Evropská komise > ESS > Úpadek > Švédsko

Poslední aktualizace: 11-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké existují formy úpadkového řízení a jaké jsou jejich cíle? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení různých úpadkových řízení? 2.
3. Jaká je úloha různých účastníků v jednotlivých druzích řízení? 3.
4. Jaké jsou účinky zahájení řízení? 4.
5. Jaká zvláštní pravidla jsou spojená s některými kategoriemi pohledávek? 5.
6. Jaká ustanovení platí v případě poškozujícího jednání? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro předložení a uznání pohledávek? 7.
8. Jaká jsou pravidla pro reorganizaci a restrukturalizaci dluhů? 8.
9. Jakými pravidly se řídí likvidační řízení a ukončení řízení? 9.

 

1. Jaké existují formy úpadkového řízení a jaké jsou jejich cíle?

Platební neschopnost je ve švédském úpadkovém zákoně (1987:672) vymezena jako neschopnost splácet řádně své dluhy, není-li tato neschopnost dočasná. Na osoby, které se nacházejí v platební neschopnosti, může být prohlášen konkurs (i konkurs) bez ohledu na to, zda se jedná o právnické nebo fyzické osoby.

Alternativní řešení před tím, než je úpadek konečný

Společnosti i soukromé osoby mohou uzavřít s věřiteli dobrovolné dohody s cílem snížit zadlužení. Tato ujednání nejsou zákonem výslovně upravena, nakládá se však s nimi stejně jako s ostatními druhy dohod.

Společnosti mohou požádat o reorganizaci (rekonstruktion) podle zákona o reorganizaci společností (1996:764). Reorganizační řízení lze použít pouze v případě, není-li společnost schopná splácet své splatné dluhy, nebo nebude schopna je splácet v blízké budoucnosti. Musí rovněž existovat přiměřené důvody pro domněnku, že reorganizace může dosáhnout svého účelu. Dlužník musí reorganizaci navrhnout, nebo musí souhlasit s návrhem na reorganizaci (viz otázka 8).

Úpadek i reorganizace umožňují dosáhnout dohody s věřiteli, podle níž má být splacena pouze část dluhů. Tato dohoda může být dobrovolná, může ji však rovněž nařídit soud, přičemž v tomto případě je závazná pro všechny věřitele (veřejné vyrovnání).

Fyzické osoby mohou požádat o restrukturalizaci dluhů (skuldsanering) podle zákona o restrukturalizaci dluhů (2006:548). Podmínkou je, že daná osoba musí mít bydliště ve Švédsku, musí být natolik zadlužena, že nelze očekávat, že bude schopna své dluhy v dohledné době splatit, a musí být vhodné souhlasit s restrukturalizací dluhů (viz otázka 8).

NahoruNahoru

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení různých úpadkových řízení?

Na dlužníka (fyzickou osobu i společnost), který se dostane do platební neschopnosti, tj. dlužník není schopen řádně splácet své dluhy a tato neschopnost není dočasná, může být prohlášen konkurs.

Návrh na vyhlášení úpadku je podán u soudu v jehož obvodu se nachází místo bydliště dlužníka nebo v případě společnosti místo, kde má dlužník své sídlo. Návrh může podat dlužník nebo věřitel. Soud rozhodne o úpadku a jmenuje insolvenčního správce. Rozhodnutí o úpadku musí být zveřejněno v Úředním listu (Post- och Inrikes Tidningar) a v jedněch nebo více regionálních novinách.

3. Jaká je úloha různých účastníků v jednotlivých druzích řízení?

Soud

Úpadek je soudním řízením. Soud rozhoduje o zahájení nebo ukončení úpadkového řízení. Rovněž některá rozhodnutí v průběhu řízení musí vydat soud.

Insolvenční správce

Insolvenční správce spravuje majetkovou podstatu. Musí přihlížet k právům věřitelů a zlikvidovat majetkovou podstatu co nejrychleji. Insolvenční správce přebírá starost o majetek dlužníka, prodává majetek a rozděluje zůstatek mezi věřitele podle pořadí stanoveného zákonem.

Úřad pro dohled

Úřad pro dohled (Tillsynsmyndigheten) (jenž je součástí exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten)) dohlíží na správu majetku.

Úpadce

Úpadce (v případě společnosti ředitelé) má zákonnou povinnost spolupracovat s insolvenčním správcem, soudy a úřadem pro dohled a poskytnout jim informace. Úpadce musí před soudem místopřísežně prohlásit, že jeho prohlášení o finanční situaci je pravdivé. Po vydání rozhodnutí o úpadku a před tím, než úpadce vydá přísežné prohlášení o své finanční situaci, nesmí bez svolení soudu opustit zemi.

NahoruNahoru

Věřitelé

Insolvenční správce musí chránit práva věřitelů. Ohledně důležitých záležitostí se může insolvenční správce dotázat věřitelů se zvláštním zájmem a věřitelé mohou být předvoláni k soudu, aby svědčili pod přísahou. Podrobnější pravidla týkající se práv věřitelů v řízení stanoví úpadkový zákon (1987:672).

4. Jaké jsou účinky zahájení řízení?

Veškerý majetek dlužníka je zahrnut do majetkové podstaty a musí být pokud možno použit ke splacení dluhů. Avšak fyzická osoba, na niž byl prohlášen konkurs, si může ponechat určitý osobní majetek, který nelze zajistit podle pravidel týkajících se zajištění obsažených v kodexu vymáhání dluhů.

Úpadce nemůže nakládat s majetkem, který patří do majetkové podstaty. Nemůže proto například uzavírat dohody, prodávat majetek nebo platit pohledávky, které jsou součástí majetkové podstaty. Jakmile je vydáno rozhodnutí o úpadku, majetek, který patří do majetkové podstaty, nesmí být zajištěn, ledaže byl určitý majetek poskytnut jako zajištění konkrétní pohledávky.

Články 21 a 22 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000

Tyto články se týkají zveřejnění rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení a zápisu rozhodnutí do rejstříku, a to v obou případech v jiném členském státě. Jestliže bylo přijato rozhodnutí o konání hlavního úpadkového řízení v jiném členském státě a sídlo podniku dlužníka se nachází ve Švédku, rozhodnutí musí být oznámeno švédskému úřadu pro registraci společností (Bolagsverket). Existují rovněž další případy, kdy je nutno provést toto oznámení. Úřad pro registraci společností zveřejní rozhodnutí v Úředním listu.

NahoruNahoru

Úřad pro registraci společností informuje rovněž veřejné rejstříky uvedené v článku 22. Ve Švédsku odpovídá za povinný zápis uvedený v čl. 22 odst. 2 insolvenční správce nebo popřípadě reorganizační správce.

5. Jaká zvláštní pravidla jsou spojená s některými kategoriemi pohledávek?

Započtení pohledávek

Osoba, která má pohledávku vůči dlužníkovi, ji může započítat oproti pohledávce dlužníka za předpokladu, že pohledávky jsou stejného druhu (např. v obou případech se jedná o peněžité pohledávky) a že pohledávka věřitele časově předchází rozhodnutí o úpadku.

Přednostní pohledávky (förmånsrätt)

Věřitelé, kteří mají zajištění se zvláštní přednostní pohledávkou, jsou oprávněni obdržet platbu z majetku před ostatními věřiteli. Tak tomu může být například v případě, byl-li určitý majetek poskytnut jako zajištění.

Věřitelé, kteří mají zajištění s obecnou přednostní pohledávkou, jsou oprávněni obdržet platbu před ostatními věřiteli s méně přednostními pohledávkami a věřiteli, kteří nemají žádné přednostní pohledávky. Obecnou přednostní pohledávkou by například mělo neinkasované břemeno. S pohledávkami bez přednostních práv se při rozdělování majetku nakládá stejně.

Neinkasovaná břemena

Neinkasované břemeno je zajištění, které je obecnou přednostní pohledávkou. Je však omezeno tak, že se přednostní pohledávka vztahuje pouze na 55 % hodnoty majetku, který zbývá po vyplacení věřitelů s lepšími pohledávkami.

NahoruNahoru

Pracovní smlouvy

Pracovní smlouvy nepřestávají automaticky platit, je-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs, a insolvenční správce musí rozhodnout, zda bude dána výpověď. Nárok zaměstnance s ohledem na výplatu mzdy či jiné odměny má po určitou dobu obecné přednostní postavení. Základním pravidlem je, že přednostní postavení mají pohledávky předložené během tří měsíců před tím, než soud obdržel návrh na vyhlášení úpadku, a do jednoho měsíce po rozhodnutí o úpadku. Pohledávky s ohledem na plat či jinou odměnu, které mají přednostní postavení, jsou do jisté míry pokryty rovněž „zaručenou mzdou“, což znamená, že v případě, není-li v konkursní podstatě dostatečný majetek k uspokojení pohledávek, může zaměstnanec obdržet náhradu od státu. Výše zaručené mzdy je omezená; takovéto záruky mohou být vyplaceny rovněž při reorganizaci společnosti.

6. Jaká ustanovení platí v případě poškozujícího jednání?

Jakmile bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, dlužník nemůže nakládat s majetkem, který patří do konkursní podstaty. Pokud však dlužník zvýhodní jednoho věřitele na úkor ostatních, může mu být uložena pokuta. Existuje rovněž řada možností, aby insolvenční správce zrušil právní úkon, který dlužník učinil před vydáním rozhodnutí o úpadku, pokud tento úkon poškozuje věřitele.

Jestliže dlužník zvýhodní jednoho věřitele na úkor ostatních, je možno právní úkon dlužníka zrušit, pokud se v důsledku tohoto úkonu dlužník stal insolventním a zvýhodněný věřitel si byl této skutečnosti vědom nebo si měl být vědom. Tato ustanovení se použijí, pokud se transakce uskuteční v období pěti let před dnem podání návrhu na vyhlášení úpadku. Pokud se však platba uskutečnila ve prospěch osoby blízké dlužníkovi, například rodinného příslušníka, tato pětiletá lhůta neplatí.

NahoruNahoru

V určitých případech lze zaplacení dluhu vymáhat zpět, jestliže k němu došlo v období kratším než tři měsíce před podáním návrhu na vyhlášení úpadku. To platí, jestliže se platba uskutečnila neobvyklým způsobem (např. nikoli s použitím peněžních prostředků), uskutečnila-li se platba před splatností, nebo pokud se týkala tak vysoké částky, že se tím významně zhoršila finanční situace dlužníka. To však neplatí v případě, lze-li platbu považovat za běžnou. To znamená, že nelze vymáhat zpět platby pohledávek, které byly splatné.

7. Jaké jsou podmínky pro předložení a uznání pohledávek?

Věřitel, který podal návrh na vyhlášení úpadku, bude předvolán, aby učinil přísahu před soudem. Ostatní věřitelé jsou předvolání zveřejněním rozhodnutí o úpadku. Dlužník je povinen informovat o svých věřitelích insolvenčního správce, soud a úřad pro dohled.

Je-li rozhodnuto, že majetek postačuje pro vyplacení věřitelů bez přednostního nároku, je provedeno řízení k dokázání dluhu. Insolvenční správce navrhne provedení řízení a soud vydá rozhodnutí. Soud rozhodne o době trvání řízení, která musí být v rozmezí čtyř až deseti týdnů. Rozhodnutí o řízení k prokázání dluhu musí být zveřejněno v Úředním listu a v jedněch nebo více regionálních novinách. Věřitelé mohou poté své pohledávky písemně předložit soudu.

8. Jaká jsou pravidla pro reorganizaci a restrukturalizaci dluhů?

Reorganizace společnosti

Společnosti, u nichž se zdá, že jsou z dlouhodobého hlediska životaschopné, nacházejí se však v tak vážných finančních potížích, že nejsou schopny splácet své dluhy v době splatnosti, mohou být reorganizovány. Návrh podává samotná společnost, nebo věřitel. Soud rozhodne o reorganizaci a jmenuje správce, jehož úkolem je ověřit, zda existují podmínky pro další fungování a zda lze dosáhnout finanční dohody s věřiteli.

NahoruNahoru

V rámci reorganizačního řízení si dlužník ponechává právo nakládat se svým majetkem. Nesmí však splácet dluhy, uzavírat nové závazky nebo převádět vlastnictví majetku zásadního významu bez souhlasu správce. Dokud probíhá řízení, nelze provést rozdělení majetku věřitelům. Na dlužníka rovněž nelze prohlásit konkurs, ledaže existují zvláštní důvody pro domněnku, že jsou vážně ohrožena práva věřitele. Reorganizační řízení trvá tři měsíce a lze je prodloužit vždy o tři měsíce. Není-li však úspěšně ukončeno řízení o vyrovnání, reorganizační řízení nesmí trvat déle než jeden rok.

Nelze-li dosáhnout finanční dohody s věřiteli dobrovolně, může soud nařídit veřejné vyrovnání, což znamená, že dluhy jsou povinně sníženy. Dlužníci s přednostními pohledávkami se jednání o vyrovnání neúčastní. Návrh na vyrovnání, který věřitelům zajišťuje nejméně 50 % výše pohledávek, se považuje za přijatý, pokud návrh přijme 60 % věřitelů, kteří mohou hlasovat (kteří zastupují rovněž nejméně 60 % výše pohledávek). Je-li návrh na vyrovnání nižší, považuje se za přijatý, pokud jej přijalo 75 % hlasujících věřitelů (kteří zastupují rovněž nejméně 75 % výše pohledávek). Jakmile je vyrovnání schváleno, je závazné pro všechny věřitele, kteří se účastnili jednání o vyrovnání.

Restrukturalizace dluhů

Fyzická osoba, která je natolik zadlužená, že v dohledné době nebude schopna splácet své dluhy, může požádat o restrukturalizaci dluhů. Další podmínkou je, aby schválení restrukturalizace dluhů bylo vhodné s ohledem na osobní a finanční situaci dlužníka.

Restrukturalizace dluhů znamená, že veškeré dluhy, na něž se vztahuje řízení, jsou sníženy či úplně zrušeny. Návrhy na restrukturalizaci dluhů se podávají exekučnímu orgánu. Všichni věřitelé, jichž se návrh na restrukturalizaci dluhů týká, musí mít možnost se k návrhu vyjádřit. Rozhodnutí o restrukturalizaci dluhu zahrnuje část dluhů, které musí dlužník zaplatit. Zahrnuje rovněž splátkový kalendář, který obvykle trvá pět let.

Po dobu trvání splátkového kalendáře musí dlužník, jehož dluhy byly restrukturalizovány, žít z částky životního minima. Nemá-li dlužník příjem přesahující částku životního minima, nemusí platit nic; tak tomu je přibližně u třetiny případů.

9. Jakými pravidly se řídí likvidační řízení a ukončení řízení?

Pravidla týkající se likvidace konkursní podstaty jsou stanovena v úpadkovém zákoně. Jakmile byl majetek prodán, musí být zůstatek rozdělen. Pokud majetek v době vyhlášení úpadku nepostačuje k úhradě nákladů úpadkového řízení, soud řízení ukončí. Jestliže zbývá určitý majetek, řízení je ukončeno, když soud rozhodne o rozdělení majetku věřitelům podle pořadí stanoveného zákonem o přednostních pohledávkách (1970:979).

Je-li dlužníkem společnost nebo jiná právnická osoba a úpadkové řízení je ukončeno bez přebytku, právnická osoba je na konci řízení zlikvidována. Jestliže existuje přebytek, k likvidaci dojde rozdělením majetku věřitelům.

« Úpadek - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království