Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 04-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


EU:s målsättning är att det ska bli lättare att vända sig till domstol

De olika sätten att väcka talan skiljer sig mycket åt inom EU. De varierar inte bara från en medlemsstat till en annan, utan också inom de enskilda medlemsstaterna, beroende på dels vilket slags domstol du vänder dig till, dels vilken typ av tvist det är fråga om.

Europeiska unionen har satt som mål att skapa ett ”område med verklig rättvisa”. Det ska vara lika lätt att vända sig till en domstol i en annan medlemsstat som i hemlandet.

Europeiska rådet fastslog 1999 att det är viktigt att göra det enklare att vända sig till domstol. De uppmanade EU-kommissionen att lägga fram förslag om rättshjälp, om ersättning till brottsoffer och om alternativa system för tvistlösning. De tillade också att man bör utarbeta miniminormer för flerspråkiga blanketter och andra handlingar som kan användas vid gränsöverskridande tvister i hela EU.

Kommissionen lade i slutet av 2002 fram en grönbok (ett slags diskussionsunderlag) om ett europeiskt betalningsföreläggande och om åtgärder för att förenkla och påskynda handläggningen av tvister om mindre värden. I grönboken diskuteras också frågan om att utforma standardblanketter för att väcka talan vid domstol.

Den 19 mars 2004 antog Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Det nya och enhetliga förfarandet, som kan tillämpas på såväl gränsöverskridande som inhemska tvister, baserar sig på användarvänliga standardformulär för parternas inlagor och domstolens avgöranden. Sökanden skall tydligt ange vad kravet gäller och kortfattat redogöra för grunderna. Om relevanta villkor är uppfyllda kan domstolen utfärda ett europeiskt betalningskrav utan att först behöva pröva fordran i sak. Om gäldenären inte har lämnat in ett svaromål inom tre veckor från delgivningen av kravet, utfärdas ett betalningsföreläggande som kan användas som exekutionstitel.

Den 15 mars 2005 antog Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Syftet med förslaget är att förenkla och påskynda handläggningen av och minska kostnaderna för tvister om mindre värden genom att inrätta ett europeiskt småmålsförfarande som ett alternativ till de förfaranden som redan finns i medlemsstaternas lagstiftning (som för övrigt inte påverkas).

Hur går det till att väcka talan vid EG-domstolen?

Det finns naturligtvis regler för hur man väcker talan vid EG-domstolen.

Huvudregeln är att enbart medlemsstaterna, EU-institutionerna och medlemsstaternas domstolar kan vända sig till EG-domstolen. Men i vissa fall kan även en privatperson eller ett företag väcka talan där. Det gäller bland annat vid överklagande av beslut som har fattats av EU-institutionerna i konkurrensärenden, ärenden om EU-bidrag eller ärenden om avtal med EU-institutionerna. Slutligen kan EU-tjänstemän vända sig till domstolen vid arbetstvister. Rättegångsreglerna finns tillgängliga på EG-domstolens webbplats.

Referensdokument

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket