Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Belgia

Ostatnia aktualizacja: 17-10-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Belgia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Ostatnia aktualizacja patrz français

U

W

A

G

A

Niniejsza strona przedstawia stan ustawodawstwa obowiązujący od dnia 1 stycznia 2004 r., który jednak, od tego samego dnia, jest stosowany w stosunku do skarg już złożonych (przed Komisją ds. pomocy dla ofiar umyślnych aktów przemocy).

W celu zapoznania się z aktualnym stanem ustawodawstwa, patrz strona Federalnej Służby Publicznej WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – Federalnej Służby Publicznej WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Deutsch - français - Nederlands

a) Wybierz język francuski lub niderlandzki,

b) Wybierz pole „Législation consolidée” („Geconsolideerde wetgeving”) [„Ustawodawstwo obowiązujące”];

c) Wpisz w kolejnych polach:

Nature juridique: LOI [Charakter prawny: USTAWA]

Date de promulgation: 1985-08-01 [Data ogłoszenia: 1985-08-01]

Date de publication: 1985-08-06 [Data publikacji: 1985-08-06]

Département: PREMIER MINISTRE [Departament: PREMIER].

Patrz również pola „Information” [Informacja], „Justice de A à Z” [Wymiar Sprawiedliwości od A do Z] (w szczególności „Ofiara przestępstwa karnego” français PDF File (PDF File 141 KB) et „Pomoc finansowa dla ofiar umyślnych aktów przemocy” français).

Patrz również „Komisja ds. Pomocy dla ofiar umyślnych aktów przemocy” français. 

SPIS TRESCI

1. Odszkodowanie od sprawcy czynu karalnego 1.
1.1. W jakich okolicznościach można złożyć wniosek o odszkodowanie w trakcie postępowania przeciwko sprawcy czynu karalnego (postępowanie karne)? 1.1.
1.2. W którym momencie postępowania należy dochodzić odszkodowania? 1.2.
1.3. Gdzie i w jaki sposób należy dochodzić powyższego roszczenia? 1.3.
1.4. W jaki sposób należy przedłożyć roszczenie o odszkodowanie? 1.4.
1.5. Czy pomoc prawna udostępniana jest przed i/lub podczas postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody należy przedłożyć odnośnie do dochodzonego roszczenia? 1.6.
1.7. Czy w sytuacji, gdy sąd uzna roszczenia odszkodowawcze, poszkodowanemu, jako ofierze czynu karalnego, przysługuje szczególna pomoc przy wykonaniu wyroku w stosunku do sprawcy? 1.7.
2. Odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej 2.
2.1. Czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej? 2.1.
2.2. Czy odszkodowanie państwowe przysługuje wyłącznie osobom, które padły ofiarą określonych przestępstw? 2.2.
2.3. Czy odszkodowanie państwowe przysługuje wyłącznie osobom, które doznały określonych szkód? 2.3.
2.4. Czy roszczenie przysługuje także krewnym lub osobom uprawnionym do alimentów w przypadku śmierci ofiary? 2.4.
2.5. Czy roszczenie odszkodowawcze związane jest z określonym obywatelstwem lub miejscem pobytu w określonym państwie? 2.5.
2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w Belgii, w przypadku gdy czyn karalny popełniono w innym państwie? Jeżeli tak, w jakich okolicznościach? 2.6.
2.7. Czy konieczne jest zgłoszenie czynu karalnego policji? 2.7.
2.8. Czy przed złożeniem wniosku należy odczekać do momentu zakończenia dochodzenia przez policję lub zakończenia postępowania karnego? 2.8.
2.9. Czy roszczenia o odszkodowanie należy najpierw dochodzić w stosunku do osoby, która jest sprawcą szkody, jeśli została ona ustalona? 2.9.
2.10. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania, nawet jeśli sprawca nie został ustalony lub jest bezskutecznie ścigany? Jeżeli tak, jakie dowody należy dostarczyć dla uzasadnienia pozwu? 2.10.
2.11. Czy wniosek o odszkodowanie należy złożyć w określonym czasie? 2.11.
2.12. Jakie szkody podlegają odszkodowaniu? 2.12.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy odszkodowanie państwowe jest ograniczone kwotowo? 2.14.
2.15. Czy świadczenia odszkodowawcze, już spełnione przez drugą stronę (np. ubezpieczenie) lub, które dopiero zostaną spełnione, uwzględnia się przy obliczeniu odszkodowania państwowego? 2.15.
2.16. Czy istnieją dalsze kryteria miarodajne dla stwierdzenia, czy uzasadnione jest odszkodowanie państwowe, oraz odnośnie do sposobu obliczenia pomocy państwa, jak na przykład moje zachowanie w stosunku do czynu karalnego powodującego szkodę? 2.16.
2.17. Czy można otrzymać zaliczkę na poczet świadczenia odszkodowawczego? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką zaliczkę? 2.17.
2.18. Gdzie można otrzymać formularze konieczne do złożenia wniosku oraz dalsze informacje dotyczące dochodzenia państwowego świadczenia odszkodowawczego? Czy istnieje telefoniczna lina pomocy (help line) lub strona internetowa? 2.18.
2.19. Czy można uzyskać pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania? 2.19.
2.20. Gdzie należy złożyć wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją stowarzyszenia pomocy ofiarom czynów karalnych, które udzielają dodatkowej pomocy? 2.21.

 

W prawie belgijskim kompensata jest należna od sprawcy czynu. W przypadku, gdy nie spełni on tego zobowiązania, kompensata może zostać przyznana w procesie sądowym przed właściwym sędzią (władza sądownicza). System opisany w niniejszym pliku stanowi pomoc oferowaną i świadczoną przez Administrację (władza wykonawcza).

1. Odszkodowanie od sprawcy czynu karalnego

1.1. W jakich okolicznościach można złożyć wniosek o odszkodowanie w trakcie postępowania przeciwko sprawcy czynu karalnego (postępowanie karne)?

Ofiara przestępstwa, która chce dochodzić przed sędzią sądu karnego odszkodowanie za poniesioną szkodę, zobowiązana jest wystąpić w charakterze powoda cywilnego. Formalność ta jest nazywana wytoczeniem powództwa cywilnego. Skarga złożona wobec sądu lub policji jest niewystarczająca.

Osoba pokrzywdzona może wykorzystać dwa sposoby postępowania: wytoczenie powództwa i interwencja procesowa.

Wytoczenie powództwa uruchamiające proces urzędowy może odbywać się na dwa różne sposoby: ustanowienie powództwa cywilnego kierowanego przez sędziego śledczego (art. 66-70 kodeksu postępowania karnego) oraz pozew bezpośredni (art. 64 akapit 2, 145, 182 i 183 kodeksu postępowania karnego).

Interwencja procesowa jest najbardziej rozpowszechniona i najmniej kosztowna. Ofiara włącza się do ścigania karnego już wszczętego przez prokuraturę.

1.2. W którym momencie postępowania należy dochodzić odszkodowania?

Powództwo wytacza się w momencie, gdy sprawa nie została jeszcze przekazana sędziemu rozstrzygającemu. Prawo dało ofierze przestępstwa możliwość uruchomienia procesu urzędowego, pozwalającego jej na wniesienie do sądu karnego powództwa cywilnego, niezależnie od działań prokuratury.

Interwencja procesowa następuje w momencie, gdy sprawa została przekazana sędziemu rozstrzygającemu. Jest ona dopuszczalna od momentu uruchomienia powództwa urzędowego do chwili zamknięcia rozprawy przed sędzią rozstrzygającym, orzekającym w pierwszej instancji (art. 67 kodeksu postępowania karnego).

Do góryDo góry

1.3. Gdzie i w jaki sposób należy dochodzić powyższego roszczenia?

Jak wskazuje sama nazwa, powództwo cywilne kierowane przez sędziego śledczego jest składane u sędziego śledczego, bez względu na to, czy postępowanie sądowe zostało mu już przekazane, czy nie. Forma wniosku o ustanowienie powództwa cywilnego nie jest w żaden sposób określona. Sędzia śledczy potwierdza jej przyjęcie w protokole. Powód cywilny jest jednak zobowiązany do dokładnego określenia czynów, w związku z którymi występuje. W przypadku, gdy proces urzędowy zostaje uruchomiony przez ustanowienie powoda cywilnego, ten ostatni jest zobowiązany do złożenia w kancelarii sądowej przewidywanej kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów postępowania.

W przypadku pozwu bezpośredniego, osoba pokrzywdzona doręcza za pośrednictwem komornika wezwanie do stawienia się przed sądem poprawczym lub policyjnym, zgodnie z zasadami właściwości oraz z zachowaniem terminów stawiennictwa. Wezwanie wymienia czyny. W niektórych przypadkach wezwanie nie jest możliwe (zbrodnie i przestępstwa polityczne i prasowe, sąd apelacyjny, sąd dla nieletnich).

Ustanowienie się interwenientem procesowym odbywa się przed sędzią rozstrzygającym. Jest ono nieodpłatne i może być dokonane w formie ustnej.

Odnośnie interwencji procesowej, należy zauważyć, że w przypadku sądu policyjnego i sądu poprawczego, gdy jest mu przekazany proces urzędowy poprzez powołanie protokołem (art. 216quater i 216quinquies kodeksu postępowania karnego), osoba pokrzywdzona może wnieść sprawę do sądu karnego w formie skargi złożonej w kancelarii sądowej (art. 4 Wstępu do kodeksu postępowania karnego).

Do góryDo góry

1.4. W jaki sposób należy przedłożyć roszczenie o odszkodowanie?

Pozew powinien określać konkretne szkody. Pozew może być uzupełniany w trakcie postępowania.

1.5. Czy pomoc prawna udostępniana jest przed i/lub podczas postępowania?

Patrz „Pomoc prawna - Belgia

1.6. Jakie dowody należy przedłożyć odnośnie do dochodzonego roszczenia?

Każdy środek prawny może zostać użyty w celu udowodnienia rozmiaru szkody oraz związku przyczynowego między winą (czynem karalnym) a odniesioną szkodą.

1.7. Czy w sytuacji, gdy sąd uzna roszczenia odszkodowawcze, poszkodowanemu, jako ofierze czynu karalnego, przysługuje szczególna pomoc przy wykonaniu wyroku w stosunku do sprawcy?

Brak specjalnej pomocy dla ofiar przestępstw dla wykonania wyroku wydanego wobec sprawcy czynu karalnego. Jednakże, jeśli dochody ofiary nie pozwalają jej na zapłatę kosztów związanych z czynnościami wynikającymi z wykonywania wyroków i orzeczeń, może ona skorzystać ze zwolnienia od kosztów sądowych (art. 665 kodeksu sądowego) (patrz „Pomoc prawna - Belgia”).

2. Odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej

2.1. Czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej?

Istnieje możliwość otrzymania odszkodowania za pośrednictwem Komisji ds. pomocy finansowej dla ofiar umyślnych aktów przemocy.

Do góryDo góry

Stosowanym prawem jest rozdział III sekcja II „Pomoc państwa dla ofiar umyślnych aktów przemocy” ustawy z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie zarządzeń podatkowych i innych, zwanej dalej ustawą.

2.2. Czy odszkodowanie państwowe przysługuje wyłącznie osobom, które padły ofiarą określonych przestępstw?

Możliwość otrzymania odszkodowania jest ograniczona do osób, które padły ofiarą umyślnego aktu przemocy. Chodzi tutaj głównie o umyślne czyny karalne. Komisja dysponuje jednakże swobodą interpretacji pojęcia umyślnego aktu przemocy (art. 31 pkt 1 ustawy).

2.3. Czy odszkodowanie państwowe przysługuje wyłącznie osobom, które doznały określonych szkód?

Możliwość jest ograniczona do ofiar, które doznały poważnego uszczerbku fizycznego lub psychicznego (art. 31 pkt 1 ustawy).

O pomoc mogą również ubiegać się:

 1. ojciec i matka nieletniego dziecka lub osoby, na utrzymaniu których pozostaje nieletnie dziecko, które w następstwie umyślnego aktu przemocy wymaga długiego leczenia lub terapii (art. 31 pkt 3 ustawy), oraz
 2. krewni do drugiego stopnia ofiary przestępstwa lub jej rodziców, utrzymujący trwałą więź rodzinną z ofiarą, której zaginięcie przekracza rok, i co do której zostaje przyjęte, że jej zaginięcie jest spowodowane według wszelkiego prawdopodobieństwa przez umyślny akt przemocy (art. 31 pkt 4 ustawy).

W przypadku gdy po przyznaniu pomocy, uszczerbek w sposób widoczny pogłębił się, komisja może przyznać pomoc uzupełniającą (art. 37 ustawy).

Do góryDo góry

2.4. Czy roszczenie przysługuje także krewnym lub osobom uprawnionym do alimentów w przypadku śmierci ofiary?

Pomoc można przyznać krewnym i osobom żyjącym w trwałej więzi rodzinnej z osobą, której śmierć jest bezpośrednim następstwem aktu przemocy (art. 31 pkt 2 ustawy).

2.5. Czy roszczenie odszkodowawcze związane jest z określonym obywatelstwem lub miejscem pobytu w określonym państwie?

Pomoc nie jest ograniczona do osób o określonym obywatelstwie lub osób zamieszkujących w określonym państwie. Ofiara przestępstwa musi jednak, w momencie popełnienia aktu przemocy posiadać obywatelstwo belgijskie lub dysponować prawem wjazdu, pobytu lub osiedlenia się na terytorium Królestwa (art. 31a pkt 2 ustawy).

Wyjątek: pomoc można przyznać ofiarom przestępstw, które w momencie popełnienia aktu przemocy, przebywają na terytorium Królestwa nielegalnie, którym jednak Biuro ds. cudzoziemców przyzna później zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony w ramach dochodzenia związanego z handlem żywym towarem (art. 31a pkt 2 ustawy).

2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w Belgii, w przypadku gdy czyn karalny popełniono w innym państwie? Jeżeli tak, w jakich okolicznościach?

By pomoc została przyznana, akt przemocy musi być popełniony w Belgii (art. 31a pkt 1 ustawy).

Wyjątek: w przypadku, gdy akt przemocy zostaje popełniony poza Belgią, pomoc może zostać przyznana określonym pracownikom służb (art. 31a pkt 1 ustawy). Osoby te to członkowie:

Do góryDo góry

 1. służb policji,
 2. służb zewnętrznych sekcji „Bezpieczeństwo Państwa”,
 3. personelu sił zbrojnych oraz pracownicy cywilni Federalnej Służby Publicznej Obrony,
 4. służb obrony cywilnej,
 5. służb pożarniczych,
 6. służb zewnętrznych generalnej dyrekcji ds. Wykonywania kar i więziennictwa.
2.7. Czy konieczne jest zgłoszenie czynu karalnego policji?

Zgłoszenie czynu karalnego policji nie jest niezbędne, aby została przyznana pomoc (wyjątki: patrz punkty 2.10 i 2.17).

2.8. Czy przed złożeniem wniosku należy odczekać do momentu zakończenia dochodzenia przez policję lub zakończenia postępowania karnego?

Przyjęte są dwie możliwości (art. 31a pkt 3 ustawy):

 1. W przypadku gdy sprawca czynu jest znany, pomoc może zostać przyznana dopiero po zapadnięciu orzeczenia ostatecznego w procesie urzędowym.
 2. Jeśli sprawca jest nieznany, pomoc można przyznać dopiero po zamknięciu sprawy bez rozpoznania. Wyjątek: Po upływie rocznego okresu liczonego od dnia ustanowienia powoda cywilnego, pomoc można przyznać nawet w przypadku braku zamknięcia sprawy bez rozpoznania.
2.9. Czy roszczenia o odszkodowanie należy najpierw dochodzić w stosunku do osoby, która jest sprawcą szkody, jeśli została ona ustalona?

Jeśli ustalono sprawcę napaści, konieczne jest podjęcie próby uzyskania naprawy szkody z jego strony. Do pozwu należy dołączyć dowód, że skarżący ustanowił się powodem cywilnym, dokonał wezwania bezpośredniego lub wszczął postępowanie przed sądem cywilnym (Art. 3a pkt 3 ustawy).

Do góryDo góry

2.10. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania, nawet jeśli sprawca nie został ustalony lub jest bezskutecznie ścigany? Jeżeli tak, jakie dowody należy dostarczyć dla uzasadnienia pozwu?

W przypadku gdy sprawca czynu karalnego nie został ustalony, istnieje możliwość otrzymania pomocy (art. 31a pkt 3 akapit drugi ustawy). Należy dostarczyć dowód, że skarżący ustanowił się powodem cywilnym (art. 31a pkt 3 akapit pierwszy ustawy).

Komisja może jednak uznać, że złożenie skargi lub ustanowienie się przez skarżacego osobą pokrzywdzoną jest wystarczające (art. 31a pkt 3 akapit drugi ustawy).

2.11. Czy wniosek o odszkodowanie należy złożyć w określonym czasie?

Pozew może być złożony w terminie trzech lat. Termin zaczyna biec, w zależności od przypadku, od pierwszego postanowienia o zamknięciu sprawy bez rozpoznania, orzeczenia sądu karnego, od dnia wydania orzeczenia w procesie urzędowym w formie orzeczenia ostatecznego, lub od dnia w którym zostało podjęte postanowienie dotyczące roszczenia cywilno-prawnego wydane po orzeczeniu w procesie urzędowym (art. 31a pkt 4 ustawy).

Pod groźbą wygaśnięcia terminu, wniosek o przyznanie pomocy uzupełniającej należy złożyć w ciągu dziesięciu lat od dnia wypłaty pomocy (art. 37 ustawy).

2.12. Jakie szkody podlegają odszkodowaniu?

Komisja opiera się wyłącznie na poniższych elementach składowych odniesionej szkody (art. 32 § 1 ustawy):

 1. szkoda moralna, biorąc pod uwagę czasową lub trwałą niezdolność do pracy,
 2. koszty leczenia i leczenia szpitalnego, w tym koszty protez,
 3. czasową lub trwałą niezdolność do pracy,
 4. utratę lub obniżenie dochodów wynikające z czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
 5. uszczerbek w wyglądzie,
 6. koszty postępowania do kwoty 4 000 euro,
 7. koszty materialne do kwoty 1 250 euro,
 8. szkoda wynikająca ze straty jednego lub większej ilości lat nauki w szkole.

Przyznając pomoc krewnym zmarłej ofiary, komisja opiera się na poniższych elementach składowych odniesionej szkody (art. 32 § 2 ustawy):

Do góryDo góry

 1. szkoda moralna,
 2. koszty leczenia i koszty leczenia szpitalnego,
 3. utrata środków dotycząca osób, które w momencie zgonu ofiary przestępstwa pozostawały na jej utrzymaniu,
 4. koszty pogrzebu do kwoty 2 000 euro,
 5. koszty postępowania do kwoty 4 000 euro,
 6. szkoda wynikająca ze straty jednego lub większej ilości lat nauki w szkole.

Przyznając pomoc osobom, na utrzymaniu których pozostaje dziecko, które w następstwie umyślnego aktu przemocy wymaga długiego leczenia lub terapii, oraz rodzicom zaginionej ofiary przestępstwa, komisja opiera się wyłącznie na poniższych elementach składowych odniesionej szkody (art. 32 § 3 ustawy):

 1. szkoda moralna,
 2. koszty leczenia i koszty leczenia szpitalnego,
 3. koszty postępowania do kwoty 4 000 euro.
2.13. W jaki sposób oblicza się odszkodowanie?

Kwota pomocy zostaje określona z pełną bezstronnością przez izbę komisji złożoną z trzech członków, której przewodniczy sędzia (art. 33 § 1 ustęp pierwszy ustawy).

2.14. Czy odszkodowanie państwowe jest ograniczone kwotowo?

Minimalna kwota, jaka może zostać przyznana wynosi 500 euro. Kwota maksymalna wynosi 62 000 euro. (Art. 33§ 2 ustawy).

Kwota pomocy uzupełniającej jest ograniczona do kwoty 62 000 euro, od której odlicza się kwotę pomocy już przyznanej (art. 37 ustawy).

2.15. Czy świadczenia odszkodowawcze, już spełnione przez drugą stronę (np. ubezpieczenie) lub, które dopiero zostaną spełnione, uwzględnia się przy obliczeniu odszkodowania państwowego?

Odszkodowanie, które ofiara przestępstwa otrzymała lub może otrzymać z tytułu tej samej szkody, ale pochodzące z innych źródeł, zostaje odliczone od przyznanej pomocy (art. 31as, pkt 5 ustawy).

Do góryDo góry

2.16. Czy istnieją dalsze kryteria miarodajne dla stwierdzenia, czy uzasadnione jest odszkodowanie państwowe, oraz odnośnie do sposobu obliczenia pomocy państwa, jak na przykład moje zachowanie w stosunku do czynu karalnego powodującego szkodę?

Komisja może w szczególności wziąć pod uwagę (art. 33 § 1 akapit drugi ustawy):

 • zachowanie skarżącego, jeżeli uczestniczył on w sposób bezpośredni lub pośredni w zaistnieniu szkody lub w jej powiększeniu się,
 • związek między skarżącym a sprawcą.
2.17. Czy można otrzymać zaliczkę na poczet świadczenia odszkodowawczego? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką zaliczkę?

Komisja będzie mogła przyznać doraźną pomoc w przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu pomocy mogłoby spowodować dla skarżącego poważny uszczerbek, biorąc pod uwagę jego sytuację finansową (art. 36 akapit pierwszy ustawy).

Wniosek o przyznanie pomocy doraźnej można złożyć od momentu, w którym skarżący złożył skargę lub ustanowił się powodem cywilnym (art. 36 akapit trzeci ustawy).

Pomoc doraźna jest przyznawana osobno dla każdego przypadku i skarżącego dla szkody przekraczającej 500 euro, i jest ograniczona do kwoty 15 000 euro (art. 36 akapit drugi ustawy).

2.18. Gdzie można otrzymać formularze konieczne do złożenia wniosku oraz dalsze informacje dotyczące dochodzenia państwowego świadczenia odszkodowawczego? Czy istnieje telefoniczna lina pomocy (help line) lub strona internetowa?

Niezbędne formularze oraz dodatkowe informacje dotyczące trybu postępowania w celu złożenia pozwu można otrzymać w:

Do góryDo góry

La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

[Komisja ds. pomocy finansowej dla ofiar umyślnych aktów przemocy]

Adres pocztowy: Boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruksela,

Biura: Avenue de la Porte de Hal, 5-8, 1060 Bruksela,

Telefon (język francuski): +32 (0)2 542 08 lub +32 (0)2 542 72 44,

Telefon (język niderlandzki): +32 (0)2 542 72 18, +32 (0)2 542 72 24 lub +32 (0)2 542 72 29,

Faks: +32 (0)2 542 72 40,

Godziny pracy: wszystkie dni robocze 9:00-11:45 i 14:00-16:30.

2.19. Czy można uzyskać pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania?

Istnieje możliwość otrzymania pomocy prawnej w złożeniu wniosku (patrz „Pomoc prawna – Belgia”).

Postępowanie przed komisją jest nieodpłatne.

Ani obecność ofiary na rozprawie, ani jej reprezentowanie przez adwokata, nie jest obowiązkowe.

Ofiara przestępstwa może korzystać z pomocy przedstawiciela instytucji publicznego lub uprawnionego do tego stowarzyszenia (patrz punkt 2.21).

2.20. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, pomocy doraźnej lub pomocy dodatkowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie komisji lub przesłanać listem poleconym.

Adres pocztowy: Boulevard de Waterloo, 115,1000 Bruksela,

Do góryDo góry

Biura: Avenue de la Porte de Hal, 5-8, 1060 Bruksela,

Godziny pracy: wszystkie dni robocze 9:00-11:45 i 14:00-16:30.

2.21. Czy istnieją stowarzyszenia pomocy ofiarom czynów karalnych, które udzielają dodatkowej pomocy?

W Belgii różne instytucje i organizacje prowadzą działania na rzecz ofiar przestępstw.

Służby policji świadczą tak zwaną pomoc policji dla ofiar przestępstw, w szczególności poprzez udzielanie im niezbędnych informacji.

Pomocnicy sądowi, pracownicy służb sądów pomagają uprawnionym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości w zajmowaniu się osobami uczestniczącymi w postępowaniu sądowym.

Służby pomocy ofiarom przestępstw udzielają indywidualnej pomocy psychologicznej i socjalnej ofiarom i ich rodzinom. Stowarzyszenia te mogą również towarzyszyć ofiarom przed komisją ds. pomocy finansowej dla ofiar. Adresy tych służb można uzyskać w:

 1. Service public fédéral Justice [Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości] - (Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruksela, +32 (0)2 542 65 11),
 2. sądach,
 3. służbach policji,
 4. Service d’Aide aux Victimes [Służba pomocy dla ofiar przestępstw] w HUY (Rue Rioul 22-24, 4500 HUY, +32 (0)85 21 65 65) dla francuskojęzycznej części kraju,
 5. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Afdeling slachtofferhulp (Diksmuidelaan 50, 2600 BERCHEM, +32 (0)3 366 15 40) dla niderlandzkojęzycznej części kraju,
 6. broszurze „Vos droits en tant que victime d’infractions” [„Prawa ofiary przestępstwa”].

Dalsze informacje

 • Czy istnieją inne możliwości otrzymania odszkodowania od sprawcy czynu karalnego?

Prokurator Królewski może zadecydować o nie ściganiu podejrzanego, w przypadku gdy spełnia on określone warunki. Pierwszym warunkiem, jaki musi spełniać sprawca, jest bezpośrednie zainteresowanie ofiarą, otrzymaniem odszkodowania lub naprawy szkody. Ta szczególna procedura jest nazywana mediacją karną. Jest ona możliwa jedynie dla czynów karalnych, w stosunku do których Prokurator Królewski uznaje, że nie będzie musiał zastosować kary pozbawienia wolności powyżej dwu lat (art. 216ter kodeksu postępowania karnego). Postępowanie odbywa się przed urzędnikiem prokuratury odpowiedzialnym za mediację karną. Sprawca i ofiara powinni osiągnąć porozumienie dotyczące odszkodowania. Zostaje sporządzony protokół tego porozumienia. W przypadku gdy sprawca nie przestrzega w całości ustalonych warunków, ofiara może wytoczyć powództwo cywilne o odszkodowanie przed sądem cywilnym lub ustanowić się powodem cywilnym.

 • Czy istnieje możliwość zapoznania się z decyzjami komisji ds. pomocy finansowej dla ofiar umyślnych aktów przemocy?

Z orzecznictwem Komisji ds. pomocy finansowej français można zapoznać się na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Deutsch - français - Nederlands.

 • Czy istnieje możliwość zapoznania się z przepisami, określającymi pomoc finansowa dla ofiar?

Stosowanym prawem jest rozdział III, sekcja II ustawy z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie zarządzeń podatkowych i innych. Z ustawą można się zapoznać na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Deutsch - français - Nederlands:

- Wybierz język francuski lub niderlandzki,

- Wybierz pole „Législation consolidée” („Geconsolideerde wetgeving”), [„Ustawodawstwo obowiązujące”],

- Wpisz w kolejnych polach:

  • Nature juridique: LOI [Charakter prawny: USTAWA]
  • Date de promulgation: 1985-08-01 [Data ogłoszenia: 1985-08-01]
  • Date de publication: 1985-08-06 [Data publikacji: 1985-08-06]
  • Département: PREMIER MINISTRE [Departament: PREMIER].

- Zapoznaj się z art. 28-41 ustawy.

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Belgia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-10-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania