Европейска комисия > ЕСМ > Завеждане на дело > Право на Общността

Последна актуализация: 16-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Завеждане на дело - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Европейският съюз желае да направи по-лесно завеждането на дела

Начините, по които се завежда дело варират значително в цяла Европа. Освен разликите между държавите-членки, съществуват различни варианти и във всяка една от държавите-членки, както и между различните видове съдилища, в зависимост от вида и обстоятелствата на исковата молба.

Европейският съюз желае да изгради истинска зона на правосъдие. Целта е гражданите на Европа да могат да завеждат дела пред съдилищата в друга държава-членка така лесно, както в собствената си страна.

През 1999 г. Съветът на Европа подчерта значимостта на лесния достъп до правосъдие. Той предложи на Комисията да представи инициативи за правна помощ, обезщетение на жертвите на престъпление и алтернативно разрешаване на спорове. Освен това беше предвидено въвеждането на общи минимални стандарти за многоезични формуляри или документи, които да бъдат използвани при трансгранични съдебни дела в целия Европейски съюз.

В края на 2002 г. Комисията публикува Зелена книга за европейска заповед за плащане и за мерки, насочени към по-опростено и ускорено решаване на спорове с малък интерес. Зелената книга повдига въпроса дали трябва да бъде създаден стандартен формуляр за завеждане на дело и какви практически стъпки ще бъдат необходими.

НагореНагоре

На 19 март 2004 г. Комисията прие Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за плащане. Новата единна европейска процедура, приложима както при трансгранични, така и при вътрешни съдебни дела, е основана на използването на лесни за попълване стандартни бланки за свидетелските показания на страните и решенията на съда. Ищецът е длъжен ясно да дефинира своя иск и накратко да изложи основанията си за него. Ако са спазени съответните изисквания, компетентният съд издава платежно уведомление, без да проверява основателността на иска. Ако ответникът не представи писмено възражение по иска в срок от три седмици след връчването на платежното уведомление, му се връчва влязло в законна сила платежно нареждане.

На 15 март 2005 г. Комисията прие Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско производство за спорове с малък интерес. Целта на проекта е да опрости, ускори и намали разходите по съдебни дела относно искове с малък интерес, чрез въвеждане на европейска процедура за искове с малък интерес, която страните по спора ще могат да ползват като алтернатива на процесуалния ред, установен съгласно законодателствата на държавите-членки, който остава непроменен.

Завеждане на дела в Европейския съд

Европейският съд има собствени правила за завеждане на дела.

По правило, само държавите-членки, институциите на Европейския съюз и националните съдилища могат да отнасят за разглеждане дела пред Европейския съд. При някои обстоятелства дело пред съда може да заведе и отделно юридическо или физическо лице. Тук става въпрос за жалби до съда относно решения на институциите на Европейския съюз в сферата на конкуренцията, субсидиите на ЕО, договори с институции на Европейския съюз или европейски обществени поръчки. Процедурните правила можете да проверите на уебсайта на Съда на Европейските общности.

Документи за справка

 • Зелена книга за европейска заповед за плащане и за мерки, насочени към по-опростено и ускорено решаване на спорове с малък интерес
 • Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за плащане
 • Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско производство за спорове с малък интерес

« Завеждане на дело - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 16-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство