Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 17-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Euroopa Liit tahab lihtsustada asja kohtusse andmist.

Kohtusse pöördumise viisid on Euroopas küllaltki erinevad. Need ei erine mitte ainult liikmesriigiti, vaid ka liikmesriigisiseselt kohtute lõikes, sõltuvalt hagi liigist ja hagiga seotud asjaoludest.

Euroopa Liit tahab luua tõelise õigusel rajaneva ala. Eesmärk on, et igaüks võiks pöörduda teise liikmesriigi kohtutesse sama hõlpsalt kui oma riigi kohtutesse.

1999. aastal rõhutati Euroopa Ülemkogu kohtumisel, et on oluline lihtsustada juurdepääsu õiguskaitsele. Euroopa Ülemkogu kutsus komisjoni üles esitama algatusi seoses õigusabi, kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja alternatiivsete vaidluslahendusmeetoditega. Samuti lisas Euroopa Ülemkogu, et on vaja kehtestada miinimumeeskirjad mitmekeelsetele vormidele ja dokumentidele, mida kasutada piiriüleste kohtumenetluste korral kogu liidus.

2002. aasta lõpus avaldas komisjon rohelise raamatu Euroopa maksekäsu menetluse ja meetmete kohta, mis lihtsustavad ja kiirendavad kohtuvaidlusi seoses väikeste nõuetega. Rohelises raamatus tõstatatakse eelkõige küsimus, kas ja millistel tingimustel on võimalik luua kohtusse pöördumiseks tüüpvorm.

19. märtsil 2004 võttis komisjon vastu ettepaneku määruse kohta, millega luuakse Euroopa maksekäsu menetlus. Uue ühtse Euroopa menetluse puhul, mida saab kohaldada nii piiriüleste kui ka siseriiklike kohtuvaidluste korral, kasutatakse poolte avalduste ja kohtu otsuste jaoks kasutajasõbralikku tüüpvormi. Taotluse esitaja peab nõude selgelt määratlema ning seda lühidalt põhjendama. Kui vajalikud tingimused on täidetud, väljastab pädev kohus makseteatise, ilma et ta peaks nõude sisu uurima. Kui võlgnik ei vaidlusta nõuet kolme nädala jooksul pärast talle sellest teatamist, väljastatakse täitmisele pööratav maksekäsk.

15. märtsil 2005 võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. Ettepaneku eesmärk on väikeste nõuetega seotud kohtuvaidluste korral lihtsustada ja kiirendada menetlust ning vähendada kulusid, kehtestades Euroopa väikeste nõuete menetluse, mis oleks vaidlusosalistele kättesaadav ühe võimalusena lisaks liikmesriigi õigusaktide kohaselt läbiviidavale menetlusele, mida ei muudeta.

Pöördumine Euroopa Kohtusse

Euroopa Kohtusse pöördumiseks on sätestatud eraldi tingimused.

Üldreeglina võivad Euroopa Kohtusse pöörduda ainult liikmesriigid, Euroopa Liidu institutsioonid ja siseriiklikud kohtud. Teatavatel kindlatel juhtudel võivad Euroopa Kohtusse hagi esitada ka eraisikud või ettevõtjad. Nii on see näiteks tühisushagi korral Euroopa Liidu otsuste vastu, mis on tehtud konkurentsi valdkonnas, seoses ühenduse toetustega, Euroopa Liidu institutsioonidega sõlmitud lepingutega või ühenduse avaliku teenistusega. Hagi esitamise tingimustega saab tutvuda Euroopa Ühenduste Kohtu veebisaidil.

Allikad

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 17-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik