Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Slovinsko

Posledná úprava: 27-11-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú v právnom poriadku Slovinska a aké sú ich ciele? 1.
2. Aké sú podmienky na začatie jednotlivých druhov konaní vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Akú úlohu majú účastníci v každom druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 3.
4. Aké sú dôsledky začatia konania vo veci platobnej neschopnosti? 4.
5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok? 5.
6. Ako možno podať námietku proti právnym úkonom dlžníka? 6.
7. Aké sú podmienky na prihlásenie a uznanie pohľadávok? 7.
8. Aké sú pravidlá týkajúce sa povinného vyrovnania? 8.
9. Aké sú pravidlá týkajúce sa konania vo veci likvidácie? 9.
10. Aké sú podmienky na ukončenie konania? 10.

 

1. Aké druhy konania vo veci platobnej neschopnosti existujú v právnom poriadku Slovinska a aké sú ich ciele?

Definícia platobnej neschopnosti v slovinskom zákone

Platobná neschopnosť je definovaná ako dlhotrvajúca neschopnosť dlžníka splácať dlhy.

Konanie pred začatím konania vo veci platobnej neschopnosti podľa slovinského práva

Podľa slovinského zákona neexistuje žiadne osobitné, formálne konanie pred začatím konania vo veci platobnej neschopnosti určené na zrušenie alebo zabránenie platobnej neschopnosti.

Neformálne konanie na reorganizáciu spoločností v slovinskom práve

Mimo rámca formálneho konania vo veci platobnej neschopnosti neexistuje v slovinskom zákone osobitné konanie vo veci reorganizácie a reštrukturalizácie spoločností.

Formálne konania vo veci platobnej neschopnosti podľa slovinského práva

Konania vo veci platobnej neschopnosti, najmä konanie vo veci povinného vyrovnania a konkurzné konanie, sa riadia zákonom o povinnom vyrovnaní, konkurznom konaní a likvidácii (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, uverejnený v Úradnom vestníku Slovinskej republiky č. 67/93 et seq.).

2. Aké sú podmienky na začatie jednotlivých druhov konaní vo veci platobnej neschopnosti?

Hmotnoprávne podmienky

Hmotnoprávnou podmienkou na začatie povinného vyrovnania a konkurzného konania je existencia dôvodov na konkurzné konanie (platobná neschopnosť alebo nadmerné zadĺženie dlžníka).

HoreHore

Osoby a orgány, ktoré zohrávajú úlohu v konaniach vo veci platobnej neschopnosti

Podľa slovinského práva sa konania vo veci platobnej neschopnosti môžu začať iba proti dlžníkovi, ktorý má postavenie obchodnej spoločnosti, družstevného alebo nezávislého podnikateľa; v podstate sa môžu začať aj proti inštitúciám, štátnym podnikom a fyzickým osobám s postavením nezávislých podnikateľských subjektov.

Kto môže podať žiadosť o začatie konania vo veci platobnej neschopnosti?

Žiadosť o začatie konania vo veci povinného vyrovnania môže podať iba dlžník.

Žiadosť o začatie konkurzného konania môžu podať veritelia, samotní dlžníci, osobne ručiaci akcionári alebo inšpektor práce.

Ako sa oznamujú konania vo veci platobnej neschopnosti?

Súd musí oficiálne vyvesiť oznam o začatí konania vo veci platobnej neschopnosti na úradnej tabuli súdu, uverejniť ho v Úradnom vestníku Slovinskej republiky a zaevidovať ho v obchodnom registri a iných úradných záznamoch.

3. Akú úlohu majú účastníci v každom druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Právomoc a povinnosti súdu

O začatí konania vo veci platobnej neschopnosti, o tom, ako sa prípad predloží súdu, o dražbe dlžníka (v prípade právnickej osoby), o vymenovaní a odvolaní správcu, schválení návrhu opatrení na hlavné rozdelenie konkurznej podstaty a o vydaní rozhodnutia o hlavnom rozdelení, atď. rozhoduje porota.

Vymenovanie a právomoci správcov

Správcu v prípade povinného vyrovnania možno vymenovať v konaní vo veci povinného vyrovnania. Správca v prípade konkurzu sa musí vymenovať v konkurznom konaní. Správcu v oboch prípadoch vymenuje porota, ktorá prijme rozhodnutie o začatí konania vo veci platobnej neschopnosti.

HoreHore

Medzi hlavné povinnosti správcov pri povinnom vyrovnaní a konkurznom konaní patrí overenie stavu majetku a podnikateľských činností dlžníka, overenie zoznamu zaregistrovaných pohľadávok veriteľov a dlžníkov, overenie dôveryhodnosti zaregistrovaných pohľadávok, predloženie námietok proti neoprávneným pohľadávkam, atď. Správca konkurznej podstaty okrem toho uplatňuje práva riadiacich orgánov a vlastnícke práva v súlade s požiadavkami konkurzného konania, riadi podnikateľskú činnosť dlžníka a zastupuje dlžníka.

Povinnosti dlžníka

Dlžník musí včas podať žiadosť o začatie konania vo veci platobnej neschopnosti a predložiť predsedovi poroty všetky potrebné údaje a informácie spolu so všetkými príslušnými dokumentmi.

Práva veriteľov a prostriedky nápravy, ktoré majú k dispozícii

KONANIE VO VECI POVINNÉHO VYROVNANIA

 1. Výbor veriteľov
 2. V prípade konania vo veci povinného vyrovnania, aby sa zabezpečili záujmy veriteľov, porota vymenuje výbor veriteľov, ktorý má právo kontrolovať podnikateľskú činnosť a finančnú situáciu dlžníka a predkladať návrhy a vydávať stanoviská, ak je to nutné na ochranu veriteľov zapojených do konania.

 3. Právne prostriedky nápravy, ktoré majú k dispozícii jednotliví veritelia
 4. Každý veriteľ má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o schválení alebo zamietnutí povinného vyrovnania do ôsmich dní po vyvesení rozhodnutia na vývesnej tabuli súdu. Za určitých podmienok má každý veriteľ aj právo podať návrh na zastavenie konania najneskôr do dňa, kedy sa má hlasovať o povinnom vyrovnaní.

  HoreHore

  Každý veriteľ, ktorého pohľadávka bola znížená v dôsledku schválenia povinného vyrovnania, môže do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na vykonanie schváleného vyrovnania požiadať, aby porota zrušila svoje schválenie povinného vyrovnania, ak sa domnieva, že dlžník je schopný plniť všetky svoje záväzky v dôsledku zlepšenia svojej ekonomickej a finančnej situácie. Veritelia môžu požiadať o zrušenie povinného vyrovnania aj podaním žaloby na občianskom súde do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení povinného vyrovnania, ak povinné vyrovnanie bolo schválené podvodnými prostriedkami.

KONKURZNÉ KONANIE

 1. Výbor veriteľov
 2. V prípade konkurzného konania sa obvykle vždy vytvorí výbor veriteľov, aby sa ochránili záujmy veriteľov, s výnimkou, keď je konkurzná podstata zanedbateľná, alebo ak by to viedlo k značnému zvýšeniu nákladov na konanie.

PROSTRIEDKY, KTORÉ MAJÚ VERITELIA K DISPOZÍCII V OBOCH PRÍPADOCH

Všeobecne povedané, v oboch konaniach vo veci platobnej neschopnosti majú veritelia právo odvolať sa proti rozhodnutiam súdu netýkajúcim sa práce správcu, ktoré sa spochybňujú prostredníctvom námietok alebo podnetov.

4. Aké sú dôsledky začatia konania vo veci platobnej neschopnosti?

Vytvorenie konkurznej podstaty

Konkurzná podstata dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, zahŕňa všetok majetok, ktorý dlžník vlastní na začiatku konania alebo získa pred skončením konania, a majetok akéhokoľvek osobne ručiaceho akcionára, okrem majetku, ktorý je potrebný na uspokojenie jeho základných životných potrieb.

HoreHore

Obmedzenie odbornej spôsobilosti dlžníka

V prípade konania vo veci povinného vyrovnania sa odborná spôsobilosť dlžníka obmedzuje v súlade s ustanoveniami zákona.

V prípade konkurzného konania sa pozastavujú všetky právomoci správnych, sprostredkovateľských a riadiacich orgánov dlžníka a prenášajú sa na správcu s účinnosťou od začatia konania.

Druhy pohľadávok, ktoré sa majú predložiť

POVINNÉ VYROVNANIE

V prípade konania vo veci povinného vyrovnania sa obvykle musia prihlásiť všetky pohľadávky, okrem pohľadávok, ktoré predstavujú výnimky stanovené zákonom.

KONKURZNÉ KONANIE

V prípade konkurzného konania musia veritelia prihlásiť všetky pohľadávky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú ustanovené vecné právo na pohľadávku. Ak je pohľadávka zabezpečená vecným právom, táto skutočnosť musí byť výslovne uvedená pri prihlasovaní pohľadávky.

Predbežné opatrenia na účely zabezpečenia, zastavenia začatia súdneho konania a zákazu konania vo veci výkonu rozhodnutia

V prípade konkurzného konania môže porota na základe návrhu veriteľa alebo vo výnimočných prípadoch na základe svojho vlastného návrhu hneď po podaní návrhu na začatie konkurzného konania vydať zabezpečovací príkaz, t. j. predbežné opatrenie, ktorým sa obmedzuje právo poverených zástupcov dlžníka vykonávať legálne transakcie, nariaďuje zastavenie príkazov na platby z účtov dlžníka alebo nariaďuje povinnosť získať predchádzajúci súhlas poroty na potvrdenie rozhodnutí prijatých subjektami dlžníka vo vzťahu k disponovaniu s majetkom dlžníka.

HoreHore

Kde môže zahraničný správca podať návrh na uverejnenie alebo registráciu konania vo veci platobnej neschopnosti vo verejnom registri v súlade s článkami 21 a 22 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000?

Správcovia vymenovaní v konaniach vo veci platobnej neschopnosti, ktoré sa začali v iných členských štátoch EÚ, môžu podať žiadosť o registráciu v slovinskom národnom obchodnom registri na krajskom súde (v Slovinsku je 11 krajských súdov) s pôsobnosťou v oblasti, v ktorej má dlžník sídlo.

Každý zápis do obchodného registra sa uverejňuje v Úradnom vestníku Slovinskej republiky na základe jeho vlastného návrhu a na náklady hospodárskeho subjektu. Adresa Úradného vestníka Slovinskej republiky je: Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Aké osobitné pravidlá sa vzťahujú na určité druhy pohľadávok?

KONANIE VO VECI POVINNÉHO VYROVNANIA

 1. Vyrovnanie
 2. Odo dňa začatia konania vo veci povinného vyrovnania sa všetky pohľadávky veriteľov voči dlžníkovi, ktoré nie sú jednorazovými pohľadávkami vyjadrenými v slovinských toliaroch, môžu previesť ex lege na jednorazové pohľadávky v toliaroch v súlade s ustanoveniami stanovenými zákonom. Pohľadávky sa považujú za vyrovnané ex lege, ak boli vyrovnané voči protipohľadávkam dlžníka v deň začatia konania.

KONKURZNÉ KONANIE

HoreHore

 1. Vyrovnanie pohľadávok
 2. Odo dňa začatia konkurzného konania sa všetky pohľadávky veriteľov voči dlžníkovi, ktoré nie sú jednorazovými pohľadávkami vyjadrenými v slovinských toliaroch, môžu previesť ex lege na jednorazové pohľadávky v toliaroch.

  Pohľadávky sa považujú za vyrovnané ex lege, ak boli vyrovnané voči protipohľadávkam dlžníka v deň začatia konania. Veritelia, ktorých pohľadávky sa považujú za pohľadávky vyrovnané ex lege, musia na túto skutočnosť upozorniť správcu alebo byť zodpovední za akékoľvek škody a náklady, ktoré vzniknú v dôsledku tohto zanedbania.

 3. Dohody o vzájomnom vyrovnaní:
 4. Porota konajúca vo veci vyrovnania môže na návrh dlžníka povoliť, aby sa na takéto dohody neprihliadalo, ak jedna zo strán nesplnila všetky svoje záväzky do dňa, v ktorom sa začalo konanie vo veci vyrovnania.

 5. Lízingové (nájomné) dohody
 6. Začatie konania vo veci povinného vyrovnania nemá vplyv na právo ukončiť lízingové (nájomné) dohody.

  Konkurzný správca môže zrušiť lízingovú dohodu v prvý deň mesiaca na základe oznámenia s 30-dňovou výpovednou lehotou, bez ohľadu na právne alebo zmluvné výpovedné lehoty. Za týchto okolností má nájomca právo na náhradu škody ako veriteľ.

 7. Výhrada vlastníckeho práva, retenčné práva
 8. Začatie konkurzného konania alebo konania vo veci povinného vyrovnania nemá vplyv na výhradu vlastníckeho práva a retenčné práva.

 9. Právo na reklamáciu
 10. V prípade konkurzného konania môže predávajúci zabrániť predaju položiek kupujúcemu, ak ešte nebola zaplatená celá kúpna cena a položka bola dodaná kupujúcemu z iného miesta pred začatím konkurzného konania a ešte nedorazila na miesto určenia alebo kupujúci ju ešte neprevzal.

  HoreHore

 11. Prednostné pohľadávky
 12. Povinné vyrovnanie a konkurz nemajú vplyv na pohľadávky veriteľov, ktorí sa podľa zákona považujú za prednostných veriteľov (napríklad, pohľadávky týkajúce sa platov). V prípade konkurzného konania sa všetky prednostné pohľadávky vyplácajú v rovnakom poradí ako náklady na konkurzné konanie. Ak rozdelenie konkurznej podstaty nie je dostatočné na úplné zaplatenie pohľadávok, vyplatia sa pomerným spôsobom.

 13. Vecné práva tretích strán
 14. Konanie vo veci povinného vyrovnania nemá vplyv na vecné práva tretích strán.

  Začatie konkurzného konania nemá vplyv na vecné práva tretích osôb za predpokladu, že boli vyhlásené v stanovenej lehote. Výnimky z uvedených pravidiel vymedzuje zákon.

 15. Pracovné zmluvy
 16. Pod podmienkou výpovede s 30-dňovou výpovednou lehotou v prípade schváleného konania vo veci povinného vyrovnania a výpovede s 15-dňovou výpovednou lehotou v prípade konkurzného konania môže správca zrušiť pracovné zmluvy takého počtu pracovníkov, ktorý nepresahuje počet stanovený v programe ukončenia pracovného pomeru v dôsledku finančnej reorganizácie. Pred ukončením pracovných zmlúv väčšieho počtu pracovníkov musí správca informovať o prepúšťaní odborovú organizáciu zamestnávateľa a úrad práce (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

6. Ako možno podať námietku proti právnym úkonom dlžníka?

Podmienky vzťahujúce sa na právne námietky

Veritelia a správca majú právo podať námietku proti právnym úkonom dlžníka (iba vtedy, ak boli povolené predsedom poroty v prípade správcu). Podnety alebo námietky sa podávajú proti osobe, v ktorej záujme sa spochybňovaný úkon uskutočnil.

HoreHore

Námietky možno podať proti všetkým právnym úkonom (vrátane nekonania), ktoré vedú k neprimeraným alebo zníženým platbám veriteľom alebo v dôsledku ktorých sa jednotliví veritelia dostávajú do výhodnejšej pozície (preferenčné zaobchádzanie s veriteľmi).

Sťažovateľ musí prostredníctvom svojej námietky dokázať, že druhá strana, v ktorej záujme sa spochybnený úkon urobil, si bola vedomá alebo mala si byť vedomá zlej ekonomickej/finančnej situácie dlžníka (subjektívny prvok „zrušiteľnosti“). Zákon stanovuje právne predpoklady, kedy sa táto podmienka považuje za splnenú, a prípady, kedy sa právne úkony nemôžu napadnúť.

Prípustná lehota na podanie námietky proti úkonom

V prípade konkurzného konania sa proti právnym úkonom môžu podať námietky vtedy, ak sa vykonali v roku, ktorý predchádzal začatiu konkurzného konania, pod podmienkou, že námietka sa podá do šiestich mesiacov od uverejnenia oznámenia o začatí konkurzného konania v Úradnom vestníku Slovinskej republiky alebo pred lehotou na hlavné rozdelenie, ak už lehota na rozdelenie bola určená.

7. Aké sú podmienky na prihlásenie a uznanie pohľadávok?

KONANIE VO VECI POVINNÉHO VYROVNANIA

V prípade konania vo veci povinného vyrovnania je prihlásenie pohľadávky procesnou podmienkou pre prijatie opatrenia veriteľom. Pohľadávky sa musia prihlásiť u poroty do 30 dní od uverejnenia oznámenia o začatí konania v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Neprihlásenie alebo príliš neskoré prihlásenie pohľadávok neznamená, že veriteľ stráca pohľadávku, stráca však právo hlasovať.

HoreHore

KONKURZNÉ KONANIE

V prípade konkurzného konania musia veritelia prihlásiť svoje pohľadávky u konkurznej poroty do dvoch mesiacov od uverejnenia začatia konkurzného konania v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Veritelia nie sú informovaní o začatí konania osobne, ale iba prostredníctvom úradného vestníka a oznámenia na vývesnej tabuli súdu.

Prihlásené pohľadávky (a vecné práva) sa považujú za uznané, ak ich za také uzná správca a ak sa táto skutočnosť nespochybňuje žiadnym z veriteľov prítomných na konci skúšobnej lehoty pre pohľadávky. Konkurzná porota informuje veriteľov, ktorých pohľadávky boli spochybnené, že konanie vo veci stanovenia existencie spochybnenej pohľadávky na občianskych súdoch sa začne do 15 dní od vydania príkazu.

8. Aké sú pravidlá týkajúce sa povinného vyrovnania?

Konkurzné konanie sa uskutočňuje s cieľom predať konkurznú podstatu a vyplatiť veriteľov. Majetok dlžníka zahrnutý do konkurznej podstaty sa obvykle dáva do verejnej dražby, pokiaľ konkurzná porota nenariadi iný druh predaja v súlade s predchádzajúcim stanoviskom výboru veriteľov.

Pred začatím vyplácania veriteľov sa z konkurznej podstaty odpočíta suma potrebná na zaplatenie nákladov konkurzného konania. Veritelia sa vyplácajú v tomto poradí: najprv veritelia s vecným právom na predaný majetok, potom nasledujú prednostní veritelia a nakoniec ostatní veritelia. Pohľadávky sa vyrovnávajú v poradí stanovenom zákonom.

Rozhodnutie o hlavnom rozdelení sa predkladá správcovi a oznámi sa na vývesnej tabuli súdu. Na základe záverečného rozhodnutia o hlavnom rozdelení vyplatí správca veriteľov do 15 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia. Neskoršie rozdelenia sa uskutočnia po sprístupnení finančných zdrojov dlžníka.

HoreHore

9. Aké sú pravidlá týkajúce sa konania vo veci likvidácie?

Konkurzné konanie sa uskutočňuje s cieľom predať konkurznú podstatu a vyplatiť veriteľov. Majetok dlžníka zahrnutý do konkurznej podstaty sa obvykle dáva do verejnej dražby, pokiaľ konkurzná porota nenariadi iný druh predaja v súlade s predchádzajúcim stanoviskom výboru veriteľov.

Pred začatím vyplácania veriteľov sa z konkurznej podstaty odpočíta suma potrebná na zaplatenie nákladov konkurzného konania. Veritelia sa vyplácajú v tomto poradí: najprv veritelia s vecným právom na predaný majetok, potom nasledujú prednostní veritelia a nakoniec ostatní veritelia. Pohľadávky sa vyrovnávajú v poradí stanovenom zákonom.

Rozhodnutie o hlavnom rozdelení sa predkladá správcovi a oznámi sa na vývesnej tabuli súdu. Na základe záverečného rozhodnutia o hlavnom rozdelení vyplatí správca veriteľov do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Neskoršie rozdelenia sa uskutočnia po sprístupnení finančných zdrojov dlžníka.

10. Aké sú podmienky na ukončenie konania?

Postup a účinok ukončenia konania

POVINNÉ VYROVNANIE

Porota schváli povinné vyrovnanie za predpokladu, že za neho hlasujú veritelia zastupujúci viac ako 60 % všetkých pohľadávok veriteľov s hlasovacími právami. Ak to tak nie je, porota nariadi, aby sa konanie vo veci povinného vyrovnania ukončilo. Právnym účinkom potvrdenia povinného vyrovnania je zníženie výšky finančného záväzku dlžníka alebo odklad lehoty na vyrovnanie finančných záväzkov dlžníka.

HoreHore

KONKURZNÉ KONANIE

Po splnení všetkých formalít konkurzného konania pripraví správca správu a navrhne konkurznej porote skončiť konanie. Konkurzná porota uverejní rozhodnutie o ukončení konania v Úradnom vestníku Slovinskej republiky.

Záverečné rozhodnutie o dokončení alebo ukončení konkurzného konania sa zaznamená aj v obchodnom registri. Týmto úkonom prestáva byť dlžník právnickou osobou.

Je konanie vo veci platobnej neschopnosti pre meno dlžníka „čiernym bodom“? Môže dlžník začať novú podnikateľskú činnosť?

Podľa ustanovení zákona o spoločnostiach (Zakon o gospodarskih družbah) vo vzťahu k riaditeľom spoločnosti nesmie byť nikto vymenovaný za člena správnej alebo dozornej rady spoločnosti, ak sa v čase, keď pôsobil ako riaditeľ spoločnosti alebo člen správnej alebo dozornej rady spoločnosti, proti nemu začalo konkurzné konanie a bol vyhlásený za osobu povinnú zaplatiť veriteľom škody v súlade so zákonom.

Sankcie v súvislosti s konaním vo veci platobnej neschopnosti

CIVILNÉ SANKCIE

Zákon o finančných operáciách spoločností (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) stanovuje okrem všeobecnej zodpovednosti za škody aj osobnú zodpovednosť určitých osôb (členov dozornej rady, partnerov, akcionárov, zakladateľov), ktorá môže vzniknúť iba v súvislosti s konaním vo veci platobnej neschopnosti.

TRESTNÉ SANKCIE

Trestné právo stanovuje sankcie pre osoby, ktoré: (i) so zámerom nezaplatiť za to, za čo sú povinné zaplatiť, zdanlivo alebo skutočne zhoršujú svoje vlastné finančné pomery alebo finančné pomery tretej osoby, čím spôsobujú konkurz; (ii) sú si pri zapojení do hospodárskych činností vedomé, že oni alebo tretia osoba sú platobne neschopné a zaplatením dlhu alebo inak zámerne postaví určitého veriteľa do prednostnej pozície; (iii) vediac, že oni alebo tretia osoba sú platobne neschopné, a so zámerom podviesť veriteľov uznajú falošnú pohľadávku alebo inými podvodnými prostriedkami spôsobujú veriteľom veľké majetkové straty.

Okrem páchateľa uvedených trestných činov sú právnické osoby trestne zodpovedné aj za trestné činy, ktoré páchateľ spácha v ich mene, za nich alebo v ich prospech. Tresty udelené právnickým osobám za ich trestnú činnosť môžu zahŕňať pokuty, zhabanie majetku a ukončenie ich právnej subjektivity.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-11-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo