Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Slovenien

Seneste opdatering : 03-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter ved insolvensbehandling? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledning af insolvensprocedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvordan kan en skyldners handlinger omstødes? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for tvangsakkord? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Definition af insolvens i slovensk lov

Insolvens defineres som en skyldners langvarige, manglende evne til at betale sin gæld.

Procedurer forud for insolvens i henhold til slovensk lov

Der er ingen specifikke, formelle procedurer forud for insolvens i henhold til slovensk lov til at annullere eller forebygge insolvens.

Uformelle procedurer til omorganisering af virksomheder i slovensk lov

Der er ingen specifikke procedurer til omorganisering og omstrukturering af virksomheder uden for rammerne af formel insolvensbehandling i slovensk lov.

Formel insolvensbehandling i henhold til slovensk lov

Insolvensbehandling, navnlig tvangsakkord og konkursbehandling, er fastlagt i loven om tvangsakkord, konkurs og likvidation (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, offentliggjort i den slovenske statstidende nr. 67/93 et seq.).

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Materielle betingelser

De materielle betingelser for indledning af tvangsakkord- og konkursprocedurer er, at der forventes konkurs (insolvens eller overdreven gældsætning).

Personer og organer, der kan omfattes af insolvensbehandling

I henhold til slovensk lov kan der kun indledes insolvensbehandling over for en skyldner, der har status som kommerciel virksomhed, kooperativ eller uafhængig erhvervsdrivende. I princippet kan det også ske over for institutioner, statsejede virksomheder og fysiske personer, der har status som uafhængige erhvervsdrivende.

TopTop

Hvem kan indgive begæring om indledning af insolvensbehandling?

En begæring om tvangsakkord kan kun indgives af skyldneren.

En begæring om indledning af konkursbehandling kan indgives af kreditorer, skyldnerne selv, personligt hæftende aktionærer eller arbejdsinspektøren.

Hvordan offentliggøres meddelelser om insolvensbehandling?

Retten skal opsætte en officiel meddelelse om indledning af insolvensbehandling på rettens opslagstavle, offentliggøre den i den slovenske statstidende og indføre den i selskabsregisteret og andre officielle fortegnelser.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter ved insolvensbehandling?

Rettens kompetence og ansvar

Et panel af dommere træffer afgørelse om, hvorvidt der skal indledes insolvensbehandling, hvordan sagen skal bringes for retten, og salg af skyldners bo (hvis der er tale om en juridisk person), det udpeger og afsætter administratoren, godkender udkast til ordninger om hovedfordeling af konkursboet og udsteder afgørelsen om hovedfordeling osv.

Udpegning af administratorer og disses beføjelser

Der kan udpeges en administrator i tilfælde af tvangsakkord. Der skal udpeges en administrator i tilfælde af konkursbehandling. I begge tilfælde er det panelet, der foretager udpegningen, når der er truffet afgørelse om indledning af insolvensproceduren.

De vigtigste opgaver for sådanne administratorer består i at kontrollere skyldners aktiver og forretningsaktiviteter, listen over kreditorer og skyldnere med registrerede fordringer og troværdigheden af registrerede fordringer og at afvise uberettigede fordringer osv. Desuden udøver administratorerne samme rettigheder som ledelsesorganer og har ejerskabsrettigheder, dog under overholdelse af reglerne ved konkursbehandling, og de står for skyldners virksomhed og repræsenterer skyldner.

TopTop

Skyldners forpligtelser

Skyldner skal indgive begæring om indledning af insolvensprocedurer i god tid og udlevere alle nødvendige data og oplysninger til formanden for panelet sammen med alle relevante dokumenter.

Kreditorers rettigheder og adgang til retsmidler

TVANGSAKKORD

 1. Kreditorudvalget
 2. Ved tvangsakkord udpeger panelet et kreditorudvalg, som kan kontrollere skyldnerens virksomhed og økonomiske situation og fremsætte forslag og udtalelser, når det er nødvendigt for at beskytte kreditorerne under proceduren.

 3. Den enkelte kreditors adgang til retsmidler
 4. En kreditor har ret til at kære en afgørelse om at godkende eller afvise tvangsakkord senest otte dage efter, at afgørelsen er blevet opsat på rettens opslagstavle. På visse betingelser har en kreditor også ret til at indgive begæring om udsættelse af proceduren senest dagen efter, at der er truffet afgørelse om tvangsakkord.

  En kreditor, hvis fordringer ikke bliver fyldestgjort, som følge af at der er truffet afgørelse om tvangsakkord, kan indtil seks måneder efter udløbet af fristen for gennemførelse af tvangsakkorden anmode om, at panelet trækker sin afgørelse tilbage, såfremt han mener, at skyldneren er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af en forbedring af den økonomiske og finansielle situation. En kreditor kan også anmode om, at en tvangsakkord annulleres, ved at bringe sagen for en civil domstol senest to år efter, at afgørelsen om tvangsakkorden har fået virkning, såfremt tvangsakkorden blev godkendt under svigagtige forhold.

KONKURS

 1. Kreditorudvalget
 2. Ved konkurs bliver der normalt altid nedsat et kreditorudvalg for at beskytte kreditorernes interesser, med mindre konkursboet er ubetydeligt, eller hvis det vil føre til en betydelig forøgelse af procedureomkostningerne.

  TopTop

ADGANG TIL RETSMIDLER FOR KREDITORER VED BEGGE PROCEDURER

Normalt har kreditorerne ved begge insolvensprocedurer ret til at kære rettens beslutninger, dog ikke beslutninger, der vedrører administratorens arbejde, som kan anfægtes ved indsigelser eller begæringer.

4. Hvilke retsvirkninger har indledning af insolvensprocedurer?

Dannelse af konkursbo

Til konkursboet for en skyldner, som er en fysisk person, hører alle de aktiver, som vedkommende har ved starten af proceduren eller erhverver før afslutningen heraf, og de aktiver, som indehaves af enhver personligt hæftende aktionær, bortset fra hvad skyldneren har brug for til almindelig livsførelse.

Begrænsning i skyldners erhvervsmæssige råden

Ved tvangsakkord begrænses skyldners råden efter lovens bestemmelser.

Ved konkurs suspenderes alle de beføjelser, som skyldnerens administration, befuldmægtigede og ledelsesorganer har, og de overføres til administratoren med virkning fra procedurens begyndelse.

Fordringstyper, der skal indgives

TVANGSAKKORD

Ved tvangsakkord skal kreditorerne normalt indgive alle fordringer, bortset fra de undtagelser, der er fastsat ved lov.

KONKURS

Ved konkurs skal kreditorerne indgive alle fordringer, uanset om de har en fastsat materiel ret angående fordringen eller ej. Hvis fordringen er sikret ved en materiel ret, skal det udtrykkeligt angives, når fordringen indgives.

Midlertidige foranstaltninger af sikkerhedshensyn, hvor indledningen af retsprocedurer udsættes, og det forbydes at foretage udlæg

Ved konkurs kan panelet, så snart der er indgivet en konkursbegæring af en kreditor eller undtagelsesvis af panelet selv, udstede en sikringsakt, dvs. en midlertidig foranstaltning, som begrænser skyldnerens bemyndigede repræsentanter i at foretage retlige transaktioner, som stopper udbetaling fra skyldnerens konti, eller som kræver, at hvis der skal træffes beslutninger af skyldnerens befuldmægtigede angående råden over skyldners aktiver, skal der forinden indhentes godkendelse fra panelet hertil.

TopTop

Hvor kan en udenlandsk administrator indgive en begæring om bekendtgørelse eller notering af insolvensbehandling i et offentligt register i henhold til artikel 21 og 22 i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000?

Administratorer, der er udpeget i insolvensprocedurer, som er indledt i andre EU-medlemsstater, kan anmode om en bekendtgørelse heraf i det slovenske, nationale selskabsregister hos den distriktsdomstol (der er 11 distriktsdomstole i Slovenien), der dækker det område, hvor skyldneren har sin registrerede adresse.

Alle indføringer i selskabsregisteret offentliggøres automatisk af domstolen i den slovenske statstidende på den pågældendes bekostning. Den slovenske statstidende har følgende adresse Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

TVANGSAKKORD

 1. Modregning
 2. Fra den dato, hvor der indledes tvangsakkord, kan alle fordringer fra kreditorer til skyldneren, som ikke er udtrykt i slovenske tolar, omregnes til slovenske tolar efter de ved lov fastsatte bestemmelser. Fordringer anses ifølge loven for at være modregnet, hvis de blev modregnet mod skyldneres modfordringer på datoen for indledningen af proceduren.

KONKURS

 1. Modregning af fordringer
 2. Fra den dato, hvor der indledes konkurs, kan alle fordringer fra kreditorer til skyldneren, som ikke er udtrykt i slovenske tolar, omregnes til slovenske tolar efter de ved lov fastsatte bestemmelser.

  TopTop

  Fordringer anses ifølge loven for at være modregnet, hvis de blev modregnet mod skyldneres modfordringer på datoen for indledningen af proceduren. Kreditorer, hvis fordringer ifølge loven anses for at være modregnet, skal gøre administratoren opmærksom herpå, ellers vil de være ansvarlige for skader og omkostninger, som måtte opstå på grund af denne udeladelse.

 3. Frivillig akkord:
 4. På begæring af skyldner kan panelet tillade, at sådanne ordninger opgives, hvis ingen af parterne har opfyldt alle sine forpligtelser senest den dag, hvor akkorden blev indledt.

 5. Leasing- (leje-) aftaler
 6. Åbning af tvangsakkordforhandlinger påvirker ikke retten til at afslutte leasing- (leje-) aftaler.

  Konkursadministratoren kan opsige leasingaftaler med 30 dages varsel gældende fra den første dag i måneden, uanset den ifølge loven eller aftalen gældende varselsperiode. Medkontrahenten kan under disse omstændigheder kræve erstatning som kreditor.

 7. Ejendomsforbehold
 8. Åbning af konkurs- eller tvangsakkordforhandlinger påvirker ikke retten til at tage forbehold.

 9. Udleveringsret
 10. Ved konkurs kan en sælger undlade at overgive varer til en køber, hvis der endnu ikke er betalt fuld pris herfor, og hvis varerne er blevet afsendt til køber et andet sted fra inden indledningen af konkurs, men endnu ikke er nået frem til bestemmelsesstedet, eller hvis de endnu ikke er kommet i køberens besiddelse.

 11. Privilegerede krav
 12. Tvangsakkord og konkurs har ingen indvirkning på fordringer fra kreditorer, som ifølge loven er privilegerede kreditorer (f.eks. lønkrav). Ved konkurs tilbagebetales alle privilegerede krav i samme gruppe som omkostningerne ved konkursproceduren. Hvis boet ikke giver fuld dækning for kravene, vil de blive betalt i lige forhold.

  TopTop

 13. Tredjeparters materielle rettigheder
 14. Tvangsakkord påvirker ikke tredjeparters materielle rettigheder.

  Indledningen af konkursforhandlinger har ingen indvirkning på tredjepersoners rettigheder, forudsat at de er blevet anmeldt i tide. I loven er der fastsat undtagelser for ovenstående regler.

 15. Arbejdskontrakter
 16. Administratoren kan med 30 dages varsel i tvangsakkordsager og 15 dages varsel i konkurssager opsige arbejdskontrakter, dog ikke for flere end det antal ansatte, der er anført i afskedigelsesplanen i forbindelse med en finansiel omstrukturering. Inden der sker opsigelse af arbejdskontrakter for et stort antal ansatte, skal administratoren informere fagforeningerne i arbejdsgiverens virksomhed og arbejdsformidlingen (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

6. Hvordan kan en skyldners handlinger omstødes?

Betingelser gældende ved retlige dispositioner

Kreditorerne og administratoren har ret til at kræve retlige dispositioner foretaget af skyldner omstødt (kun hvis der gives tilladelse hertil af formanden for panelet for administratorens vedkommende). Klager eller indsigelser gøres gældende over for den person, som den pågældende disposition blev foretaget til fordel for.

For alle retlige dispositioner (også manglende dispositioner), er der mulighed for omstødelse, hvis de giver anledning til uforholdsmæssige eller reducerede betalinger til kreditorer, eller at individuelle kreditorer bliver bedre stillet (begunstigelse af kreditorer).

Sagsøgeren skal i sin klage eller indsigelse føre bevis for, at den anden part, som den pågældende disposition blev foretaget til fordel for, var vidende om eller burde have været vidende om skyldnerens dårlige økonomiske/finansielle situation (det subjektive element ved "omstødelse"). Loven fastsætter, hvornår denne betingelse anses for at være opfyldt, og i hvilke tilfælde retlige dispositioner ikke kan omstødes.

TopTop

Tidsmæssige betingelser for omstødelse af dispositioner

Ved konkurs kan retlige dispositioner omstødes, hvis de blev foretaget inden for det år, der gik forud for konkursens begyndelse, på betingelse af at det sker inden seks måneder efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om indledning af konkursproceduren i den slovenske statstidende eller inden fristdagen for hovedfordelingen, hvis fordelingsfristen allerede er fastsat.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

TVANGSAKKORD

Ved tvangsakkord er anmeldelse af fordringen den proceduremæssige betingelse for, at kreditoren kommer i betragtning. Fordringer skal indgives til panelet senest 30 dage efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om indledning af proceduren i den slovenske statstidende. Hvis der ikke sker anmeldelse, eller anmeldelsen indgives for sent, betyder det ikke, at kreditor mister sin fordring, men han mister sin stemmeret.

KONKURS

Ved konkurs skal kreditorerne indgive deres fordringer til konkurspanelet senest to måneder efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om indledning af konkursproceduren i den slovenske statstidende. Kreditorerne får ikke personligt meddelelse om indledning af proceduren, men bliver informeret herom gennem den slovenske statstidende og rettens opslagstavle.

Fordringer, der er anmeldt (og materielle rettigheder), anses for at bestå, hvis administrator anerkender dem som sådan, og det ikke anfægtes af nogle af de andre kreditorer inden afslutningen af prøvelsen af fordringer. Konkurspanelet meddeler de kreditorer, hvis fordringer er blevet anfægtet, at prøvelsen af en anfægtet fordring vil starte ved civilretten senest 15 dage efter fremsendelse af meddelelsen.

TopTop

8. Hvilke regler gælder der for tvangsakkord?

Konkursforhandlingerne gennemføres for at sælge konkursboet og betale kreditorerne. De af skyldnerens aktiver, der indgår i konkursboet, bliver normalt sat til salg ved offentlig auktion, med mindre konkurspanelet kræver en anden type salg for at efterkomme, hvad kreditorudvalget har givet udtryk for.

Inden betalingen til kreditorerne starter, fratrækkes konkursboet det beløb, der skal dække omkostningerne til konkursbehandlingen. Kreditorerne betales i følgende rækkefølge: Først kreditorer med en materiel ret til de solgte aktiver, dernæst privilegerede kreditorer og endelig de øvrige kreditorer. Fordringerne betales i den rækkefølge, der er fastsat i loven.

Afgørelsen om hovedfordelingen forelægges administratoren og opsættes på rettens opslagstavle. På grundlag af den endelige afgørelse om hovedfordelingen betaler administratoren kreditorerne senest 15 dage efter, at afgørelsen får virkning. Senere fordelinger finder sted, når skyldnerens ressourcer bliver tilgængelige.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Konkursforhandlingerne gennemføres for at sælge konkursboet og betale kreditorerne. De af skyldnerens aktiver, der indgår i konkursboet, bliver normalt sat til salg ved offentlig auktion, med mindre konkurspanelet kræver en anden type salg for at efterkomme, hvad kreditorudvalget har givet udtryk for.

Inden betalingen til kreditorerne starter, fratrækkes konkursboet det beløb, der skal dække omkostningerne til konkursbehandlingen. Kreditorerne betales i følgende rækkefølge: Først kreditorer med en materiel ret til de solgte aktiver, dernæst privilegerede kreditorer og endelig de øvrige kreditorer. Fordringerne betales i den rækkefølge, der er fastsat i loven.

TopTop

Afgørelsen om hovedfordelingen forelægges administratoren og opsættes på rettens opslagstavle. På grundlag af den endelige afgørelse om hovedfordelingen betaler administratoren kreditorerne senest 15 dage efter, at afgørelsen får virkning. Senere fordelinger finder sted, når skyldnerens ressourcer bliver tilgængelige.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Procedure og virkning af afslutning af proceduren

TVANGSAKKORD

Panelet stadfæster tvangsakkorden, på betingelse af kreditorer, som repræsenterer mere end 60 % af alle stemmeretgivende fordringer, tiltræder akkorden. Vedtages akkordforslaget ikke, meddeler panelet, at akkordforhandlingerne er sluttet. Retsvirkningerne af bekræftelsen af tvangsakkord er en reduktion af skyldnerens finansielle forpligtelse eller en udskydelse af fristen for betaling af skyldnerens finansielle forpligtelser.

KONKURS

Når alle formaliteter i konkursproceduren er opfyldt, udarbejder administratoren en rapport og foreslår konkurspanelet, at proceduren sluttes. Konkurspanelet offentliggør afgørelsen om afslutning af proceduren i den slovenske statstidende.

En endelige afgørelse om fuldførelse eller afslutning af konkursforhandlingerne indføres også i selskabsregisteret. Med denne handling ophører skyldner med at være en juridisk person.

Indebærer en insolvensprocedure, at skyldner kommer på en sort liste? Kan en skyldner starte en ny virksomhed op?

Ifølge bestemmelserne i selskabsloven (Zakon o gospodarskih družbah) om virksomhedsledere kan en person ikke udpeges som medlem af direktionen eller bestyrelsen i en virksomhed, hvis der, mens vedkommende var leder af en virksomhed eller medlem af en virksomheds direktion eller bestyrelse, blev indledt konkurs, og vedkommende blev fundet ansvarlig og skulle betale kreditorerne erstatning i henhold til loven.

Sanktioner i forbindelse med insolvensprocedurer

CIVILRETLIGE SANKTIONER

Ud over det almindelige erstatningsansvar regulerer loven om virksomheders finansielle transaktioner (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) også visse personers personlige ansvar (bestyrelsesmedlemmer, partnere, aktionærer, stiftere), som kun kan opstå i forbindelse med insolvensprocedurer.

STRAFFERETLIGE SANKTIONER

Straffeloven kræver sanktioner mod personer, som: (i) ved ikke at ville betale, hvad de skulle betale, åbenlyst eller rent faktisk forværrer deres egen eller en tredjepersons finansielle situation og dermed forårsager konkurs; (ii) når de tager del i økonomiske aktiviteter, er vidende om, at de selv eller en tredjeperson er insolvent, og at de ved at betale en gæld eller på anden måde med overlæg sætter en bestemt kreditor i en fortrinsstilling; (iii) er vidende om, at de selv eller en tredjeperson er insolvent, og med overlæg begår svig mod kreditorer i form af en falsk fordring, en falsk kontrakt eller andre svigagtige midler, og dermed forårsager store tab for kreditorerne.

Ud over den person, der begår nævnte forbrydelser, er juridiske personer også strafferetligt ansvarlige for strafferetlige lovovertrædelser, som førstnævnte begår i deres navn, på deres vegne eller til fordel for dem. Blandt de sanktioner, som juridiske personer kan idømmes for deres strafferetlige aktiviteter, er bøder, konfiskation af ejendom og fratagelse af deres status som juridisk person.

« Konkurs - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige