Evropská komise > ESS > Úpadek > Slovinsko

Poslední aktualizace: 10-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké existují formy insolvenčního řízení ve slovinském právu a jaké jsou jejich cíle? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení různých druhů insolvenčních řízení? 2.
3. Jakou roli hrají jednotliví účastníci insolvenčního řízení? 3.
4. Jaké jsou následky zahájení úpadkového řízení? 4.
5. Jaké jsou zvláštní předpisy pro určité kategorie pohledávek? 5.
6. Jak lze napadnout právní úkony dlužníka? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro uplatnění a přijetí pohledávek? 7.
8. Jakými pravidly se řídí nucené vyrovnání? 8.
9. Jaká pravidla se vztahují na řízení o likvidaci? 9.
10. Jaké podmínky platí pro ukončení řízení? 10.

 

1. Jaké existují formy insolvenčního řízení ve slovinském právu a jaké jsou jejich cíle?

Definice úpadku ve slovinském právu

Úpadek je definován jako dlouhotrvající neschopnost dlužníka plnit peněžité závazky.

Řízení před insolvenčním řízením podle slovinského práva

Podle slovinského práva neexistují žádná zvláštní formální řízení před insolvenčním řízením, která slouží zrušení nebo zabránění úpadku.

Neformální řízení v zájmu reorganizace společností podle slovinského práva

Podle slovinského práva neexistují žádná zvláštní řízení v zájmu reorganizace a restrukturalizace společností mimo rámec formálního insolvenčního řízení.

Formální insolvenční řízení podle slovinského práva

Insolvenční řízení, zejména řízení o nuceném vyrovnání a konkurzní řízení, se řídí zákonem o nuceném vyrovnání, konkurzu a likvidaci (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zveřejněný ve slovinském úředním věstníku č. 67/93 a násl.).

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení různých druhů insolvenčních řízení?

Hmotněprávní podmínky

Hmotněprávní podmínkou pro zahájení řízení o nuceném vyrovnání a konkurzního řízení je existence důvodů ke konkurzu (platební neschopnost nebo předlužení dlužníka).

Osoby a orgány účastnící se insolvenčního řízení

Podle slovinského práva lze insolvenční řízení zahájit pouze proti dlužníkovi, který je obchodní společností, družstvem nebo nezávislým podnikatelem. V zásadě je lze zahájit také proti instituci, podnikům ve státním vlastnictví a fyzickým osobám, které jsou nezávislými podnikateli.

NahoruNahoru

Kdo může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení?

Návrh na zahájení řízení o nuceném vyrovnání může podat pouze dlužník.

Návrh na zahájení konkurzního řízení mohou podat věřitelé, samotní dlužníci, osobně ručící společníci nebo zaměstnanci inspekce práce.

Jak se insolvenční řízení zveřejňují?

Soud musí vyvěsit úřední oznámení o zahájení insolvenčního řízení na úřední desce soudu, zveřejnit insolvenční řízení ve slovinském úředním věstníku a zapsat ho do obchodního rejstříku a jiných úředních rejstříků.

3. Jakou roli hrají jednotliví účastníci insolvenčního řízení?

Příslušnost a povinnosti soudu

O zahájení insolvenčního řízení, způsobu předložení případu soudu, prodeji dlužníka (v případě právnické osoby), jmenování a odvolání správce, schválení návrhu hlavního rozdělení konkurzní podstaty a vydání rozhodnutí o hlavním rozdělení, atd. rozhoduje soudní senát.

Ustanovení a pravomoci správců

V řízení o nuceném vyrovnání může být jmenován správce pro nucené vyrovnání. V konkurzním řízení musí být jmenován správce konkurzní podstaty. V obou případech je správce jmenován senátem při přijetí rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení.

Hlavní úkoly správců pro nucené vyrovnání a správců konkurzní podstaty spočívají v ověření stavu dlužníkova jmění a obchodních aktivit, ověření seznamu věřitelů a dlužníků přihlášených pohledávek, přezkum pravosti přihlášených pohledávek, popření neoprávněných pohledávek, atd. Kromě toho správce konkurzní podstaty vykonává práva řídicích orgánů a vlastnická práva v souladu s požadavky konkurzního řízení, vede obchodní činnost dlužníka a zastupuje ho.

NahoruNahoru

Povinnosti dlužníka

Dlužník musí podat žádost o zahájení insolvenčního řízení včas, přičemž musí předsedovi senátu poskytnout veškeré nutné údaje a informace a příslušné listiny.

Práva věřitelů a dostupné opravné prostředky

ŘÍZENÍ O NUCENÉM VYROVNÁNÍ

 1. Výbor věřitelů

  V řízení o nuceném vyrovnání jmenuje komise v zájmu zajištění zájmů věřitelů výbor věřitelů, který má právo kontrolovat obchodní činnost dlužníka a jeho finanční situaci a případně předkládat návrhy a vydávat stanoviska na ochranu věřitelů v řízení.

 2. Opravné prostředky dostupné jednotlivým věřitelům

  Každý věřitel má právo podat odvolání proti rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí nuceného vyrovnání do osmi dnů od vyvěšení rozhodnutí na vývěsní tabuli soudu. Za určitých podmínek má každý věřitel také právo podat nejpozději do dne hlasování o nuceném vyrovnání návrh na zastavení řízení.

  Každý věřitel, jehož pohledávka byla snížena v důsledku schválení nuceného vyrovnání, smí do šesti měsíců od konce lhůty pro provedení schváleného vyrovnání žádat, aby senát stáhl svůj návrh na nucené vyrovnání, pokud je přesvědčen, že dlužník je schopen plnit své závazky z důvodu zlepšení jeho ekonomické a finanční situace. Věřitelé mohou také žádat o zrušení nuceného vyrovnání zahájením řízení u civilního soudu, a to do dvou let od účinnosti rozhodnutí o schválení účinnosti nuceného vyrovnání, jestliže nucené vyrovnání bylo schváleno podvodnými prostředky.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

NahoruNahoru

 1. Výbor věřitelů

  Při konkurzním řízení je v zásadě vždy, pokud není konkurzní podstata zanedbatelná nebo pokud by nedošlo ke značnému navýšení nákladů na řízení, sestaven výbor věřitelů, který má chránit zájmy věřitelů.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ JSOU VĚŘITELŮM K DISPOZICI V OBOU DRUZÍCH ŘÍZENÍCH

Obecně řečeno mají věřitelé v obou úpadkových řízeních právo na odvolání proti rozhodnutím soudu vztahujícím se k jiným otázkám, než je práce správce, vůči kterým lze protestovat prostřednictvím námitek nebo návrhů.

4. Jaké jsou následky zahájení úpadkového řízení?

Vytvoření konkurzní podstaty

Konkurzní podstata dlužníka, který je fyzickou osobou, zahrnuje veškeré majetek této osoby při zahájení řízení nebo nabyté před jeho koncem, jakož i majetek všech osobně ručících společníků, s výjimkou majetku nutného pro zajištění základních životních potřeb dlužníka.

Omezení dlužníkových obchodních oprávnění

V řízení o nuceném vyrovnání jsou dlužníkova obchodní oprávnění omezena v souladu se zákonnými ustanoveními.

V konkurzním řízení se odebírají a převádějí na správce veškeré pravomoci dlužníkovy administrativy, zástupců a řídicích orgánů, a to s účinností od zahájení řízení.

Druhy uplatňovaných pohledávek

NUCENÉ VYROVNÁNÍ

V řízení o nuceném vyrovnání musí věřitelé uplatnit v zásadě veškeré pohledávky, až na výjimky stanovené zákonem.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

NahoruNahoru

V konkurzním řízení musí věřitelé uplatnit veškeré pohledávky bez ohledu na to, zda jsou zajištěny věcným právem či nikoliv. Je-li pohledávka zajištěna věcným právem, musí to být výslovně uvedeno při uplatnění pohledávky.

Předběžná opatření pro účely zajištění, zastavení zahájení soudního řízení a zákaz vykonávacího řízení

V konkurzním řízení smí komise na návrh věřitele, nebo výjimečně i bez návrhu, okamžitě po podání návrhu na zahájení konkurzního řízení vydat zajišťující příkaz, tj. předběžné opatření, kterým se omezují práva zplnomocněných zástupců dlužníka provádět právní úkony, zastavují příkazy k platbě z účtů dlužníka nebo nařizuje povinnost získat předchozí souhlas senátu, který potvrzuje platnost rozhodnutí přijatých orgány dlužníka v souvislosti se zcizováním majetku dlužníka.

Kde může cizí správce podat návrh na zveřejnění nebo zápis úpadkového řízení do veřejného rejstříku podle článků 21 a 22 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000?

Správcové jmenovaní v úpadkovém řízení zahájeném v jiném členském státě EU mohou požádat o zápis do slovinského národního obchodního rejstříku u krajského soudu (Slovinsko má 11 krajských soudů), v jehož obvodu má dlužník sídlo nebo bydliště.

Soud zveřejňuje každý zápis do obchodního rejstříku ve slovinském úředním věstníku z úřední povinnosti a na náklady provozovatele. Adresa úředního věstníku je Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Lublaň, Slovinsko, http://www.uradni-list.si slovenšcina.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou zvláštní předpisy pro určité kategorie pohledávek?

ŘÍZENÍ O NUCENÉM VYROVNÁNÍ

 1. Započtení pohledávek

  Ode dne zahájení řízení o nuceném vyrovnání mohou být všechny pohledávky věřitelů za dlužníkem, které nejsou paušálními pohledávkami vyjádřenými ve slovinských tolarech, ze zákona podle zákonných ustanovení převedeny na paušální pohledávky v tolarech. Pohledávky se ze zákona považují za započtené, pokud byly započteny proti protipohledávkám dlužníka ke dni zahájení řízení.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 1. Započtení pohledávek

  Od data zahájení konkurzního řízení mohou být všechny pohledávky věřitelů za dlužníkem, které nejsou paušálními pohledávkami vyjádřenými ve slovinských tolarech, ze zákona převedeny na paušální pohledávky v tolarech.

  Pohledávky se ze zákona považují za započtené, pokud byly započteny proti protipohledávkám dlužníka ke dni zahájení řízení. Věřitelé, jejichž pohledávky se ze zákona považují za započtené položky, o tom musí informovat správce, jinak odpovídají za všechny škody a náklady plynoucí z neoznámení této skutečnosti.

 2. Dohody o vzájemném vyrovnání

  Na návrh dlužníka smí senát povolit odstoupení od takových dohod, pokud žádná ze stran nesplnila své povinnosti do dne zahájení řízení o vyrovnání.

 3. Nájemní smlouvy

  Zahájení řízení o nuceném vyrovnání se nedotýká práv na výpověď nájemních smluv.

  Konkurzní správce smí vypovědět nájemní smlouvu první den v měsíci se 30 denní výpovědní lhůtou bez ohledu na zákonné nebo smluvní výpovědní lhůty. Nájemce má za těchto okolností právo žádat náhradu škody jako věřitel.

  NahoruNahoru

 4. Výhrada vlastnictví, zadržovací práva

  Zahájení konkurzního řízení nebo řízení o nuceném vyrovnání nemá dopad na výhradu vlastnictví a zadržovací práva.

 5. Právo na vyloučení z konkursní podstaty

  V případě konkurzního řízení smí prodejce zabránit dodání zboží kupujícímu, pokud plná kupní cena ještě nebyla zaplacena a zboží je kupujícímu před zahájením konkurzního řízení dodáváno z jiného místa, avšak stále nedorazilo do místa určení nebo ho kupující ještě nepřevzal do držby.

 6. Přednostní pohledávky

  Pohledávky věřitelů považovaných podle zákona za přednostní věřitele nejsou dotčena nuceným vyrovnáním a konkurzem (např. platové pohledávky). V konkurzním řízení jsou všechny přednostní pohledávky splaceny ve stejném pořadí jako náklady na konkurzní řízení. Jestliže rozdělení konkurzní podstaty nedostačuje na plné splacení pohledávek, budou pohledávky splaceny poměrným dílem.

 7. Věcná práva třetích stran

  Věcná práva třetích stran nejsou řízením o nuceném vyrovnání dotčena.

  Věcná práva třetích stran nejsou dotčena zahájením konkurzního řízení za předpokladu, že byla včas oznámena. Zákon stanoví výjimky z těchto pravidel.

 8. Pracovní smlouvy

  Na základě třicetidenní výpovědi v případě schváleného řízení o nuceném vyrovnání a patnáctidenní výpovědi v případě konkurzního řízení smí správce zrušit pracovní smlouvy takového počtu zaměstnanců, který je uveden v programu pro skončení pracovního poměru z důvodu finanční reorganizace. Před skončením pracovních smluv většího počtu zaměstnanců musí správce informovat odbory v zaměstnavatelově podniku a úřad práce (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

  NahoruNahoru

6. Jak lze napadnout právní úkony dlužníka?

Podmínky právních námitek

Věřitelé a správci mají právo napadnout právní úkony dlužníka (v případě správce pouze tehdy, je-li oprávněn předsedou komise). Stížnosti nebo námitky se vznášejí proti osobě, v jejíž prospěch byl napadený úkon vykonán.

Napadnout lze všechny právní úkony (včetně nevykonání úkonu), které vedou k neúměrným nebo nižším platbám věřitelům nebo kvůli kterým se jednotliví věřitelé dostanou do výhodnějšího postavení (zvýhodňování s věřitele).

Stěžovatel musí svojí námitkou dokázat, že druhá strana, v jejíž prospěch byl napadaný úkon vykonán, si byl vědom nebo by si měl být vědom špatné ekonomické/finanční situace dlužníka (subjektivní prvek „zrušitelnosti“). Zákon stanovuje právní domněnky, kdy se tato podmínka považuje za splněnou a případy, kdy nelze napadnout právní úkony.

Přípustná lhůta pro úkony, proti kterým se vznáší námitka

V konkurzním řízení lze právní úkony napadnout, pokud byly provedeny během roku předcházejícího zahájení konkurzního řízení za podmínky, že je námitka vznesena do šesti měsíců od zveřejnění oznámení o zahájení konkurzního řízení ve slovinském úředním věstníku nebo před lhůtou pro hlavní rozdělení, pokud již byla tato lhůta stanovena.

7. Jaké jsou podmínky pro uplatnění a přijetí pohledávek?

ŘÍZENÍ O NUCENÉM VYROVNÁNÍ

NahoruNahoru

V případě řízení o nuceném vyrovnání je procesní podmínkou pro zahájení řízení věřitelem uplatnění pohledávky. Pohledávky musí být senátu předloženy během 30 dnů od zveřejnění oznámení o zahájení řízení ve slovinském úředním věstníku. Neuplatnění pohledávek nebo jejich pozdní uplatnění neznamenají, že věřitel pohledávku ztrácí. Ztrácí pouze hlasovací právo.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

V konkurzním řízení musí věřitelé uplatnit své pohledávky u senátu do dvou měsíců od zveřejnění oznámení o zahájení konkurzního řízení ve slovinském úředním věstníku. Věřitelům není zahájení řízení oznámeno osobně, jsou o něm informováni pouze prostřednictvím úředního věstníku a úřední desky soudu.

Pohledávky, které jsou uplatněny (a věcná práva) se považují za potvrzené, pokud je správce za takové uzná a pokud tato skutečnost není napadena žádným z přítomných věřitelů na konci lhůty pro pohledávky. Senát oznámí věřitelům, jejichž pohledávky byly napadeny, že řízení pro potvrzení pravosti napadené pohledávky u civilního soudu bude zahájeno do 15 dnů od vydání sdělení.

8. Jakými pravidly se řídí nucené vyrovnání?

Konkurzní řízení se vedou v zájmu prodeje konkurzní podstaty a splacení dluhů věřitelům. Dlužníkův majetek zahrnutý do konkurzní podstaty je obvykle nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě, pokud senátu nenařídí jiný způsob prodeje v souladu s předchozím stanoviskem výboru věřitelů.

NahoruNahoru

Před splacením dluhů věřitelům se z konkurzní podstaty odečte částka potřebná na zaplacení nákladů na konkurzní řízení. Věřitelé jsou vyplaceni v následujícím pořadí: zaprvé věřitelé s věcným právem k prodanému majetku, po té přednostní věřitelé a nakonec ostatní věřitelé. Pohledávky jsou vyrovnány v pořadí stanoveném zákonem.

Rozhodnutí o hlavním rozdělení je předloženo správci a vyvěšeno na úřední desce soudu. Na základě konečného rozhodnutí o hlavním rozdělení správce vyplatí věřitele do patnácti dní ode dne účinnosti rozhodnutí. Další rozdělení se uskuteční, pokud jsou k dispozici další dlužníkovy prostředky.

9. Jaká pravidla se vztahují na řízení o likvidaci?

Konkurzní řízení se vedou v zájmu prodeje konkurzní podstaty a splacení dluhů věřitelům. Dlužníkův majetek zahrnutý do konkurzní podstaty je obvykle nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě, pokud senátu nenařídí jiný způsob prodeje v souladu s předchozím stanoviskem výboru věřitelů.

Před splacením dluhů věřitelům se odečte z konkurzní podstaty částka potřebná na zaplacení nákladů na konkurzní řízení. Věřitelé jsou vyplaceni v následujícím pořadí: zaprvé věřitelé s věcným právem k prodanému majetku, po té přednostní věřitelé a nakonec ostatní věřitelé. Pohledávky jsou vyrovnány v pořadí stanoveném zákonem.

Rozhodnutí o hlavním rozdělení je předloženo správci a vyvěšeno na úřední desce soudu. Na základě konečného rozhodnutí o hlavním rozdělení správce vyplatí věřitele do patnácti dní ode dne účinnosti rozhodnutí. Další rozdělení se uskuteční, pokud jsou k dispozici další dlužníkovy prostředky.

NahoruNahoru

10. Jaké podmínky platí pro ukončení řízení?

Postup a následky ukončení řízení

NUCENÉ VYROVNÁNÍ

Senát schválí nucené vyrovnání za předpokladu, že pro ně hlasují věřitelé představující více než 60 % všech pohledávek věřitelů s hlasovacím právem. V opačném případě senát nařídí ukončení řízení o nuceném vyrovnání. Právním následkem potvrzení nuceného vyrovnání je snížení částky dlužníkových závazků nebo prodloužení lhůty pro splnění závazků dlužníka.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Po splnění všech formalit konkurzního řízení správce připraví zprávu a navrhne senátu ukončení řízení. Senát zveřejní rozhodnutí o ukončení řízení ve slovinském úředním věstníku.

Konečné rozhodnutí o dokončení nebo ukončení konkurzního řízení se zapíše také do obchodního rejstříku. Tímto úkonem přestává být dlužník právnickou osobou.

Poznamenává úpadkové řízení jméno dlužníka? Může dlužník zahájit novou obchodní činnost?

Pokud jde o ředitele společnosti, nesmí být podle ustanovení zákona o společnostech (Zakon o gospodarskih družbah) jmenován členem předsednictva nebo dozorčí rady společnosti ten, proti komu bylo během jeho členství v předsednictvu nebo v dozorčí radě společnosti zahájeno konkurzní řízení a pokud bylo rozhodnuto, že podle zákona musí nahradit škodu věřitelům.

Sankce související s úpadkovým řízením

OBČANSKOPRÁVNÍ SANKCE

Kromě obecné odpovědnosti za škody upravuje zákon o finančních operacích společností (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) také osobní odpovědnost určitých jednotlivců (členů dozorčí rady, společníků, akcionářů, zakladatelů), která může vzniknout pouze v souvislosti s úpadkovým řízením.

TRESTNĚPRÁVNÍ SANKCE

Trestní právo stanoví sankce vůči osobám, které: (i) s úmyslem nezaplatit, co jsou povinny zaplatit, zřejmě nebo skutečně zhorší svou vlastní finanční situaci a situaci třetích stran, čímž způsobí úpadek; (ii) si jsou při provádění hospodářských aktivit vědomy toho, že ony nebo třetí osoba jsou v platební neschopnosti, přičemž zaplacením dluhu nebo jiným způsobem záměrně upřednostní některého věřitele do; (iii) ačkoli vědí, že ony nebo třetí osoba jsou v platební neschopnosti, s úmyslem podvést věřitele přihlásí falešnou pohledávku, sestaví falešnou smlouvu nebo jiným podvodným způsobem způsobí věřitelům značnou majetkovou ztrátu.

Kromě spáchání výše uvedených trestných činů nesou právnické osoby odpovědnost také za trestné činy, které pachatel spáchá jejich jménem nebo v jejich prospěch. Trest uložený právnickým osobám za jejich trestnou činnost může zahrnovat sankce, zabavení majetku a ukončení jejich právní subjektivity.

« Úpadek - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království