Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > EU-ret

Seneste opdatering : 17-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


EU ønsker at gøre det lettere at anlægge en retssag

Procedurerne for sagsanlæg er meget forskellige i EU. Foruden de forskelle der er mellem de enkelte medlemsstater, kan der gælde forskellige procedurer i en og samme medlemsstat og for de forskellige typer domstole, afhængigt af stævningens art og de konkrete omstændigheder.

Den Europæiske Union ønsker at skabe et ægte område med retfærdighed. Målet er, at det for en EU-borger skal være lige så let at anlægge sag i en anden medlemsstat som i sin egen.

I 1999 understregede Det Europæiske Råd, hvor vigtigt det er, at der er let adgang til domstolene. Det opfordrede Kommissionen til at forelægge initiativer vedrørende retshjælp, erstatning til ofre for kriminalitet og alternativ konfliktløsning. Det anførte også, at der bør fastsættes fælles minimumsstandarder for flersprogede formularer eller dokumenter til brug for grænseoverskridende retssager i hele EU.

I slutningen af 2002 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om en EF-procedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi. I grønbogen rejses der spørgsmål om, hvorvidt der bør udarbejdes en standardformular til brug ved sagsanlæg, og hvilke praktiske foranstaltninger dette ville indebære.

Den 19. marts 2004 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure. Den nye ensartede EU-procedure, der kan anvendes ved såvel grænseoverskridende som indenlandske tvister, er baseret på brugervenlige standardformularer til parternes processkrifter og domstolenes afgørelser. Sagsøger skal klart identificere kravet og kort anføre begrundelserne herfor. Hvis de relevante betingelser er opfyldt, udsteder den kompetente domstol en betalingsmeddelelse, uden at den behøver at vurdere kravets berettigelse. Hvis debitor ikke har afgivet svarskrift inden for en frist på tre uger fra forkyndelsen af meddelelsen, udstedes der et eksigibelt betalingspåbud.

Den 15. marts 2005 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Formålet med forslaget er at forenkle, fremskynde og billiggøre søgsmål om krav af mindre værdi ved at indføre en europæisk småkravsprocedure, som skal kunne benyttes af parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivninger, og som forbliver uændrede.

Forelæggelse af sager for EF-Domstolen

EF-Domstolen har sine egne regler for forelæggelse af sager.

Principielt er det kun medlemsstaterne, EU-institutionerne og de nationale domstole, der kan indbringe sager for EF-Domstolen. Under visse omstændigheder kan en virksomhed eller en enkeltperson dog indbringe en sag for EF-Domstolen. Det er tilfældet, hvis man ønsker at appellere en afgørelse, som en EU-institution har truffet vedrørende konkurrence, fællesskabsstøtte, kontrakter med EU-institutioner eller EU-tjenestemænd. Procesreglementet kan findes på EF-Domstolens websted.

Referencedokumenter

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige