Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Španielsko

Posledná úprava: 06-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. AKÉ SÚ JEDNOTLIVÉ DRUHY KONANÍ V PRÍPADE PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI A AKÉ CIELE SLEDUJÚ? 1.
2. AKÉ SÚ PODMIENKY ZAČATIA KONANIA V PRÍPADE PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI? 2.
3. AKÁ JE ÚLOHA JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKOV KONKURZNÉHO KONANIA? 3.
4. AKÉ SÚ DÔSLEDKY ZAČATIA KONANIA? 4.
5. AKÉ OSOBITNÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA URČITÉ KATEGÓRIE POHĽADÁVOK? 5.
6. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA PRÁVNE ÚKONY, KTORÉ OBMEDZUJÚ USPOKOJENIE POHĽADÁVKY VERITEĽA? 6.
7. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA PRIHLASOVANIE, UZNÁVANIE A ZORADENIE POHĽADÁVOK? 7.
8. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA REŠTRUKTURALIZÁCIU PODNIKOV? 8.
9. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA LIKVIDÁCIU? 9.
10. AKÉ SÚ PODMIENKY UKONČENIA KONANIA? 10.

 

1. AKÉ SÚ JEDNOTLIVÉ DRUHY KONANÍ V PRÍPADE PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI A AKÉ CIELE SLEDUJÚ?

Nový Zákon o konkurze (č. 22/2003 z 9. júla) ustanovil jediné súdne konanie na vyriešenie krízy spôsobenej platobnou neschopnosťou spoločného dlžníka, ktoré sa nazýva „konkurz veriteľov“. Dlžník sa nachádza v stave platobnej neschopnosti, ak nie je schopný riadne plniť svoje splatné záväzky.

Konkurz veriteľov je jediným konaním, ktoré sa vzťahuje rovnako na dlžníka podľa občianskeho práva ako aj podnikateľa bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Jeho hlavným cieľom je čo najlepšie uspokojenie pohľadávok veriteľov, hoci na dosiahnutie tohto cieľa zákon o konkurze uprednostňuje riešenia, ktoré umožňujú pokračovanie činnosti podniku a zachovanie pracovných miest.

Po vyhlásení konkurzu prebieha konanie vo všeobecnej fáze, predmetom ktorej je zistenie majetku dlžníka a zostavenie zoznamu náležite zoradených veriteľov. Po schválení súpisu majetku a zoznamu dlžníkov je možné zvoliť si ktorékoľvek z týchto dvoch zákonných riešení:

 • dosiahnuť dohodu dlžníka a jeho riadnych veriteľov, ktorej základným obsahom bude odpustenie dlhu, ktoré neprekročí 50 %, a/alebo odklad platby najviac o 5 rokov, alebo
 • pristúpiť k likvidácii, pričom sa uprednostní predaj podniku alebo výrobných jednotiek za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov z výťažku z tohto predaja v schválenom poradí.

2. AKÉ SÚ PODMIENKY ZAČATIA KONANIA V PRÍPADE PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI?

Zákon ustanovuje subjektívnu podmienku, aby dlžník, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, mal právnu subjektivitu. Z konkurzu sú vylúčené iba subjekty alebo orgány, ktoré sú súčasťou verejnej správy štátu.

HoreHore

Objektívnou podmienkou, resp. hospodárskou situáciou, v ktorej sa musí nachádzať dlžník, aby bolo možné vyhlásiť v jeho prípade konkurz veriteľov, je platobná neschopnosť, ktorou sa nerozumie situácia nerovnováhy majetku, ale neschopnosť riadne splácať svoje splatné peňažné pohľadávky.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, jeho veritelia alebo spoločníci, ktorí osobne zodpovedajú za dlhy dlžnej spoločnosti. Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podá dlžník, hovoríme o dobrovoľnom konkurze, ak návrh na jeho vyhlásenie podajú ostatné oprávnené subjekty, nazývame ho nútený konkurz.

Dlžník môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu nielen vtedy, keď sa nachádza v platobnej neschopnosti, ale aj predtým, ako mu hrozí platobná neschopnosť. Toto právo sa však mení na povinnosť dlžníka, keď platobná neschopnosť skutočne nastane, pričom má dva mesiace na formálne vyhotovenie svojho návrhu. K tomuto návrhu musí byť priložená správa o právnej subjektivite a hospodárskom stave, súpis jeho majetku, zoznam veriteľov a výročné správy z predošlých 3 rokov v prípade, ak je podnikateľom. Súd preskúma predložené písomnosti a ak sa potvrdí platobná neschopnosť alebo hrozba platobnej neschopnosti, vyhlási v prípade dlžníka konkurz veriteľov.

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podajú veritelia, súd najprv vypočuje dlžníka, aby mal možnosť predložiť námietky k tomuto návrhu. Na účely overenia platobnej neschopnosti zákon uvádza výpočet vonkajších skutočností (ktoré sa týkajú nesplatenia určitých pohľadávok alebo väčšiny z nich, ako aj zamlčania majetku alebo exekúcií neužitočného majetku), ktoré samy o sebe dokazujú stav platobnej neschopnosti. Dlžník môže proti návrhu namietať nielen z toho dôvodu, že popiera vonkajšiu skutočnosť, ale aj preto, že v skutočnosti sa nenachádza v stave platobnej neschopnosti. Ak nepredloží námietky, súd vyhlási v prípade dlžníka konkurz. V prípade námietok sa uskutoční súdne pojednávanie za účelom vykonania dôkazov a súd následne vydá rozhodnutie.

HoreHore

Španielsky zákon o konkurze, v súlade s Nariadením o konkurznom konaní č. 1346/00, priznáva príslušnosť rozhodovať o konkurze obchodnému súdu, v obvode ktorého sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka, ktoré sa v prípade právnických osôb považuje za totožné so sídlom tejto právnickej osoby. Na tento účel bude však zmena sídla právnickej osoby vykonaná v priebehu predošlých šiestich mesiacov neúčinná.

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie územného konkurzu dlžníka, ktorého centrum hlavných záujmov sa nachádza v zahraničí, príslušným súdom bude obchodný súd, v obvode ktorého sa nachádza podnik dlžníka.

Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu sa všeobecne zverejní a zaznamená v registri. Okrem toho sa zverejní v úradnom vestníku, v jednom z tých, ktoré sú najrozšírenejšie v provincii dlžníka. Takisto sa uverejní v Občianskom a obchodnom registri, ako aj v majetkovom registri, v ktorých je zapísané akékoľvek právo v prospech dlžníka.

3. AKÁ JE ÚLOHA JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKOV KONKURZNÉHO KONANIA?

Súd je orgánom, ktorý vedie konkurzné konanie. Do právomoci súdu patrí začať a ukončiť konkurzné konanie, vedie jeho prejednávanie, dohliada na činnosť konkurznej správy a rozhoduje o všetkých sporoch, ktoré môžu vzniknúť v ktorejkoľvek z fáz konkurzného konania.

Konkurznej správe patrí komplexná úloha: je nielen technickým orgánom, ktorý informuje súd a spolupracuje s ním, ale zároveň aj zastupuje všeobecné záujmy všetkých veriteľov a kontroluje spravovanie majetku dlžníka a nakladanie s jeho majetkom.

HoreHore

Po vyhlásení konkurzu musia veritelia v jednomesačnej lehote prihlásiť svoje pohľadávky prostredníctvom písomnej prihlášky, ku ktorej bude priložená písomnosť, ktorá je základom existencie ich pohľadávky. Veritelia môžu byť osobne prítomní a môžu byť účastníkmi konania, aj keď sa musia dať formálne zastúpiť zástupcom. Toto zastúpenie a právna pomoc však nie sú potrebné na prihlásenie pohľadávok a na účasť na zvolanej schôdzi veriteľov na účely hlasovania o dohode.

K zvolaniu schôdze veriteľov dôjde, keď bude po schválení súpisu majetku a zoznamu veriteľov navrhnutá dohoda na ich prijatie. Tvoria ju všetci riadni veritelia, a na jej vytvorenie sa vyžaduje kvórum, ktoré predstavuje polovicu riadnych pasív.

Dlžník vystupuje v rámci konkurzu osobne a je povinný poskytovať konkurznej správe súčinnosť v prípade, ak sa to od neho bude vyžadovať.

4. AKÉ SÚ DÔSLEDKY ZAČATIA KONANIA?

Vyhlásenie konkurzu má vplyv na všetok majetok a všetky práva dlžníka, súčasné a budúce, ktoré majú majetkový obsah, okrem majetku a práv, ktoré sú neodňateľné. Vyhlásenie konkurzu sa zaznamená v majetkových registroch, v ktorých sú tieto práva a tento majetok zapísané.

Za účelom zabezpečenia celistvosti majetku dlžníka môže súd buď pozastaviť výkon správy tohto majetku dlžníkom a nakladanie s týmto majetkom zo strany dlžníka, pričom tieto úlohy preberie konkurzná správa, alebo ponechať dlžníkovi tieto úlohy pod dohľadom konkurznej správy.

HoreHore

Ekonomická alebo odborná činnosť dlžníka bude pokračovať i naďalej, iba ak by súd rozhodol o jej ukončení z dôvodu jej škodlivosti.

Prijatie akéhokoľvek opatrenia, ktorým sa obmedzujú základné práva dlžníka (napr. zasahovanie do korešpondencie, vstup a prehliadka, domáce väzenie…) musí byť odôvodnené, pretože prijaté opatrenie musí byť nevyhnutné na dosiahnutie potrebného účelu a bude prijaté len na nevyhnutné obdobie.

Konkurz má vplyv na všetky pohľadávky, ktoré predchádzajú vyhláseniu konkurzu. Na to, aby boli ich pohľadávky uznané a klasifikované, musia ich veritelia prihlásiť. Po vyhlásení konkurzu prestávajú konkurzné pohľadávky niesť úroky, To neplatí, ak sú konkurzné pohľadávky vecne zabezpečené.

Akúkoľvek súdnu námietku voči pohľadávke je potrebné adresovať konkurznému súdu, pričom sa pozastavuje účinnosť rozhodcovských dohôd. Avšak súdne konania a rozhodcovské konania, ktoré boli predtým začaté, budú pokračovať až do vyhlásenia rozsudku alebo rozhodnutia, na výkon ktorého bude potrebné pristúpiť ku konkurzu.

Vyhlásenie konkurzu zastavuje exekúcie majetku a práv dlžníka, ktoré sú dotknuté konkurzom, a je prekážkou začatia nových exekúcií, pričom veritelia musia za účelom uspokojenia svojich pohľadávok pristúpiť ku konkurzu. Vo výnimočných prípadoch môžu pokračovať pracovnoprávne a administratívnoprávne exekúcie, ktoré boli začaté pred začatím konkurzu, čo však nie je možné, ak sa vzťahujú na majetok, ktorý je potrebný na ďalšie vykonávanie podnikateľskej alebo odbornej činnosti dlžníka.

HoreHore

Vyhlásenie konkurzu nie je samo o sebe dôvodom na zrušenie zmlúv, pričom zmluvné ustanovenie, ktoré oprávňuje zmluvné strany, aby zmluvu vypovedali z tohto dôvodu, je neplatné. Uvedená skutočnosť nebráni vypovedaniu zmlúv z iných dôvodov, akým je napríklad neplnenie zmluvy. V týchto prípadoch je však po vyhlásení konkurzu potrebné zmluvy zrušiť na konkurznom súde.

Pracovnoprávne zmluvy nie sú vyhlásením konkurzu dotknuté. Výnimkou je skutočnosť, ak právomoc schvaľovať dokumenty týkajúce sa zadelenia práce a zmien pracovných podmienok prejde na súd. Súd má tiež právo znížiť dohodnutú výšku odškodnenia v prípade vypovedania zmluvy zo strany vrcholných predstaviteľov subjektu.

5. AKÉ OSOBITNÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA URČITÉ KATEGÓRIE POHĽADÁVOK?

Konkurz v zásade nemá vplyv na veriteľov, ktorých pohľadávky sú vecne zabezpečené majetkom alebo právom dlžníka, ktorí sa môžu zapojiť do konkurzu, pričom bude zachované ich právo na prednostné vyplatenie, alebo vykonať vecné zabezpečenie súbežne s konkurzom. Vecné zabezpečenie je možné vykonať kedykoľvek, pričom tento majetok bude oddelený od aktív konkurzného majetku.

Ak by bol majetok napriek tomu určený na vykonávanie odbornej alebo podnikateľskej činnosti dlžníka, výkon vecného zabezpečenia bude pozastavený až do schválenia dohody, ktorá naň nebude mať vplyv, alebo do začatia likvidácie - v každom prípade najdlhšie na jeden rok. Po uplynutí tejto lehoty je možné jeho začatie alebo obnova, avšak o tomto výkone rozhodne konkurzný súd.

HoreHore

Toto pozastavenie sa bude vzťahovať na žaloby na vrátenie hnuteľného majetku predaného na splátky alebo poskytnutého na lízing, ako aj na žaloby na zrušenie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj nehnuteľného majetku z dôvodu neuhradenia splátkovej ceny.

Zakazuje sa započítanie pohľadávok a dlhov, ktoré má ten istý veriteľ s dlžníkom v konkurze.

Pohľadávky od vyhlásenia konkurzu prestávajú niesť úroky, okrem prípadu, ak sú vecne zabezpečené, a okrem mzdových pohľadávok, hoci tieto budú považované za vedľajšie pohľadávky.

6. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA PRÁVNE ÚKONY, KTORÉ OBMEDZUJÚ USPOKOJENIE POHĽADÁVKY VERITEĽA?

Zákon ustanovuje rozhodujúce obdobie v dĺžke dvoch rokov, ktoré predchádza vyhláseniu konkurzu.

Právne úkony uskutočnené dlžníkom, ktorými nakladal so svojím majetkom v tomto období, je možné vyhlásiť za právne neúčinné za predpokladu, že ukracujú uspokojenie pohľadávky veriteľa. Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dokázanie ukrátenia pohľadávky veriteľa, vo všeobecnosti spočíva na konkurznej správe.

Za účelom uľahčenia vyhlásenia právneho úkonu za právne neúčinný zákon predpokladá ukrátenie pohľadávky na základe vyvrátiteľných domnienok (iuris tantum), ako aj nevyvrátiteľných domnienok (iuris et de iure). Zákon predpokladá ukrátenie pohľadávky bez dôkazu o opaku v prípade každého darovania a právneho úkonu medzi živými, predmetom ktorého je bezodplatný prevod majetku, ako aj v prípade uhradenia pohľadávok, ktoré sa stali splatnými po vyhlásení konkurzu. Takisto predpokladá ukrátenie pohľadávky veriteľa, pričom pripúšťa dôkaz o opaku pokiaľ ide o zriadenie vecného zabezpečenia v prospech existujúcich záväzkov, v prípade odplatných právnych úkonov uskutočnených s príbuznými a v prípade právnickej osoby so štatutárnym alebo faktickým zástupcom, príslušnými spoločníkmi alebo spoločnosťami skupiny.

HoreHore

Vyhlásenie právneho úkonu za právne neúčinný má za následok vzájomné vrátenie plnenia. Ak nie je možné vrátenie prevedeného majetku, je potrebné nahradiť jeho hodnotu v čase jeho prevodu spolu s úrokmi, ktoré odvtedy vznikli. Ak však nekonal dobromyseľne, nadobúdateľ je takisto povinný nahradiť vzniknutú škodu a ujmu.

Žalobu na vyhlásenie právneho úkonu za právne neúčinný je možné kombinovať s inými žalobami na navrátenie do pôvodného stavu (absolútna neplatnosť, relatívna neplatnosť, vyhlásenie právneho úkonu za právne neúčinný z dôvodu ukrátenia uspokojenia pohľadávok veriteľov…). O všetkých týchto žalobách rozhodne konkurzný súd v incidenčnom konaní, ktoré bude prebiehať súbežne s konkurzom. Konkurz má fázu písomných podaní (žaloba a žalobná odpoveď), súdne pojednávanie, na ktorom budú vykonané navrhnuté dôkazy a príslušné tvrdenia a súd následne rozhodne vo forme rozsudku. Toto incidenčné konanie sa použije na rozhodovanie o akomkoľvek spore v tvrdeniach v rámci konkurzu a prebieha súbežne s prejednávaním konkurzu.

Aktívne legitimovaným subjektom na podanie tejto žaloby je konkurzná správa, pričom iba vtedy, ak tento subjekt toto oprávnenie nevyužije, bude legitimovaný akýkoľvek veriteľ, ktorý konkurznú správu vopred požiadal. Žaloba smeruje proti dlžníkovi a nadobúdateľovi majetku alebo práva, ktoré boli predmetom prevodu. Ak mal byť majetok prevedený na ďalšieho nadobúdateľa a ak sa vyžaduje jeho vrátenie do konkurznej podstaty, bude potrebné o to požiadať spomenutého ďalšieho nadobúdateľa a v tomto prípade dokázať, že nekonal v dobrej viere.

HoreHore

7. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA PRIHLASOVANIE, UZNÁVANIE A ZORADENIE POHĽADÁVOK?

Konkurzná správa musí zostaviť zoznam veriteľov, v ktorom budú uznané a zoradené pohľadávky dlžníka, v lehote dvoch mesiacov od vyhlásenia konkurzu. Predtým musia veritelia prihlásiť svoje pohľadávky do jedného mesiaca od všeobecného zverejnenia vyhlásenia konkurzu. Na tento účel musia veritelia konkurznej správe zaslať podpísanú prihlášku, ku ktorej bude priložená faktúra alebo písomnosť, ktorá je podkladom existencie pohľadávky. Omeškanie pri prihlásení pohľadávky môže spôsobiť, že pohľadávka stratí svoje pôvodné zaradenie a stane sa vedľajšou pohľadávkou.

Konkurzná správa bude prihliadať nielen na prihlásené pohľadávky, ale aj na všetky pohľadávky, ktoré zistí pri preverovaní účtovných záznamov dlžníka. Ak je pohľadávka uznaná prostredníctvom rozsudku alebo administratívneho osvedčenia, nemôže spochybniť jej existenciu, hoci môže spochybniť jej zaradenie.

Zákon rozlišuje tri triedy pohľadávok: uprednostnené, riadne a vedľajšie. Riadne pohľadávky sú pohľadávky, ktoré nie sú ani uprednostnené ani vedľajšie.

V rámci uprednostnených pohľadávok zákon o konkurze rozlišuje osobitne a všeobecne uprednostnené pohľadávky. Osobitne uprednostnení veritelia majú prednosť uhradenia svojich pohľadávok v súvislosti s konkrétnym majetkom alebo právom, ktoré sa týka tých pohľadávok, ktoré sú vecne zabezpečené. Všeobecne uprednostnení veritelia majú prednosť uhradenia svojich pohľadávok vo vzťahu k celému majetku dlžníka začleneného do aktívnej konkurznej podstaty v tomto poradí:

HoreHore

 1. pohľadávky z pracovnoprávnych vzťahov, s určitými obmedzeniami,
 2. daňové zrážky a zrážky na účely platieb na sociálne zabezpečenie, ktoré dlžník v konkurze dlhuje na základe zákonnej povinnosti,
 3. pohľadávky zo samostatnej zárobkovej činnosti a z využívania práv duševného vlastníctva,
 4. pohľadávky Štátnej pokladnice a Sociálnej poisťovne až do 50% ich jednotlivých súm,
 5. pohľadávky vzniknuté na základe mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti,
 6. a 1/4 pohľadávky veriteľa, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Vedľajšie pohľadávky nebudú uhradené skôr, ako sa uhradia uprednostnené a riadne pohľadávky. Vedľajšie pohľadávky sú: pohľadávky prihlásené s oneskorením, úroky, pokuty a sankcie a pohľadávky tých subjektov, ktoré majú osobitný vzťah k dlžníkovi (v prípade fyzickej osoby sú to jeho príbuzní a v prípade právnickej osoby sú to štatutárni alebo faktickí zástupcovia, spoločnosti skupiny, spoločníci s relevantným podielom v spoločnosti…).

8. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA REŠTRUKTURALIZÁCIU PODNIKOV?

Reštrukturalizácia podniku za účelom jeho zachovania a pokračovania jeho činnosti na trhu sa zvyčajne realizuje dosiahnutím dohody. Po skončení spoločnej fázy so zistením aktív a pasív môže dlžník navrhnúť svojim veriteľom dohodu, pričom jej základným obsahom je odpustenie dlhu, ktoré neprekročí 50%, a/alebo odklad platby najviac o päť rokov. Tento obsah sa môže doplniť alternatívnymi návrhmi pre veriteľov týkajúcimi sa premeny pohľadávok na podiely v spoločnosti, prevodu podniku alebo jeho časti v prípade, ak nadobúdateľ prijme plnenie dohody, a takisto fúzie alebo rozdelenia dlžnej spoločnosti.

HoreHore

Dohoda sa predkladá s návrhom platieb a plánom životaschopnosti podniku, o ktorom informujú konkurzní správcovia.

Táto dohoda sa predloží veriteľom, ktorí môžu v rámci schôdze veriteľov vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas. Na jej schválenie sú spravidla potrebné kladné hlasy veriteľov, ktorí zastupujú polovicu riadnych pasív.

Dohodu, ktorú prijali veritelia, neskôr schváli súd, ktorý preskúma námietky, ktoré sa jej týkajú, a prinajmenšom preskúma, či nedošlo k porušeniu žiadnej právnej normy, ktorá sa týka obsahu dohody a formy jej prijatia.

Schválené odpustenie dlhu a/alebo odklad platby v dohode bude mať vplyv na riadnych a vedľajších veriteľov, avšak neovplyvní uprednostnených veriteľov.

Konkurz nebude ukončený, kým sa nesplní dohoda, a až dovtedy umožňuje neplnenie tejto dohody pristúpiť k fáze likvidácie.

Súbežne s prejednávaním konkurzu je možné požiadať konkurzný súd o úpravu pracovného pomeru – zánik alebo hromadné zrušenie pracovných zmlúv – pričom sa zníži suma náhrady škody v prípade, ak to bude potrebné na prekonanie ťažkostí. Takisto je možné požiadať o podstatnú zmenu pracovných podmienok v prípade, ak sa preukážu ako nevyhnutné na prekonanie ťažkostí podniku.

9. AKÉ PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA LIKVIDÁCIU?

Likvidácia je alternatívnym riešením k dohode a má subsidiárnu povahu. K začatiu likvidácie dochádza, ak sa o ňu výslovne žiada a ak nie je vhodné prijatie, schválenie alebo splnenie dohody.

HoreHore

Predpokladom likvidácie je zrušenie spoločnosti alebo dlžnej právnickej osoby.

Systém likvidácie je veľmi flexibilný, je teda rovnako možný predaj podniku alebo výrobných jednotiek, ako aj samostatný predaj jednotlivého majetku a práv dlžníka alebo predaj po častiach. Konkurzná správa môže predložiť špecifický plán likvidácie. V prípade, ak tento plán neexistuje, použijú sa zákonné normy, ktoré uprednostňujú predaj podniku alebo výrobných jednotiek, za účelom podpory zachovania podniku a pracovných miest. V každom prípade musí byť plán likvidácie, ako aj predaj, schválený súdom.

Nadobúdateľ podniku ho nadobudne bez dlhov, okrem pohľadávok z pracovnoprávnych vzťahov, hoci pohľadávky, ktoré boli uhradené Mzdovým garančným fondom, mu môže súd odpustiť.

Výnosom z predaja majetku, ktorý zabezpečuje osobitne uprednostnenú pohľadávku, bude táto pohľadávka uspokojená prednostne voči ostatným pohľadávkam. Z výnosu z predaja zostávajúceho majetku budú následne uhradené pohľadávky všeobecne uprednostnených veriteľov v stanovenom poradí. Prípadný zostatok bude pomerne vyplatený riadnym veriteľom a v prípade ďalšieho zostatku vedľajším veriteľom.

Existujú však aj iné pohľadávky, ktoré sa nazývajú pohľadávky voči konkurznej podstate, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu. Tie je potrebné uspokojiť podľa toho, kedy vzniknú, a v prípade platobnej neschopnosti v čase predaja majetku budú vyplatené prednostne konkurzným veriteľom, okrem osobitne uprednostnených pohľadávok v súvislosti s výnosom z predaja osobitne zaťaženého majetku.

HoreHore

10. AKÉ SÚ PODMIENKY UKONČENIA KONANIA?

Konkurz veriteľov bude ukončený úplným splnením dohody alebo likvidáciou majetku a práv dlžníka s vyplatením výnosu veriteľom. V tomto prípade sa konkurz nemôže skončiť, kým zostane majetok alebo očakávania vrátenia majetku alebo práv do aktívnej konkurznej podstaty. Konkurz sa takisto nemôže skončiť skôr, ako sa ukončí kvalifikácia konkurzu.

Prostredníctvom kvalifikácie navrhovateľ žiada o súdne rozhodnutie o dôvodoch, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu. Konkurz je možné kvalifikovať ako nezavinený alebo zavinený. Nezavinený konkurz je konkurz, ktorý nie je zavinený. Konkurz sa kvalifikuje ako zavinený, ak vznik alebo zhoršenie platobnej neschopnosti spôsobil úmysel alebo hrubá nedbanlivosť dlžníka a v prípade právnických osôb ich štatutárnych alebo faktických zástupcov alebo likvidátorov. Zákon o konkurze na uľahčenie dokazovania, že ide o zavinený konkurz ustanovuje sled postupov, ktoré v jednom prípade predpokladajú zavinenie bez dôkazu o opaku a v iných prípadoch pripúšťajú dôkaz o opaku. Kvalifikácia konkurzu na zavinený konkurz vedie k tomu, že dlžník, v prípade právnických osôb ich štatutárni alebo faktickí zástupcovia alebo likvidátori, budú čiastočne pozbavení práva vykonávať obchodné úkony a spravovať cudzí majetok. Vedie aj k strate hospodárskych práv v konkurze osôb, ktoré sú dotknuté kvalifikáciou, a spoluvinníkov. Takisto môže obsahovať odsúdenie štatutárnych alebo faktických zástupcov v posledných dvoch rokoch, ktoré predchádzali vyhláseniu konkurzu, na uhradenie všetkých konkurzných pohľadávok, ktoré neboli uspokojené na základe likvidácie, alebo ich časti.

Návrh na kvalifikáciu môže podať iba konkurzná správa a prokuratúra. Veritelia sa môžu dostaviť iba na začiatku za účelom formulácie svojich tvrdení. Ak bude konkurz na základe návrhu kvalifikovaný ako zavinený, oznámi sa to dlžníkovi a ostatným osobám dotknutým kvalifikáciou, aby mohli predložiť svoje námietky. V prípade námietok sa uskutoční súdne pojednávanie na vykonanie príslušných dôkazov a súd následne rozhodne vo forme rozsudku.

Ukončením konkurzu sa pristúpi k zúčtovaniu konkurznej správy, aby bolo možné proti nemu namietať a aby ho mohol v danom prípade schváliť súd.

Ak bol konkurz ukončený z dôvodu neexistencie speňažiteľného majetku, v budúcnosti je možné konkurz znovu začať, ak sa objaví nový majetok alebo práva. V prípade právnickej osoby vždy, keď k takejto skutočnosti dôjde, a v prípade fyzickej osoby, ak sa tento majetok alebo práva objavia do piatich rokov od jeho ukončenia.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo