Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Portugalia

Ostatnia aktualizacja: 16-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Portugalia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników każdego rodzaju postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania? 4.
5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń? 5.
6. Jakie przepisy wiążą się z działaniem na szkodę? 6.
7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym? 8.
9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

W prawie portugalskim „upadłość” jest definiowana jako niezdolność dłużnika do wypełnienia zobowiązań przypadających do zapłaty.

Za upadłe uważa się również osoby prawne oraz autonomiczne grupy aktywów i pasywów w sytuacji, gdy żadna osoba nie ma nieograniczonej odpowiedzialności osobistej za długi, a ich zobowiązania wyraźnie przekroczyły ich aktywa.

Potencjalna upadłość staje się upadłością faktyczną w przypadkach, gdy dłużnik składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

W celu umożliwienia rehabilitacji spółek stojących w obliczu upadłości oraz doświadczających trudności finansowych, prawo przewiduje pozasądowe postępowanie rozjemcze. Jest ono prowadzone przez podmiot publiczno-prawny, jakim jest Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestycji (IAPMEI).

Celem tego postępowania jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy spółką i wszystkimi lub niektórymi z jej wierzycieli, które utoruje drogę do realnego planu naprawczego.

Sądowe postępowanie upadłościowe będące w toku nie stanowi przeszkody dla postępowania rozjemczego. W takim przypadku, jeśli upadłość nie została jeszcze ogłoszona, postępowanie sądowe może zostać zawieszone na wniosek spółki lub którejkolwiek z zainteresowanych stron.

Porozumienie osiągnięte w wyniku postępowania rozjemczego musi zostać zawarte w formie pisemnej, a w niektórych przypadkach jest wymagany akt notarialny.

Kodeks postępowania upadłościowego i naprawczego spółek (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) przewiduje jeden rodzaj postępowania upadłościowego, bez rozróżnienia między postępowaniem naprawczym spółek a upadłością. Od wierzycieli wymaga się oceny sytuacji finansowej spółki oraz wspólnej decyzji, czy należy zastosować plan naprawczy czy likwidację, i na jakich warunkach. Prawo przewiduje również dalsze postępowanie – likwidację aktywów dłużnika oraz przyznanie wierzycielom możliwości wyboru w kwestii przyjęcia planu, który nie obejmuje likwidacji.

Do góryDo góry

2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego?

Istnieje tylko jeden rodzaj postępowania upadłościowego.

W celu wszczęcia tego postępowania należy wykazać, że dłużnik nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań przypadających do zapłaty, a w przypadku osób prawnych lub autonomicznych grup aktywów i pasywów, że zobowiązania są wyraźnie wyższe niż aktywa.

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte tylko wówczas, gdy mają miejsce którekolwiek z następujących okoliczności:

 1. ogólne zawieszenie spłaty długów;
 2. nie wypełnienie jednego lub więcej zobowiązań, które z racji wysokości zobowiązań lub okoliczności ich nie wypełnienia wskazują, że dłużnik jest ogólnie niezdolny do wypełniania zobowiązań przypadających do zapłaty;
 3. zniknięcie właściciela spółki lub dyrekcji dłużnika, lub też fakt opuszczenia siedziby głównej lub głównej placówki w wyniku niewypłacalności dłużnika, bez powołania odpowiedniego zastępstwa;
 4. roztrwonienie, opuszczenie, pospieszna lub rażąco nieopłacalna likwidacja aktywów oraz tworzenie fikcyjnych roszczeń;
 5. brak odpowiednich aktywów w celu zabezpieczenia wierzycielom spłaty długów zasądzonej w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przeciwko dłużnikowi;
 6. nie wypełnianie zobowiązań zawartych w planie upadłości lub planie spłaty długów zatwierdzonym przez wierzycieli w postępowaniu upadłościowym będącym już w toku;
 7. ogólna niezdolność w poprzednich sześciu miesiącach do spłaty długów z tytułu należności podatkowych oraz płatności i składek na ubezpieczenia społeczne, długów wynikających z umowy o pracę lub naruszenia albo wygaśnięcia takiej umowy, wszelkiego rodzaju czynszu dzierżawnego, w tym opłat leasingowych, rat konsumenckich lub rat kredytu hipotecznego na siedzibę firmy dłużnika, główną siedzibę lub miejsce stałego pobytu;
 8. wyraźna przewaga pasywów nad aktywami w ostatnim zatwierdzonym bilansie lub opóźnienia powyżej dziewięciu miesięcy w zatwierdzaniu i księgowaniu rozliczeń, jeśli istnieje ku temu obowiązek prawny lub jeśli dłużnik jest osobą prawną lub autonomiczną grupą aktywów i pasywów.

3. Jaka jest rola poszczególnych uczestników każdego rodzaju postępowania?

Sąd

Postępowanie upadłościowe podlega wszczęciu w sądzie właściwym dla siedziby głównej dłużnika lub miejsca jego stałego pobytu lub, w przypadku upadłości osoby zmarłej, wobec majątku której nie zgłoszono roszczeń, w sądzie właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zmarłej w momencie śmierci.

Do góryDo góry

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być również złożony w sądzie właściwym dla miejsca głównej działalności dłużnika, czyli dla miejsca zdefiniowanego jako to, w którym zazwyczaj prowadzi swoje sprawy i które jest w taki sposób rozpoznawane przez osoby trzecie.

Najważniejszym zadaniem sądu jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa regulującego postępowanie upadłościowe. W szczególności odpowiada za wstępną ocenę wniosku upadłościowego oraz ocenę, czy przyjęte przez wierzycieli plan upadłości i plan spłat są zgodne z prawem i czy mogą zostać zatwierdzone.

Wymagana jest również ocena domniemanej upadłości dłużnika w świetle faktów wyłonionych w trakcie postępowania i, jeśli sąd uzna, że fakty te przemawiają za wydaniem orzeczenia o upadłości, ogłasza upadłość, jakkolwiek bez konieczności wydawania opinii na temat zdolności spółki do podjęcia działań naprawczych.

Sędzia odpowiada za wydanie orzeczenia odnośnie zgłoszeń roszczeń wierzycieli upadłości oraz ich uszeregowania. Może również wyznaczyć powiernika osób niezdolnych do czynności prawnych i nakazać zawieszenie likwidacji aktywów oraz podział dochodu między wierzycieli.

Zamknięcie postępowania również następuje w drodze nakazu sądu.

Zarządca masy upadłościowej

Zarządcę masy upadłościowej wyznacza sędzia, który podczas mianowania zarządcy powinien wziąć pod uwagę sugestie uczynione przez dłużnika lub przez radę wierzycieli, jeśli takowa powstała. Jednakże zgromadzenie wierzycieli może przeprowadzić głosowanie za zmianą wyznaczonego zarządcy masy upadłościowej.

Do góryDo góry

Do obowiązków zarządcy współdziałającego z radą wierzycieli i podlegającego jej ocenie należą:

 1. przygotowanie spłaty długów upadłego ze środków pieniężnych dostępnych z majątku (aktywa dłużnika), a mianowicie z zysków ze sprzedaży aktywów, którą powinien przeprowadzić;
 2. w dalszej perspektywie, ochrona praw upadłego oraz umożliwienie mu dalszego korzystania z tych praw, jak również umożliwienie spółce dalszych działań oraz – jeśli to możliwe – nie dopuszczenie do pogorszenia jej sytuacji finansowej.
Rada wierzycieli

Jest to organ nieobowiązkowy, którego istnienie oraz skład zależą od woli zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie może obyć się bez rady wierzycieli mianowanej przez sędziego lub może powołać ją, jeśli nie zrobił tego sędzia i – w obu przypadkach – może zmienić jej skład.

Sąd może zaniechać wyznaczenia rady w przypadkach uzasadnionych ograniczoną wielkością aktywów, nieskomplikowanym charakterem likwidacji lub małą liczbą wierzycieli.

Jeśli rada została powołana, wymagana jest jej zgoda odnośnie czynności prawnych o szczególnym znaczeniu dla postępowania.

Dłużnik

Do obowiązków dłużnika należy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia, w którym staje się on świadom swojej niewypłacalności lub w dniu, do którego powinien stać się jej świadom, za wyjątkiem, gdy osoba ta w dniu stwierdzenia niewypłacalności nie jest właścicielem spółki.

Jeśli dłużnik jest właścicielem spółki, istnieje prawne domniemanie, że był on świadom swojej niewypłacalności trzy miesiące po ogólnej niezdolności do wypełnienia zobowiązań podatkowych lub zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych bądź też zobowiązań wynikających z umów o pracę lub umów najmu/dzierżawy.

Do góryDo góry

W trakcie postępowania do obowiązków niewypłacalnego dłużnika należą:

 1. dostarczenie wszelkich istotnych informacji na wniosek zarządcy masy upadłościowej, zgromadzenia wierzycieli, rady wierzycieli lub sądu;
 2. stawienie się w sądzie osobiście na wezwanie sędziego lub zarządcy masy upadłościowej, chyba że istnieją ku temu uzasadnione przeszkody lub wyraźnie stwierdza się, że dłużnik może być reprezentowany przez pełnomocnika;
 3. zapewnienie wszelkiej współpracy na wniosek zarządcy celem umożliwienia mu wykonywanie jego zadań.
Wierzyciel

Wierzyciel odgrywa najważniejszą rolę w postępowaniu upadłościowym.

Ma prawo wnioskować o uznanie dłużnika za niewypłacalnego, może również wycofać wniosek oraz nie uczestniczyć w postępowaniu aż do momentu podjęcia ostatecznej decyzji.

Jeśli sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości, może on odwołać się od tej decyzji (pod warunkiem, że jest wnioskodawcą).

Może on uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli, podczas którego ma prawo głosu, z zachowaniem całkowitej dyskrecji co do przyszłości spółki, niezależnie od tego, czy kwalifikuje się ona do rehabilitacji czy do likwidacji, i na jakich warunkach.

Może on przyjąć lub odrzucić program płatności, jeśli dłużnik takowy przedłoży.

Ma prawo domagać się zmiany wyznaczonego przez sąd zarządcy masy upadłościowej i może korzystać z wyżej wymienionych, przysługujących mu uprawnień poprzez zgromadzenie wierzycieli.

Prawo apelacji jest ograniczone do jednej instancji, tj. apelacja jest możliwa jedynie w sądzie apelacyjnym. Jedynym wyjątkiem jest składanie apelacji od orzeczeń w miejscach, gdzie obecnie nie ma jednolitego orzecznictwa.

Do góryDo góry

4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania?

Definicja majątku

Jeśli nie ustalono inaczej, majątek upadłego składa się ze wszystkich aktywów dłużnika w dniu ogłoszenia przez sąd upadłości, wraz z aktywami i prawami nabytymi przez dłużnika, gdy postępowanie jest w toku.

Aktywa nie podlegające zajęciu stanowią jedynie część masy upadłościowej, jeśli dłużnik zaproponuje je dobrowolnie i jeśli niemożność ich zajęcia nie jest bezwarunkowa.

Prawo wprowadza rozróżnienie między długami upadłości a długami majątku.

Te pierwsze są roszczeniami wobec strony upadłej, powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Roszczenia, co do których wierzyciel może udowodnić, że powstały w trakcie postępowania, są traktowane w ten sam sposób.

Długi majątku to te, które powstały w trakcie postępowania i zawierają na przykład koszty postępowania oraz wynagrodzenie zarządcy masy upadłościowej.

Skutki dla aktywów dłużnika

Co się tyczy aktywów dłużnika, skutkiem ogłoszenia upadłości jest natychmiastowe pozbawienie dłużnika – czy to bezpośrednio, czy poprzez jego dyrektorów – prawa do zarządzania i rozporządzania aktywami wchodzącymi w skład majątku. Począwszy od tej chwili prawa te przysługują zarządcy masy upadłościowej, który przejmuje funkcję przedstawiciela dłużnika we wszelkich sprawach natury finansowej mających związek z upadłością.

Czynności podejmowane przez stronę upadłą, będące naruszeniem tych ustaleń, są z reguły bezskuteczne.

Ogłoszenie upadłości powoduje, że wszelkie zobowiązania strony upadłej, które nie podlegają warunkom poprzedzającym, stają się wymagalne.

Do góryDo góry

Roszczenia

W postępowaniu upadłościowym istnieją cztery kategorie roszczeń: zabezpieczone, uprzywilejowane, podporządkowane i niezabezpieczone.

Roszczenia zabezpieczone to roszczenia rzeczowe zabezpieczone na aktywach majątku, do wartości tych aktywów. Obejmują one również roszczenia wierzycieli uprzywilejowanych. Oba rodzaje roszczeń obejmują nie tylko same roszczenia, ale i odsetki od nich.

Długi uprzywilejowane to roszczenia uprzywilejowane wierzycieli do aktywów majątku, do wartości tych aktywów, na których są zabezpieczone, w sytuacji, gdy te roszczenia nie wygasły na skutek ogłoszenia upadłości.

Roszczenia podporządkowane to roszczenia, które zostaną zaspokojone tylko w przypadku całkowitej spłaty wierzycieli niezabezpieczonych.

Następujące roszczenia są roszczeniami podporządkowanymi (za wyjątkiem sytuacji, gdy są one objęte prawem pierwszeństwa wierzycieli ogólnych i uprzywilejowanych lub gdy są one zabezpieczone hipotecznie i nie wygasają w wyniku ogłoszenia upadłości):

 1. roszczenia osób pozostających w specjalnej relacji z dłużnikiem – są to: współmałżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo dłużnika (jeśli roszczeniem jest objęta osoba fizyczna) lub udziałowcy, partnerzy, osoby kontrolujące działalność przedsiębiorstwa dłużnika (np. z tytułu posiadania kontrolnego pakietu akcji) lub osoby związane z jego przedsiębiorstwem na zasadach holdingu (będące osobami prawnymi) oraz roszczenia osób, na które zostały one przeniesione w okresie dwóch lat przed otwarciem postępowania upadłościowego;
 2. odsetki od roszczeń nie podporządkowanych, narosłe po ogłoszeniu upadłości, za wyjątkiem odsetek pokrytych zabezpieczeniem rzeczowym oraz w ramach przywilejów wierzycieli ogólnych do wartości aktywów, o których mowa;
 3. roszczenia, które są podporządkowane na podstawie umowy między stronami;
 4. roszczenia związane z usługami świadczonymi nieodpłatnie przez dłużnika;
 5. roszczenia wobec majątku, które w wyniku decyzji podjętych na korzyść majątku, są wysuwane przez osoby trzecie, które nie działają w dobrej wierze;
 6. odsetki od roszczeń podporządkowanych narosłe po ogłoszeniu upadłości;
 7. roszczenia z tytułu pożyczek udziałowców.

Roszczenia niezabezpieczone to wszelkie roszczenia nie należące do powyższych kategorii.

Do góryDo góry

Kroki tymczasowe

Jeśli istnieją uzasadnione obawy co do nieudolnego zarządzania, sędzia z własnej inicjatywy lub na prośbę wnioskodawcy może nakazać podjęcie koniecznych lub stosownych kroków ochronnych, by zapobiec jakiemukolwiek pogorszeniu się sytuacji finansowej dłużnika aż do momentu ogłoszenia upadłości.

Kroki te mogą obejmować na przykład wyznaczenie tymczasowego syndyka masy upadłościowej posiadającego wyłączne prawo do zarządzania aktywami dłużnika lub mającego pomóc dłużnikowi w zarządzaniu nimi.

5. Jakie przepisy szczególne wiążą się z pewnymi kategoriami roszczeń?

Wraz z ogłoszeniem upadłości wygasają następujące roszczenia:

 1. prawa pierwszeństwa wierzycieli ogólnych związane z roszczeniami wobec majątku będącego mieniem państwowym, mieniem władz lokalnych lub instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, które powstały ponad dwanaście miesięcy przed otwarciem postępowania upadłościowego;
 2. prawa pierwszeństwa wierzycieli szczególnych, związane z roszczeniami wobec majątku będącego mieniem państwowym, mieniem władz lokalnych i instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, zapadłymi i płatnymi ponad dwanaście miesięcy przed otwarciem postępowania upadłościowego;
 3. hipoteki, do których wniosek o wpis został złożony w ciągu dwóch miesięcy przed dniem otwarcia postępowania upadłościowego i które zabezpieczają roszczenia wobec majątku, gdzie wierzycielem hipotecznym jest państwo, władze lokalne lub instytucje systemu ubezpieczeń społecznych;
 4. jeśli jest zależne od wpisu, zabezpieczenie rzeczowe podlegające wpisowi, na nieruchomości lub ruchomości stanowiącej część majątku; podtrzymuje roszczenia wobec majątku oraz roszczenia już istniejące, ale jeszcze nie wpisane, lub roszczenia, o których wpis jeszcze nie wnioskowano;
 5. zabezpieczenie rzeczowe na aktywach stanowiących część majątku oraz roszczenia zabezpieczające uznane za podporządkowane.

6. Jakie przepisy wiążą się z działaniem na szkodę?

Prawo przewiduje ogólną zasadę, że wszelkie działania podjęte w ciągu czterech lat przed otwarciem postępowania upadłościowego mogą być unieważnione, jeśli uszczuplają, czynią bezskutecznym, utrudniają, zagrażają lub opóźniają zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Do góryDo góry

Z zasady w przypadku unieważnienia zakłada się działanie osób trzecich w złej wierze w przypadku działań podejmowanych lub zaniechanych w ciągu dwóch lat przed otwarciem postępowania upadłościowego oraz dotyczące pozostawania osoby w specjalnej relacji ze stroną upadłą, lub gdy w wyniku takiego działania osoba ta odniosła korzyści, nawet jeśli specjalna relacja nie istniała w czasie, o którym mowa.

Po unieważnieniu działań na szkodę majątku – z mocą wsteczną – sytuacja, która miałaby miejsce, jeśli działanie lub zaniechanie nie miałoby miejsca, musi zostać przywrócona.

7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń?

W ogłoszeniu upadłości jest wyznaczony okres do trzydziestu dni, podczas którego wierzyciele muszą złożyć wniosek o uznanie ich roszczeń. Jeśli chodzi o znanych wierzycieli, okres ten rozpoczyna się z dniem doręczenia pisma lub powiadomienia wierzyciela. Dla innych wierzycieli termin jest przedłużony o pięć dni i rozpoczyna się z dniem publikacji ostatniego ogłoszenia w Portugalskim Monitorze Urzędowym lub w wysokonakładowym dzienniku ogólnokrajowym.

8. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem naprawczym?

Zgodnie z portugalskim prawem wierzyciele muszą zdecydować, czy zaspokojenie ich roszczeń będzie osiągnięte w drodze pełnej likwidacji aktywów dłużnika, czy też poprzez restrukturyzację spółki i utrzymanie jej funkcjonowania, będącej własnością czy to dłużnika, czy osób trzecich. Ich zapatrywania muszą być uwzględnione w planie upadłości zatwierdzonym na zebraniu wierzycieli.

Jeśli wierzyciele opowiedzą się za planem naprawczym, mają oni swobodę wyboru najodpowiedniejszych kroków do zrealizowania tego planu.

9. Jakie przepisy wiążą się z postępowaniem likwidacyjnym?

Na zebraniu wierzycieli zwołanym w celu oceny sprawozdania zarządcy sporządzonego po ogłoszeniu upadłości jest również podejmowana decyzja, czy przedsiębiorstwo dłużnika lub obiekty stanowiące część masy upadłościowej powinny w dalszym ciągu funkcjonować, czy powinny zostać zamknięte.

Jednakże zarządca masy upadłościowej może zamknąć obiekty przedsiębiorstwa dłużnika przed dniem zebrania wierzycieli zwołanego w celu oceny sprawozdania, za zgodą zgromadzenia wierzycieli lub bez takiej zgody, jak również za zgodą dłużnika lub bez niej, ale za zgodą sędziego.

Jeśli zgromadzenie wierzycieli nakaże zarządcy masy upadłościowej przygotowanie planu upadłości, może on spowodować zawieszenie likwidacji oraz podział aktywów. Zawieszenie to wygasa, jeśli plan nie zostanie przedłożony w ciągu następnych sześćdziesięciu dni lub jeśli nie zostanie przyjęty.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Postępowanie upadłościowe może zostać zamknięte z chwilą ogłoszenia upadłości, jeśli są podstawy do stwierdzenia, że aktywa spółki nie są wystarczające, by zapłacić koszty postępowania oraz oczekiwane długi masy upadłościowej.

Dalsze informacje

Pełna wersja niniejszej broszury informacyjnej znajduje się na stronie: http://www.redecivil.mj.pt/ português

Dodatkową pomoc można uzyskać za pośrednictwem następujących stron:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Sąd Najwyższy;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Najwyższa Rada Sądownictwa;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Trybunał Konstytucyjny;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • http://trl.pt/ português - Sąd Apelacyjny w Lizbonie;
 • http://www.trc.pt/ português - Sąd Apelacyjny w Coimbra;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Sąd Apelacyjny w Évora;
 • http://www.trp.pt português - Sąd Apelacyjny w Porto;
 • http://www.pgr.pt/ português - Prokuratura;
 • http://www.itij.mj.pt português - Baza Informacji Prawniczej;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centrum Studiów Prawniczych (organ odpowiedzialny za kształcenie portugalskich sędziów);
 • http://www.dgsj.pt português - Dyrekcja Generalna Wymiaru Sprawiedliwości (znajdują się tu, między innymi, informacje na temat kontaktów z sądami, ich właściwości miejscowej oraz dostęp do stron urzędników wymiaru sprawiedliwości);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Urząd Polityki i Planowania Legislacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Dyrekcja Generalna Służb Rejestrowych i Notarialnych;
 • http://www.asjp.pt/ português - Stowarzyszenie Portugalskich Sędziów;
 • http://www.smmp.pt/ português - Stowarzyszenie Sędziów Prokuratury;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugalska Izba Adwokacka;
 • http://dre.pt/ português - Prawo on-line;
 • http://www.solicitador.net/ português - Stowarzyszenie Radców Prawnych;
 • http://www.asjp.pt/ português - Stowarzyszenie Urzędników Sądowych;
 • correio@lisboa.tcom.mj.pt - Sąd Gospodarczy w Lizbonie – Rua do Ouro, 49 – 2º, 110-060 Lizbona, Portugalia;
 • correio@lisboa.sgciveis.mj.pt - Sąd Cywilny w Lizbonie – Rua Marquês da Fronteira, Palácio da Justiça, 1098-001 Lizbona, Portugalia.

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Portugalia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 16-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania