Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Πότε πρέπει να εγείρω την αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας; 1.2.
1.3. Πώς και που εγείρεται η αξίωση; 1.3.
1.4. Με ποια μορφή υποβάλλονται οι εν λόγω αιτήσεις αποζημίωσης (αναφορά του συνολικού ποσού ή/και των μεμονωμένων ζημιών); 1.4.
1.5. Παρέχεται πριν από τη διαδικασία ή κατά τη διάρκειά της νομική βοήθεια; 1.5.
1.6. Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω προς υποστήριξη της εγειρόμενης αξίωσής μου; 1.6.
1.7. Παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης; 1.7.
2. Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το κράτος ή από δημόσιους φορείς 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς; 2.1.
2.2. Αυτή η κρατική αποζημίωση χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που είναι θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Αυτή η κρατική αποζημίωση χορηγείται μόνο σε άτομα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες; 2.3.
2.4. Μπορούν να λάβουν την αποζημίωση συγγενείς ή εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας αποθανόντων θυμάτων; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνον για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορεί το θύμα να ζητήσει αποζημίωση σε κράτος μέλος όταν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλο κράτος; Υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί μήνυση στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένει ο αιτών τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών ή της ποινικής διαδικασίας προτού να υποβάλει αίτηση; 2.8.
2.9. Η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να ασκηθεί αρχικά κατά του προσώπου που ενοχοποιείται ως υπαίτιος της ζημίας; 2.9.
2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα ενίσχυσης; 2.10.
2.11. Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας; 2.11.
2.12. Για ποιες ζημίες μπορεί κανείς να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει ένα ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό κρατικής αποζημίωσης; 2.14.
2.15. Αφαιρείται από την κρατική αποζημίωση η αποζημίωση που έχει λάβει ή θα μπορούσε να λάβει το θύμα από άλλες πηγές (π.χ. ασφάλεια); 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητα αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως π.χ. η συμπεριφορά του θύματος σε σχέση με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Είναι δυνατή η καταβολή προπληρωμής στο πλαίσιο της αποζημίωσης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Πού μπορεί κανείς να προμηθευθεί τα απαιτούμενα έντυπα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης χορήγησης κρατικής αποζημίωσης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας ή σχετικός δικτυακός τόπος για τις περιπτώσεις αυτές; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική βοήθεια για να εγείρω την αξίωση αποζημίωσης; 2.19.
2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη; 2.21.

 

1. Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, οι ζημιωθέντες από αξιόποινη πράξη μπορούν να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία λόγω αυτών των αξιώσεων. Μπορεί να ασκηθεί αξίωση για την περιουσιακή ζημία την οποία υπέστη το θύμα από μία αυτεπάγγελτα διωκόμενη αξιόποινη πράξη. Δεν αρκεί απλώς η πρόκληση ηθικής βλάβης.

1.2. Πότε πρέπει να εγείρω την αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας;

Το άρθρο 47 παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας προβλέπει την προσχώρηση στην ποινική διαδικασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων προβάλλοντας τις ιδιωτικής φύσης αξιώσεις που προκύπτουν από τις αξιόποινες πράξεις έως την έναρξη της κύριας διαδικασίας. Ωστόσο, η νομολογία επιτρέπει την προσχώρηση ακόμη και κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας.

1.3. Πώς και που εγείρεται η αξίωση;

Η προσχώρηση ενός θύματος προβάλλοντας τις ιδιωτικής φύσης αξιώσεις του που προκύπτουν από τις αξιόποινες πράξεις (παράσταση πολιτικής αγωγής) δεν συνιστά αγωγή αντίστοιχη της τυπικής αγωγής του αστικού δικαίου. Αρκεί μία άτυπη δήλωση διεκδίκησης αποζημίωσης για τις ζημίες που υπέστη το θύμα και παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν προβλέπει ειδική τυπική διαδικασία για την παράσταση πολιτικής αγωγής. Η δήλωση αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της καταγγελίας, κατά την εξέταση των μαρτύρων από όργανα των αρχών ασφαλείας (αστυνομία, χωροφυλακή) ή να κοινοποιηθεί προφορικά στον ανακριτή στο πλαίσιο της προδικασίας ή - βλέπε 1.2. – ακόμη και κατά την κύρια διαδικασία. Για την επίσης δυνατή έγγραφη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Μέσω αυτής της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ο ζημιωθείς αποκτά την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα (άρθρο 47 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) και συνεπώς την ιδιότητα του διαδίκου στην ποινική διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.4. Με ποια μορφή υποβάλλονται οι εν λόγω αιτήσεις αποζημίωσης (αναφορά του συνολικού ποσού ή/και των μεμονωμένων ζημιών);

Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία δεν πρέπει να αναφέρεται αριθμητικώς το ύψος της αποζημίωσης. Βεβαίως, είναι σκόπιμο να αναφέρεται το ύψος του απαιτούμενου χρηματικού ποσού. Εάν οι απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικές πραγματικές προϋποθέσεις και διαφορετικούς νομικούς ισχυρισμούς (π.χ. έξοδα νοσηλείας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης), η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να προσδιορισθεί το αργότερο κατά την κύρια διαδικασία.

1.5. Παρέχεται πριν από τη διαδικασία ή κατά τη διάρκειά της νομική βοήθεια;

Νομική συμβουλή παρέχεται δωρεάν στα θύματα - ανεξάρτητα από το εάν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου - σε όλα τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte) και στο πλαίσιο μιας «πρώτης ενημέρωσης από δικηγόρο». Πέραν αυτού, όλες οι εμπλεκόμενες στην ποινική διαδικασία αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ποινική διαδικασία (άρθρο 47α παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας), να τους πληροφορούν σχετικά με τη διεξαγόμενη ποινική διαδικασία, όταν υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον έχουν γνώση αυτής (άρθρο 365 παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας) και να εξετάζουν αυτεπάγγελτα τη ζημία που υπέστησαν από τις αξιόποινες πράξεις και τα λοιπά σημαντικά για τις συνέπειες του ιδιωτικού δικαίου παρεπόμενα (άρθρο 365 παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας). Κατά την ποινική διαδικασία μπορεί κάθε πολιτικώς ενάγων να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Ωστόσο, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική. Στους ανηλίκους που είναι θύματα κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης, μπορεί να παρασχεθεί, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Prozessbegleitung», δωρεάν εκπροσώπηση από δικηγόρο, από την υποβολή της καταγγελίας έως την περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Δεν προβλέπεται γενική δωρεάν εκπροσώπηση των πολιτικώς εναγόντων από δικηγόρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.6. Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίσω προς υποστήριξη της εγειρόμενης αξίωσής μου;

Στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα τη ζημία που υπέστησαν τα θύματα από τις αξιόποινες πράξεις και τα λοιπά σημαντικά για τις συνέπειες του ιδιωτικού δικαίου παρεπόμενα (άρθρο 365 παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας). Το δικαστήριο υποχρεούται επίσης να διεξάγει απλές πρόσθετες έρευνες, εφόσον δεν επαρκούν οι πληροφορίες της ποινικής διαδικασίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αξιόπιστη αξιολόγηση των αξιώσεων αποζημίωσης (άρθρο 366 παράγραφος 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας). Στον αυστριακό κώδικα πολιτικής δικονομίας και στη διαδικασία που αφορά στη ζημία η οποία προκλήθηκε από μία εγκληματική πράξη και καταγγέλλεται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας (Adhäsionsverfahren – δίκη κατά προσχώρηση) ισχύει η αρχή της ανάκρισης (Inquisitionsmaxime), δηλαδή, ότι το δικαστήριο και όχι οι διάδικοι οφείλει να διερευνήσει αυτεπαγγέλτως τα πραγματικά περιστατικά. Συνεπώς, εναπόκειται στο δικαστήριο να διεξαγάγει τις αποδείξεις που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης σχετικά με μία αξίωση αποζημίωσης.

1.7. Παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης;

Η απαιτούμενη από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης αρωγή (Prozessbegleitung) για θύματα εγκληματικών πράξεων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει νομική και ψυχολογική προετοιμασία και συνδρομή, παρέχεται κατά περίπτωση καθ’ όλη την ποινική διαδικασία μέχρι την περάτωσή της. Αυτή η μορφή αρωγής των θυμάτων δεν παρέχεται κατά την επακόλουθη άσκηση αστικής αγωγής ούτε κατά τη διαδικασία για την εκτέλεση της απόφασης καταβολής της επιδικασμένης χρηματικής αποζημίωσης (εκτελεστική διαδικασία).

Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι στην εκτελεστική διαδικασία οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται κατά κανόνα χωρίς προηγούμενη προφορική διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην διεξάγεται γενικά εξέταση του θύματος της εγκληματικής πράξης. Στις λίγες περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος την επιβάλλει, η εξέταση μπορεί να διεξαχθεί τόσο προφορικά όσο και υπό τη μορφή έγγραφης δήλωσης. Η προφορική εξέταση - παρουσία ενός πληρεξουσίου και ενός προσώπου εμπιστοσύνης - μπορεί να διεξαχθεί χωρίς την ταυτόχρονη παράσταση των λοιπών εξεταζόμενων ατόμων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αντιπαράθεση του θύματος με το δράστη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το κράτος ή από δημόσιους φορείς

2.1. Υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιους φορείς;

Οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 9ης Ιουλίου 1972 περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων, BGBl. αριθ. 288/1972, (Verbrechensopfergesetz - VOG).

2.2. Αυτή η κρατική αποζημίωση χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που είναι θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων;

Προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης αποτελεί η ύπαρξη παράνομης και εσκεμμένης αξιόποινης πράξης που επισύρει ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

2.3. Αυτή η κρατική αποζημίωση χορηγείται μόνο σε άτομα που έχουν υποστεί συγκεκριμένες ζημίες;

Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας ως συνέπεια της αξιόποινης πράξης που περιγράφεται στο σημείο 2.2.

Λόγω μείωσης της ικανότητας προς εργασία χορηγείται ενίσχυση για στέρηση εισοδήματος μόνο εφόσον αυτή η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες ή όταν υφίσταται σοβαρή σωματική βλάβη κατά την έννοια του ποινικού κώδικα.

2.4. Μπορούν να λάβουν την αποζημίωση συγγενείς ή εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας αποθανόντων θυμάτων;

Σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG), τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας μπορούν επίσης να λάβουν την αποζημίωση.

2.5. Η δυνατότητα αποζημίωσης υφίσταται μόνον για άτομα συγκεκριμένης ιθαγένειας ή που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Η βοήθεια παρέχεται στους αυστριακούς πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Εκτός αυτού, δικαιούχοι αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν στην επικράτεια της χώρας είναι επίσης οι πολίτες του ΕΟΧ. Για ζημίες που προκαλούνται στο εξωτερικό, προϋπόθεση αποτελεί η μόνιμη διαμονή των θυμάτων στην Αυστρία βάσει των αρχών της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορεί το θύμα να ζητήσει αποζημίωση σε κράτος μέλος όταν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε άλλο κράτος; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όπως αναφέρεται στο σημείο 2.5., σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG), αποζημίωση χορηγείται επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται στο εξωτερικό.

2.7. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί μήνυση στην αστυνομία;

Οι αιτούντες οφείλουν να πράξουν ό,τι μπορούν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και για τη δίωξη του δράστη. Σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης δεν παρέχονται ενισχύσεις.

2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένει ο αιτών τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών ή της ποινικής διαδικασίας προτού να υποβάλει αίτηση;

Σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG), οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών ή της ποινικής διαδικασίας.

2.9. Η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να ασκηθεί αρχικά κατά του προσώπου που ενοχοποιείται ως υπαίτιος της ζημίας;

Για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG), δεν απαιτείται να ασκηθεί αρχικά αστική αγωγή κατά του δράστη.

Ωστόσο, οι αποζημιώσεις που έχει καταβάλλει ο δράστης πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG).

2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα ενίσχυσης;

Ακόμη και όταν η ταυτότητα των δραστών δεν είναι γνωστή μπορεί να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί σε επαρκή βαθμό η αξιόποινη πράξη που περιγράφεται στο σημείο 2.2.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.11. Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας;

Για επιμέρους ενισχύσεις ορίζονται προθεσμίες υποβολής αίτησης έξι μηνών ή δύο ετών από τη διάπραξη του αδικήματος. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ενίσχυση χορηγείται κατά κανόνα ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης.

2.12. Για ποιες ζημίες μπορεί κανείς να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης;

Ο νόμος περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) προβλέπει τις εξής ενισχύσεις:

 • αποζημίωση για στέρηση ή απώλεια εισοδήματος
 • δαπάνες για την υγεία
 • ορθοπεδική περίθαλψη
 • αποκατάσταση
 • αποζημίωση για έξοδα νοσοκόμου ή επίδομα τυφλών
 • επιστροφή των εξόδων κηδείας.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Οι κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το σημείο 2.12 ρυθμίζονται ουσιαστικά βάσει κριτηρίων του αστικού δικαίου (δικαιώματα αποζημίωσης).

Με τη χορήγηση αποζημίωσης για στέρηση ή απώλεια εισοδήματος αντισταθμίζεται η αιτιώδης απώλεια εισοδήματος στο μέγιστο καθορισμένο ύψος. Με την αποζημίωση για έξοδα νοσοκόμου ή επίδομα τυφλών αντισταθμίζονται κατ’ αποκοπήν οι πρόσθετες δαπάνες για την υγεία.

2.14. Υπάρχει ένα ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό κρατικής αποζημίωσης;

Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο ποσό κρατικής ενίσχυσης. Ωστόσο, για την αποζημίωση για στέρηση ή απώλεια εισοδήματος προβλέπονται μηνιαία όρια εισοδήματος.

2.15. Αφαιρείται από την κρατική αποζημίωση η αποζημίωση που έχει λάβει ή θα μπορούσε να λάβει το θύμα από άλλες πηγές (π.χ. ασφάλεια);

Οι αποζημιώσεις του δράστη καθώς και οι κρατικές ενισχύσεις και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG). Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται οι παροχές ασφάλειας προσωπικών ατυχημάτων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.16. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητα αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως π.χ. η συμπεριφορά του θύματος σε σχέση με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία;

Ο νόμος περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) ορίζει τα στοιχεία των παραβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη ή τη μείωση της κρατικής ενίσχυσης (π.χ. συνέργεια στην αξιόποινη πράξη, συμπλοκή, παράλειψη του μετριασμού της ζημίας – βλέπε επίσης 2.7).

2.17. Είναι δυνατή η καταβολή προπληρωμής στο πλαίσιο της αποζημίωσης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι ενισχύσεις προπληρώνονται σε περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται άμεσες οικονομικές ανάγκες.

2.18. Πού μπορεί κανείς να προμηθευθεί τα απαιτούμενα έντυπα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης χορήγησης κρατικής αποζημίωσης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας ή σχετικός δικτυακός τόπος για τις περιπτώσεις αυτές;

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενεών και Προστασίας του Καταναλωτή παρέχονται σχετικές με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) πληροφορίες, στη θέση Leistungen/Behinderung/Entschädigung Deutsch - English (Υπηρεσίες/Αναπηρία/Αποζημίωση). Η αίτηση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) μπορεί να υποβληθεί χωρίς ειδικά έντυπα.

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική βοήθεια για να εγείρω την αξίωση αποζημίωσης;

Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) παρέχει βεβαίως συμβουλές σχετικές με τις χορηγούμενες ενισχύσεις καθώς και βοήθεια για την υποβολή της αίτησης.

Σύμφωνα με το νόμο περί της χορήγησης ενισχύσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG) δεν είναι δυνατή η διάθεση δικηγόρου.

2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ομοσπονδιακή υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης, η οποία διαθέτει παραρτήματα σε κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο. Για δικαιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό αρμόδια είναι η τοπική υπηρεσία της Βιέννης, οδός Babenbergerstraße 5, 1010 Βιέννη.

2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη;

Μεταξύ των ιδιωτικών οργανώσεων οι οποίες παρέχουν αρωγή σε θύματα εγκληματικών πράξεων αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, η οργάνωση Weißer Ring. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου, στο στοιχείο Weisser Ring: Die Kriminalitätsopferhilfe Deutsch.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο