Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 17-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Európska únia má ambíciu uľahčiť prístup k spravodlivosti

Spôsoby podávania žalôb na súdy sú v Európe relatívne rozmanité.  Menia sa totiž nielen od jedného členského štátu k druhému, ale aj vo vnútri toho istého členského štátu v závislosti od typu súdu, povahy žaloby a okolností jej podania.

Európska únia má snahu vytvoriť skutočný priestor spravodlivosti. Ideálne by bolo, keby sa každý občan mohol obracať na súdy iného členského štátu tak jednoducho, ako sa obracia na súdy vo svojej krajine.

Európska rada zdôraznila v roku 1999 dôležitosť ľahšieho prístupu k spravodlivosti.  Vyzvala preto Komisiu, aby predložila iniciatívy v oblasti právnej pomoci, odškodňovania obetí trestných činov a alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Súčasne dodala, že by bolo potrebné stanoviť minimálne spoločné štandardy v oblasti viacjazyčných formulárov a dokumentov, ktoré by boli používané pri cezhraničných súdnych konaniach v celej Únii. Komisia vydala koncom roku 2002 a zelenú knihu o konaní o európskom platobnom rozkaze a o opatreniach na zjednodušenie a zrýchlenie konaní s nízkou hodnotou sporu. Táto zelená kniha sa zaoberá najmä otázkou možnosti a spôsobov vytvorenia vzorových formulárov pre podávanie žalôb na súdy.

19. marca 2004 Komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje konanie o európskom platobnom rozkaze. Nové univerzálne európske konanie je prístupné pre domáce aj cezhraničné spory a je založené na používaní užívateľsky prijateľných štandardných formulárov pre vyhlásenia jednotlivých strán a rozhodnutia súdov. Žiadateľ musí presne špecifikovať nárok a stručne uviesť dôvody, ktoré sú základom tohto nároku. Ak sú splnené príslušné požiadavky, príslušný súd vydá oznámenie o platbe bez toho, aby skúmal podstatu nároku. Ak dlžník nepodá odpor do 3 týždňov od doručenia oznámenia, bude mu doručený vynútiteľný platobný rozkaz.

15. marca 2005 prijala Európska komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje európske konanie s nízkou hodnotou sporu. Účelom tohto návrhu je zjednodušiť, zrýchliť a znížiť náklady konania s nízkou hodnotou sporu tým, že sa pre sporové strany zavádza európske konanie s nízkou hodnotou sporu ako alternatíva ku konaniam existujúcim podľa práva členských štátov, ktoré nie sú týmto dotknuté.

Spôsoby podávania žalôb na Európsky súdny dvor

Európsky súdny dvor ma vlastné procesné pravidlá na podávanie žalôb.

Vo všeobecnosti sa môžu obracať na súdny dvor iba členské štáty, inštitúcie Európskej únie a vnútroštátne súdy. Za istých podmienok sa však na súdny dvor môže obrátiť aj jednotlivec alebo podnik. Ide najmä o žaloby o zrušenie rozhodnutí prijatých inštitúciami Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže, dotácií Spoločenstva, zmlúv s inštitúciami Európskej únie alebo európskej verejnej služby. Procesné pravidlá v tomto smere možno nájsť na internetovej stránke Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Referenčné dokumenty

 • Zelená kniha o konaní o európskom platobnom rozkaze a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie konaní s nízkou hodnotou sporu
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje konanie o európskom platobnom rozkaze
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje konanie s nízkou hodnotou sporu

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo