Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 03-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη και οι σκοποί των διαδικασιών αφερεγγυότητας στο σλοβενικό δίκαιο; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κίνησης των διαδικασιών αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της κίνησης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμφισβητήσει τις νομικές πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την αναγκαστική διευθέτηση; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη και οι σκοποί των διαδικασιών αφερεγγυότητας στο σλοβενικό δίκαιο;

Ορισμός της αφερεγγυότητας στο σλοβενικό δίκαιο

Η αφερεγγυότητα ορίζεται ως η παρατεταμένη ανικανότητα του οφειλέτη να πληρώσει τα χρέη του.

Οι διαδικασίες που προηγούνται της αφερεγγυότητας βάσει του σλοβενικού δικαίου

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, επίσημες διαδικασίες που προηγούνται της αφερεγγυότητας βάσει του σλοβενικού δικαίου για την ακύρωση ή πρόληψη της αφερεγγυότητας.

Άτυπες διαδικασίες για την αναδιοργάνωση εταιρειών βάσει του σλοβενικού δικαίου

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση εταιρειών εκτός του πλαισίου των επίσημων διαδικασιών περί αφερεγγυότητας του σλοβενικού δικαίου.

Επίσημες διαδικασίες αφερεγγυότητας βάσει του σλοβενικού δικαίου

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας, ιδίως οι διαδικασίες αναγκαστικής διευθέτησης και πτώχευσης, διέπονται από το νόμο περί αναγκαστικής διευθέτησης, πτώχευσης και εκκαθάρισης (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης αριθ. 67/93 και εξής).

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κίνησης των διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ουσιώδεις όροι

Ο ουσιώδης όρος για την κίνηση των διαδικασιών αναγκαστικής διευθέτησης και πτώχευσης είναι η ύπαρξη των λόγων πτώχευσης (αφερεγγυότητα ή υπερχρέωση του οφειλέτη).

Πρόσωπα και οργανισμοί που διαδραματίζουν ρόλο στις διεργασίες αφερεγγυότητας

Βάσει του σλοβενικού δικαίου η διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί μόνο κατά οφειλέτη με καθεστώς εμπορικής εταιρείας, συνεταιριστικής εταιρείας ή ανεξάρτητου επιχειρηματία· κατ’ αρχήν μπορεί επίσης να κινηθεί κατά οργανισμών, κρατικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με καθεστώς ανεξαρτήτων επιχειρηματιών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Η αίτηση για κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης μπορεί να υποβληθεί μόνον από τον οφειλέτη.

Η αίτηση για κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να υποβληθεί από πιστωτές, τους ίδιους τους οφειλέτες, προσωπικά υπεύθυνους μετόχους ή τον επιθεωρητή εργασίας.

Πώς δημοσιεύονται οι διαδικασίες αφερεγγυότητας;

Το δικαστήριο πρέπει επίσημα να ανακοινώσει εκ των υστέρων την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας στον πίνακα του δικαστηρίου, να τη δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης και να την αναγράψει στο μητρώο εταιρειών και άλλων επίσημων αρχείων.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων;

Νομολογία και αρμοδιότητες του δικαστηρίου

Μια επιτροπή δικαστών αποφασίζει σχετικά με την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας, τον τρόπο προσφυγής στο δικαστήριο, την πώληση του οφειλέτη (όταν είναι νομικό πρόσωπο), το διορισμό και παύση του συνδίκου, την έγκριση του σχεδίου συμβιβασμών για τη διανομή της πτωχευτικής περιουσίας και την έκδοση απόφασης για την κύρια διανομή, κλπ.

Διορισμός και εξουσίες συνδίκων

Στη διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης μπορεί να διοριστεί σύνδικος αναγκαστικής διευθέτησης. Στην πτωχευτική διαδικασία πρέπει να διοριστεί σύνδικος πτώχευσης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο σύνδικος διορίζεται από την επιτροπή εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Τα βασικά καθήκοντα των συνδίκων αναγκαστικής διευθέτησης και πτώχευσης συνίστανται στον έλεγχο της κατάστασης του ενεργητικού και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οφειλέτη, στον έλεγχο του καταλόγου πιστωτών και οφειλετών καταχωρημένων απαιτήσεων, στον έλεγχο της αξιοπιστίας των καταχωρημένων απαιτήσεων, στην προβολή ενστάσεων για μη δικαιολογημένες απαιτήσεις, κλπ. Επιπλέον, ο σύνδικος πτώχευσης ασκεί τα δικαιώματα των διαχειριστικών οργανισμών και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πτωχευτικής διαδικασίας, εκτελεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη και εκπροσωπεί τον οφειλέτη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υποχρεώσεις του οφειλέτη

Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει σε εύθετο χρόνο την αίτηση κίνησης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες στον πρόεδρο της επιτροπής από κοινού με όλα τα συναφή έγγραφα.

Δικαιώματα πιστωτών και διαθέσιμα ένδικα μέσα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

 1. Επιτροπή πιστωτών
 2. Στη διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης, η επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πιστωτών διορίζει επιτροπή πιστωτών η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κατάσταση του οφειλέτη, να υποβάλει προτάσεις και να εκδίδει γνώμες κατά περίπτωση για να προστατεύει πιστωτές κατά τη διαδικασία.

 3. Ένδικα μέσα διαθέσιμα σε μεμονωμένους πιστωτές
 4. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την αποδοχή ή άρνηση της αναγκαστικής διευθέτησης εντός οκτώ ημερών από την τοιχοκόλληση της απόφασης στον πίνακα του δικαστηρίου. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις κάθε πιστωτής έχει επίσης το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αναστολή της διαδικασίας το αργότερο μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας για την αναγκαστική διευθέτηση.

  Κάθε πιστωτής του οποίου η απαίτηση έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της έγκρισης αναγκαστικής διευθέτησης δύναται, εντός έξι μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας εκτέλεσης της εγκεκριμένης διευθέτησης, να ζητήσει από την επιτροπή να ανακαλέσει την έγκρισή της για την αναγκαστική διευθέτηση εφόσον θεωρεί ότι ο πιστωτής είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής του κατάστασης. Οι πιστωτές δύνανται επίσης να ζητήσουν την ακύρωση της αναγκαστικής διευθέτησης προσφεύγοντας σε αστικό δικαστήριο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης για την αναγκαστική διευθέτηση εφόσον η αναγκαστική διευθέτηση έχει εγκριθεί με δόλια μέσα.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

 1. Επιτροπή πιστωτών
 2. Στην πτωχευτική διαδικασία η επιτροπή πιστωτών συγκροτείται σχεδόν πάντα προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντα των πιστωτών, εκτός εάν η πτωχευτική περιουσία είναι ασήμαντη ή αυτό θα επέφερε σημαντική αύξηση του κόστους της διαδικασίας.

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΣΕ ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εν γένει, σε αμφότερες τις διαδικασίες αφερεγγυότητας οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα έφεσης κατά δικαστικών αποφάσεων εκτός εκείνων που σχετίζονται με το έργο του συνδίκου, που αμφισβητούνται μέσω ενστάσεων ή αγωγών.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της κίνησης της διαδικασίας; 

Σύσταση της πτωχευτικής περιουσίας

Η πτωχευτική περιουσία πιστωτή που είναι φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει κατά την κίνηση ή έχει αποκτήσει πριν από τον τερματισμό της διαδικασίας και τα στοιχεία ενεργητικού οποιουδήποτε προσωπικά υπεύθυνου μετόχου εκτός αυτών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης του/της.

Περιορισμός της επαγγελματικής ικανότητας του οφειλέτη

Στη διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης, η επαγγελματική ικανότητα του οφειλέτη περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Στην πτωχευτική διαδικασία, όλες οι εξουσίες του οφειλέτη όσον αφορά τη διαχείριση, τους υπαλλήλους και τους διαχειριστικούς οργανισμούς αναστέλλονται και μεταβιβάζονται στον σύνδικο με ισχύ από την κίνηση της διαδικασίας.

Τύποι υποβλητέων απαιτήσεων

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Στη διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης οι πιστωτές πρέπει εν γένει να υποβάλουν όλες τις απαιτήσεις εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην πτωχευτική διαδικασία οι πιστωτές πρέπει να υποβάλουν όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτήτως του κατά πόσον ή όχι έχουν ουσιώδες κεκτημένο δικαίωμα σε σχέση με την απαίτηση. Εάν η απαίτηση διασφαλίζεται από ουσιώδες δικαίωμα, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητώς κατά την υποβολή της απαίτησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Προσωρινά μέτρα για σκοπούς ασφάλειας, αναστολή της κίνησης της νομικής διαδικασίας και απαγόρευση των μέσων εκτέλεσης

Στην πτωχευτική διαδικασία, κατόπιν αγωγής του πιστωτή, ή, κατ’ εξαίρεση, αυτεπαγγέλτως, η επιτροπή δύναται, μόλις υποβληθεί η αγωγή για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας, να εκδώσει ασφαλιστική εντολή, δηλαδή προσωρινό μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του οφειλέτη να διενεργούν νόμιμες συναλλαγές, να σταματήσει τις διαταγές πληρωμών από τους λογαριασμούς του οφειλέτη ή να επιβάλλει την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης της επιτροπής για την επικύρωση αποφάσεων που λαμβάνουν οντότητες του οφειλέτη σε σχέση με τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού του οφειλέτη.

Πού μπορεί ένας αλλοδαπός σύνδικος να υποβάλει αγωγή για τη δημοσίευση ή καταχώρηση πτωχευτικής διαδικασίας σε δημόσιο μητρώο σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000;

Οι σύνδικοι που διορίζονται σε διαδικασία αφερεγγυότητας που κινήθηκε σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δύνανται να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο εθνικό εμπορικό μητρώο της Σλοβενίας στο περιφερειακό δικαστήριο (στη Σλοβενία υπάρχουν 11 περιφερειακά δικαστήρια) που καλύπτει την περιοχή όπου ο οφειλέτης έχει την εταιρική έδρα του.

Κάθε καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο δημοσιεύεται από το δικαστήριο στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης κατόπιν ιδίας αίτησης και με έξοδα του επιχειρηματία. Η διεύθυνση της Επίσημης Εφημερίδας είναι Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia· http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

 1. Συμψηφισμός
 2. Από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης, όλες οι απαιτήσεις των πιστωτών έναντι του οφειλέτη που δεν είναι εφάπαξ απαιτήσεις εκπεφρασμένες σε τόλαρ Σλοβενίας, δύνανται να μετατραπούν ex lege σε εφάπαξ απαιτήσεις σε τόλαρ σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει ο νόμος. Οι απαιτήσεις θεωρούνται ex lege ότι έχουν συμψηφιστεί, εφόσον συμψηφίστηκαν έναντι των ανταπαιτήσεων του οφειλέτη κατά την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Συμψηφισμός απαιτήσεων
 2. Από την ημερομηνία κίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας, όλες οι απαιτήσεις πιστωτών επί του οφειλέτη που δεν είναι εφάπαξ απαιτήσεις εκπεφρασμένες σε τόλαρ Σλοβενίας, δύνανται να μετατραπούν ex lege σε εφάπαξ απαιτήσεις σε τόλαρ.

  Οι απαιτήσεις θεωρούνται ex lege ότι έχουν συμψηφιστεί, εφόσον συμψηφίστηκαν έναντι των ανταπαιτήσεων του οφειλέτη κατά την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας. Οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις θεωρούνται ex lege συμψηφισμένα στοιχεία, πρέπει να το θέσουν αυτό υπ’ όψιν του συνδίκου ή να φέρουν την ευθύνη για τυχόν ζημίες και κόστος που συνεπάγεται η συγκεκριμένη παράλειψη.

 3. Συμφωνίες αμοιβαίας διευθέτησης:
 4. Με την υποβολή αγωγής εκ μέρους του οφειλέτη, η επιτροπή διευθέτησης δύναται να επιτρέψει τη μη εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών εφόσον μία εκ των δύο πλευρών παρέλειψε να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της μέχρι την ημέρα κατά την οποία κινήθηκε η διαδικασία διευθέτησης.

 5. Συμβάσεις μισθώσεως (μισθωτήρια)
 6. Η έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης δεν επηρεάζει το δικαίωμα λύσης συμβάσεων μισθώσεως (μισθωτηρίων).

  Ο σύνδικος πτώχευσης δύναται να ακυρώσει σύμβαση μισθώσεως από την πρώτη ημέρα του μήνα κατόπιν ειδοποίησης 30 ημερών ανεξαρτήτως των νομικών ή συμβατικών περιόδων ειδοποίησης. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις πιστωτής έχει το δικαίωμα αγωγής αποζημίωσης.

 7. Επιφύλαξη κυριότητας, διατήρηση δικαιωμάτων
 8. Η κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας ή διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης δεν επηρεάζει την επιφύλαξη κυριότητας και τη διατήρηση δικαιωμάτων.

 9. Επιφύλαξη κυριότητας
 10. Στην πτωχευτική διαδικασία, ένας πωλητής δύναται να εμποδίσει την πώληση ειδών σε αγοραστή εάν δεν έχει καταβληθεί ακόμα η πλήρης τιμή αγοράς και το είδος έχει παραδοθεί στον αγοραστή από αλλού πριν από την κίνηση τις πτωχευτικής διαδικασίας και δεν έχει ακόμα φτάσει στον προορισμό ή ο αγοραστής δεν το έχει ακόμα στην κατοχή του.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 11. Προνομιούχες απαιτήσεις
 12. Η αναγκαστική διευθέτηση και η πτώχευση δεν επηρεάζουν τις απαιτήσεις των πιστωτών που θεωρούνται εκ του νόμου προνομιούχοι πιστωτές (π.χ. μισθολογικές απαιτήσεις). Στην πτωχευτική διαδικασία όλες οι προνομιούχες απαιτήσεις εξοφλούνται με την ίδια τάξη όπως το κόστος της πτωχευτικής διαδικασίας. Εάν η διανομή της περιουσίας είναι ανεπαρκής για πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων, θα εξοφλούνται αναλογικά.

 13. Ουσιώδη δικαιώματα τρίτων
 14. Η διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης δεν επηρεάζει τα ουσιώδη δικαιώματα τρίτων.

  Η κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας δεν επηρεάζει τα ουσιώδη δικαιώματα τρίτων υπό τον όρο ότι έχουν δηλωθεί σε εύθετο χρόνο. Ο νόμος ορίζει εξαιρέσεις από τους προαναφερόμενους κανόνες.

 15. Συμβάσεις εργασίας
 16. Υπό τον όρο προειδοποίησης 30 ημερών στην περίπτωση εγκεκριμένης διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης και προειδοποίησης 15 ημερών στην περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας, ο σύνδικος δύναται να ακυρώσει τις συμβάσεις εργασίας μέχρι του αριθμού των εργαζομένων που ορίζει το πρόγραμμα για την παύση της εργασίας εξαιτίας χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης. Πριν από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων, ο σύνδικος οφείλει να ενημερώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων της εταιρείας και το Γραφείο Εργασίας (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

6. Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμφισβητήσει τις νομικές πράξεις; 

Όροι που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις νομικής αμφισβήτησης

Οι πιστωτές και ο σύνδικος έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν νομικές πράξεις του οφειλέτη (μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης του προέδρου της επιτροπής στην περίπτωση του συνδίκου). Καταγγελίες ή ενστάσεις υποβάλλονται κατά του προσώπου προς το συμφέρον του οποίου διαπράχθηκε η αμφισβητούμενη πράξη.

Αμφισβητήσεις μπορούν να διατυπωθούν έναντι όλων των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης) που οδηγούν σε δυσανάλογες ή μειωμένες πληρωμές σε πιστωτές ή εξαιτίας των οποίων μεμονωμένοι πιστωτές τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση (προνομιούχα μεταχείριση πιστωτών).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο ενάγων οφείλει να αποδείξει μέσω της αμφισβήτησής του/της ότι το άλλο μέρος, προς το συμφέρον του οποίου διαπράχθηκε η αμφισβητούμενη πράξη, ήταν ενήμερο ή έπρεπε να είναι ενήμερο για την επισφαλή χρηματοοικονομική κατάσταση του οφειλέτη (το υποκειμενικό στοιχείο της «ακυρωσίας»). Ο νόμος καθορίζει τις νομικές υποθέσεις όταν ο όρος θεωρείται ότι πληρούται και περιπτώσεις όπου νομικές πράξεις δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Επιλέξιμη περίοδος για πράξεις που αμφισβητούνται

Στην πτωχευτική διαδικασία, οι νομικές πράξεις δύνανται να αμφισβητηθούν εφόσον έχουν διαπραχθεί ένα έτος πριν από την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας υπό τον όρο ότι η αμφισβήτηση υποβλήθηκε εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της κίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης ή πριν από την προθεσμία της βασικής διανομής, εφόσον η προθεσμία διανομής έχει ήδη διευθετηθεί.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Στη διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης η υποβολή της απαίτησης είναι ο διαδικαστικός όρος για την ανάληψη δράσης από τον πιστωτή. Οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της προειδοποίησης για κίνηση της διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης. Η παράλειψη υποβολής ή η καθυστερημένη υποβολή δεν σημαίνει ότι ο πιστωτής χάνει την απαίτηση, αλλά ότι χάνει το δικαίωμα ψήφου.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην πτωχευτική διαδικασία οι πιστωτές πρέπει να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στην πτωχευτική επιτροπή εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της προειδοποίησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης. Οι πιστωτές δεν ειδοποιούνται προσωπικά για την κίνηση της διαδικασίας, απλώς ενημερώνονται σχετικά μέσω της Επίσημης Εφημερίδας και του πίνακα του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται (και τα ουσιώδη δικαιώματα) θεωρούνται αποδεδειγμένες εφόσον ο σύνδικος τις αναγνωρίσει ως τέτοιες και το γεγονός δεν αμφισβητηθεί από κανέναν εκ των πιστωτών που είναι παρόντες στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου των απαιτήσεων. Η πτωχευτική επιτροπή ενημερώνει τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις αμφισβητούνται ότι η διαδικασία για την απόδειξη της ύπαρξης αμφισβητούμενης απαίτησης στα αστικά δικαστήρια θα αρχίσει εντός 15 ημερών από την έκδοση της εντολής.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την αναγκαστική διευθέτηση; 

Η πτωχευτική διαδικασία διεξάγεται προκειμένου να πωληθεί η πτωχευτική περιουσία και να εξοφληθούν οι πιστωτές. Τα στοιχεία ενεργητικού του οφειλέτη που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία τίθενται συνήθως προς πώληση σε δημόσιο πλειστηριασμό εκτός εάν η πτωχευτική επιτροπή διατάξει διαφορετικό τύπο πώλησης σύμφωνα με προηγούμενη γνώμη της επιτροπής πιστωτών.

Προτού ξεκινήσει η εξόφληση των πιστωτών, το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του κόστους της πτωχευτικής διαδικασίας αφαιρείται από την πτωχευτική περιουσία. Οι πιστωτές εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά: πρώτον, πιστωτές με ουσιώδες δικαίωμα στα πωλούμενα στοιχεία ενεργητικού, κατόπιν οι προνομιούχοι πιστωτές και, τέλος, οι υπόλοιποι πιστωτές. Οι απαιτήσεις διευθετούνται με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Η απόφαση για την κύρια διανομή υποβάλλεται στον σύνδικο και τοιχοκολλείται στον πίνακα του δικαστηρίου. Βάσει της τελικής απόφασης για την κύρια διανομή, ο σύνδικος πληρώνει τους πιστωτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης. Μεταγενέστερες διανομές πραγματοποιούνται όταν καταστούν διαθέσιμοι πόροι του οφειλέτη.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης;

Η πτωχευτική διαδικασία διεξάγεται προκειμένου πωληθεί η πτωχευτική περιουσία και να εξοφληθούν οι πιστωτές. Τα στοιχεία ενεργητικού του οφειλέτη που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία τίθενται συνήθως προς πώληση σε δημόσιο πλειστηριασμό εκτός εάν η πτωχευτική επιτροπή διατάξει διαφορετικό τύπο πώλησης σύμφωνα με προηγούμενη γνώμη της επιτροπής πιστωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Προτού ξεκινήσει η εξόφληση των πιστωτών, το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του κόστους της πτωχευτικής διαδικασίας αφαιρείται από την πτωχευτική περιουσία. Οι πιστωτές εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά: πρώτον, πιστωτές με ουσιώδες δικαίωμα στα πωλούμενα στοιχεία ενεργητικού, κατόπιν οι προνομιούχοι πιστωτές και, τέλος, οι υπόλοιποι πιστωτές. Οι απαιτήσεις διευθετούνται με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Η απόφαση για την κύρια διανομή υποβάλλεται στον σύνδικο και τοιχοκολλείται στον πίνακα του δικαστηρίου. Βάσει της τελικής απόφασης για την κύρια διανομή, ο σύνδικος πληρώνει τους πιστωτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης. Μεταγενέστερες διανομές πραγματοποιούνται όταν καταστούν διαθέσιμοι πόροι του οφειλέτη.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας;

Εξέλιξη και περάτωση της διαδικασίας

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Η επιτροπή εγκρίνει την αναγκαστική διευθέτηση υπό τον όρο ότι ψηφίζεται από πιστωτές που αντιπροσωπεύουν άνω του 60% του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών με δικαιώματα ψήφου. Άλλως, η επιτροπή διατάσσει την περάτωση της διαδικασίας αναγκαστικής διευθέτησης. Το έννομο αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης της αναγκαστικής διευθέτησης είναι μείωση του ποσού της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης του οφειλέτη ή αναστολή της προθεσμίας διευθέτησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του οφειλέτη.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι διατυπώσεις της πτωχευτικής διαδικασίας, ο σύνδικος εκπονεί έκθεση και προτείνει την περάτωση της διαδικασίας στην πτωχευτική επιτροπή. Η πτωχευτική επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση για περάτωση της διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Κυβέρνησης.

Η τελική απόφαση για την ολοκλήρωση ή περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας αναγράφεται επίσης στο εταιρικό μητρώο. Με την πράξη αυτή ο οφειλέτης παύει να είναι νομικό πρόσωπο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η διαδικασία αφερεγγυότητας έχει ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη του ονόματος του οφειλέτη σε «μαύρη λίστα»; Ο οφειλέτης μπορεί να ξεκινήσει νέα επιχειρηματική δραστηριότητα;

Βάσει των διατάξεων του εταιρικού νόμου (Zakon o gospodarskih družbah) σε σχέση με τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών, ουδείς δύναται να διοριστεί μέλος της διαχείρισης ή του εποπτικού συμβουλίου εταιρείας εάν, την περίοδο που ενεργούσε ως επικεφαλής εταιρείας ή μέλος της διαχείρισης ή του εποπτικού συμβουλίου εταιρείας, είχε κινηθεί εναντίον του πτωχευτική διαδικασία και κρίθηκε υπεύθυνος για την εξόφληση ζημιών στους πιστωτές σύμφωνα με το νόμο.

Κυρώσεις συναφείς με τη διαδικασία αφερεγγυότητας

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εκτός από τη γενική ευθύνη για ζημίες, οι χρηματοοικονομικές διατάξεις του εταιρικού νόμου (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) ρυθμίζουν επίσης την προσωπική ευθύνη ορισμένων ατόμων (μελών του εποπτικού συμβουλίου, εταίρων, μετόχων, ιδρυτών) που μπορεί να ανακύψει μόνο σε σχέση με διαδικασία αφερεγγυότητας.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το ποινικό δίκαιο ορίζει κυρώσεις για άτομα που: (i) με την πρόθεση της μη πληρωμής αυτού που υποχρεούνται να καταβάλουν, επιδεινώνουν φαινομενικά ή πραγματικά τις χρηματοοικονομικές περιστάσεις των ιδίων ή τρίτων, προκαλώντας έτσι την πτώχευση· (ii) ενώ συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες γνωρίζουν ότι οι ίδιοι ή τρίτοι είναι αφερέγγυοι και, με πληρωμή χρέους ή άλλως, θέτουν σκοπίμως κάποιον πιστωτή σε προνομιούχα θέση· (iii) γνωρίζοντας ότι οι ίδιοι ή τρίτοι είναι αφερέγγυοι, και με πρόθεση την καταδολίευση πιστωτών, παραχωρούν ψευδή αξίωση, εκπονούν ψευδή σύμβαση ή με άλλα δόλια μέσα προκαλούν μεγάλη υλική ζημία σε πιστωτές.

Εκτός από τον δράστη αυτών των αξιόποινων πράξεων, νομικά πρόσωπα είναι επίσης ποινικά υπεύθυνα για αδικήματα που διαπράττει ο δράστης επ’ ονόματι τους, εξ ονόματος τους ή προς όφελός τους. Οι ποινές που επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την επιβολή προστίμων, τη δήμευση περιουσίας και τη λήξη της νομικής προσωπικότητάς τους.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο