Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Gemeinscheftsrecht

Laatste aanpassing: 25-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Gemeinscheftsrecht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


De Europese Unie wil de toegang tot de rechter vergemakkelijken

De wijzen van aanhangigmaking van een zaak bij de gerechten zijn tamelijk uiteenlopend in Europa. Zij verschillen niet alleen van lidstaat tot lidstaat, maar ook binnen een en dezelfde lidstaat, per soort gerecht en afhankelijk van de aard en de omstandigheden van de vordering.

De Europese Unie wil een ware rechtsruimte tot stand brengen. De ideale situatie zou zijn dat iedere Europese burger zich even gemakkelijk tot de gerechten van een andere lidstaat kan wenden als tot die van zijn eigen land.

De Europese Raad heeft in 1999 het belang van een vlottere toegang tot de rechter onderstreept. Hij heeft daarom de Commissie gevraagd initiatieven te presenteren op het gebied van rechtsbijstand, van schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven en van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. De Europese Raad heeft daaraan toegevoegd dat er gemeenschappelijke minimumnormen moeten komen voor meertalige formulieren of documenten die in de gehele Unie voor grensoverschrijdende rechtszaken moeten worden gebruikt.

Eind 2002 heeft de Commissie een Groenboek gepubliceerd betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen. In dit groenboek komen met name de kwestie van de wenselijkheid en de praktische uitwerking van een standaardformulier voor de rechtsingang aan de orde.

Op 19 maart 2004 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure aangenomen. De nieuwe uniforme Europese procedure, die zowel bij grensoverschrijdende als bij interne geschillen kan worden toegepast, is gebaseerd op het gebruik van gebruiksvriendelijke standaardformulieren voor de verklaringen van de partijen en de beslissingen van de rechter. De eiser moet de betrokken vordering duidelijk identificeren en de gronden ervoor summier toelichten. Indien aan de betrokken vereisten is voldaan, vaardigt de rechter een uitnodiging tot betaling uit, zonder dat hij de gronden van de betrokken vordering moet onderzoeken. Wanneer de schuldenaar drie weken na de betekening of kennisgeving van de uitnodiging tot betaling geen verweerschrift heeft ingediend, wordt een uitvoerbaar betalingsbevel afgegeven.

Op 15 maart 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen aangenomen. Het voorstel heeft ten doel de procesvoering over geringe vorderingen te vereenvoudigen en te versnellen en de kosten te verminderen door de invoering van een Europese procedure voor geringe vorderingen die voor partijen beschikbaar is als alternatief voor de bestaande, ongewijzigd blijvende procedures krachtens het recht van de lidstaten.

De wijzen van aanhangigmaking van zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Er bestaan speciale procedureregels voor het aanhangig maken van een zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

In het algemeen kunnen alleen de lidstaten, de instellingen van de Europese Unie en de nationale gerechten zich tot het Hof van Justitie wenden. In bepaalde gevallen kan echter een individu of een bedrijf een zaak bij het Hof aanhangig maken. Dat is met name het geval voor beroepen tot nietigverklaring van besluiten die door de instellingen van de Unie zijn genomen op het gebied van mededinging, communautaire subsidies of overeenkomsten met de instellingen van de Europese Unie, of in ambtenarenzaken. De procedureregels ter zake kunt u vinden op de website van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Referentiedocumenten

 • Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen.
 • Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.
 • Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Gemeinscheftsrecht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 25-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk