Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Sloveenia

Viimati muudetud: 27-11-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Sloveenia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on Sloveenia õiguses pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk? 1.
2. Millised on eri liiki pankrotimenetluste algatamise tingimused? 2.
3. Milline on menetlusosaliste roll pankrotimenetlustes? 3.
4. Millised on pankrotimenetluse algatamise tagajärjed? 4.
5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid? 5.
6. Kuidas saab võlgniku õigustoiminguid tühistada? 6.
7. Millised on nõuete esitamise ja heakskiitmise tingimused? 7.
8. Millised on võlausaldajate nõuete rahuldamise korda käsitlevad sätted? 8.
9. Millised on likvideerimismenetlust käsitlevad sätted? 9.
10. Millised on menetluse lõpetamise tingimused? 10.

 

1. Millised on Sloveenia õiguses pankrotimenetluse liigid ja mis on nende eesmärk?

Maksejõuetuse mõiste Sloveenia õiguses

Maksejõuetust määratletakse kui võlgniku pikaaegset suutmatust oma võlgu tasuda.

Pankrotieelne menetlus Sloveenia õiguse kohaselt

Sloveenia õiguses puudub spetsiaalne ametlik pankrotieelne menetlus maksejõuetuse lõpetamiseks või ennetamiseks.

Äriühingute tervendamise mitteametlikud menetlused Sloveenia õiguses

Sloveenia õiguses puuduvad väljaspool ametliku pankrotimenetluse raamistikku spetsiaalsed menetlused äriühingute tervendamiseks ja ümberkorraldamiseks.

Ametlik pankrotimenetlus Sloveenia õiguse kohaselt

Pankrotimenetlust, eelkõige võlausaldajate nõuete rahuldamise ja pankrotimenetluse korda, reguleeritakse võlausaldajate nõuete rahuldamise, pankroti- ja likvideerimisseaduse (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, avaldatud Sloveenia Vabariigi Teatajas nr 67/93 jj) alusel.

2. Millised on eri liiki pankrotimenetluste algatamise tingimused?

Olulised tingimused

Võlausaldajate nõuete rahuldamise ja pankrotimenetluse algatamise oluliseks tingimuseks on pankroti aluste olemasolu (võlgniku maksejõuetus või üleliigne võlgnevus).

Pankrotimenetluses osalevad isikud ja organid

Sloveenia õiguse kohaselt võib pankrotimenetluse algatada vaid võlgniku vastu, kes on äriühing, ühistu või füüsilisest isikust ettevõtja; menetluse võib põhimõtteliselt algatada ka asutuste, riigiettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtja staatuses olevate füüsiliste isikute vastu.

ÜlesÜles

Kes võivad esitada pankrotimenetluse algatamise avalduse?

Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse avalduse võib esitada vaid võlgnik.

Pankrotimenetluse algatamise avalduse võivad esitada võlausaldajad, võlgnikud ise, isiklikult vastutavad osanikud või tööinspektor.

Kuidas pankrotimenetlus avalikustatakse?

Kohus peab ametliku teadaande pankrotimenetluse algatamise kohta panema kohtu teadetetahvlile, avaldama selle Sloveenia Vabariigi Teatajas ja tegema selle kohta kande äriregistrisse ja muudesse ametlikesse registritesse.

3. Milline on menetlusosaliste roll pankrotimenetlustes?

Kohtu pädevus ja kohustused

Kohus otsustab pankrotimenetluse algatamise, asja esitamise kohtusse, võlgniku (kui see on juriidiline isik) müügi, halduri ametisse nimetamise ja ametist vabastamise, kinnitab pankrotivara jaotuskava kohta sõlmitud kokkuleppe projekti, teeb otsuse jaotuskava kohta jne.

Haldurite ametisse nimetamine ja volitused

Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse korral võib määrata halduri võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Pankrotimenetluse korral tuleb määrata pankrotihaldur. Mõlemal juhul määrab halduri kohus pankrotimenetluse algatamise otsuse tegemisel.

Võlausaldajate nõuete rahuldamise halduri ja pankrotihalduri põhikohustusteks on võlgniku varade ja äritegevuse seisu kindlakstegemine, registreeritud nõuetega võlausaldajate ja võlgnike nimekirja kinnitamine, registreeritud nõuete tõele vastavuse kontrollimine, põhjendamatutele nõuetele vastuväidete esitamine jne. Pankrotihalduril on lisaks juhtorganite õigused ja omandiõigused vastavalt pankrotimenetluse tingimustele. Ta korraldab võlgniku äritegevust ja esindab võlgnikku.

ÜlesÜles

Võlgniku kohustused

Võlgnik peab esitama pankrotimenetluse algatamise avalduse õigeaegselt ja esitama kohtule koos asjaomaste dokumentidega kõik vajalikud andmed.

Võlausaldajate õigused ja nende kasutada olevad õiguskaitsevahendid

VÕLAUSALDAJATE NÕUETE RAHULDAMISE MENETLUS

 1. Võlausaldajate komitee
 2. Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluses nimetab kohus võlausaldajate huvide kaitsmiseks ametisse võlausaldajate komitee, kellel on õigus kontrollida võlgniku äritegevust ja majanduslikku olukorda ning esitada ettepanekuid ja avaldada seisukohti, mis on vajalikud võlausaldajate kaitsmiseks menetluse käigus.

 3. Üksikute võlausaldajate kasutada olevad õiguskaitsevahendid
 4. Igal võlausaldajal on õigus esitada kaebus võlausaldajate nõuete rahuldamise korra heakskiitmise või tagasilükkamise otsuse peale kaheksa päeva jooksul pärast vastava otsuse ülespanemist kohtu teadetetahvlile. Teatavatel tingimustel on igal võlausaldajal ka õigus esitada taotlus menetluse peatamiseks hiljemalt päevaks, mil toimub hääletus võlausaldajate nõuete rahuldamise korra üle.

  Iga võlausaldaja, kelle nõuet on võlausaldajate nõuete rahuldamise korra heakskiitmise tulemusena vähendatud, võib kuue kuu jooksul pärast heakskiidetud nõuete rahuldamise täitmise tähtaja möödumist nõuda kohtult võlausaldajate nõuete rahuldamise korra heakskiitmise tühistamist, kui ta usub, et võlgnik on majandusliku ja rahalise olukorra paranemise tõttu suuteline täitma kõik oma kohustused. Võlausaldajad võivad nõuda ka võlausaldajate nõuete rahuldamise korra tühistamist, esitades tsiviilkohtule hagi kahe aasta jooksul pärast võlausaldajate nõuete rahuldamise korra heakskiitmise otsuse jõustumist, kui võlausaldajate nõuete rahuldamise kord kiideti heaks pettusega.

  ÜlesÜles

PANKROTIMENETLUS

 1. Võlausaldajate komitee
 2. Pankrotimenetluse korral moodustatakse tavaliselt võlausaldajate huvide kaitseks võlausaldajate komitee, välja arvatud juhul, kui pankrotivara on väike või kui see suurendab oluliselt menetluskulusid.

MÕLEMAS MENETLUSES VÕLAUSALDAJATE KASUTADA OLEVAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID

Üldiselt on mõlema pankrotimenetluse korral võlausaldajatel õigus esitada kaebus kohtuotsuse peale, kui otsus ei ole seotud halduri tegevusega, mis vaidlustatakse vastuväidete või taotluste esitamisega.

4. Millised on pankrotimenetluse algatamise tagajärjed?

Pankrotivara koosseis

Füüsilisest isikust võlgniku pankrotivara hõlmab kogu vara, mida ta omab menetluse alguses või omandab enne menetluse lõppu, ning kogu isiklikult vastutavate osanike vara, välja arvatud võlgniku eluliste põhivajaduste rahuldamiseks vajalik vara.

Võlgniku kutsepädevuse piiramine

Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluses piiratakse võlgniku kutsepädevust vastavalt õigusnormidele.

Pankrotimenetluses peatatakse menetluse algusest alates kõik võlgniku haldusorganite, esindajate ja juhtorganite volitused ning antakse üle haldurile.

Eri liiki nõuded, mida saab esitada

VÕLAUSALDAJATE NÕUETE RAHULDAMINE

Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluses peavad võlausaldajad üldiselt esitama kõik nõuded, välja arvatud õigusaktis sätestatud erandid.

PANKROTIMENETLUS

Pankrotimenetluses peavad võlausaldajad esitama kõik nõuded, olenemata sellest, kas neil on nõudega seoses kindlaksmääratud varaline õigus või mitte. Kui nõue on tagatud varalise õigusega, tuleb seda nõude esitamisel sõnaselgelt märkida.

ÜlesÜles

Esialgsed nõuete tagamise meetmed, kohtumenetluse algatamise peatamine ja täitemenetluse keelamine

Pankrotimenetluses võib kohus kas võlausaldaja nõudel või erandjuhul omal algatusel kohe pärast pankrotimenetluse algatamise avalduse esitamist teha nõuete tagamise määruse, st võtta esialgse abinõu, mis piirab võlgniku volitatud esindajate õigust teha õiguslikke tehinguid, peatab võlgniku pangakontolt väljamaksete tegemise või kehtestab kohustuse saada kohtult eelnev luba selliste otsuste kinnitamiseks, mida võlgniku üksused teevad võlgniku vara käsutamisega seoses.

Kuhu tuleb välisriigi halduril esitada taotlus pankrotimenetluse algatamise otsuse kohta teatise avaldamiseks või sellise otsuse registreerimiseks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1346/2000 artiklitele 21 ja 22?

Teistes ELi liikmesriikides algatatud pankrotimenetlustes määratud haldurid võivad esitada taotluse registreerimiseks Sloveenia riiklikus äriregistris sellele piirkonnakohtule (Sloveenias on 11 piirkonnakohut), kelle tööpiirkonnas on võlgniku registreeritud asukoht.

Kohus avaldab kõik äriregistrisse tehtud kanded omal algatusel ja ettevõtja kulul Sloveenia Vabariigi Teatajas. Riigi Teataja toimetuse aadress on Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Millised on eri liiki nõuetega seotud erinormid?

VÕLAUSALDAJATE NÕUETE RAHULDAMISE MENETLUS

 1. Tasaarveldamine
 2. Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse algatamise kuupäevast alates võib kõik võlausaldajate nõuded võlgniku vastu, mis ei ole Sloveenia tolarites väljendatud kindlasummalised nõuded, konverteerida ex lege tolaritesse vastavalt õigusnormidele. Nõuded loetakse ex lege tasaarveldatuks, kui need on menetluse algatamise kuupäeval tasaarveldatud võlgniku vastunõuetega.

  ÜlesÜles

PANKROTIMENETLUS

 1. Nõuete tasaarveldamine
 2. Pankrotimenetluse algatamise kuupäevast alates võib kõik võlausaldajate nõuded võlgniku vastu, mis ei ole Sloveenia tolarites väljendatud kindlasummalised nõuded, konverteerida ex lege tolarites väljendatud kindlasummalisteks nõueteks.

  Nõuded loetakse ex lege tasaarveldatuks, kui need on menetluse algatamise kuupäeval tasaarveldatud võlgniku vastunõuetega. Võlausaldajad, kelle nõuded loetakse ex lege  tasaarveldatuteks, peavad pöörama sellele halduri tähelepanu või vastutama selle tegemata jätmise tõttu tekkinud kahjude ja kulude eest.

 3. Nõuete vastastikuse rahuldamise kokkulepped
 4. Võlgniku ettepanekul võib nõuete rahuldamise kokkuleppe kinnitanud kohus lubada loobuda selliste kokkulepete täitmisest, kui üks pooltest ei ole nõuete rahuldamise menetluse algatamise päevaks täitnud kõiki oma kohustusi.

 5. Liisingulepingud (rendilepingud)
 6. Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse algatamine ei mõjuta liisingulepingu (rendilepingu) lõpetamise õigust.

  Pankrotihaldur võib tühistada liisingulepingu 30päevase etteteatamisega kuu esimesel päeval, olenemata seaduses või lepingus sätestatud etteteatamisajast. Liisinguvõtjal on sellisel juhul õigus nõuda võlausaldajana kahjutasu.

 7. Omandireservatsioon, kinnipidamisõigus
 8. Pankrotimenetluse või võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse algatamine ei mõjuta omandireservatsiooni ega kinnipidamisõigust.

 9. Tagasinõudmise õigus
 10. Pankrotimenetluses võib müüja takistada esemete müüki ostjale, kui täielik ostuhind on veel tasumata ja ese tarniti ostjale mujalt enne pankrotimenetluse algust, kuid ei ole veel sihtkohta saabunud või ostja ei ole veel seda oma valdusesse võtnud.

  ÜlesÜles

 11. Eelisnõuded
 12. Võlausaldajate nõuete rahuldamine ja pankrot ei mõjuta õigusakti kohaselt eelisõigusnõudega võlausaldajateks peetud võlausaldajate nõudeid (nt palganõuded). Pankrotimenetluses makstakse kõik eelisnõuded välja samas järjekorras nagu pankrotimenetluse kulud. Kui vara jaotamisest ei piisa nõuete täielikuks rahuldamiseks, rahuldatakse nõuded proportsionaalselt.

 13. Kolmandate isikute varalised õigused
 14. Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetlus ei mõjuta kolmandate isikute varalisi õigusi.

  Pankrotimenetluse algatamine ei mõjuta kolmandate isikute varalisi õigusi, kui neist on teatatud õigeaegselt. Õigusaktis on määratletud erandid eespool nimetatud reeglitest.

 15. Töölepingud
 16. Haldur võib heakskiidetud võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse korral 30päevase etteteatamisega ja pankrotimenetluse korral 15päevase etteteatamisega tühistada töötajate töölepingud, vallandatavate töötajate lubatud koguarv on sätestatud majandusliku tervendamise tõttu töölepingute lõpetamise kavas. Enne suurema hulga töötajate töölepingute lõpetamist peab haldur teavitama tööandja äriühingus tegutsevaid ametiühinguid ja tööhõiveametit (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

6. Kuidas saab võlgniku õigustoiminguid tühistada?

Õigusliku vaidlustamise tingimused

Võlausaldajatel ja halduril on õigus vaidlustada võlgniku õigustoimingud (haldur võib seda teha vaid juhul, kui seda lubab kohtu eesistuja). Kaebused või vastuväited esitatakse isiku vastu, kelle huvides teostati vaidlustatud toiming.

ÜlesÜles

Vaidlustada võib kõiki õigustoiminguid (sealhulgas toimingu teostamata jätmist), mis põhjustavad ebaproportsionaalsete või vähendatud väljamaksete tegemise võlausaldajatele või mille tõttu üksikud võlausaldajad satuvad ebasoodsamasse olukorda (võlausaldajate eeliskohtlemine).

Kaebaja peab tõendama, et teine pool, kelle huvides vaidlustatud toiming teostati, oli või oleks pidanud olema teadlik võlgniku halvast majanduslikust/rahalisest olukorrast („tühisuse” subjektiivne element). Õigusaktis on kindlaks määratud õiguslikud eeldused, millal kõnealust tingimust peetakse täidetuks, ning juhtumid, kus õigustoiminguid ei saa vaidlustada.

Toimingute vaidlustamise tähtaeg

Pankrotimenetluses võib õigustoiminguid vaidlustada juhul, kui need teostati aasta jooksul enne pankrotimenetluse algatamist, ja tingimusel, et toimingud vaidlustatakse kuue kuu jooksul pärast pankrotimenetluse algatamise teatise avaldamist Sloveenia Vabariigi Teatajas või enne pankrotivara jaotuskava kohast jaotamise tähtaega, kui jaotamise tähtaeg on juba kindlaks määratud.

7. Millised on nõuete esitamise ja heakskiitmise tingimused?

VÕLAUSALDAJATE NÕUETE RAHULDAMISE MENETLUS

Võlausaldajate nõuete rahuldamise menetluse korral on nõude esitamine menetluslik tingimus võlausaldajapoolseks meetme võtmiseks. Nõuded tuleb komiteele esitada 30 päeva jooksul pärast menetluse algatamise teatise avaldamist Sloveenia Riigi Teatajas. Nõuete esitamata jätmine või liiga hiline esitamine ei tähenda, et võlausaldaja jääb oma nõudest ilma, kuid ta võib kaotada hääletamisõiguse.

ÜlesÜles

PANKROTIMENETLUS

Pankrotimenetluse korral peavad võlausaldajad esitama oma nõuded pankrotitoimkonnale kahe kuu jooksul pärast pankrotimenetluse algatamise teatise avaldamist Sloveenia Vabariigi Teatajas. Võlausaldajaid ei teavitata isiklikult menetluse algatamisest ning neid teavitatakse sellest vaid Riigi Teataja ja kohtu teadetetahvli vahendusel.

Esitatud nõuded (ja varalised õigused) loetakse tõendatuks, kui haldur tunnustab neid sellisena ja kui seda ei vaidlusta ükski nõuete kontrollimise perioodi lõpus kohal olev võlausaldaja. Pankrotitoimkond teatab võlausaldajatele, kelle nõuded on vaidlustatud, et vaidlustatud nõude olemasolu tõendamise menetlus tsiviilkohtus algab 15 päeva jooksul pärast asjaomase teate väljastamist.

8. Millised on võlausaldajate nõuete rahuldamise korda käsitlevad sätted?

Pankrotimenetluse eesmärk on müüa pankrotivara ja rahuldada võlausaldajate nõuded. Pankrotivara hulka kuuluv võlgniku vara müüakse tavaliselt avalikul enampakkumisel, kui pankrotitoimkond ei näe ette teistsugust müüki vastavalt võlausaldajate komitee varasemale seisukohale.

Enne väljamaksete tegemist võlausaldajatele arvatakse pankrotivarast maha pankrotimenetluse kulude katmiseks vajalik summa. Võlausaldajate nõuded rahuldatakse järgmises järjekorras: esiteks võlausaldajad, kellel on varaline õigus müüdud varale, teiseks eelisõigusnõudega võlausaldajad ja lõpuks ülejäänud võlausaldajad. Nõuded rahuldatakse õigusnormidega kehtestatud korras.

Pankrotivara jaotuskava otsus esitatakse haldurile ja pannakse välja kohtu teadetetahvlile. Pankrotivara jaotuskava lõpliku otsuse alusel teeb haldur võlausaldajatele väljamaksed 15 päeva jooksul pärast otsuse jõustumist. Võlgniku vahendite vabanemise korral toimub hilisem jaotamine.

ÜlesÜles

9. Millised on likvideerimismenetlust käsitlevad sätted?

Pankrotimenetluse eesmärk on müüa pankrotivara ja rahuldada võlausaldajate nõuded. Pankrotivara hulka kuuluv võlgniku vara müüakse tavaliselt avalikul enampakkumisel, kui pankrotitoimkond ei näe ette teistsugust müüki vastavalt võlausaldajate komitee varasemale seisukohale.

Enne väljamaksete tegemist võlausaldajatele arvatakse pankrotivarast maha pankrotimenetluse kulude katmiseks vajalik summa. Võlausaldajate nõuded rahuldatakse järgmises järjekorras: esiteks võlausaldajad, kellel on varaline õigus müüdud varale, teiseks eelisõigusnõudega võlausaldajad ja lõpuks ülejäänud võlausaldajad. Nõuded rahuldatakse õigusnormidega kehtestatud korras.

Pankrotivara jaotuskava otsus esitatakse haldurile ja pannakse välja kohtu teadetetahvlile. Pankrotivara jaotuskava lõpliku otsuse alusel teeb haldur võlausaldajatele väljamaksed 15 päeva jooksul pärast otsuse jõustumist. Võlgniku vahendite vabanemise korral toimub hilisem jaotamine.

10. Millised on menetluse lõpetamise tingimused?

Menetluse lõpetamise kord ja tulemus

VÕLAUSALDAJATE NÕUETE RAHULDAMISE MENETLUS

Komitee toetab võlausaldajate nõuete rahuldamist, kui selle poolt hääletavad võlausaldajad, kes esindavad enam kui 60 % hääleõigusega võlausaldajate kõigist nõuetest. Vastasel juhul annab komitee korralduse võlausaldajate nõuete rahuldamise menetlus lõpetada. Võlausaldajate nõuete rahuldamise kinnitamise õiguslikuks tagajärjeks on võlgniku rahaliste kohustuse vähendamine või võlgniku rahaliste kohustuse täitmise tähtaja edasilükkamine.

ÜlesÜles

PANKROTIMENETLUS

Kui kõik pankrotimenetluse vorminõuded on täidetud, koostab haldur aruande ja teeb pankrotitoimkonnale ettepaneku menetlus lõpetada. Pankrotitoimkond avaldab menetluse lõpetamise kohta teatise Sloveenia Vabariigi Teatajas.

Lõplik otsus pankrotimenetluse lõpuleviimise või lõpetamise kohta kantakse ka äriregistrisse. Selle toiminguga lõpeb võlgniku juriidilise isiku staatus.

Kas pankrotimenetlus kahjustab võlgniku head nime? Kas võlgnik võib alustada uut äritegevust?

Äriühinguseaduses (Zakon o gospodarskih družbah) äriühingu juhtkonda käsitlevate sätete kohaselt ei või äriühingu juhatuse või nõukogu liikmeks nimetada isikut, kelle suhtes algatati pankrotimenetlus ajal, mil ta tegutses äriühingu juhina või äriühingu juhatuse või nõukogu liikmena, ning kes kuulutati õiguse kohaselt vastutavaks kahjude hüvitamise eest võlausaldajatele.

Pankrotimenetlusega seotud karistused

TSIVIILKARISTUSED

Lisaks üldisele kahjude hüvitamise kohustusele on äriühingute finantstehingute seadusega (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) reguleeritud ka teatavate üksikisikute (nõukogu liikmed, partnerid, aktsionärid, asutajad) isiklik vastutus, mis võib tekkida vaid seoses pankrotimenetlusega.

KRIMINAALKARISTUSED

Kriminaalõiguses on sätestatud karistused sellistele isikutele, kes: i) kavatsusega mitte tasuda seda, mida nad on kohustatud tasuma, ilmselt või tegelikult kahjustavad enda või kolmanda isiku majanduslikku olukorda, põhjustades seeläbi pankroti; ii) on majandustegevusega tegelemise ajal teadlikud sellest, et nemad või kolmas isik on maksejõuetud ning asetavad kas võla tasumise kaudu või muul viisil teatava võlausaldaja tahtlikult eelisolukorda; iii) teades, et nemad või kolmas isik on maksejõuetud ja kavatsusega petta võlausaldajaid nõustuvad näilise nõudega, koostavad näilise lepingu või põhjustavad muul viisil pettusega võlausaldajatele suure varalise kahju.

Lisaks eespool nimetatud kuritegude toimepanemisele on juriidilised isikud kriminaalkorras vastutavad ka selliste kuritegude eest, mis pannakse toime nende nimel, nende eest või nende heaks. Juriidilisi isikuid võib nende kuritegude eest karistada trahvi, vara konfiskeerimise ja juriidilise isiku lõpetamisega.

« Pankrott - Üldteave | Sloveenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 27-11-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik