Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Slovenien

Senaste uppdatering: 27-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte? 1.
2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden? 2.
3. Vilken är de olika intressenternas roll? 3.
4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett insolvensförfarande inleds? 4.
5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar? 5.
6. Vilka regler gäller för överklagande av gäldenärers rättshandlingar? 6.
7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar? 7.
8. Vilka regler gäller för tvångsackord? 8.
9. Vilka regler gäller för konkursförfarandet? 9.
10. Hur avslutas ett insolvensförfarande? 10.

 

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte?

Insolvens

Med insolvens avses i slovensk rättsordning när en gäldenär är betalningsoförmögen under en längre tid.

Förebyggande av insolvens

Det finns inga särskilda formella förfaranden för att undvika eller förebygga insolvens.

Informella förfaranden för företagsrekonstruktion

Det finns inga särskilda förfaranden för rekonstruktion och omorganisation av företag utanför det formella insolvensförfarandet.

Formella insolvensförfaranden

Bestämmelser om insolvensförfaranden, bl.a. tvångsackord och konkurs, finns i lagen om tvångsackord, konkurs och likvidation (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji), offentliggjord i Sloveniens officiella tidning nr 67/93.

2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden?

Materiellt villkor

Det måste finnas en konkursgrund (insolvens eller överskuldsatt gäldenär) för att ett tvångsackords- eller konkursförfarande ska kunna inledas.

Personer och organ som medverkar i insolvensförfaranden

Ett insolvensförfarande kan genomföras mot företag, kooperativ och enskilda egenföretagare samt i regel också mot institut, offentliga företag och fysiska personer som är enskilda egenföretagare.

Vem kan ansöka om att ett insolvensförfarande ska inledas?

Det är bara gäldenären som kan ansöka om att det inleds ett förfarande för tvångsackord.

Till börjanTill början

Ansökan om att inleda ett konkursförfarande kan göras av en borgenär, gäldenär, personligt ansvarig delägare eller arbetsmarknadsinspektören.

Hur offentliggörs insolvensförfarandet?

Domstolen ska kungöra insolvensförfarandet på sin anslagstavla, offentliggöra kungörelsen i Sloveniens officiella tidning samt registrera den i handelsregistret och andra officiella register.

3. Vilken är de olika intressenternas roll?

Domstolens behörighet och uppgifter

En jury vid domstolen (sodni senat) fattar bland annat beslut om inledande av insolvensförfarandet, hur ärendet ska föras till domstol, till- och avsättning av förvaltare, avveckling av gäldenären som juridisk person, intygande av utkast till huvudfördelning av konkursboet och utfärdande av beslut om huvudfördelningen.

Utnämning av förvaltare och förvaltarnas befogenheter

I ett tvångsackordsförfarande kan (men behöver inte) en tvångsförvaltare utses. I ett konkursförfarande måste en konkursförvaltare utses. Båda dessa förvaltare utses av domstolsjuryn genom beslutet om inledande av insolvensförfarandet.

Till en tvångsackords- och konkursförvaltares viktigaste uppgifter hör att kontrollera gäldenärens egendomssituation och verksamhet, granska borgenärerna och anmälda fordringar på gäldenärer, bedöma fordringarnas trovärdighet samt avslå ogrundade fordringar. Konkursförvaltaren övertar förvaltningsorganens och ägarnas rättigheter och utför de handlingar som krävs i konkursförfarandet samt företräder gäldenären och sköter dennes affärer.

Till börjanTill början

Gäldenärens skyldigheter

Gäldenären måste i rätt tid ansöka om inledande av ett insolvensförfarande. Till domstolsjuryns ordförande ska då lämnas alla nödvändiga upplysningar och meddelanden samt övriga handlingar som hänför sig till förfarandet.

Borgenärernas rättigheter och rättsmedel

TVÅNGSACKORD

 1. Borgenärskommitté
 2. För att tillvarata borgenärernas intressen utnämner en jury (poravnalni senat) en borgenärskommitté som granskar gäldenärens affärer och ekonomiska situation och lämnar de förslag och yttranden som behövs för att skydda borgenärerna.

 3. En borgenärs rättsmedel
 4. En borgenär har rätt att överklaga beslut om att inleda eller avslå ett tvångsackord senast åtta dagar efter det att beslutet har kungjorts på domstolens anslagstavla. Före omröstningen om tvångsackordet får varje borgenär enligt bestämda villkor även föreslå att förfarandet avbryts.

  En borgenär som fått sina fordringar nedskrivna till följd av ett godkänt tvångsackord får inom sex månader efter verkställandefristen begära att juryn ogiltigförklarar ackordet om borgenären anser att gäldenären kan fullgöra alla sina skyldigheter till följd av att ha försatts i en bättre ekonomisk och finansiell situation. En borgenär kan också genom överklagande till civildomstolen begära att ackordsuppgörelsen ogiltigförklaras om den antogs på ett bedrägligt sätt. Detta ska då ske inom två år från det att det godkända beslutet fick rättsverkan.

KONKURSFÖRFARANDE

 1. Borgenärskommitté
 2. I ett konkursförfarande ska det i regel alltid utnämnas en borgenärskommitté med uppgift att tillvarata borgenärernas intressen. En sådan kommitté behöver dock inte utses om konkursboet är litet eller om det skulle leda till betydligt ökade kostnader för konkursförfarandet.

  Till börjanTill början

BORGENÄRERNAS RÄTTSMEDEL

I regel har borgenärerna i båda förfarandena rätt att överklaga alla domstolsbeslut som inte rör förvaltarens arbete. Invändningar mot förvaltarens beslut kan göras genom andra medel.

4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett insolvensförfarande inleds?

Upprättande av konkursboet

I gäldenärens konkursbo (som är en juridisk person) ingår all egendom som gäldenären har när förfarandet inleds eller som gäldenären får tills förfarandet är avslutat samt personligt ansvariga delägares egendom, utom sådana saker som är nödvändiga för att tillgodose grundläggande levnadsbehov.

Begränsning av gäldenärens rättsliga handlingsförmåga

I förfarandet för tvångsackord begränsas gäldenärens rättsliga handlingsförmåga på det sätt som anges i lag.

Från och med den dag då ett konkursförfarande inleds upphör alla befogenheter för gäldenärens ledningsorgan, företrädare och verkställande organ. Befogenheterna övergår då till konkursförvaltaren.

Fordringar som ska anmälas

TVÅNGSACKORD

I förfarandet för tvångsackord ska borgenärerna i regel anmäla alla fordringar, förutom några undantag som anges i lag.

KONKURSFÖRFARANDE

I ett konkursförfarande ska borgenärerna anmäla alla fordringar, oavsett om de har grundade sakrätter till dessa eller inte. Om en fordring är skyddad genom en sakrätt ska detta uttryckligen anges i anmälan.

Tillfälliga åtgärder för skydd av fordringar, avbrytande av påbörjade civilprocesser och förbud mot verkställighet

När ansökan om inledande av ett konkursförfarande har lämnats in kan en konkursjury (stečajni senat) på begäran av en borgenär, eller undantagsvis även på egen hand, utfärda ett särskilt beslut för att skydda fordringar. Detta är ett tillfälligt beslut som begränsar möjligheterna för gäldenärernas bemyndigade personer att utföra rättshandlingar, förordnar om stopp för utbetalningar från gäldenärens konto eller inför en skyldighet att först inhämta samtycke från juryn för att gäldenärens organ ska kunna fatta giltiga beslut om förfogande över gäldenärens egendom.

Till börjanTill början

Var ansöker en utländsk förvaltare enligt artiklarna 21 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om offentliggörande eller inskrivning av ett insolvensförfarande i ett offentligt register?

Förvaltare av insolvensförfaranden i andra EU-länder kan begära inskrivning av insolvensförfaranden i Sloveniens handelsregister. Detta ska göras vid den av de elva distriktsdomstolar (okrožno sodišče) inom vars område gäldenären har sitt säte.

Domstolen är skyldig att på bekostnad av den som är föremål för en inskrivning i handelsregistret offentliggöra inskrivningen i Sloveniens officiella tidning. Adress till Sloveniens officiella tidning: Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenija. http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar?

TVÅNGSACKORD

 1. Kvittning
 2. Den dag då förfarandet för tvångsackord inleds ska enligt lag borgenärernas alla fordringar på gäldenären som inte är enstaka penningfordringar i slovenska tolar ändras till enstaka penningfordringar i tolar enligt bestämmelser som anges i lag. Fordringar gäller enlig lag som kvittade om de kunde kvittas med gäldenärens motsatta fordringar den dag då förfarandet inleddes.

KONKURSFÖRFARANDE

 1. Kvittning av fordringar
 2. Den dag då konkursförfarandet inleds ska enligt lag borgenärernas alla fordringar på gäldenären som inte är enstaka penningfordringar i slovenska tolar ändras till enstaka penningfordringar i tolar.

  Till börjanTill början

  Fordringar gäller enligt lag som kvittade om de kunde kvittas med gäldenärens motsatta fordringar den dag då förfarandet inleddes. Borgenärer med fordringar som enligt lag gäller som kvittade måste underrätta konkursförvaltaren om detta. Om konkursförvaltaren inte underrättas är borgenärerna ansvariga för de skador och kostnader som kan uppstå till följd av detta.

 3. Ömsesidiga avbetalningsavtal
 4. Juryn (poravnalni senat) kan på gäldenärens begäran medge frånträde från sådana avtal om ingen part den dag då förfarandet för tvångsackord inleds har fullgjort alla sina skyldigheter.

 5. Hyresavtal
 6. Inledandet av ett förfarande för tvångsackord påverkar inte rätten att säga upp hyresavtal.

  Konkursförvaltaren får den första dagen i varje månad och med en uppsägningstid på 30 dagar säga upp hyresavtal utan hänsyn till tidsfrister som anges i lag eller avtal. Hyrestagaren har i så fall rätt till skadestånd som konkursborgenär.

 7. Förbehåll för egendomsrätt, retentionsrätt
 8. Inledandet av ett konkursförfarande eller förfarande för tvångsackord påverkar varken förbehåll för egendomsrätt eller retentionsrätt.

 9. Stoppningsrätt
 10. I ett konkursförfarande får säljaren förhindra överlämnandet av en sak till köparen om hela köpesumman inte har betalats. Detta kan ske om saken skickats till köparen från någon annan ort innan konkursförfarandet inleddes och den ännu inte kommit fram till bestämmelseorten eller köparen ännu inte har den i sin besittning.

 11. Förmånsrätter
 12. Ett tvångsackord eller en konkurs påverkar inte de av borgenärernas fordringar som enligt lag gäller som förmånsrätter (t.ex. fordringar på lön). I ett konkursförfarande ska alla fordringar med förmånsrätter betalas i samma ordningsföljd som kostnaderna för konkursförfarandet. Om konkursboet inte räcker till för att betala alla fordringar betalas återstående fordringar proportionellt.

  Till börjanTill början

 13. Tredje parts sakrätter
 14. Förfarandet för tvångsackord påverkar inte tredje parts sakrätter.

  Inledandet av ett konkursförfarande påverkar inte sakrätter för tredje part om de har anmälts i tid. Undantag från denna regel anges i lag.

 15. Anställningsavtal
 16. Med en uppsägningstid på 30 dagar vid ett godkänt tvångsackord och 15 dagar vid ett konkursförfarande får förvaltaren säga upp högst så många arbetstagare som fastställts i ett s.k. program för upphörande av anställningsförhållanden på grund av finansiell omorganisation. Om förvaltaren planerar att säga upp fler arbetstagare måste arbetstagarnas fackföreningar och arbetsförmedlingen underrättas.

6. Vilka regler gäller för överklagande av gäldenärers rättshandlingar?

Villkor för överklagande

Borgenärerna och konkursförvaltaren har rätt att överklaga en gäldenärs rättshandlingar. Konkursförvaltaren måste dock först begära tillstånd från ordföranden i konkursjuryn (stečajni senat). Överklagande eller invändningar görs mot den person till vars förmån den berörda rättshandlingen företogs.

Alla rättshandlingar (även underlåtenhet att handla) som leder till en orättvis eller minskad betalning för konkursborgenärerna eller till att en enskild borgenär gynnas kan överklagas.

Den som överklagar måste kunna visa att den part till vars förmån den berörda rättshandlingen företogs kände till eller borde ha känt till gäldenärens dåliga ekonomiska och finansiella situation (den s.k. subjektiva aspekten av överklagandet). I lag anges de juridiska förutsättningar som måste finnas för att detta villkor ska vara uppfyllt samt de fall då rättshandlingar inte går att överklaga.

Till börjanTill början

Tidsperiod för rättshandlingar som kan överklagas

I ett konkursförfarande kan rättshandlingar som utförts det senaste året innan den dag då konkursförfarandet inleddes överklagas. Ett överklagande måste dock lämnas in senast sex månader efter det att inledandet av konkursförfarandet offentliggjordes i Sloveniens officiella tidning eller innan huvudförhandlingen om fördelningen av konkursboet om den äger rum tidigare.

7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar?

TVÅNGSACKORD

I samband med tvångsackord är anmälan av en fordran en förutsättning för borgenärens processhandlingar. Fordringar måste anmälas till juryn (poravnalni senat) senast 30 dagar efter den dag då kungörelsen om inledandet av förfarandet offentliggjordes i Sloveniens officiella tidning. Om borgenären inte anmäler sin fordring eller anmäler den för sent går borgenären miste om sin rösträtt, men inte själva fordringen.

KONKURSFÖRFARANDE

I ett konkursförfarande måste borgenärer anmäla sina fordringar till konkursjuryn (stečajni senat) senast två månader efter den dag då kungörelsen om inledandet av konkursförfarandet offentliggjordes i Sloveniens officiella tidning. Borgenärerna underrättas inte personligen om att förfarandet har inletts. Information om detta ges bara i Sloveniens officiella tidning och på domstolarnas anslagstavlor.

En anmäld fordring (och sakrätt) gäller som godtagen om konkursförvaltaren godkänner den och ingen av de närvarande borgenärerna hade någon invändning vid prövningen av fordringarna. Konkursjuryn underrättar borgenärer med omtvistade fordringar om att förfarandet för fastställande av dessa fordringar inleds vid civildomstolen 15 dagar efter denna underrättelse.

Till börjanTill början

8. Vilka regler gäller för tvångsackord?

Syftet med ett konkursförfarande är att lösa in konkursboet och betala borgenärerna. Gäldenärens egendom i konkursboet säljs i regel på offentlig auktion, såvida inte konkursjuryn efter yttrande från borgenärskommittén beslutar om någon annan typ av försäljning.

Innan betalning sker till borgenärerna dras från konkursboet bort de belopp som behövs för att betala kostnaderna för konkursförfarandet. Borgenärerna betalas i följande ordning: borgenärer med sakrätter till de sålda sakerna, borgenärer med förmånsrätter och övriga borgenärer. Fordringarna betalas enligt en lagstadgad ordningsföljd.

Beslutet om huvudfördelningen tillställs konkursförvaltaren och kungörs på domstolens anslagstavla. På grundval av beslutet om huvudfördelningen betalar konkursförvaltaren borgenärerna senast 15 dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Senare fördelningar görs när gäldenärens medel flyter in.

9. Vilka regler gäller för konkursförfarandet?

Syftet med ett konkursförfarande är att lösa in konkursboet och betala borgenärerna. Gäldenärens egendom i konkursboet säljs i regel på offentlig auktion, såvida inte konkursjuryn efter yttrande från borgenärskommittén beslutar om någon annan typ av försäljning.

Innan betalning sker till borgenärerna dras från konkursboet bort de belopp som behövs för att betala kostnaderna för konkursförfarandet. Borgenärerna betalas i följande ordning: borgenärer med sakrätter till de sålda sakerna, borgenärer med förmånsrätter och övriga borgenärer. Fordringarna betalas enligt en lagstadgad ordningsföljd.

Till börjanTill början

Beslutet om huvudfördelningen tillställs konkursförvaltaren och kungörs på domstolens anslagstavla. På grundval av beslutet om huvudfördelningen betalar konkursförvaltaren borgenärerna senast 15 dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Senare fördelningar görs när gäldenärens medel flyter in.

10. Hur avslutas ett insolvensförfarande?

Förfarande och rättsverkan

TVÅNGSACKORD

Domstolsjuryn (sodni senat) godkänner tvångsackordet om borgenärer som tillsammans har fordringar som uppgår till mer än 60 % av alla de röstberättigade borgenärernas fordringar har röstat för tvångsackordet. Om så inte är fallet beslutar domstolsjuryn att ackordsförfarandet ska avslutas. Rättsverkan av ett godkänt tvångsackord är att gäldenärens ekonomiska förpliktelser minskar eller att betalningsfristen för dessa skjuts upp.

KONKURSFÖRFARANDE

När konkursförvaltaren har utfört alla förrättningar i konkursförfarandet sammanställer han eller hon en rapport om detta och föreslår att konkursjuryn avslutar förfarandet. Konkursjuryn offentliggör beslutet om avslutande av konkursförfarandet i Sloveniens officiella tidning.

Det lagakraftvunna beslutet om avslutande eller avbrytande av konkursförfarandet skrivs också in i handelsregistret. I och med detta upphör gäldenären att existera som juridisk person.

Innebär insolvensförfarandet några sanktioner för gäldenären? Kan gäldenären på nytt börja driva näringsverksamhet?

Enligt företagslagen (Zakon o gospodarskih družbah) får en person som varit företagsledare, styrelseledamot eller ledamot i tillsynsorgan i ett företag mot vilken ett konkursförfarande inletts och som dömts till att betala skadestånd till borgenärer på grund av skäl som anges i lag inte utnämnas till företagsledare, styrelseledamot eller ledamot i företags tillsynsorgan.

Till börjanTill början

Sanktioner i samband med insolvensförfaranden

CIVILRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER

Förutom allmänt skadeståndsansvar finns i lagen om ekonomisk verksamhet i företag (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) även bestämmelser om särskilt skadeståndsansvar för bestämda personer (ledamöter i tillsynsorgan, delägare, aktieägare och grundare) som bara gäller i samband med insolvensförfaranden.

STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER

Inom straffrätten föreskrivs påföljder för den som avsiktligen inte fullgör sina betalningsförpliktelser, uppenbart eller faktiskt försämrar sin egendomsställning eller någon annan gäldenärs egendomsställning och genom detta orsakar konkurs. Samma sak gäller för personer som i sin näringsverksamhet kände till att han själv eller någon annan var betalningsoförmögen, men som från gäldenärens egendom betalar en skuld eller på annat sätt avsiktligt försätter en borgenär i ett gynnsammare läge. Samma gäller också för en person som kände till att han själv eller någon annan gäldenär var betalningsoförmögen och som avsiktligen spelar ut borgenärer mot varandra och erkänner en oriktig fordring, upprättar ett falskt avtal eller genom någon annan bedräglig handling tillfogar borgenärernas egendom betydande skada.

Om någon av ovanstående handlingar utförs i en juridisk persons namn, för den juridiska personens räkning eller till nytta för den juridiska personen är både den som utförde handlingen och den juridiska personen straffrättsligt ansvariga. En juridisk person kan vid brott dömas till böter, fråntas egendom och förlora sin status som juridisk person.

« Konkurs - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket