Evropská komise > ESS > Úpadek > Španělsko

Poslední aktualizace: 06-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI A JAKÉ CÍLE SLEDUJÍ? 1.
2. JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZAHÁJENÍ PROCESU O PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI? 2.
3. JAKÁ JE ROLE ÚČASTNÍKŮ V PROCESU KONKURSU? 3.
4. JAKÉ JSOU ÚČINKY ZAHÁJENÍ PROCESU? 4.
5. JAKÁ JSOU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO URČITÉ KATEGORIE ÚVĚRŮ? 5.
6. JAKÁ JSOU PRAVIDLA VE VZTAHU K POŠKOZENÍ VĚŘITELE? 6.
7. JAKÁ JSOU PRAVIDLA KOMUNIKACE, UZNÁVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ ÚVĚRŮ? 7.
8. JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ? 8.
9. JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO LIKVIDACI? 9.
10. JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO DOKONČENÍ PROCESU? 10.

 

1. JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI A JAKÉ CÍLE SLEDUJÍ?

Nový zákon o konkursech (22/2003, z 9. července) stanovil jediný soudní proces pro řešení krize platební neschopnosti společného dlužníka zvaný “Konkurs věřitelů”. Dlužník se nachází ve stavu, kdy nemůže řádně plnit své vymahatelné povinnosti.

Konkurs věřitelů je jediný platný jak pro civilního dlužníka tak pro obchodníka nezávisle na tom, zda jde o osobu fyzikou nebo právnickou. Jeho hlavním cílem je lepší uspokojení věřitelů, ačkoliv pro dosažení tohoto účelu konkursní zákon upřednostňuje řešení, která usnadní pokračování činnosti podniku a pracovních míst.

Po vyhlášení konkursu postup pokračuje obecnou fází, kdy je třeba řádně stanovit aktiva dlužníka a seznam věřitelů. Po schválení inventáře a seznamu věřitelů je možné se podle zákona rozhodnout pro kterékoliv ze dvou řešení:

 • uzavření dohody mezi dlužníkem a jeho řádnými věřiteli, jehož základní obsah je prominutí ne vyšší než 50% a/nebo doba čekání ne vyšší než 5 let;
 • nebo přistoupení k likvidaci, kdy se dává přednost prodeji podniku nebo výrobních jednotek, aby se z výnosu zaplatily dluhy ve stanoveném pořadí.

2. JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZAHÁJENÍ PROCESU O PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI?

Zákon vyžaduje jako subjektivní předpoklad, aby dlužník, ať fyzická nebo právnická osoba, byl právnickou osobou. Z konkursu budou vyňaty podniky nebo orgány, které jsou součástí veřejné státní správy.

NahoruNahoru

Objektivním předpokladem neboli ekonomickou situací je taková, ve které se dlužník musí nacházet, aby mohl být vyhlášen konkurs věřitelů, tedy platební neschopnost chápaná nejen jako situace nevyrovnání majetku, ale i jako nemožnost platit pravidelně své vymahatelné závazky.

Konkurs může být vyžádán dlužníkem, jeho věřiteli nebo společníky, kteří osobně odpovídají za dluhy zadlužené společnosti. Když o to požádá dlužník, mluvíme o dobrovolném konkursu, pokud o to požádají ostatní oprávněné osoby, mluvíme o nutném konkursu.

Dlužník může požádat, aby byl vyhlášen konkurs, nejen když se nachází v platební neschopnosti, nýbrž také když tato hrozí. Ale toto právo se stává povinností pro dlužníka, když je platební neschopnost skutečností, přičemž na formální předložení žádosti má dva měsíce. Tato žádost musí být připojena k právní a hospodářské zprávě, inventáři majetku, zprávě o věřitelích a výročním zprávám za poslední 3 roky, pokud jde o obchodníka. Soudce prozkoumá předloženou dokumentaci a pokud je prokázána nesolventnost nebo její hrozba, prohlásí dlužníka v konkursu věřitelů.

Pokud o vyhlášení konkursu požádají věřitelé, soudce nejprve vyslechne dlužníka, aby mohl podat námitku. Pro usnadnění zjištění nesolventnosti zákon vyjmenovává řadu vnějších fakt (souvisejících s neplacením určitých úvěrů nebo jejich obecné situace, pozastavení majetku nebo exekuce na daný majetek), které samy o sobě dokazují stav platební neschopnosti. Dlužník může namítat nejen proti externím faktům, ale také protože ve skutečnosti v situaci platební neschopnosti není. Jestliže nejsou námitky, soudce vyhlásí úpadek dlužníka, pokud námitky jsou, bude se konat soudní stání pro předložení důkazu, a potom soudce rozhodne.

NahoruNahoru

Španělský zákon o konkursech podle Předpisu o platební neschopnosti 1346/00 přiděluje kompetenci pro uznání konkursu obchodnímu soudu, na jehož území má dlužník hlavní středisko svých zájmů, čili v případě právnické osoby jde o sídlo společnosti. Pro tyto účely je však neplatná změna sídla společnosti v posledních šesti měsících.

Pokud je požádáno o územní konkurs dlužníka, jehož středisko hlavních zájmů sídlí v cizině, kompetence náleží obchodnímu soudu, na jehož území se nachází podnik dlužníka.

Rozhodnutí o vyhlášení konkursu bude zveřejněno a registrováno. Bude také zveřejněno v jednom oficiálním deníku s největším nákladem v provincii dlužníka. Bude také zaznamenáno v občanském a obchodním rejstříku a v rejstříku majetku, kde má dlužník zapsáno nějaké právo ve svůj prospěch.

3. JAKÁ JE ROLE ÚČASTNÍKŮ V PROCESU KONKURSU?

Soudce je řídící orgán konkursního procesu. Je v jeho pravomoci proces zahajovat a končit, vést jednání, kontrolovat situaci konkursní správy a řešit spory, které mohou vzniknout v jakékoliv fázi.

Konkursní správa hraje komplexní roli: aniž by přestala být technickým orgánem, který informuje a spolupracuje se soudcem, vystupuje také jako zástupce obecných zájmů všech věřitelů a kontroluje správu a uspořádání majetku dlužníka.

Po vyhlášení konkursu musí věřitelé oznámit své pohledávky ve lhůtě jednoho měsíce, a to písemně spolu s dokladem, který jejich pohledávku dokumentuje. Věřitelé se mohou dostavit osobně a být stranou v procesu, ačkoliv formálně prostřednictvím prokurátora; ale zastupování prokurátorem a právním zástupcem nebude nutné při oznámení pohledávek a účasti na valné hromadě věřitelů svolané pro hlasování o dohodě.

NahoruNahoru

Valná hromada věřitelů bude svolána, pokud po schválení inventáře a seznamu věřitelů bude navržena dohoda. Součástí valné hromady jsou všichni řádní dlužníci a pro její ustanovení se požaduje kvórum poloviny řádných pasiv.

Dlužník má vlastní zastoupení v konkursu a má povinnost pomáhat správci konkursní podstaty, pokud je o to požádán.

4. JAKÉ JSOU ÚČINKY ZAHÁJENÍ PROCESU?

Vyhlášení konkursu se týká veškerého majetku a práv věřitele přítomných i budoucích, vlastnictví s výjimkou nedotknutelného majetku a vlastnictví. Vyhlášení konkursu bude zaznamenáno v rejstříku vlastnictví, kde je zapsán majetek a práva dlužníka.

Aby byla zaručena úplnost majetku dlužníka, soudce může rozhodnout, že zbaví dlužníka práva spravovat a disponovat tímto majetkem a nahradí jeho funkci správcem konkursní podstaty, nebo přidělí tuto funkci dlužníkovi pod dozorem správce konkursní podstaty.

Ekonomická nebo profesionální aktivita dlužníka bude pokračovat s výjimkou případu, kdy soudce rozhodne o jejím ukončení, protože je prodělečná.

Přijetí jakéhokoliv omezujícího opatření ohledně základních práv dlužníka (kontrola korespondence, vstupu a odchodu, domácí vězení …) musí být zdůvodněna jako opatření nařízené jako nezbytné pro dosažení potřebného cíle, a bude přijato pouze na nezbytně nutnou dobu.

Konkurs se týká všech pohledávek před vyhlášením konkursu. Věřitelé musí oznámit své pohledávky, aby mohly být utříděny a uznány. Po vyhlášení konkursu přestávají nabíhat úroky z pohledávek, s výjimkou reálné záruky.

NahoruNahoru

Jakýkoliv soudní požadavek pohledávky musí být proveden před soudcem řídícím konkurs, pro tento účel neplatí arbitrážní dohody. Nicméně soudní požadavky a arbitrážní procesy zahájené dříve budou pokračovat až do vyhlášení rozsudku, pro jehož vykonání je třeba přistoupit ke konkursu.

Vyhlášení konkursu zmrazuje exekuce na majetek a práva dlužníka v konkursu znemožňuje zahájení nových exekucí, přičemž věřitelé musejí přistoupit ke konkursu, aby jejich pohledávky byly uspokojeny. Výjimečně mohou pokračovat pracovní a správní exekuce již zahájené před otevřením konkursu, pokud se netýkají majetku potřebného pro pokračování činnosti podniku nebo profese dlužníka.

Vyhlášení konkursu samo o sobě neznamená zrušení smluv a smluvní doložka, která umožňuje stranám rozvázat smlouvu z tohoto důvodu, je neplatná. Toto neznemožňuje zrušení smlouvy z jiných důvodů, například z důvodu neplnění. Ale v těchto případech po vyhlášení konkursu musí být zrušení smlouvy potvrzeno konkursním soudcem.

Pracovní smlouvy nejsou vyhlášením konkursu dotčeny s výjimkou případů, kdy soudce má pravomoc schválit výkazy pro regulaci zaměstnanců a úpravu pracovních podmínek. Soudce má také pravomoc snížit odškodnění dohodnutá v případech zrušení smlouvy vedením.

5. JAKÁ JSOU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO URČITÉ KATEGORIE ÚVĚRŮ?

V principu se konkurs netýká věřitelů, na jejichž pohledávky existuje reálná záruka v podobě majetku nebo práva dlužníka, tito věřitelé se mohou účastnit konkursu a zachovat si své právo na přednostní platbu, nebo využít reálné záruky mimo konkurs. Reálná záruka může být uplatněna kdykoliv oddělením od konkursní podstaty aktiv konkursu.

NahoruNahoru

Nicméně pokud by na majetku záviselo vykonávání profesní nebo podnikatelské činnosti dlužníka, exekuce reálné záruky bude zmrazena až do schválení dohody, že se tohoto nedotkne nebo že se přistoupí k likvidaci, toto zmrazení nikdy nesmí být delší než jeden rok. Po uplynutí této lhůty je možné zahájit nebo obnovit exekuci, která ale musí být uznána konkursním soudcem.

Totéž přerušení platí pro získání zpět movitého majetku prodaného na splátky nebo na leasing, dále na akce zrušení smluv o nákupu a prodeji nemovitého majetku kvůli neplacení dohodnuté splátkové platby.

Zakazuje se kompenzace pohledávek a dluhů, které má sám věřitel u dlužníka v konkursu.

Pohledávky od vyhlášení konkursu přestávají vytvářet úroky s výjimkou takových, kde existuje reálná záruka, a pohledávek na mzdy, ačkoliv tyto budou mít charakter podřízených  pohledávek.

6. JAKÁ JSOU PRAVIDLA VE VZTAHU K POŠKOZENÍ VĚŘITELE?

Zákon stanoví období podezření dva roky před vyhlášením konkursu.

Disponování majetkem ze strany dlužníka může být v tomto období zrušeno, pokud by znamenalo poškození věřitele. Obecně přísluší dokazování poškození věřitele správě konkursní podstaty.

Nicméně pro umožnění zrušení zákon předpokládá někdys iuris tantum, jindy iuris et de iure. Pokud není dokázán opak, vztahuje se na všechny dary a disponování mezi živými zdarma, dále platby pohledávek, které měly být splatné po vyhlášení konkursu. Poškozování věřitele připouští důkaz proti ohledně ustanovení reálních záruk ve prospěch dříve existujících povinností za úplatu mezi příbuznými nebo v případě právnické osoby správcem de iure y de facto, hlavními společníky nebo společnostmi v rámci jedné skupiny.

NahoruNahoru

Výsledkem zrušení je reciproční plnění, pokud není možné získat zpět vyvlastněný majetek, je třeba jeho hodnotu zahrnout do doby disponování plus úroky splatné od té doby. Nicméně pokud by postupoval ve zlém úmyslu, nabyvatel má také povinnost odškodnit škody a poškození.

Akce zrušení je kompatibilní s jinými akcemi pro obnovu majetku (neplatnost, zrušitelnost, zrušení pro podvod na věřitelích …). V každém případě je v pravomoci konkursního soudce během procesu vedeného paralelně s konkursem. Konkursní proces má fázi písemnou (žaloba a odpověď na žalobu), slyšení, kdy se předkládají důkazy navržené a prohlášené za vhodné, potom soud vynese rozsudek. Tento postup se používá při řešení všech sporů v rámci konkursu a vede se paralelně k vlastnímu konkursu.

Aktivní schválení této akce je v kompetenci správce konkursní podstaty, pouze v případě, kdy by správa toto neučinila, může tak učinit jakýkoliv věřitel po předchozím oznámení správě. Akce je vedena proti dlužníkovi a nabyvateli převedeného majetku nebo práva. Pokud by byl majetek postoupen dalšímu nabyvateli a je snaha o jeho vrácení ke konkursní podstatě, je nutné tohoto dalšího nabyvatele žalovat a dokázat v jeho případě, že nepostupoval v dobré víře.

7. JAKÁ JSOU PRAVIDLA KOMUNIKACE, UZNÁVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ ÚVĚRŮ?

Konkursní správa musí vypracovat seznam věřitelů, kde budou uznány a odstupňovány pohledávky vůči dlužníkovi, ve lhůtě dvou měsíců od vyhlášení konkursu. Předtím musí věřitelé oznámit své pohledávky během měsíce následujícího po zveřejnění vyhlášení konkursu. Pro tento účel musí vypracovat písemný seznam a předat ho správci konkursní podstaty spolu s fakturou nebo dokladem, který pohledávku uznává. Opoždění s předáním může znamenat, že pohledávka ztratí svou původní klasifikaci a stane se druhořadou.

NahoruNahoru

Správa konkursní podstaty bude mít na zřeteli nejen oznámené pohledávky, ale všechny, o kterých se dozví při zkoumání účetnictví dlužníka. Jestliže je pohledávka uznána rozsudkem nebo potvrzením správce, její existence nesmí být zpochybněna, ačkoliv klasifikace ano.

Zákon počítá s třemi druhy pohledávek: přednostních, řádných a druhořadých.

Mezi přednostními pohledávkami zákon rozlišuje zvláštní a obecné. Dlužníci se zvláštní předností mají přednost v platbě ohledně konkrétního majetku nebo práva, tudíž se tyto pohledávky shodují s reálnou. Věřitelé s všeobecnou předností mají přednost v platbě ohledně veškerého majetku dlužníka, který je součástí konkursní podstaty, a to v následujícím pořadí:

 1. Pohledávky pracovníků, s určitým omezením;
 2. Platby daní a sociálního pojištění povinné podle zákona dlužené dlužníkem v konkursu;
 3. Nezávislé pracovní pohledávky a platby za využívání duševního vlastnictví;
 4. Pohledávky Ministerstva financí a sociálního pojištění až do 50% příslušných částek;
 5. Pohledávky z mimosmluvní občanské odpovědnosti;
 6. a 1/4 pohledávky věřitele, který požádal o vyhlášení konkursu

Druhořadé pohledávky budou uhrazeny po úhradě přednostních a řádných. Druhořadé pohledávky jsou: pohledávky oznámené pozdě, úroky, pokuty a sankce a takové, které mají zvláštní vztah k dlužníkovi (v případě fyzické osoby příbuzní; v případě právnické osoby správci de iure y de facto, společnosti ve skupině, společníci s významným podílem na společnosti apod. …).

NahoruNahoru

8. JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ?

Obvykle bude restrukturalizace podniku pro jeho zachování a pokračování činnosti na trhu provedena prostřednictvím smlouvy. Po skončení obecné fáze se stanovením aktiv a pasiv může dlužník nabídnout dohodu svým věřitelům, jejíž zásadní obsah bude spočívat v prominutí dluhu, které nepřekročí 50% a/nebo čekací lhůtu pěti let. Tato dohoda může být doplněna alternativními návrhy pro věřitele o konverzi úvěrů v podíl na společnosti, celkovým nebo částečným vyvlastněním podniku při neplnění dohody nebo dokonce fúzí nebo převzetím společnosti dlužníka.

Dohoda bude předložena s návrhem plateb a plánem schůdnosti podniku, o kterém budou informováni správci konkursní podstaty.

Tato dohoda bude předložena věřitelům, kteří se sejdou na valné hromadě, kde mohou vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnutí. Pro řádný souhlas bude potřeba, aby hlasovala pro alespoň polovina dlužníků představujících řádné pasivum.

Dohoda přijatá věřiteli bude později schválena soudcem, který případně prozkoumá možné znemožnění plnění nebo neexistenci právní normy, která by znemožnila obsah dohody a formu jejího schválení.

Prominutí a/nebo lhůta schválené dohodou se budou týkat řádných a druhořadých dlužníků, nikoliv přednostních.

Konkurs neskončí, dokud nebude dohoda splněna, její případné nesplnění umožní přistoupit k likvidaci.

Zároveň s vyřizováním konkursu je možné soudce požádat o regulaci zaměstnanosti – kolektivní zrušení nebo přerušení pracovních smluv - s významným snížením částky na odškodnění, pokud to bude třeba pro překonání krize. Je také třeba požádat o zásadní úpravu pracovních podmínek, pokud bude zdůvodnitelná pro překonání krize podniku.

NahoruNahoru

9. JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO LIKVIDACI?

Likvidace je alternativní řešení k dohodě a má doplňkový charakter. K likvidaci se přistoupí, pokud je výslovně vyžádána a pokud nemá úspěch přijetí, schválení nebo plnění smlouvy.

Likvidace znamená zrušení společnosti nebo právnické osoby dlužníka.

Systém likvidace je velmi pružný, protože sem spadá jak prodej podniku nebo výrobních jednotek tak jednotlivé vyvlastnění různého majetku a práv dlužníka, také podle partií.  Správa konkursní podstaty může předložit specifický plán likvidace, pokud chybí, aplikují se obecná pravidla, která dávají přednost prodeji podniku nebo výrobních jednotek, aby se posílilo zachování podniku a pracovních míst. V každém případě jak plán likvidace tak vyvlastnění musejí být schváleny soudcem.

Nabyvatel podniku jej získá oddlužený s výjimkou závazků vůči pracovníkům, ačkoliv pohledávky, které by byly uhrazeny fondem pro záruku mezd, mu mohou být přiděleny soudcem.

Ziskem z prodeje majetku, který je ručen zárukou se zvláštní předností, se uspokojí nejprve tyto přednostní nároky. Potom se ze zbytku zaplatí věřitelům s všeobecnou předností v uvedením pořadí. Případný zbytek se dále rozdělí mezi řádné dlužníky a pokud ještě něco zbude, i mezi druhořadé.

Nicméně, existují i jiné pohledávky tzv. vůči podstatě, které vzniknou po vyhlášení konkursu, a musí být uspokojeny v okamžiku splatnosti, pokud neexistují likvidní prostředky, budou mít přednost před věřiteli v konkursu, s výjimkou zvláštních přednostních, na zisk z prodeje zatíženého majetku.

NahoruNahoru

10. JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO DOKONČENÍ PROCESU?

Konkurs věřitelů končí v případě úplného splnění; nebo likvidací majetku a práv dlužníka a platbou věřitelům. V tomto případě není možné konkurs ukončit, dokud zbývá majetek nebo naděje na jeho získání a nové připojení ke konkursní podstatě. Konkurs také nemůže být zrušen před skončením kvalifikace konkursu.

Prostřednictvím kvalifikace se má posoudit, jaké příčiny ke vzniku konkursu vedly. Konkurs může být kvalifikován jako náhodný nebo zaviněný. Konkurs bude kvalifikován jako zaviněný, pokud při vzniku nebo prohloubení nesolventnosti sehrál vážnou roli nebo měl vinu dlužník, a v případě právnických osob jejich správci nebo likvidátoři de iure y de facto. Ačkoliv pro získání důkazu zákon o konkursech stanoví výčet postupů, které znamenají vinu, pokud není dokázán opak, v jiných případech přijímá důkaz proti. Kvalifikování konkursu jako zaviněného znamená dočasný zákaz činnosti dlužníkovi nebo v případě právnických osob jejich správci nebo likvidátorovi de iure y de facto v oblasti obchodní aktivity a správy cizího majetku; rovněž ztrátu ekonomických nároků v konkursu pro tyto osoby a jejich komplice. Může dojít také k odsouzení správců de iure y de facto za poslední dva roky před vyhlášením konkursu k úhradě všech pohledávek neuspokojených likvidací.

Návrh kvalifikace je v pravomoci výlučně správce konkursní podstaty a Ministerstva prokuratury. Věřitelé se mohou dostavit jen na počátku, aby formulovali své požadavky. Jestliže bude navrženo kvalifikovat úpadek jako zaviněný, dlužníkovi a ostatním zúčastněným osobám je umožněno vznést námitku. V případě námitky se bude konat soud s příslušným dokazováním, poté soudce vynese rozsudek.

Po skončení konkursu se přistoupí k vyúčtování konkursním správcem, aby mohlo být soudně zamítnuto nebo schváleno.

Jestliže konkurs skončil neexistencí použitelných aktiv, mohl by být znovu otevřen v budoucnosti, pokud se objeví nový majetek nebo práva. V případě právnické osoby, pokud se tak stane kdykoliv, v případě fyzické osoby, pokud se majetek nebo práva objeví do pěti let po skončení konkursu.

« Úpadek - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království