Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Słowenia

Ostatnia aktualizacja: 27-11-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Słowenia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego w prawie słoweńskim? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników postępowania każdego rodzaju? 3.
4. Jakie skutki wywołuje wszczęcie postępowania upadłościowego? 4.
5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń? 5.
6. Jak można zakwestionować czynności prawne dłużnika? 6.
7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym? 8.
9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego w prawie słoweńskim?

Definicja niewypłacalności w prawie słoweńskim

Niewypłacalność definiuje się jako przedłużający się brak możliwości spłaty zobowiązań przez dłużnika.

Postępowanie przed ogłoszeniem upadłości w prawie słoweńskim

Prawo słoweńskie nie przewiduje odrębnego, formalnego postępowania przed ogłoszeniem upadłości w celu odwołania lub zapobieżenia upadłości.

Nieformalne postępowanie naprawcze w prawie słoweńskim

Prawo słoweńskie nie przewiduje odrębnego postępowania w celu reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw poza ramami formalnego postępowania upadłościowego.

Formalne postępowanie upadłościowe w prawie słoweńskim

Postępowanie o ogłoszenie upadłości, a w szczególności postępowanie układowe oraz postępowanie upadłościowe, podlega postanowieniom ustawy o postępowaniu układowym, upadłości i likwidacji (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, opublikowanej w słoweńskim dzienniku ustaw nr 67/93 i nast.).

2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego?

Główne warunki

Głównym warunkiem wszczęcia postępowania układowego oraz postępowania upadłościowego jest istnienie przyczyn upadłości (niewypłacalność lub zbytnie zadłużenie dłużnika).

Osoby oraz organy uczestniczące w postępowaniu upadłościowym

W prawie słoweńskim postępowanie upadłościowe może być wszczęte jedynie wobec dłużnika posiadającego status przedsiębiorstwa handlowego, spółdzielni lub samodzielnego przedsiębiorcy; z zasady może być ono wszczynane również wobec instytucji, przedsiębiorstw państwowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Do góryDo góry

Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego?

Wniosek o wszczęcie postępowania układowego może zostać złożony wyłącznie przez dłużnika.

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego może zostać złożony przez wierzycieli, samego dłużnika, udziałowców odpowiadających osobistym majątkiem lub inspektora pracy.

Jak jest ogłaszane postępowanie upadłościowe?

Sąd musi formalnie ogłosić postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego na tablicy informacyjnej sądu, opublikować je w słoweńskim monitorze sądowym, a także wprowadzić taką informację do rejestru przedsiębiorstw oraz innych rejestrów.

3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników postępowania każdego rodzaju?

Własciwosć i uprawnienia sądu

Sąd podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania upadłosciowego, sposobie przedstawienia sprawy w sądzie, sprzedaży dłużnika (w przypadku osobowosci prawnej), wyznaczeniu i zwolnieniu zarządcy, zatwierdzeniu wstępnego porozumienia w zakresie głównego podziału masy upadłosciowej oraz wydaniu decyzji o głównym podziale itd.

Wyznaczenie i uprawnienia zarządcy

Zarządca układowy może zostać wyznaczony w postępowaniu układowym. W postępowaniu upadłosciowym musi zostać wyznaczony zarządca upadłosciowy. W obu przypadkach zarządca jest wyznaczany przez sąd przy podejmowaniu decyzji o wszczęciu postępowania upadłosciowego.

Główne obowiązki zarządcy w postępowaniu układowym i upadłosciowym polegają na weryfikacji stanu majątku i działalnosci dłużnika, weryfikacji listy wierzycieli i dłużników posiadających zarejestrowane roszczenia, weryfikacji wiarygodnosci zarejestrowanych roszczeń, zgłaszanie sprzeciwu wobec nieuzasadnionych roszczeń itd. Ponadto zarządca upadłosciowy wykonuje prawa zarządu oraz prawa włascicielskie zgodnie z warunkami postępowania upadłosciowego, prowadzi działalnosć dłużnika i reprezentuje dłużnika.

Do góryDo góry

Obowiązki dłużnika

Dłużnik musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłosciowego w odpowiednim czasie oraz przekazać wszystkie wymagane dane i informacje przewodniczącemu składu sędziowskiego razem z odpowiednią dokumentacją.

Prawa wierzycieli i dostępne czynnosci prawne

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 1. Rada wierzycieli
 2. W postępowaniu układowym do ochrony interesów wierzycieli sąd wyznacza radę wierzycieli, która ma prawo do kontrolowania działalnosci i sytuacji finansowej dłużnika oraz wysuwania propozycji i wydawania opinii, kiedy jest to konieczne do ochrony wierzycieli w trakcie postępowania.

 3. Czynnosci prawne dostępne dla poszczególnych wierzycieli
 4. Każdy wierzyciel ma prawo odwołać się od decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu postępowania układowego w ciągu osmiu dni od umieszczenia takiej decyzji na tablicy informacyjnej sądu. Pod pewnymi warunkami każdy wierzyciel ma również prawo do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania najpóźniej do dnia głosowania nad postępowaniem układowym.

  Każdy wierzyciel, którego wierzytelnosć zredukowano w wyniku zatwierdzenia postępowania układowego może złożyć wniosek, w ciągu szesciu miesięcy od wygasnięcia terminu wykonania zatwierdzonego porozumienia, o wycofanie przez sąd zgody na postępowanie układowe, jeżeli uważa, że dłużnik jest w stanie wykonać zobowiązania w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej i finansowej. Wierzyciele mogą również składać wnioski o unieważnienie postępowania układowego do sądu cywilnego w ciągu dwóch lat od wydania decyzji zatwierdzającej skuteczne postępowanie układowe, jeżeli postępowanie układowe zostało zatwierdzone w oszukańczy sposób.

  Do góryDo góry

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Rada wierzycieli
 2. W postępowaniu upadłosciowym rada wierzycieli jest z reguły zawsze wybierana do ochrony interesów wierzycieli, chyba że masa upadłosciowa jest nieistotna lub gdyby to prowadziło do znacznego wzrostu kosztów postępowania.

ŚRODKI DOSTĘPNE WIERZYCIELOM W OBU POSTĘPOWANIACH

Ogólnie rzecz biorąc w obu postępowaniach upadłosciowych wierzyciele mają prawo do odwołania się od decyzji sądu innych niż związanych z pracą zarządcy, które mogą być kwestionowane za posrednictwem sprzeciwów i wniosków.

4. Jakie skutki wywołuje wszczęcie postępowania upadłościowego?

Okreslenie masy upadłosciowej

Masa upadłosciowa dłużnika będącego osobą fizyczną składa się z całego majątku, jaki ta osoba posiada na początku lub uzyska przed zakończeniem postępowania oraz ze składników majątku odpowiadającego osobiscie udziałowcy oprócz składników potrzebnych do pokrycia podstawowych kosztów utrzymania.

Ograniczenie możliwosci wykonywania zawodu przez dłużnika

W postępowaniu układowym możliwosć wykonywania zawodu przez dłużnika jest ograniczona zgodnie z przepisami prawa.

W postępowaniu upadłosciowym wszystkie uprawnienia zarządu dłużnika, posredników oraz organów zarządzających zostają zawieszone i przekazane zarządcy od początku postępowania.

Rodzaje roszczeń

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

W postępowaniu układowym wierzyciele z reguły muszą zgłosić wszystkie roszczenia oprócz wyjątków przewidzianych prawem.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Do góryDo góry

W postępowaniu upadłosciowym wierzyciele muszą zgłosić wszystkie roszczenia niezależnie od tego czy posiadają uznany tytuł prawny do wierzytelnosci. Jeżeli wierzytelnosć jest zabezpieczona tytułem prawnym podczas zgłaszania wierzytelnosci należy to wyraźnie zaznaczyć.

Tymczasowe srodki na potrzeby zabezpieczenia, wstrzymania rozpoczęcia postępowania oraz zakazania postępowania egzekucyjnego

W postępowaniu upadłosciowym na wniosek wierzyciela lub w wyjątkowych sytuacjach na wniosek własny sądu natychmiast po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłosciowego, sąd może wydać nakaz zabezpieczający, tzn. tymczasowy srodek ograniczający prawa upoważnionych przedstawicieli dłużnika do wykonywania czynnosci prawnych, wstrzymujący zlecania przelewów z rachunków dłużnika lub nakładający obowiązek uzyskania uprzedniej zgody sądu na decyzje podejmowane przez jednostki dłużnika związane z dysponowaniem majątkiem dłużnika.

Gdzie zarządca zagraniczny może złożyć wniosek o opublikowanie lub zarejestrowanie postępowania upadłosciowego w rejestrze publicznym zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000?

Zarządcy wyznaczani w postępowaniu upadłosciowym wszczynanym w innym państwie członkowskim UE mogą złożyć wniosek o rejestrację do słoweńskiego krajowego rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez sąd rejonowy (w Słowenii działa 11 sądów rejonowych) własciwy dla siedziby dłużnika.

Każdy wpis do rejestru przedsiębiorstw jest publikowany przez sąd w słoweńskim monitorze sądowym z własnej inicjatywy i na koszt wydawcy. Adres monitora to: Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Słowenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

Do góryDo góry

5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń?

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 1. Potrącenia
 2. Od dnia wszczęcia postępowania układowego wszystkie roszczenia wierzycieli względem dłużnika, które nie są roszczeniami zryczałtowanymi wyrażonymi w tolarach słoweńskich, mogą być zamienione ex lege na roszczenia zryczałtowane w tolarach słoweńskich, zgodnie z przepisami prawa. Należnosci są uważane ex lege za potrącone, jeżeli zostały potrącone względem należnosci dłużnika w dniu wszczęcia postępowania.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Potrącenia należnosci
 2. Od dnia wszczęcia postępowania upadłosciowego wszystkie roszczenia wierzycieli względem dłużnika, które nie są roszczeniami zryczałtowanymi wyrażonymi w tolarach słoweńskich, mogą być zamienione ex lege na roszczenia zryczałtowane w tolarach słoweńskich.

  Należnosci są uważane ex lege za potrącone, jeżeli zostały potrącone względem należnosci dłużnika w dniu wszczęcia postępowania. Wierzyciele, których należnosci zostały uznane ex lege za potrącone, muszą poinformować o tym zarządcę, a w przeciwnym razie ponoszą odpowiedzialnosć odszkodowawczą oraz pokryją koszty wynikające z nieprzekazania takiej informacji.

 3. Umowy o wzajemnym rozliczaniu należnosci:
 4. Na wniosek dłużnika sąd może zezwolić na anulowanie takich umów, jeżeli dowolna strona umowy nie wykonała wszystkich swoich zobowiązań do dnia wszczęcia postępowania.

 5. Umowy leasingowe (dzierżawy)
 6. Wszczęcie postępowania układowego nie wpływa na prawo wypowiedzenia umów leasingowych (dzierżawy).

  Do góryDo góry

  Zarządca upadłosciowy może wypowiedzieć umowę leasingową pierwszego dnia miesiąca z 30-dniowym terminem wypowiedzenia niezależnie od prawnych lub umownych okresów wypowiedzenia. Leasingodawca (dzierżawca) ma prawo do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu jako wierzyciel.

 7. Zastrzeżenie i zatrzymanie praw
 8. Wszczęcie postępowania układowego lub upadłosciowego nie ma wpływu na zastrzeżenie i zatrzymanie praw.

 9. Prawo do żądania zwrotu
 10. W postępowaniu upadłosciowym sprzedawca może wstrzymać sprzedaż towaru, jeżeli pełna cena kupna nie została jeszcze zapłacona, a towar był dostarczany do odbiorcy skądinąd przed rozpoczęciem postępowania upadłosciowego i jeszcze nie dotarł na miejsce lub do odbiorcy, lub odbiorca jeszcze go nie odebrał.

 11. Roszczenia uprzywilejowane
 12. Ani postępowanie układowe ani upadłosciowe nie wpływa na roszczenia wierzycieli uznawane w prawie za uprzywilejowane (np. roszczenia z tytułu wynagrodzeń). W postępowaniu upadłosciowym kolejnosć spłaty wszystkich roszczeń uprzywilejowanych jest taka jak kosztów postępowania upadłosciowego. Jeżeli podział masy upadłosci nie zapewnia pełnej spłaty tych roszczeń, pokrywane są one proporcjonalnie.

 13. Tytuły prawne osób trzecich
 14. Postępowanie układowe nie wpływa na tytuły prawne osób trzecich.

  Wszczęcie postępowania upadłosciowego nie wpływa na tytuły prawne osób trzecich pod warunkiem ich zgłoszenia w odpowiednim terminie. Wyjątki od tej zasady okreslają przepisy prawa.

 15. Umowy o pracę
 16. Z 30-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku zatwierdzonego postępowania układowego lub z 15-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku postępowania upadłosciowego, zarządca może wypowiedzieć umowy o pracę liczbie pracowników nie większej niż przewidziano w planie zwolnienia pracowników z powodu finansowej reorganizacji zakładu. Przed wypowiedzeniem umów o pracę większej liczbie pracowników zarządca musi poinformować związki zawodowe w zakładzie pracodawcy oraz urząd pracy (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

  Do góryDo góry

6. Jak można zakwestionować czynności prawne dłużnika?

Warunki zaskarżania czynności prawnych

Wierzyciele i zarządca mają prawo zaskarżyć czynności prawne dłużnika (w przypadku zarządcy jedynie za zgodą przewodniczącego składu sędziowskiego). Skargi lub sprzeciw są składane na osobę, w interesie której dokonano zaskarżanej czynności prawnej.

Wszystkie czynności prawne mogą być zaskarżone (również zaniechanie czynności), jeśli prowadzą do nieproporcjonalnych lub zmniejszonych spłat wierzycieli lub uprzywilejowania pewnych wierzycieli (uprzywilejowanego traktowania wierzycieli).

Skarżący musi udowodnić, że druga strona, w interesie której dokonano zaskarżanej czynności prawnej, była świadoma lub powinna być świadoma złej sytuacji gospodarczej/finansowej dłużnika (subiektywny element „unieważnienia”). Prawo określa przesłanki prawne, kiedy warunek ten jest uważany za spełniony oraz przypadki, w których czynności prawne nie mogą być zaskarżane.

Termin zaskarżania czynności

W postępowaniu upadłościowym czynności prawne można zaskarżać, jeżeli zostały dokonane w roku poprzedzającym wszczęcie postępowania upadłościowego, pod warunkiem że skarga jest składana w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania upadłościowego w słoweńskim monitorze sądowym lub przed terminem głównego podziału majątku, jeżeli termin podziału został podany.

7. Jakie są warunki zgłaszania i uznawania roszczeń?

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Do góryDo góry

W postępowaniu układowym zgłoszenie wierzytelności jest proceduralnym warunkiem podjęcia czynności przez wierzyciela. Wierzytelności muszą zostać zgłoszone do sądu w ciągu 30 dni od opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania w słoweńskim monitorze sądowym. Zaniechanie zgłoszenia lub zgłoszenie po terminie nie oznacza, że wierzyciel traci prawo do wierzytelności, lecz że traci prawo do głosowania.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

W postępowaniu upadłościowym wierzyciele muszą zgłosić wierzytelności do sądu upadłościowego w ciągu dwóch miesięcy od opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania upadłościowego w słoweńskim monitorze sądowym. Wierzyciele nie są zawiadamiani imiennie o wszczęciu postępowania, lecz wyłącznie przez monitor sądowy oraz tablicę informacyjną sądu.

Zgłoszone wierzytelności (i tytuły prawne) są uznawane za uprawnione, jeżeli za takie uzna je zarządca, a fakt ten nie zostanie zaskarżony przez żadnego z pozostałych wierzycieli do końca terminu zgłaszania wierzytelności. Sąd upadłościowy powiadamia wierzycieli, których wierzytelności zostały zaskarżone, że postępowanie w sprawie zaskarżonych wierzytelności rozpocznie się w ciągu 15 dni od daty wydania powiadomienia w sądzie cywilnym.

8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym?

Celem postępowania upadłościowego jest zbycie masy upadłościowej oraz spłacenie wierzycieli. Składniki majątku dłużnika, które weszły do masy upadłościowej są z reguły sprzedawane w drodze publicznej licytacji, chyba że sąd upadłościowy nakaże inną formę sprzedaży zgodnie z uprzednią opinią rady wierzycieli.

Do góryDo góry

Przed rozpoczęciem spłat wierzycieli z masy upadłościowej odliczane są koszty prowadzenia postępowania upadłościowego. Wierzyciele są spłacani w następującej kolejności: po pierwsze, wierzyciele posiadający tytuł prawny do sprzedanych składników majątku, następnie wierzyciele uprzywilejowani, a na koniec pozostali wierzyciele. Wierzytelności są rozliczane w kolejności określonej w przepisach prawa.

Decyzja o głównym podziale majątku jest przekazywana zarządcy oraz wywieszana na tablicy informacyjnej sądu. Na podstawie ostatecznej decyzji co do głównego podziału, zarządca spłaca wierzycieli w ciągu 15 dni od wejścia w życie decyzji. Późniejsze podziały mają miejsce po pojawieniu się kolejnych zasobów dłużnika.

9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym?

Celem postępowania upadłościowego jest zbycie masy upadłościowej oraz spłacenie wierzycieli. Składniki majątku dłużnika, które weszły do masy upadłościowej są z reguły sprzedawane w drodze publicznej licytacji, chyba że sąd upadłościowy nakaże inną formę sprzedaży zgodnie z uprzednią opinią rady wierzycieli.

Przed rozpoczęciem spłat wierzycieli z masy upadłościowej odliczane są koszty prowadzenia postępowania upadłościowego. Wierzyciele są spłacani w następującej kolejności: po pierwsze, wierzyciele posiadający tytuł prawny do sprzedanych składników majątku, następnie wierzyciele uprzywilejowani, a na koniec pozostali wierzyciele. Wierzytelności są rozliczane w kolejności określonej w przepisach prawa.

Do góryDo góry

Decyzja o głównym podziale majątku jest przekazywana zarządcy oraz wywieszana na tablicy informacyjnej sądu. Na podstawie ostatecznej decyzji co do głównego podziału zarządca spłaca wierzycieli w ciągu 15 dni od wejścia w życie decyzji. Późniejsze podziały mają miejsce po pojawieniu się kolejnych zasobów dłużnika.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Postępowanie oraz wpływ zamknięcia postępowania

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Sąd zatwierdza postępowanie układowe po przyjęciu układu przez wierzycieli uprawnionych do głosowania, reprezentujących ponad 60% wszystkich wierzytelności. W przeciwnym razie sąd zamyka postępowanie układowe. Skutkiem prawnym sądowego zatwierdzenia postępowania układowego jest zmniejszenie wysokości zobowiązań finansowych dłużnika lub odroczenie terminu rozliczenia zobowiązań finansowych dłużnika.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Po przeprowadzeniu wszystkich formalności postępowania upadłościowego zarządca przygotowuje sprawozdanie oraz proponuje zamknięcie postępowania przez sąd upadłościowy. Sąd ogłasza decyzję o zamknięciu postępowania upadłościowego w słoweńskim monitorze sądowym.

Ostateczne postanowienie o zakończeniu lub zamknięciu postępowania upadłościowego jest wpisywane również do rejestru przedsiębiorstw, a tym samym dłużnik przestaje być osobą prawną.

Czy postępowanie upadłościowe naznacza niekorzystnie dłużnika? Czy dłużnik może założyć nowe przedsiębiorstwo?

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności gospodarczej (Zakon o gospodarskih družbah) odnoszących się do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, na członka zarządu lub rady nadzorczej przedsiębiorstwa nie może zostać mianowana osoba przeciwko której, w trakcie pełnienia funkcji dyrektora przedsiębiorstwa lub członka jego zarządu lub rady nadzorczej, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, w wyniku którego uznano ją za winną powstania szkód wierzycieli.

Kary związane z postępowaniem upadłościowym

KARY W PRAWIE CYWILNYM

Poza ogólną odpowiedzialnością odszkodowawczą, ustawa o działalności finansowej przedsiębiorstw (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) stanowi również o odpowiedzialności osobistej pewnych osób (członków rady nadzorczej, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców i założycieli), która może wystąpić w związku z postępowaniem upadłościowym.

KARY W PRAWIE KARNYM

Prawo karne przewiduje kary dla osób, które: (i) z zamiarem niespłacenia kwot, do których spłaty są zobowiązani, pozornie lub faktycznie pogarszają sytuację finansową własną lub osoby trzeciej, prowadząc do upadłości; (ii) podczas prowadzenia działalności gospodarczej są świadomi faktu niewypłacalności własnej lub osoby trzeciej oraz przez spłatę zadłużenia lub w inny sposób umyślnie stawiają na pozycji uprzywilejowanej pewnego wierzyciela; (iii) wiedząc o niewypłacalności własnej lub osoby trzeciej oraz z zamiarem wprowadzenia w błąd wierzycieli, składają fałszywe zeznania, podpisują fałszywą umowę lub poprzez inne fałszywe działania prowadzą do znaczącej utraty majątku przez wierzycieli.

Poza sprawcą powyższych czynów osoby prawne ponoszą również odpowiedzialność karną za przestępstwa karne, które sprawca popełni w ich imieniu lub na ich rzecz. Wyroki dla osób prawnych za przestępstwa karne mogą wiązać się z grzywnami, konfiskatą majątku oraz zniesieniem ich osobowości prawnej.

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Słowenia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 27-11-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania