Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 04-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Evropská unie chce usnadnit zahajování soudního řízení

Způsoby, jak zahájit soudní řízení, se v Evropě značně liší. Kromě rozdílů mezi členskými státy existují odchylky uvnitř členských států a mezi jednotlivými druhy soudů v závislosti na typu a okolnostech sporu.

Evropská unie chce vytvořit skutečný prostor práva. Cílem je, aby se evropští občané mohli obracet na soudy v jiném členském státě stejně snadno jako ve své vlastní zemi.

V roce 1999 zdůraznila Evropská rada význam snadného přístupu ke spravedlnosti. Vyzvala Komisi, aby předložila iniciativy v oblastech právní pomoc, odškodnění obětí trestných činů a alternativní způsoby řešení sporů. Rovněž určila, že bude třeba stanovit společné minimální standardy pro vícejazyčné formuláře či dokumenty, které se budou používat v přeshraničních soudních řízeních v celé Unii.

Na konci roku 2002 Komise vydala Zelenou knihu o zavedení postupu pro evropský platební rozkaz a o opatření k zjednodušení a urychlení řízení o drobných pohledávkách. Tato zelená kniha nastoluje otázku, zda by měl být vytvořen standardní formulář pro zahajování soudních řízení a jaká praktická opatření by to vyžadovalo.

Dne 19. března 2004 přijala Komise návrh nařízení o zavedení postupu pro evropský platební rozkaz. Nový jednotný evropský postup, který lze použít jak pro přeshraniční, tak domácí spory, je založen na použití uživatelsky přátelských standardních formulářů obsahujících vyjádření stran a rozhodnutí soudu. Žadatel je povinen jasně určit příslušný nárok a stručně uvést jeho důvody. Pokud jsou splněny náležité požadavky, vystaví příslušný soud platební oznámení, aniž by zkoumal skutkovou podstatu nároku. Pokud dlužník do tří týdnů po doručení platebního oznámení nepředloží žalobní odpověď, soud vydá vynutitelný platební rozkaz.

Dne 15. března 2005 přijala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském řízení o drobných pohledávkách. Cílem návrhu je zjednodušit, zrychlit a snížit náklady na řešení sporů o drobných pohledávkách zavedením evropského řízení o drobných pohledávkách, které by měli účastníci řízení k dispozici jako alternativu k postupům stanoveným zákony členských států, které zůstanou beze změn.

Postoupení věci Evropskému soudnímu dvoru

Evropský soudní dvůr má svá vlastní pravidla pro postupování věcí.

Obecné pravidlo stanoví, že na Soudní dvůr se mohou obracet pouze členské státy, orgány Evropské unie a vnitrostátní soudy. Za určitých okolností se na Soudní dvůr může obrátit rovněž jednotlivec nebo podnik. To je případ opravných prostředků proti rozhodnutím přijatým orgány Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže, dotací Společenství nebo smluv s orgány Evropské unie nebo evropské veřejné služby. Procesní pravidla v této oblasti najdete na internetové stránce Soudního dvora Evropských společenství.

Referenční dokumenty

 • Zelená kniha o zavedení postupu pro evropský platební rozkaz a o opatření k zjednodušení a urychlení řízení o drobných pohledávkách
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení postupu pro evropský platební rozkaz
 • Návrh nařízení o evropském řízení o drobných pohledávkách

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království