Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de forskellige procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af procedurerne? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Procedurer for konkursbehandling og deres formål:

 • Ved konkurs forstås, at en skyldners aktiver på grund af insolvens realiseres og anvendes til at dække kreditorernes fordringer.
 • Formålet er at sikre, at kreditorerne får deres fordringer dækket ligeligt.
 • Procedurer, der har til formål at forvalte eller afvikle boet: konkurs, omstrukturering og gældssanering.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Betingelser for at indlede de forskellige insolvensprocedurer:

 • Grundlæggende betingelser for at erklære en skyldner konkurs: en kreditor kan indgive begæring om konkurs, hvis skyldneren har overskredet fristen for betaling af en pengefordring, som kreditor har på ham, med over 30 dage, og det må antages, at skyldneren vil blive insolvent.
 • Parter i konkursbehandlingen:
  • Parter i konkursbehandlingen er skyldneren (fallenten), konkursrekvirenten og de kreditorer, som har anmeldt deres fordringer i henhold til loven.
  • Indtil konkursdekretets afsigelse kan kreditorer, som godtgør, at de ville være berettiget til at indgive konkursbegæring, anmelde deres fordringer.
  • Som parter i konkursbehandlingen anses også personer, hvis rettigheder eller pligter vil være omfattet af behandlingen.
  • Konkursbegæringen kan indgives af skyldneren, en kreditor, en likvidator eller en anden person, der er anført i lov om konkurs og omstrukturering.
 • Offentliggørelseskrav:
  • Retten afsiger konkursdekret og offentliggør det straks i Obchodný vestník (statstidende). Konkursbehandlingen begynder den dag, konkursdekretet offentliggøres. Retten offentliggør ikke afgørelser om ikke at tage en konkursbegæring til følge.
  • Retten offentliggør straks i Obchodný vestník, hvem der er blevet udpeget til kurator.
  • Kurator offentliggør meddelelser vedrørende en eventuel offentlig auktion i Obchodný vestník.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de forskellige procedurer?

De forskellige involverede parters rolle i de forskellige procedurer:

TopTop

 • Skyldners forpligtelser:
  • Skyldneren er forpligtet til at forsøge at undgå insolvens. Hvis skyldneren er i fare for at blive insolvent, skal han uden unødigt ophold træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå det.
 • Kreditors forpligtelser:
  • Kreditor hæfter for eventuelle fejl i de oplysninger, der er anført i konkursbegæringen.
 • Kurators forpligtelser:
  • Kurator er forpligtet til at forvalte boets aktiver i overensstemmelse med god faglig standard, så aktiverne beskyttes mod tab, beskadigelse eller forringelse, og så der kun påløber administrationsomkostninger i fornødent omfang og efter grundig afvejning af deres formålstjenlighed og størrelse. Ved forvaltningen af konkursboet må kurator ikke favorisere nogen kreditorer eller give fortrinsret til egne interesser eller andres interesser på bekostning af kreditorernes fælles interesser.
 • Kreditorernes rettigheder:
  • De rettigheder, der udspringer af deres fordringer (f.eks. hvis en kreditor har sikkerhed i et aktiv for en fordring ("sikret kreditor"). Kreditor har ved konkursbehandlingen ret til at få sin fordring dækket efter dens placering i rækken af fordringer).
 • Kurators beføjelser:
  • Under konkursen forvalter kurator aktiverne i konkursboet, realiserer dem og anvender provenuet ved realisationen til at opfylde kreditorernes fordringer i overensstemmelse med loven. Kurator har også andre rettigheder og pligter i forbindelse med konkursen.
  • Når konkursdekretet er afsagt, overgår fallentens ret til at disponere over konkursboets aktiver til kurator, der også bliver bemyndiget til at handle for fallenten i spørgsmål vedrørende disse aktiver. Kurator handler i fallentens navn og på dennes vegne.
 • Rettens kompetence:
  • Retten overvåger hele konkursbehandlingen i det omfang, det er fastsat i loven.
  • Under konkursbehandlingen overvåger retten kurators handlinger.

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af procedurerne?

Virkninger af konkursdekretets afsigelse:

TopTop

 • Aktiver, der indgår i konkursboet:
  • Følgende aktiver indgår i konkursboet:
   1. Aktiver, der tilhørte fallenten, da konkursdekretet blev afsagt.
   2. Aktiver, som fallenten erhverver under konkursbehandlingen.
   3. Aktiver, der tjener til sikring af fallentens forpligtelser.
   4. Andre aktiver, hvis det fremgår af loven.
  • Disse aktiver udgør konkursboet, hvor der sondres mellem den almindelige konkursmasse og de aktiver, som individuelle kreditorer har sikkerhed i.
 • Realisation af fallentens aktiver:
  • Når konkursdekretet er afsagt, overgår fallentens ret til at disponere over konkursboets aktiver til kurator, der også bliver bemyndiget til at handle for fallenten i spørgsmål vedrørende disse aktiver. Kurator handler i fallentens navn og på dennes vegne.
  • Retshandler foretaget af fallenten under konkursbehandlingen er uden retsvirkning i forhold til kreditorerne, hvis de forringer boets aktiver. Gyldigheden af retshandlerne berøres ikke.
  • Hvis boet har fordringer, skal skyldnerne betale disse til kurator under konkursbehandlingen. Hvis en skyldner imidlertid betaler til en anden person end kurator, ophører skyldnerens forpligtelser ikke, medmindre betalingen overdrages til kurator.
 • Retslige og andre procedurer:
  • Medmindre andet er fastsat i lov om konkurs og omstrukturering, suspenderes alle retslige og andre procedurer ved afsigelsen af konkursdekretet.
  • Ved afsigelsen af konkursdekret suspenderes dog ikke skatte‑ og toldsager, sager vedrørende underhold af mindreårige børn eller kriminalsager. I kriminalsager er det dog ikke muligt at træffe afgørelse om erstatning. Jf. dog § 48.
  • Der kan ikke iværksættes eksekution eller anden form for tvangsfuldbyrdelse vedrørende aktiverne i et konkursbo. Igangværende procedurer vedrørende eksekution eller anden tvangsfuldbyrdelse suspenderes ved afsigelsen af konkursdekretet.
 • Sikkerhed:
  • Der kan ikke under konkursbehandlingen stilles sikkerhed i aktiver, som indgår i konkursboet, medmindre der er tale om panteret i fremtidige aktiver, og denne ret er blevet indført i det centrale notarielle panteregister, i tingbogen eller et andet særligt register, før konkursdekretet blev afsagt. Der kan ikke stilles sikkerhed i provenuet fra realisationen af aktiverne, heller ikke hvis der er tale om fremtidige aktiver.
 • Opløsning af formuefællesskab:
  • Fallentens formuefællesskab med ægtefællen opløses ved afsigelsen af konkursdekretet. Når formuefællesskabet opløses ved indtræden af konkurs, eller hvis fallentens formuefællesskab var blevet opløst før konkursens indtræden, men uden at der havde fundet bodeling sted, er det nødvendigt at foretage en bodeling.

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Særlige regler for bestemte kategorier af fordringer:

TopTop

 • En kreditor, hvis fordring på fallenten er opstået før afsigelsen af konkursdekretet, har ved konkursen krav på at få sin fordring dækket i overensstemmelse med betingelserne i loven. Dette sker ved, at kreditor får andel i provenuet ved realisationen af boets aktiver. Kreditor skal gøre sin fordring gældende ved at anmelde den behørigt og inden for den fastsatte frist. Ellers kan fordringen ikke indfries ved konkursen, og der vil ikke blive taget hensyn til rettighederne i tilknytning til den. Det samme gælder fremtidige tinglyste fordringer.
 • En kreditor, som har en sikret fordring på fallenten ("en sikret kreditor"), har ved konkursen ret til at få sin fordring dækket i overensstemmelse med den stilling, den har i henhold til lovens bestemmelser, på grundlag af provenuet ved realisationen af konkursboets aktiver. Denne ret gøres gældende ved at anmelde fordringen behørigt og inden for en vis frist. Sker dette ikke, ophører fordringen med at eksistere.
 • Under konkursbehandlingen kan kreditorerne også anmelde fordringer, som opstår på visse betingelser ("betingede fordringer"). Medmindre andet er fastsat i loven, kan kreditorer med betingede fordringer dog kun gøre deres betingede fordringer gældende under konkursen, hvis de over for kurator godtgør, at de er opstået,
 • Også fallentens garanter, medskyldnere og panthavere kan anmelde deres fremtidige fordringer på fallenten som betingede fordringer. Det samme gælder personer, som vil få en fordring på fallenten ved afsigelsen af konkursdekretet, hvis de opfylder en forpligtelse på fallentens vegne. Andre personer kan anmelde deres fremtidige fordringer på fallenten efter lovens bestemmelser.

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?

Regler i tilfælde af handlinger, der skader kreditorerne:

TopTop

 • Indstilling af konkursbehandlingen:
  • Retten indstiller konkursbehandlingen på grund af manglende aktiver, også uden at der fremsat anmodning herom, hvis den konstaterer, at fallentens aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække fordringerne på boet.
  • Hvis fallenten er en fysisk person og dør under konkursbehandlingen, overgår konkursboet til hans arvinger. Hvis der ikke er nogen arvinger, eller hvis de ikke vedgår arv og gæld, træder staten i fallentens sted.
 • Afslutning af konkursbehandlingen:
  • Hvis retten under konkursbehandlingen indleder en omstruktureringsprocedure over for den samme skyldner, skal den igangværende konkursbehandling suspenderes, indtil omstruktureringsproceduren er blevet afsluttet, eller indtil der er givet tilladelse til omstrukturering. Hvis retten godkender skyldnerens omstrukturering, skal den straks træffe afgørelse om indstilling af konkursbehandlingen. Det samme gælder, hvis der allerede er en omstruktureringsprocedure i gang, og retten indleder en konkursbehandling over for den samme skyldner.
  • Hvis skyldneren før afsigelsen af konkursdekretet godtgør, at han har betalt alle fordringer tilhørende de kreditorer, som er parter i konkursbehandlingen, træffer retten straks afgørelse om at indstille konkursbehandlingen.
  • Hvis skyldneren under en konkursbehandling, som er indledt på begæring af en kreditor, godtgør, at han er solvent, træffer retten afgørelse om at indstille konkursbehandlingen.
  • Hvis retten under en konkursbehandling og efter at have udpeget en midlertidig kurator for skyldneren konstaterer, at skyldnerens aktiver ikke kan dække omkostningerne ved konkursbehandlingen, indstiller den konkursbehandlingen på grund af manglende aktiver. Retten skal ellers erklære skyldners bo konkurs senest 30 dage efter udpegningen af den midlertidige kurator.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

Betingelse for anmeldelse og anerkendelse af fordringer:

TopTop

 • Anmeldelse af fordringer:
  • En kreditor, hvis fordring på fallenten er opstået før afsigelsen af konkursdekretet, har ved konkursen krav på at få sin fordring indfriet i overensstemmelse med betingelserne i loven. Dette sker ved, at kreditor får andel i provenuet ved realisationen af boets aktiver. Kreditor skal gøre sin fordring gældende ved at anmelde den behørigt og inden for den fastsatte frist. Ellers kan fordringen ikke indfries ved konkursen, og der vil ikke blive taget hensyn til rettighederne i tilknytning til den. Det samme gælder fremtidige tinglyste fordringer.
  • Under konkursbehandlingen kan kreditorerne også anmelde fordringer, som opstår på visse betingelser ("betingede fordringer"). Kreditorer med betingede fordringer kan dog kun gøre deres betingede fordringer gældende under konkursen, hvis de over for kurator godtgør, at de betingede fordringer er opstået, medmindre andet er fastsat i loven.
  • Også fallentens garanter, medskyldnere og panthavere kan anmelde deres fremtidige fordringer på fallenten som betingede fordringer. Det samme gælder personer, som vil få en fordring på fallenten ved afsigelsen af konkursdekretet, hvis de opfylder en forpligtelse på fallentens vegne. Andre personer kan anmelde deres fremtidige fordringer på fallenten efter lovens bestemmelser.
  • Kreditorerne skal anmelde deres fordringer med tilhørende dokumentation i to eksemplarer til kurator (på dennes kontoradresse) og i ét eksemplar til retten. Anmeldelsen skal indgives til kurator senest 45 dage efter afsigelsen af konkursdekretet. Der tages ikke hensyn til anmeldelser, der modtages efter denne periode, eller til anmeldelser, som indgives til tiden, men kun til kurator eller kun til retten.
  • Indgivelsen af anmeldelsen til retten har samme retsvirkninger med hensyn til forældelsesfristen og rettighedens ophør, som hvis rettigheden gøres gældende i retten.
  • Kreditor hæfter for eventuelle fejl i de oplysninger, der er anført i anmeldelsen. Hvis kurator afviser kreditors fordringer, og retten i en sag vedrørende den afviste fordring træffer afgørelse om, at kreditor ikke var berettiget til at få betalt det anmeldte beløb, eller at han kun var berettiget til at få betalt under 75 % af det anmeldte beløb, skal kreditor betale en bod, hvis størrelse fastsættes af retten, og som krediteres det pågældende bo, medmindre kreditor godtgør, at han ved anmeldelsen af fordringen handlede i god tro. Det er kurator, der er ansvarlig for at inddrive boden. Denne bestemmelse gælder også, hvis retten under sagen om den afviste fordring træffer afgørelse om, at kreditor ikke var berettiget til den anmeldte sikkerhed, at han var berettiget til en lavere prioriteret sikkerhed end anmeldt, eller at han var berettiget til at få en lavere prioriteret fordring dækket af boet end anført i anmeldelsen.
 • Anerkendelse af fordringer:
  • Kurator registrerer løbende de anmeldte fordringer og de oplysninger, der er anført i anmeldelserne, i opgørelsen over fordringer, så han kan udarbejde den endelige opgørelse over fordringer senest ti dage efter udløbet af fristen for at anmelde fordringer.
  • Hvis kurator ved undersøgelsen af en anmeldt fordring konstaterer, at den er tvivlsom af retlige grunde eller med hensyn til eksigibilitet, stilling i prioritetsrækkefølgen, beløb, sikkerhed eller sikkerhedens stilling, skal han afvise den tvivlsomme del af den registrerede fordring.
  • Hvis kurator afviser fordringen på en kreditors initiativ, og den kreditor, som den afviste fordring tilhører, indgiver begæring til retten om at fastslå fordringen, har den kreditor, på hvis initiativ fordringen blev afvist, i proceduren vedrørende den afviste fordring status som biintervenient til støtte for kurator. Denne status som biintervenient ophører, når vedkommende ikke længere er part i konkursbehandlingen. Hvis kurator på initiativ af en sikret kreditor med urette afviser en fordring tilhørende en anden sikret kreditor med hensyn til sikkerhedsstillelsen for fordringen eller sikkerhedsstillelsens placering, hæfter den sikrede kreditor, på hvis initiativ fordringen er blevet afvist, over for den sikrede kreditor, som den afviste fordring tilhører, for det tab, der er opstået som følge af, at hans sikrede fordring med urette er blevet afvist.
  • Hvis den kreditor, som den afviste fordring tilhører, ikke inden for den i loven fastsatte frist anlægger sag vedrørende den afviste fordring, eller hvis han trækker sin begæring til retten om at fastslå fordringen tilbage, tages der ikke hensyn til den afviste del af fordringen under konkursbehandlingen.
  • Rettens afgørelse om fastslåelse af en afvist fordring har virkning over for alle parter i konkursbehandlingen.
  • Indtil fristen for anlæggelse sag vedrørende den afviste fordring er udløbet, eller indtil retten har truffet endelig afgørelse om fastslåelse af fordringen, kan kurator anerkende den afviste fordring skriftligt. En sådan anerkendelse indebærer, at den afviste fordring anses for fastslået i det omfang, den allerede var anerkendt. Hvis kurator har afvist fordringen på kreditors initiativ, kan han kun anerkende den med kreditors samtykke.
  • Kurator opfører anerkendte fordringer i listen over fordringer, så snart den anmeldte fordring er blevet fastslået, eller når han har anerkendt den anmeldte fordring.

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

Regler for omstruktureringsforanstaltninger:

TopTop

 • Lov nr. 7/2005 om konkurs og omstrukturering og om ændring af visse retsakter.
 • Betingelser:
  • Hvis skyldneren trues af konkurs, eller hvis skyldneren er gået konkurs, kan han bemyndige kurator til at udarbejde en omstruktureringsudtalelse ("udtalelse") med henblik på at fastslå, om betingelserne for en omstrukturering er til stede. Dette berører ikke skyldners forpligtelse til at indgive konkursbegæring i tide.
  • Hvis en eller flere kreditorer er nået til enighed med skyldneren om det nødvendige samarbejde, kan de bemyndige kurator til at udarbejde en udtalelse.
  • Kun personer, der er opført på listen over kuratorer, kan bemyndiges til at udarbejde en udtalelse.
 • Begæring:
  • Begæringen om tilladelse til omstrukturering indgives til den kompetente ret. Den kan indgives af skyldneren eller af en kreditor.
  • Skyldneren kan indgive en begæring om tilladelse til omstrukturering, hvis han havde bemyndiget kurator til at udarbejde en omstruktureringsudtalelse, og hvis kurator anbefalede en omstrukturering i udtalelsen, som skal være udstedt inden for de seneste 30 dage.
  • En kreditor kan indgive en begæring om tilladelse til omstrukturering, hvis han havde bemyndiget kurator til at udarbejde en omstruktureringsudtalelse, hvis kurator anbefalede omstruktureringen i udtalelsen, som skal være udfærdiget inden for de seneste 30 dage, og hvis skyldneren har indvilget i indgivelsen af denne begæring.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Regler for likvidation:

 • Realisation af aktiver:
  • Realisation betyder, at alle aktiver, der indgår i konkursboet, omsættes til penge (slovakisk valuta) for at dække kreditorernes fordringer. Realisationen indebærer også sikring af fallentens kontante midler, inddrivelse af fallentens pengefordringer og hel eller delvis afhændelse af fallentens virksomhed.
  • Realisationen af konkursboets aktiver har til formål at maksimere provenuet hurtigst og billigst muligt. Ved realisationen af konkursboets aktiver skal kurator handle i overensstemmelse med god faglig standard, så realisationens mål opfyldes bedst muligt, samtidig med at lovens bestemmelser om realisation overholdes.
  • Den kurator, der er udpeget efter afsigelsen af konkursdekretet, skal straks realisere de aktiver, som er fordærvelige, eller som risikerer at gå tabt eller lide anden væsentlig forringelse. Hertil kræves der hverken instrukser fra den kompetente myndighed eller en retsafgørelse.
  • Kurator holder nøje regnskab med realiseringen af de aktiver, der indgår i konkursboet. Der skal udfærdiges særskilte opgørelser for den almindelige konkursmasse og de aktiver, som de individuelle kreditorer har sikkerhed i. Når en post på opgørelsen er blevet realiseret, skal kurator anføre provenuet ved realiseringen af aktivet. Hvis kurator realiserer flere poster på opgørelsen samtidig, og hvis det ikke er muligt at opgøre, hvor stor en del af provenuet der tilfalder de enkelte poster, skal han forholdsmæssigt fordele det samlede provenu på de forskellige poster i overensstemmelse med deres modværdi. Denne beregning sker på grundlag af den værdi, der er anført i opgørelsen.
  • Kurator deponerer provenuet ved realisationen af boets aktiver på en bankkonto. Renter af kontoens saldo indgår i provenuet ved realisationen af konkursboets aktiver.
 • Metoder til realisation af aktiver:
  • For at realisere aktiverne kan kurator:
   1. offentliggøre et udbud
   2. lade en auktionarius sælge aktiverne på auktion
   3. lade en værdipapirhandler sælge aktiverne
   4. sætte aktiverne på auktion, indhente tilbud på dem eller på anden måde forsøge at opnå den højest mulige pris for dem
   5. sælge aktiverne på anden egnet måde.
 • Udlodning af provenuet:
  • En sikret fordring tilhørende en sikret kreditor skal dækkes af provenuet ved realisationen af de pågældende aktiver, efter at bedre prioriterede fordringer på aktiverne er fratrukket. Hvis en sikret fordring tilhørende en sikret kreditor ikke kan dækkes helt, dækkes den resterende del som en ikke‑sikret fordring.
  • Ikke‑sikrede fordringer dækkes af provenuet ved realisationen af aktiverne i den almindelige konkursmasse, efter at andre ikke-sikrede bedre prioriterede fordringer er blevet fratrukket. Hvis ikke‑sikrede fordringer ikke kan dækkes helt, dækkes de forholdsmæssigt.
  • Efterstillede fordringer dækkes af provenuet ved realisationen af aktiverne i den almindelige konkursmasse. De dækkes først, når andre ikke-sikrede fordringer er dækket fuldt ud. Hvis efterstillede fordringer ikke kan dækkes helt, dækkes de forholdsmæssigt.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 

Betingelser for afslutning af proceduren:

 • Afslutning af konkursbehandlingen:
  • Retten træffer afgørelse om at indstille en konkursbehandling på grund af manglende aktiver, også hvis der ikke er blevet fremsat begæring herom, hvis den konstaterer, at fallentens aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække fordringerne på boet. Retten fastlægger i sin afgørelse kurators aflønning og dækning af udlæg, forskuddet på den midlertidige kurators aflønning og udlæg eller forskuddet på betalingen af omkostningerne ved konkursbehandlingen.
  • Retten træffer på begæring af kurator afgørelse om afslutning af konkursbehandlingen, efter at den endelige udlodning af provenuet har fundet sted.
  • Når konkursbehandlingen er blevet afsluttet, opgør kurator regnskabet og udarbejder en særskilt oversigt efter særlige bestemmelser i loven. Kurator udleverer også til fallenten eller evt. til likvidator alle krævede dokumenter og de resterende aktiver og sikrer, at eventuelle yderligere foranstaltninger i tilknytning til afslutningen af konkursbehandlingen sættes i værk. Når kurator har afsluttet sit arbejde, træffer retten afgørelse om, at kurator fritages for sit hverv.
  • Hvis fallenten er en fysisk person og dør under konkursbehandlingen, overgår konkursboet til hans arvinger. Hvis der ikke er nogen arvinger, eller hvis de ikke vedgår arv og gæld, træder staten i fallentens sted.

« Konkurs - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige