Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 27-11-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Slovēnija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādie veidi un mērķi Slovēnijas tiesību aktos? 1.
2. Kādi ir katras šādas tiesvedības ierosināšanas nosacījumi? 2.
3. Kas piedalās katrā no tiesvedības veidiem? 3.
4. Kādas ir tiesvedības uzsākšanas sekas? 4.
5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem? 5.
6. Kā var apstrīdēt parādnieka juridiskās darbības? 6.
7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības? 7.
8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizāciju un pārstrukturēšanu? 8.
9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidāciju? 9.
10. Kādi ir tiesvedības izbeigšanas nosacījumi? 10.

 

1. Kādi ir maksātnespējas procedūru dažādie veidi un mērķi Slovēnijas tiesību aktos?

Maksātnespējas definīcija Slovēnijas tiesību aktos

Maksātnespēju definē kā parādnieka ieilgušu nespēju samaksāt parādus.

Pirmsmaksātnespējas tiesvedība saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem

Slovēnijas tiesību akti neparedz īpašu pirmsmaksātnespējas tiesvedību par maksātnespējas atcelšanu vai novēršanu.

Neoficiālā tiesvedība par uzņēmumu reorganizāciju Slovēnijas tiesību aktos

Slovēnijas tiesību akti neparedz īpašu tiesvedību uzņēmumu reorganizācijas un pārstrukturēšanas gadījumā ārpus oficiālās maksātnespējas tiesvedības sistēmas.

Oficiālā maksātnespējas tiesvedība saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem

Maksātnespējas tiesvedību, īpaši piespiedu izlīguma un bankrota procedūras, regulē Piespiedu izlīguma, bankrota un likvidācijas likums (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, kas publicēts Slovēnijas oficiālajā laikrakstā Nr. 67/93 un turpmākajos numuros).

2. Kādi ir katras šādas tiesvedības ierosināšanas nosacījumi?

Materiālie nosacījumi

Materiālais nosacījums piespiedu izlīguma un bankrota tiesvedības sākšanai ir fakts, ka pastāv iemesli bankrotam (parādnieka maksātnespēja vai ļoti liels parāds).

Personas un iestādes, kas piedalās maksātnespējas tiesvedībā

Saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem maksātnespējas tiesvedību var uzsākt vienīgi pret parādnieku, kam ir komercuzņēmuma, kooperatīva vai neatkarīga uzņēmēja statuss; principā to var arī uzsākt pret iestādēm, valstij piederošiem uzņēmumiem un fiziskām personām, kurām ir neatkarīga uzņēmēja statuss.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kas var iesniegt pieteikumu par maksātnespējas tiesvedības sākšanu?

Tikai parādnieks var iesniegt pieteikumu uzsākt piespiedu izlīguma tiesvedību.

Pieteikumu uzsākt bankrota tiesvedību var iesniegt kreditori, parādnieki paši, personīgi atbildīgie akcionāri vai darba lietu inspektors.

Kā paziņo par maksātnespējas tiesvedību?

Tiesai ir oficiāli jāpieliek paziņojums par maksātnespējas tiesvedības uzsākšanu uz ziņojumu dēļa tiesā, tas jāpublicē Slovēnijas oficiālajā laikrakstā un jāiesniedz to uzņēmumu reģistrā un citos oficiālajos reģistros.

3. Kas piedalās katrā no tiesvedības veidiem?

Tiesas jurisdikcija un pienākumi

Tiesnešu kolēģija lemj par maksātnespējas tiesvedības sākšanu, lietas iesniegšanu tiesā, parādnieka mantas pārdošanu (ja viņš ir juridiska persona), administratora iecelšanu un atlaišanu, bankrotējušā uzņēmuma īpašuma sadalīšanas kārtības projekta apstiprināšanu un lēmuma izdošanu par pamatsadalīšanu, utt.

Administratoru iecelšana un pilnvaras

Piespiedu izlīguma administratoru var iecelt piespiedu izlīguma tiesvedībā. Bankrota administrators ir jāieceļ bankrota tiesvedībā. Abos gadījumos administratoru ieceļ tiesnešu kolēģija, pieņemot lēmumu par maksātnespējas tiesvedības uzsākšanu.

Piespiedu izlīguma un bankrota tiesvedības administratoru galvenie pienākumi ir parādnieka aktīvu un darījumu stāvokļa pārbaude, kreditoru un reģistrēto prasību parādnieku saraksta pārbaude, reģistrēto prasību ticamības pārbaude, iebildumu celšana pret nepamatotām prasībām, utt. Pie tam bankrota administratoram ir uzņēmuma pārvaldes institūciju tiesības vadīt uzņēmumu un rīkoties ar tā īpašumiem saskaņā ar bankrota tiesvedības prasībām, administrators slēdz un izpilda parādnieka vārdā darījumus un pārstāv parādnieku.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Parādnieka saistības

Parādniekam savlaicīgi ir jāiesniedz pieteikums par maksātnespējas tiesvedības sākšanu, un jāiesniedz tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam visi vajadzīgie dati un informācija kopā ar visiem attiecīgajiem dokumentiem.

Kreditoru tiesības un viņiem pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi

PIESPIEDU IZLĪGUM A TIESVEDĪBA

 1. Kreditoru komisija
 2. Piespiedu izlīguma tiesvedībā, lai aizsargātu kreditoru intereses, tiesnešu kolēģija ieceļ kreditoru komisiju, kurai ir tiesības pārbaudīt parādnieka darījumus un finanšu situāciju un ierosināt priekšlikumus, un izteikt viedokļus, lai tiesvedībā aizsargātu kreditorus.

 3. Tiesiskie aizsardzības līdzekļi, kas ir pieejami individuālajiem kreditoriem
 4. Katram kreditoram ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret lēmumu apstiprināt vai noraidīt piespiedu izlīgumu astoņu dienu laikā no brīža, kad lēmums parādās uz tiesas ziņojumu dēļa. Ievērojot zināmus nosacījumus, katram kreditoram ir tiesības iesniegt priekšlikumus apturēt tiesvedību, vēlākais dienā, kad notiek balsojums par piespiedu izlīgumu.

  Katrs kreditors, kura prasība ir samazināta piespiedu izlīguma apstiprināšanas dēļ, drīkst sešu mēnešu laikā no apstiprinātā piespiedu izlīguma izpildes termiņa beigām pieprasīt, lai tiesnešu kolēģija atceļ savu piespiedu izlīguma apstiprinājumu, ja tā uzskata, ka parādnieks spēj izpildīt visas savas saistības ekonomiskās un finanšu situācijas uzlabošanās dēļ. Kreditori var arī pieprasīt atcelt piespiedu izlīgumu, iesniedzot prasību civillietu tiesā divu gadu laikā no lēmuma par piespiedu izlīgumu apstiprināšanu stāšanās spēkā, ja piespiedu izlīguma apstiprināšana ir panākta ar negodīgiem līdzekļiem.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

BANKROTA PROCEDŪRA

 1. Kreditoru komisija
 2. Bankrota tiesvedībā parasti vienmēr izveido kreditoru komisiju, lai aizsargātu kreditoru intereses, ja vien bankrotējušā uzņēmuma īpašums nav niecīgs vai ja tas radītu ievērojamu tiesvedības izmaksu pieaugumu.

KREDITORIEM PIEEJAMIE LĪDZEKĻI ABĀS PROCEDŪRĀS

Vispār abās maksātnespējas procedūrās kreditoriem ir apelācijas tiesības pret tiesas lēmumiem, savukārt lēmumus, kas saistās ar administratora darbu apstrīd ar iebildumu vai priekšlikumu palīdzību.

4. Kādas ir tiesvedības uzsākšanas sekas?

Bankrotējušā uzņēmuma īpašuma sastāvs

Parādnieka - fiziskas personas - bankrotējušais īpašums ir visi aktīvi, kas tam pieder tiesvedības sākumā vai ko iegūst līdz tiesvedības beigām, un jebkāda personīgi atbildīgā akcionāra aktīvi, izņemot tos, kas ir vajadzīgi, lai apmierinātu viņa/viņas pamata dzīves līmeņa prasības.

Parādnieka profesionālās rīcības spēju ierobežošana

Piespiedu izlīguma tiesvedībā parādnieka profesionālās rīcības spējas ir ierobežotas saskaņā ar likuma noteikumiem.

Bankrota tiesvedībā visas parādnieka administrācijas, aģentu un pārvaldes institūciju pilnvaras, uzsākot tiesvedību, tiek atceltas un nodotas administratoram.

Iesniedzamo prasību veidi

PIESPIEDU IZLĪGUMS

Piespiedu izlīguma tiesvedībā kreditoriem ir jāiesniedz pilnīgi visas prasības, izņemot likumā paredzētos īpašos gadījumus.

BANKROTA TIESVEDĪBA

Bankrota tiesvedībā kreditoriem ir jāiesniedz visas prasības neatkarīgi no tā, vai attiecībā uz prasību viņiem ir konstatētas lietu tiesības vai nav. Ja prasība ir nodrošināta ar lietu tiesībām, tas ir skaidri jānorāda prasības iesniegšanas brīdī.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pagaidu pasākumi drošības dēļ, tiesvedības uzsākšanas apturēšana un sprieduma izpildes tiesvedības aizliegšana

Bankrota tiesvedībā pēc kreditora priekšlikuma vai izņēmuma gadījumā pati pēc savas iniciatīvas tiesnešu kolēģija var uzreiz pēc pieteikuma  par maksātnespējas tiesvedības uzsākšanu iesniegšanas izdot nodrošināšanas rīkojumu, t.i., pagaidu pasākums, kas ierobežo parādnieka pilnvaroto pārstāvju pilnvaras veikt juridiskus darījumus, pieprasa apturēt maksājuma rīkojumus no parādnieka kontiem vai uzliek saistības saņemt iepriekšēju tiesnešu kolēģijas apstiprinājumu atzīt par spēkā esošiem lēmumus, ko pieņēmušas parādnieka saimnieciskās vienības saistībā ar atbrīvošanos no parādnieka aktīviem.

Kur ārvalsts administrators var iesniegt priekšlikumu par maksātnespējas tiesvedības publicēšanu vai reģistrēšanu valsts reģistrā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 21. un 22. pantu?

Administratori, kas iecelti maksātnespējas tiesvedībā, kura uzsākta citās ES dalībvalstīs, drīkst iesniegt reģistrācijas pieteikumu Slovēnijas valsts uzņēmumu reģistrā tā rajona tiesā (Slovēnijā ir 11 rajonu tiesas), kur parādniekam ir reģistrētā adrese.

Tiesa katru ierakstu uzņēmumu reģistrā pati publicē Slovēnijas oficiālajā laikrakstā, izmaksas sedz pieteikuma iesniedzējs. Oficiālā laikraksta adrese ir Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kādi īpaši noteikumi attiecas uz atsevišķiem prasību veidiem?

PIESPIEDU IZLĪGUMA TIESVEDĪBA

 1. Kompensācija
 2. No datuma, kurā ir uzsākta piespiedu izlīguma tiesvedība, visas kreditoru prasības debitoram, kas nav vienreizēja maksājuma prasības Slovēnijas tolāros, var pārvērst ex lege vienreizēju maksājumu prasībās tolāros saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem. Prasības uzskata par ex lege atlīdzinātām, ja tās dzēš ar parādnieka pretprasībām tiesvedības uzsākšanas dienā.

BANKROTA TIESVEDĪBA

 1. Kompensācijas prasības
 2. No dienas, kurā ir uzsākta bankrota tiesvedība, visas kreditoru prasības debitoram, kas nav vienreizēja maksājuma prasības Slovēnijas tolāros, var pārvērst ex lege vienreizēju maksājumu prasībās tolāros.

  Prasības uzskata par ex lege atlīdzinātām, ja tās dzēš ar parādnieka pretprasībām tiesvedības uzsākšanas dienā. Kreditoriem, kuru prasības uzskata par ex lege atlīdzinātām ar precēm, par to ir jāpaziņo administratoram, pretējā gadījumā tie atbild par jebkādiem zaudējumiem un izmaksām, kas rodas šādas nepaziņošanas dēļ.

 3. Savstarpējās vienošanās par izlīgumu
 4. Pēc parādnieka priekšlikuma izlīguma tiesnešu kolēģija var atļaut atcelt šādas vienošanās, ja viena no pusēm nav izpildījusi savas saistības līdz dienai, kurā uzsākta izlīguma tiesvedība.

 5. Nomas (īres) līgumi
 6. Piespiedu izlīguma tiesvedības sākums neietekmē tiesības izbeigt nomas (īres) līgumus.

  Bankrota administrators drīkst lauzt nomas līgumu mēneša pirmajā dienā, par to paziņojot 30 dienas iepriekš, neatkarīgi no likumā vai līgumā noteiktā paziņošanas termiņa. Nomniekam šādos apstākļos ir tiesības pieteikt zaudējumus kā kreditoram.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

 7. Īpašumtiesību saglabāšana
 8. Bankrota vai piespiedu izlīguma tiesvedības sākums neietekmē īpašumtiesību rezervēšanas un saglabāšanas tiesības.

 9. Tiesības atsaukt preces
 10. Bankrota tiesvedībā pārdevējs drīkst atsaukt preču nogādāšanu pircējam, ja vēl nav samaksāta pilna pirkuma cena un preci uzsāka piegādāt pircējam no kādas vietas pirms bankrota tiesvedības sākuma, un tā vēl nav ieradusies galamērķī vai pircējs vēl to nav ieguvis savā īpašumā.

 11. Priviliģētās prasības
 12. Piespiedu izlīguma un bankrota procedūra neietekmē to kreditoru prasības, ko likums uzskata par priviliģētiem kreditoriem (piemēram, prasības par darba algu). Bankrota tiesvedībā visas priviliģētās prasības tiek atlīdzinātas tajā pašā secībā kā bankrota tiesvedības izmaksas. Ja ar īpašuma sadalīšanu pilnai prasību atlīdzināšanai nepietiek, tās atlīdzinās proporcionāli.

 13. Trešo pušu lietu tiesības
 14. Piespiedu izlīguma tiesvedība neietekmē trešo pušu lietu tiesības.

  Bankrota tiesvedības uzsākšana neietekmē trešo personu lietu tiesības ar noteikumu, ka par tām ir paziņots savlaicīgi. Likums nosaka izņēmumus iepriekš minētajiem noteikumiem.

 15. Darba līgumi
 16. Ievērojot 30 dienu paziņojuma termiņu apstiprinātas piespiedu izlīguma tiesvedības gadījumā un 15 dienu paziņojuma termiņu bankrota tiesvedībā, administrators var izbeigt darba līgumus ne vairāk kā tik daudziem darbiniekiem, kā paredz darba līgumu izbeigšanas programma finanšu reorganizācijas dēļ. Pirms darba līgumu izbeigšanas lielākam darbinieku skaitam administratoram ir jāpaziņo darbinieka uzņēmuma arodbiedrībai un Nodarbinātības dienestam (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Kā var apstrīdēt parādnieka juridiskās darbības?

Nosacījumi, kas piemērojami juridiskiem strīdiem

Kreditoriem un administratoram ir tiesības apstrīdēt parādnieka juridiskās darbības (tikai tad, ja administratoram to atļauj tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs). Sūdzības vai iebildumus iesniedz pret personu, kuras interesēs izdarīja apstrīdēto darbību.

Var apstrīdēt visas juridiskās darbības (ieskaitot bezdarbību), no kā izriet nesamērīgi vai samazināti maksājumi kreditoriem vai kuru dēļ atsevišķi kreditori ir nostādīti labvēlīgākā stāvoklī (priviliģēta attieksme pret kreditoriem).

Prasītājam ir jāpierāda savos iebildumos, ka otra puse, kuras interesēs izdarīja apstrīdēto darbību, zināja vai varēja zināt par parādnieka slikto ekonomisko/finanšu situāciju (subjektīvs „izvairīšanās” elements). Likums nosaka juridiskos pieņēmumus, kad šo nosacījumu uzskata par izpildītu, un gadījumus, kad juridiskās darbības apstrīdēt nevar.

Periods, kurā veiktās darbības var apstrīdēt

Bankrota tiesvedībā juridiskās darbības var apstrīdēt, ja tās veica gadā pirms bankrota tiesvedības sākuma ar noteikumu, ka apstrīdēšanu veic sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas par bankrota tiesvedības sākumu Slovēnijas oficiālajā laikrakstā vai pirms pamatsadalīšanas termiņa, ja ir jau noteikts sadalīšanas termiņš.

7. Kādi ir nosacījumi, lai iesniegtu un pārbaudītu parāda prasības?

PIESPIEDU IZLĪGUMA TIESVEDĪBA

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piespiedu izlīguma tiesvedībā prasības iesniegšana ir procesuālais nosacījums, lai kreditors veiktu kādu darbību. Prasības ir jāiesniedz tiesnešu kolēģijai 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas par tiesvedības sākumu Slovēnijas oficiālajā laikrakstā. Prasības neiesniegšana var iesniegšana vēlāk nenozīmē to, ka kreditors prasību zaudē, bet viņš tomēr zaudē tiesības balsot.

BANKROTA TIESVEDĪBA

Bankrota tiesvedībā kreditoriem ir jāiesniedz savas prasības bankrota tiesnešu kolēģijai divu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas par bankrota tiesvedības sākumu Slovēnijas oficiālajā laikrakstā. Kreditoriem personīgi nepaziņo par tiesvedības sākumu, bet par to paziņo tikai ar publikāciju oficiālajā laikrakstā un uz ziņojumu dēļa tiesā.

Prasības, kas ir iesniegtas (un lietu tiesības), uzskata par atzītām, ja administrators atzīst tās par tādām, un faktu neapstrīd neviens no klātesošajiem kreditoriem prasību pārbaudes perioda beigās. Bankrota tiesnešu kolēģija dod norādījumus kreditoriem, kuru prasības apstrīd, ka tiesvedība par apstrīdētās prasības apstiprināšanu civillietu tiesās sāksies 15 dienu laikā pēc norādījuma izdošanas.

8. Kādi noteikumi attiecas uz reorganizāciju un pārstrukturēšanu?

Bankrota tiesvedību veic ar mērķi pārdot bankrotējušo īpašumu un atlīdzinātu kreditoriem. Parādnieka aktīvus, kas veido bankrotējušo īpašumu, parasti nodod pārdošanai publiskā izsolē, ja vien bankrota grupa nepieprasa citādāku pārdošanas veidu saskaņā ar kreditoru komisijas iepriekšēju viedokli.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirms sākas atlīdzināšana kreditoriem no bankrotējušā īpašuma atskaita nepieciešamo summu, lai segtu bankrota tiesvedības izmaksas. Kreditoriem atlīdzina šādā secībā: vispirms kreditoriem, kuriem ir lietu tiesības uz pārdodamo īpašumu, pēc tam priviliģētajiem kreditoriem un, visbeidzot, pārējiem kreditoriem. Prasības nokārto likumā paredzētajā kārtībā.

Lēmumu par pamatsadalīšanu iesniedz administratoram un pieliek pie ziņojumu dēļa tiesā. Pamatojoties uz galīgo lēmumu par pamatsadalīšanu, administrators samaksā kreditoriem 15 dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Citas vēlākas sadalīšanas notiek, tiklīdz parādnieka līdzekļi kļūst pieejami.

9. Kādi noteikumi attiecas uz likvidāciju?

Bankrota tiesvedību veic, lai pārdotu bankrotējušo īpašumu un atlīdzinātu kreditoriem. Parādnieka aktīvus, kas veido bankrotējušo īpašumu, parasti nodod pārdošanai publiskā izsolē, ja vien bankrota grupa nepieprasa citādāku pārdošanas veidu saskaņā ar kreditoru komisijas iepriekšēju viedokli.

Pirms sākas atlīdzināšana kreditoriem no bankrotējušā īpašuma atskaita nepieciešamo summu, lai segtu bankrota tiesvedības izmaksas. Kreditoriem atlīdzina šādā secībā: vispirms kreditoriem, kuriem ir lietu tiesības uz pārdodamo īpašumu, pēc tam priviliģētajiem kreditoriem un, visbeidzot, pārējiem kreditoriem. Prasības nokārto likumā paredzētajā kārtībā.

Lēmumu par pamatsadalīšanu iesniedz administratoram un pieliek pie ziņojumu dēļa tiesā. Pamatojoties uz galīgo lēmumu par pamatsadalīšanu, administrators maksā kreditoriem 15 dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Citas vēlākas sadalīšana notiek, tiklīdz parādnieka līdzekļi kļūst pieejami.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Kādi ir tiesvedības izbeigšanas nosacījumi?

Tiesvedības izbeigšanas procedūra un sekas

PIESPIEDU IZLĪGUMS

Tiesnešu kolēģija apstiprina piespiedu izlīgumu ar noteikumu, ka par to balso kreditori, kas pārstāv vairāk nekā 60% no visām kreditoru prasībām ar balsošanas tiesībām. Ja to neizdara, tiesnešu kolēģija izbeidz piespiedu izlīguma tiesvedību. Piespiedu izlīguma apstiprināšanas tiesiskās sekas ir parādnieka finanšu saistību apjoma samazināšanās vai maksājuma termiņa atlikšana.

BANKROTA TIESVEDĪBA

Kad ir izpildītas visas bankrota tiesvedības formalitātes, administrators sagatavo ziņojumu un ierosina bankrota tiesnešu kolēģijai tiesvedību slēgt. Bankrota tiesnešu kolēģija publicē lēmumu par tiesvedības izbeigšanu Slovēnijas oficiālajā laikrakstā.

Galīgo lēmumu par bankrota tiesvedības pabeigšanu vai pārtraukšanu arī ievada uzņēmumu reģistrā. Ar šo darbību parādnieks vairs nav juridiska persona.

Vai maksātnespējas procedūra nosaka to, ka parādnieka vārdu ieraksta melnajā sarakstā? Vai parādnieks var sākt jaunu uzņēmējdarbību?

Saskaņā ar Uzņēmumu likuma noteikumiem (Zakon o gospodarskih družbah) saistībā ar uzņēmuma vadītājiem nevienu nevar iecelt par uzņēmuma padomes vai valdes locekli, ja tajā laikā, kamēr viņi bija uzņēmuma vadītāji vai uzņēmuma padomes vai valdes locekļi, pret viņiem uzsāka bankrota tiesvedību un paziņoja, ka saskaņā ar likumu viņi ir atbildīgi par zaudējumu atlīdzināšanu kreditoriem.

Sodi par maksātnespējas tiesvedību

CIVILTIESISKAIS SODS

Līdz ar vispārējo atbildību par zaudējumiem Uzņēmumu finanšu darbību likums (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) regulē arī atsevišķu personu (Padomes locekļu, partneru, akcionāru, dibinātāju) personīgo atbildību, kas var parādīties tikai saistībā ar maksātnespējas tiesvedību.

KRIMINĀLSODS

Krimināllikums paredz sodus personām, kas: i) ar nodomu nemaksāt, ja viņu pienākums ir maksāt, acīmredzami vai faktiski pasliktina paši savu vai trešo personu finansiālos apstākļus, tādējādi izraisot bankrotu; ii) kamēr iesaistītas ekonomiskās darbībās, apzinās to, ka viņas vai trešā persona ir maksātnespējīgas, un, atmaksājot parādu vai otrādi, tīši nostāda atsevišķu kreditoru priviliģētā stāvoklī; iii) zinot, ka viņas vai trešā persona ir maksātnespējīgas un ar nodomu apkrāpt kreditorus, pieļauj viltotas prasības iesniegšanu, sagatavo viltotu līgumu vai ar citiem krāpnieciskiem līdzekļiem rada milzīgus īpašuma zaudējumus kreditoriem.

Līdz ar vainīgo iepriekš minētajos noziegumos juridiskās personas arī ir krimināli atbildīgas par kriminālpārkāpumiem, ko vainīgais izdara, uzdodoties par tām, viņu vārdā vai to labā. Uzliktais sods juridiskām personām par kriminālām darbībām var būt naudas sods, īpašuma konfiskācija un juridiskās personas darbības izbeigšana.

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 27-11-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste