Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Švédsko

Posledná úprava: 11-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké druhy konkurzných konaní existujú a aké sú ich ciele? 1.
2. Aké sú podmienky začatia jednotlivých druhov konkurzného konania? 2.
3. Akú úlohu hrajú jednotliví účastníci v príslušných konaniach? 3.
4. Aké dôsledky má vyhlásenie konkurzu? 4.
5. Aké osobitné predpisy sa viažu na určité kategórie pohľadávok? 5.
6. Ktoré predpisy sa týkajú konania poškodzujúceho veriteľov? 6.
7. Aké podmienky platia pre prihlásenie a zistenie oprávnenosti pohľadávok? 7.
8. Aké predpisy sa vzťahujú na reštrukturalizáciu podnikov a reštrukturalizáciu dlhov? 8.
9. Aké pravidlá platia pre likvidačné konanie a aké podmienky platia pre skončenie konania? 9.

 

1. Aké druhy konkurzných konaní existujú a aké sú ich ciele?

Platobná neschopnosť sa vo švédskom zákone o konkurze (1987:672) definuje ako neschopnosť platiť svoje dlhy primeraným spôsobom, pričom táto neschopnosť nie je dočasná. Vo vzťahu k osobám, ktoré sú platobne neschopné, môže byť vyhlásený úpadok (i konkurs), bez ohľadu na to, či ide o právnické, alebo fyzické osoby.

Alternatívne riešenia pred tým, ako je úpadok definitívny

Obchodné spoločnosti, ako aj fyzické osoby môžu uzatvoriť dobrovoľné dohody o vyrovnaní s veriteľmi s cieľom znížiť dlhy. Tieto dohody nie sú osobitne upravené zákonom, ale berú sa rovnako ako iné formy zmluvy.

Obchodná spoločnosť môže požiadať o reorganizáciu (rekonstruktion) podľa zákona o reorganizácii podnikov (1996:764). Postup reorganizácie možno uplatniť, len ak spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy po lehote splatnosti, alebo ich nebude schopná splácať v blízkej budúcnosti. Musia tiež existovať primerané dôvody veriť, že účel reorganizácie sa dosiahne. Dlžník musí byť buď žiadateľ, alebo musí súhlasiť so žiadosťou o reorganizáciu (pozri otázku 8).

V prípade konkurzu aj reorganizácie je možné uzatvoriť dohodu s veriteľmi, na základe ktorej sa má splatiť len časť dlhu. Táto dohoda môže byť dobrovoľná, ale môže byť tiež nariadená súdom, v prípade čoho je záväzná pre všetkých veriteľov (verejné vyrovnanie).

Fyzické osoby môžu požiadať o reštrukturalizáciu dlhu (skuldsanering) na základe zákona o reštrukturalizácii dlhov (2006:548). Podmienkou je, že príslušná osoba musí mať trvalé bydlisko vo Švédsku, musí byť tak zadĺžená, že nie je možné očakávať, že bude schopná splácať svoje dlhy v dohľadnej budúcnosti, a musí byť vhodné súhlasiť s reštrukturalizáciou dlhu (pozri otázku 8).

HoreHore

2. Aké sú podmienky začatia jednotlivých druhov konkurzného konania?

Úpadok môže byť vyhlásený voči dlžníkovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorý je platobne neschopný, t. j. dlžníkovi, ktorý nie je schopný splácať svoje dlhy primeraným spôsobom, a táto neschopnosť nie je dočasná.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na súd príslušný podľa miesta bydliska dlžníka, alebo v prípade obchodnej spoločnosti na súd príslušný podľa miesta sídla obchodnej spoločnosti dlžníka. Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník alebo veriteľ. Súd rozhodne o konkurze a vymenuje správcu konkurznej podstaty. Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu sa uverejní v Obchodnom vestníku (Post- och Inrikes Tidningar) a v jedných alebo viacerých novinách rozširovaných v danom regióne.

3. Akú úlohu hrajú jednotliví účastníci v príslušných konaniach?

Súd

Konkurz predstavuje súdne konanie. O začatí alebo ukončení konkurzného konania rozhoduje súd. Niektoré rozhodnutia, ktoré vznikajú počas konania, musia byť tiež prijímané súdom.

Správca konkurznej podstaty

Úradne stanovený správca konkurznej podstaty spravuje konkurznú podstatu. Musí prihliadať na všeobecné práva veriteľov a čo najskôr zlikvidovať konkurznú podstatu. Správca konkurznej podstaty preberá do svojej správy majetok dlžníka, predáva aktíva a rozdeľuje zostatok medzi veriteľov v poradí podľa práva prednosti (stanoveného zákonom).

Úrad dohľadu

Úrad dohľadu (Tillsynsmyndigheten) (ktorý je súčasťou Úradu pre presadzovanie práva (Kronofogdemyndigheten)) vykonáva dohľad nad správou aktív.

HoreHore

Konkurzný dlžník

Konkurzný dlžník (v prípade obchodnej spoločnosti členovia predstavenstva) má(ajú) zákonnú povinnosť spolupracovať s konkurzným správcom, súdmi a úradom dohľadu a poskytovať im informácie. Konkurzný dlžník je povinný zložiť pred súdom prísahu, že jeho výkaz o finančnej situácii je správny. Po vydaní rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a pred zložením prísahy o správnosti výkazu o finančnej situácii konkurzným dlžníkom nesmie konkurzný dlžník opustiť krajinu bez povolenia súdu.

Veritelia

Správca konkurznej podstaty musí chrániť všeobecné práva veriteľov. V dôležitých záležitostiach môže správca konkurznej podstaty vypočúvať veriteľov a klásť im otázky osobitného významu a veritelia môžu byť predvolaní na súd na účel vypovedania pod prísahou. V zákone o konkurze (1987:672) sa stanovujú podrobnejšie pravidlá týkajúce sa práv veriteľov v konaní.

4. Aké dôsledky má vyhlásenie konkurzu?

Všetok majetok dlžníka je zahrnutý do konkurznej podstaty a musí byť v maximálnej možnej miere použitý na splatenie dlhov. Fyzická osoba, voči ktorej bol vyhlásený konkurz, si však môže ponechať určitý osobný majetok, ktorý podľa exekučných pravidiel zákona o zabavení majetku dlžníka nemožno skonfiškovať.

Konkurzný dlžník nesmie nakladať s majetkom, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty. Nemôže preto uzatvárať dohody, ani napríklad predať aktíva alebo zaplatiť dlhy, ktoré tvoria súčasť konkurznej podstaty. Majetok, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty, nemožno skonfiškovať po prijatí rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, kým sa nezaloží aktívum na zabezpečenie konkrétneho nároku.

HoreHore

Články 21 a 22 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000

Tieto články sa týkajú zverejňovania rozhodnutí o začatí konkurzného konania a registrácie rozhodnutí, v oboch prípadoch v inom členskom štáte. Ak sa prijme rozhodnutie konať hlavné konkurzné konanie v inom členskom štáte a dlžník má podnik vo Švédsku, toto rozhodnutie musí byť oznámené švédskemu Úradu pre registráciu podnikov (Bolagsverket). Existujú aj ďalšie prípady, v ktorých sa musí zaslať oznámenie. Úrad pre registráciu podnikov uverejní toto rozhodnutie v Obchodnom vestníku.

Úrad pre registráciu podnikov uverejňuje aj verejné registre uvedené v článku 22. Vo Švédsku za povinnú registráciu uvedenú v článku 22 ods. 2 zodpovedá úradne stanovený správca konkurznej podstaty alebo podľa potreby správca pre reorganizáciu.

5. Aké osobitné predpisy sa viažu na určité kategórie pohľadávok?

Kompenzácia

Ak má osoba nárok voči dlžníkovi, môže ho kompenzovať s nárokom, ktorý má dlžník voči nej, ak tieto nároky sú toho istého druhu (napr. oba sú finančné nároky) a ak je nárok veriteľa staršieho dáta ako rozhodnutie o vyhlásení konkurzu.

Prednostné práva (förmånsrätt)

Veritelia, ktorí majú zabezpečenie s osobitným prednostným právom, majú právo dostať platbu z aktív pred ostatnými veriteľmi. To môže byť napríklad prípad, ak bolo určité aktívum založené ako zábezpeka.

Veritelia, ktorí majú zabezpečenie so všeobecným prednostným právom, majú právo dostať platbu z aktív pred ostatnými veriteľmi s nižšími prednostnými právami a pred veriteľmi bez akéhokoľvek prednostného práva. Všeobecné prednostné právo bude mať napríklad záložné právo na majetok dlžníka vo forme „floating charge“. So všetkými nárokmi, ktoré nemajú prednostné právo, sa pri rozdeľovaní aktív nakladá rovnako.

HoreHore

Záložné právo na majetok (floating charge)

Záložné právo na majetok vo forme floating charge je zabezpečenie, ktoré má všeobecné prednostné právo. Je však obmedzené tak, že prednostné právo sa vzťahuje len na 55 % hodnoty aktív, ktoré zostanú po vyplatení veriteľov s vyšším právom.

Pracovné zmluvy

Pracovné zmluvy neprestávajú automaticky platiť po vyhlásení úpadku zamestnávateľa, a úradne stanovený správca konkurznej podstaty musí rozhodnúť, či sa vydá oznámenie o výpovedi zmluvy. Nárok zamestnanca v súvislosti s vyplatením mzdy alebo inej odmeny má všeobecný prednostný štatút na určité obdobie. Základným pravidlom je, že nároky podané do troch mesiacov predtým, ako súd dostal návrh na vyhlásenie konkurzu, a do jedného mesiaca po rozhodnutí o vyhlásení konkurzu, majú prednostný štatút. Na nároky týkajúce sa mzdy alebo inej odmeny, ktoré majú prednostný štatút, sa vzťahuje do určitého bodu aj „mzdová záruka“, čo znamená, že v prípade, ak konkurzná podstata neobsahuje dostatok aktív na uspokojenie nárokov, zamestnanec môže dostať náhradu od štátu. Veľkosť mzdovej záruky je obmedzená; tieto záruky môžu byť vyplatené aj počas reorganizácie podniku.

6. Ktoré predpisy sa týkajú konania poškodzujúceho veriteľov?

Po prijatí rozhodnutia o vyhlásení konkurzu dlžník už nemôže nakladať s aktívami, ktoré tvoria súčasť konkurznej podstaty. Ak dlžník napriek tomu uprednostní jedného veriteľa na úkor iných, môže dostať pokutu. Existujú aj viaceré možnosti, ako môže úradne stanovený správca konkurznej podstaty anulovať právny úkon vykonaný dlžníkom pred prijatím rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, ak je škodlivý pre veriteľov.

HoreHore

Ak dlžník uprednostní jedného veriteľa na úkor druhých, právny úkon dlžníka možno anulovať, ak sa dlžník stal v dôsledku tohto úkonu platobne neschopný a uprednostnený veriteľ si bol vedomý alebo si mal byť vedomý tejto skutočnosti. Podmienkou uplatňovania týchto ustanovení je, aby sa transakcia uskutočnila do piatich rokov pred dátumom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak sa však platba vykonala v prospech niekoho, kto je blízkou osobou dlžníka, napríklad rodinného príslušníka, päťročný limit sa neuplatňuje.

Za určitých okolností možno vymáhať vrátenie platby dlhu, ak bola vykonaná menej ako tri mesiace pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. To sa uplatňuje, ak sa platba uskutočnila nezvyčajným spôsobom (t. j. bez použitia peňazí), ak sa platba vykonala pred lehotou splatnosti, alebo ak sa týkala tak veľkej peňažnej sumy, že finančná situácia dlžníka sa značne zhoršila. Vymáhanie vrátenia platby dlhu sa však neuplatňuje, ak platbu možno považovať za štandardnú. To znamená, že za normálnych okolností nemožno vymáhať vrátenie platieb dlhov, keď sa stanú splatné.

7. Aké podmienky platia pre prihlásenie a zistenie oprávnenosti pohľadávok?

Veriteľ, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, bude predvolaný na súd, aby pred ním zložil prísahu. Ďalší veritelia sa prizývajú prostredníctvom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Dlžník je povinný informovať úradne stanoveného správcu konkurznej podstaty, súd a orgán dohľadu, kto sú veritelia.

HoreHore

Ak súd rozhodne, že aktíva sú dostatočné na vykonanie platby v prospech veriteľov, ktorí nemajú prednostný nárok, uskutoční sa konanie na dokazovanie dlhov. Správca konkurznej podstaty požiada o uskutočnenie tohto konania a súd prijme rozhodnutie. Súd rozhodne o dĺžke tohto konania, ktoré musí trvať štyri až desať týždňov. Rozhodnutie o uskutočnení konania na dokazovanie dlhov musí byť uverejnené v Obchodnom vestníku a v jednom alebo viacerých novinách rozširovaných v danom regióne. Veritelia môžu potom písomne predkladať svoje nároky súdu.

8. Aké predpisy sa vzťahujú na reštrukturalizáciu podnikov a reštrukturalizáciu dlhov?

Reštrukturalizácia podnikov

Spoločnosti, ktoré sa zdajú byť rentabilné z dlhodobého hľadiska, ale majú tak závažný finančný problém, že nie sú schopné splácať dlhy v lehote splatnosti, môžu byť reštrukturalizované. Žiadosť podáva samotná spoločnosť alebo veriteľ. Súd rozhodne o reštrukturalizácii a vymenuje správcu, ktorého úlohou je preskúmať, či existujú podmienky na pokračovanie v činnosti a či možno dosiahnuť finančné vyrovnanie s veriteľmi.

Pri konaní o reštrukturalizácii si dlžník ponecháva právo nakladať so svojimi aktívami. Nesmie však platiť dlhy, preberať nové záväzky ani prevádzať vlastníctvo aktív podstatného významu bez súhlasu správcu. Počas konania sa nesmú vykonávať výplaty súm v prospech veriteľov. Voči dlžníkovi nemôže byť ani vyhlásený úpadok, ak neexistujú konkrétne dôvody domnievať sa, že práva veriteľa sú závažným spôsobom ohrozené. Konanie o reštrukturalizácii trvá tri mesiace a možno ho naraz predĺžiť o tri mesiace. Ak sa však úspešne neuzatvorí konanie o vyrovnaní, konanie o reštrukturalizácii nesmie trvať viac ako jeden rok.

HoreHore

Ak nemožno dosiahnuť finančné vyrovnanie s veriteľmi na dobrovoľnom základe, súd môže uložiť verejné vyrovnanie, čo znamená, že dlhy sa povinne znižujú. Veritelia, ktorí majú prednostné práva, nie sú účastníkmi rokovaní o vyrovnaní. Návrh na vyrovnanie, ktorý poskytuje veriteľom najmenej 50 % sumy nároku, sa bude považovať za prijatý, ak tento návrh prijme 60 % veriteľov, ktorí môžu hlasovať (ktorí tiež predstavujú 60 % výšky nároku). Ak je návrh na vyrovnanie nižší, bude sa považovať za prijatý, ak ho prijme 75 % hlasujúcich veriteľov (ktorí tiež predstavujú najmenej 75 % výšky nároku). Keď je vyrovnanie schválené, je záväzné pre všetkých veriteľov, ktorí mali nárok zúčastniť sa na rokovaniach o vyrovnaní.

Reštrukturalizácia dlhu

Fyzická osoba, ktorá je tak zadlžená, že nebude schopná splatiť svoje dlhy v dohľadnej budúcnosti, môže požiadať o reštrukturalizáciu dlhov. Ďalšou požiadavkou je, že schválenie reštrukturalizácie dlhov by malo byť primerané z hľadiska osobnej a finančnej situácie dlžníka.

Reštrukturalizácia dlhov znamená, že všetky dlhy, ktorých sa toto konanie týka, sa znížia alebo úplne zrušia. Žiadosti o reštrukturalizáciu dlhov sa podávajú na Úrad pre presadzovanie práva. Všetci veritelia, ktorých sa týka návrh na reštrukturalizáciu dlhov, musia dostať príležitosť pripomienkovať návrh. Rozhodnutie o reštrukturalizácii dlhov musí obsahovať percento z dlhu, ktoré musí dlžník zaplatiť. Musí obsahovať aj splátkový plán, ktorého platnosť je zvyčajne päť rokov.

Na základe splátkového plánu musí dlžník, ktorého dlhy boli reštrukturalizované, žiť na existenčnom minime. Ak dlžník nemá príjmy, ktoré presahujú existenčné minimum, nemusí platiť nič; toto nastáva približne v tretine prípadov.

9. Aké pravidlá platia pre likvidačné konanie a aké podmienky platia pre skončenie konania?

Pravidlá týkajúce sa likvidácie konkurznej podstaty konkurzného dlžníka sú stanovené v zákone o konkurze. Keď sa aktíva predajú, zostatok sa musí rozdeliť. Ak aktíva v čase konkurzu nie sú dostatočné na pokrytie nákladov na konkurzné konanie, súd ukončí konanie. Ak zostane viac aktív, konanie sa ukončí, keď súd rozhodne o rozdelení aktív veriteľom podľa poradia prednosti stanoveného v zákone o prednostných právach (1970:979).

Ak je dlžníkom obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba a konkurzné konanie sa uzatvorí bez prebytku, na konci konania sa právnická osoba zruší. Ak zostane prebytok, likvidácia sa uskutoční s rozdelením v prospech veriteľov.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo