Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Ηνωµένο Βασίλειο