Komisja Europejska > EJN > Wszczynanie postępowania > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 17-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wszczynanie postępowania - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Dążeniem Unii Europejskiej jest ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Sposoby wnoszenia spraw do sądu są w Europie stosunkowo zróżnicowane. Różnice występują nie tylko pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, lecz także w obrębie jednego państwa członkowskiego, w zależności od rodzajów sądownictwa, charakteru i okoliczności wniosku.

Unia Europejska stawia sobie za cel utworzenie prawdziwej przestrzeni sprawiedliwości, w której każdy obywatel Europy może zwrócić się do sądów innego państwa członkowskiego z taką samą łatwością, z jaką zwraca się do sądów w swoim własnym kraju.

W 1999 roku Rada Europejska podkreśliła znaczenie łatwego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, wzywając Komisję do przedstawienia inicjatyw w następujących dziedzinach: pomoc prawna, odszkodowania dla ofiar przestępstw oraz alternatywne sposoby rozstrzygania sporów. Rada dodała, że należałoby ustalić wspólne minimalne normy dotyczące formularzy lub dokumentów wielojęzycznych, jakie miałyby być stosowane w transgranicznych postępowaniach sądowych w całej Unii.

Komisja opublikowała z końcem 2002 r. zieloną księgę dotyczącą postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz środków mających na celu uproszczenie i przyspieszenie spraw sądowych dotyczących drobnych roszczeń. Zielona księga porusza w szczególności sprawę celowości i sposobów tworzenia wzoru formularza przeznaczonego do wnoszenia spraw do sądu.

W dniu 19 marca 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Nowe jednolite postępowanie europejskie, które jest dostępne zarówno w przypadku sporów transgranicznych, jak i krajowych, opiera się na stosowaniu łatwych w użytkowaniu standardowych formularzy zawierających stanowiska stron oraz decyzje sądów. Wymaga się, aby wnioskujący wyraźnie określił roszczenie oraz pokrótce przedstawił jego uzasadnienie. Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi, właściwy sąd wydaje zawiadomienie o płatności bez konieczności rozpatrywania roszczenia pod względem merytorycznym. Jeżeli dłużnik nie złożył odpowiedzi na pozew w ciągu trzech tygodni po doręczeniu mu zawiadomienia, wydaje się wykonywalny nakaz zapłaty.

Do góryDo góry

Dnia 15 marca 2005 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Celem wniosku jest uproszczenie, przyspieszenie i obniżenie kosztów postępowania sądowego dotyczącego drobnych roszczeń poprzez ustanowienie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, dostępnego dla procesujących się stron na zasadzie alternatywy dla postępowań istniejących na mocy przepisów państw członkowskich, które pozostaną nienaruszone.

Sposoby wnoszenia spraw do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Istnieją zasady proceduralne określające sposoby wnoszenia spraw do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Na ogół jedynie państwa członkowskie, instytucje Unii Europejskiej oraz sądy krajowe mogą zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości. W niektórych przypadkach sprawę do Trybunału wnieść może również osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo.

Dotyczy to w szczególności odwołań od decyzji podjętych przez instytucje Unii Europejskiej w sprawie konkurencji, dotacji wspólnotowych lub umów z instytucjami Unii Europejskiej albo europejskiej służby publicznej. Z regulaminem obowiązującym w takich sytuacjach można zapoznać się na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Dokumenty źródłowe

 • Zielona księga dotyczącą postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz środków mających na celu uproszczenie i przyspieszenie spraw sądowych dotyczących drobnych roszczeń
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

« Wszczynanie postępowania - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania