty spôsobenej ujmy (čl. 32 ods. 2 zákona):

HoreHore

 1. morálna ujma,
 2. náklady na liečbu a hospitalizáciu,
 3. strata výživného u usôb, ktoré boli v čase úmrtia obete vyživované obeťou,
 4. náklady na pohreb vo výške najviac 2 000 eur,
 5. náklady konania vo výške najviac 4 000 eur,
 6. ujma následkom straty jedného alebo niekoľkých rokov povinnej školskej dochádzky.

V súvislosti s poskytovaním pomoci osobám, ktoré vyživujú dieťa, ktoré následkom úmyselného násilného činu potrebuje dlhodobé liečenie alebo terapiu a príbuzným nezvestnej obete, komisia sa opiera výlučne o nasledujúce kritériá spáchanej škody (čl. 32 ods. 3 zákona):

 1. morálna ujma,
 2. náklady na liečbu a hospitalizáciu,
 3. náklady konania do sumy 4 000 eur.
2.13. Ako sa vypočíta výška odškodného?

Výšku pomoci spravodlivo stanoví komisia zložená z troch členov, ktorej predsedom je sudca (čl. 33 ods. 1 prvý pododsek zákona).

2.14. Je stanovená minimálna a/alebo maximálna výška odškodného, ktorá mi môže byť priznaná?

Minimálna suma, ktorú možno priznať, je 500 eur. Maximálna výška odškodného je 62 000 eur. (čl. 33 ods. 2 zákona).

Výška doplňkovej pomoci je stanovená na 62 000 eur mínus pomoc, ktorá už bola udelená (čl. 37 zákona).

2.15. Odpočítavajú sa sumy odškodného, ktoré som získal, alebo ktoré môžem získať za rovnaké ujmy, ktoré však pochádzajú z iných zdrojov (ako poistenie), od odškodnenia zo strany štátu?

Náhrada škody, ktorú obeť získala alebo môže získať za rovnaké ujmy, ktoré však pochádzajú z iných zdrojov, sa odpočíta od poskytnutej pomoci (čl. 31a bod 5 zákona).

HoreHore

2.16. Existujú iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť môj nárok na získanie odškodného alebo spôsob, akým sa suma odškodného vypočíta, ako moje správanie počas udalosti, ktorá spôsobila škodu?

Komisia môže predovšetkým zohľadniť (čl. 33 ods. 1 druhý pododsek zákona):

 • správanie žalujúcej strany, keď žalujúca strana priamo alebo nepriamo prispela k vzniku škody, alebo jej zhoršeniu,
 • vzťah medzi žalujúcou stranou a páchateľom.
2.17. Môžem získať preddavok na náhradu škody? Ak áno, za akých podmienok?

Komisia bude môcť udeliť rýchlu pomoc, keď akékoľvek omeškanie s poskytnutím pomoci by žalujúcej strane mohlo vzhľadom na jej finančnú situáciu spôsobiť značnú ujmu (čl. 36 ods. 1 zákona).

Žiadosť o poskytnutie rýchlej pomoci sa môže podať hneď, ako žalujúca strana podala žalobu, alebo sa pripojila k trestnému konaniu ako súkromnoprávny účastník, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody (čl. 36 ods. 3 zákona).

Rýchla pomoc sa v jednotlivých prípadoch poskytuje žalujúcej strane, ktorá utrpela škodu prevyšujúcu 500 eur a môže byť poskytnutá najviac vo výške 15 000 eur (čl. 36 ods. 2 zákona).

2.18. Kde si môžem vyzdvihnúť potrebné formuláre a doplňujúce informácie o postupe, ktorý treba dodržať pri podávaní žaloby? Existuje osobitná telefonická linka alebo webová stránka, ktorú môžem využiť na tento účel?

Potrebné formuláre a doplňujúce informácie o postupe, ktorý treba dodržať pri podávaní žiadosti, sa dajú získať od:

HoreHore

La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

(Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov)

Adresa pre poštový styk: Boulevard de Waterloo, 115 à 1000 Bruxelles (Brusel);

Pracovisko: Avenue de la Porte de Hal, 5-8 à 1060 Bruxelles (Brusel);

Telefón (francúzsky): +32 (0)2 542 08 alebo +32 (0)2 542 72 44;

Telefón (holandsky): +32 (0)2 542 72 18, +32 (0)2 542 72 24 alebo +32 (0)2 542 72 29

Fax: +32 (0)2 542 72 40;

Úradné hodiny: každý deň je otvorené od 9,00 hod. do 11,45 hod. a od 14,00 hod. do 16,30 hod.

2.19. Môžem v súvislosti s podávaním žaloby získať právnu pomoc?

Môžem v súvislosti s podávaním žaloby získať právnu pomoc (pozri „Právna pomoc“ - Belgicko).

Konanie pred komisiou je bezplatné.

Nevyžaduje sa ani prítomnosť obete na pojednávaní, ani jeho zastupovanie právnym zástupcom.

Obeti môže pomáhať splnomocnenec z verejnej organizácie alebo združenia schváleného na tento účel (pozri bod 2.21).

2.20. Kde mám poslať žalobu?

Žiadosť o finančnú pomoc, o rýchlu pomoc alebo doplnkovú pomoc sa podáva formou žaloby v dvoch exemplároch ktorá sa podá na sekretariáte komisie alebo sa pošle doporučeným listom na jej poštovú adresu.

Adresa pre poštový styk: Boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruxelles (Brusel),

Pracoviská: Avenue de la Porte de Hal, 5-8 à 1060 Bruxelles (Brusel),

Úradné hodiny: každý deň je otvorené od 9,00 hod. do 11,45 hod. a od 14,00 hod. do 16,30 hod.

2.21. Existujú združenia na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť doplnkovú pomoc?

V Belgicku sa politika v prospech obetí vzťahuje na rôznych aktérov.

Policajné orgány poskytnú to, čo sa nazýva policajnou pomocou obetiam, najmä zaobstarávaním potrebných informácií pre obete.

Súdni asistenti, ktorí sú zamestnancami Správy väzníc, poskytujú príslušným sudcom pomoc pri usmerňovaní osôb, ktorí sú účastníkmi súdnych konaní.

Subjekty na pomoc obetiam poskytujú individuálnu psychologickú a sociálnu podporu obetiam a ich príbuzným. Tieto združenia môžu takisto asistovať obetiam pri kontakte s komisiou v rámci žiadosti o finančnú pomoc obetiam. Miesta, kde môžete získať adresy týchto subjektov:

 1. Service public fédéral Justice (Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, +32 (0)2 542 65 11),
 2. väznice,
 3. policajné orgány,
 4. úrad na pomoc obetiam HUY (Rue Rioul 22-24, 4500 HUY, +32 (0)85 21 65 65) pre frankofónnu časť krajiny,
 5. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Afdeling slachtofferhulp (Diksmuidelaan 50, 2600 BERCHEM, +32 (0)3 366 15 40) pre holandskú časť krajiny,
 6. alebo v brožúrke „Vaše práva obete trestných činov“ („Vos droits en tant que victime d’infractions“).

Bližšie informácie

 • Existujú aj ďalšie možnosti, ako získať odškodnenie od páchateľa tretsného činu?

Prokurátor republiky môže rozhodnúť, že nebude súdne stíhať podozrivú osobu, ak táto osoba splní určité podmienky. Prvou podmienkou, ktorej sa páchateľ trestného činu musí podriadiť, je podmienka, ktorá je priamo v záujme obete – odškodnenie alebo náhrada škody. Tento osobitný postup sa nazýva mediácia v trestných veciach. Môže sa uplatniť iba v prípade trestných činov, za ktoré prokurátor kráľa nedáva viac ako dva roky odňatia slobody (čl. 216 bod 3 Trestného poriadku). Konanie prebieha pred sudcom prokuratúry, ktorý zodpovedá za mediáciu v trestných veciach. Páchateľ a obeť sa musia dohodnúť na odškodnení. Dohoda medzi nimi musí mať formu protokolu. Ak páchateľ nedodrží stanovené podmienky v plnom rozsahu, obeť smie podať súkromnoprávnu žalobu o náhradu škody na civilný súd, alebo sa môže pripojiť k trestnému konaniu ako súkromnoprávny účastník, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody.

 • Je možné oboznámiť sa s rozhodnutiami Komisie o finančnej pomoci obetiam úmyselných násilných činov?

S judikatúrou Commission pour l'aide financière français (Komisie pre finančnú pomoc) je možné sa oboznámiť na webovej stránke Service public fédéral Justice Deutsch - français - Nederlands (Federálneho verejného úradu spravodlivosti).

 • Je možné oboznámiť sa s právnymi predpismi, ktoré upravujú finančnú pomoc obetiam?

Uplatňuje sa kapitola III oddiel II zákona z 1. augusta 1985 o daňových a iných opatreniach. S právnymi predpismi je možné sa oboznámiť na webovej stránke Service public fédéral Justice Deutsch - français - Nederlands:

- Zvoľte si francúzsky alebo holandský jazyk,

- Zvoľte si rubriku „Konsolidovaná legislatíva“ („Législation consolidée“, „Geconsolideerde wetgeving“),

- Vyplňte rubriky takto:

  • Nature juridique (Právny charakter): LOI (ZÁKON)
  • Date de promulgation (Dátum vyhlásenia): 01.08.1985
  • Date de publication (Dátum uverejnenia): 06.08.1985
  • Département (Rezort): PREMIER MINISTRE (PREDSEDA VLÁDY).

- Pozrite články 28 - 41 zákona.

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo