Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Πορτογαλία

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Πορτογαλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και της αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

Ο Πορτογάλος νομοθέτης όρισε την «αφερεγγυότητα» ως την αδυναμία εξόφλησης εκ μέρους του οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Τα νομικά πρόσωπα και αυτόνομες ομάδες ενεργητικού και παθητικού για τις οφειλές των οποίων κανένα φυσικό πρόσωπο δεν αναλαμβάνει προσωπική και απεριόριστη ευθύνη θεωρούνται επίσης αφερέγγυα όταν το παθητικό τους είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερο του ενεργητικού τους.

Η επικείμενη αφερεγγυότητα είναι συγκρίσιμη με την τρέχουσα αφερεγγυότητα στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης απαιτεί ενώπιον δικαστηρίου την κήρυξή της.

Προβλέπεται νομικώς εξώδικη διαδικασία συνδιαλλαγής προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι επιχειρήσεις που είναι αφερέγγυες ή βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται από δημόσιο φορέα: το Ινστιτούτο Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επενδύσεων (IAPMEI).

Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί να οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και όλων ή ορισμένων πιστωτών κατά τρόπο ώστε να καταστεί εφικτή η ανάκαμψή της.

Η εκκρεμότητα δικαστικής διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν εμποδίζει τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν δεν έχει ήδη κηρυχθεί η αφερεγγυότητα, είναι δυνατή η αναστολή της δικαστικής διαδικασίας κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης ή οιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

Η συμφωνία, η οποία επιτυγχάνεται στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής πρέπει να είναι έγγραφη, και διατυπωμένη σε συμβολαιογραφική πράξη στις περιπτώσεις όπου ο νόμος το απαιτεί.

Ο Κώδικας Αφερεγγυότητας και Εξυγίανσης των Επιχειρήσεων προβλέπει μία και μόνο δικαστική μορφή χωρίς να προβαίνει σε διαχωρισμό μεταξύ διαδικασιών εξυγίανσης επιχειρήσεων και διαδικασιών αφερεγγυότητας. Αποτελεί αρμοδιότητα των πιστωτών να αξιολογήσουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης και να αποφανθούν σε συνέλευση εάν η ίδια πρέπει να υποβληθεί σε εξυγίανση ή εκκαθάρισης και υπό ποιους όρους. Προβλέπεται επίσης από τον νόμο συμπληρωματική διαδικασία σχετική με την εκκαθάριση των παγίων του οφειλέτη και τη χορήγηση στους πιστωτές της επιλογής να εγκρίνουν σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει εκκαθάριση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Υφίσταται μόνον ένας τύπος διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκκίνησή της είναι η απαραίτητη η διαπίστωση αδυναμίας τήρησης εκ μέρους του οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων και αυτόνομων ομάδων ενεργητικού και παθητικού, ύπαρξης παθητικού μεγαλύτερου του ενεργητικού.

Η διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί όταν διαπιστωθεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) γενικευμένη αναστολή της πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών·

β) αθέτηση της εξόφλησης μίας ή περισσότερων οφειλών που λόγω του αντίστοιχου ποσού ή των περιστάσεων αθέτησης αποκαλύπτει την αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει εγκαίρως όλες τις οφειλές του·

γ) εξαφάνιση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή των διαχειριστών του οφειλέτη ή εγκατάλειψη του τόπου όπου τηρεί η επιχείρηση την έδρα της ή ασκεί την κύρια δραστηριότητά της συνεπεία της αφερεγγυότητας του οφειλέτη και χωρίς τον διορισμό κατάλληλου αντικαταστάτη·

δ) εσπευσμένη ή ολέθρια διασπάθιση, εγκατάλειψη ή εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων και πλασματική σύσταση πιστώσεων·

ε) ανεπάρκεια κατασχέσιμων περιουσιακών στοιχείων για την καταβολή της πίστωσης του ενάγοντος, η οποία έχει διαπιστωθεί σε εκτελεστική διαδικασία κατά του οφειλέτη·

στ) μη εξόφληση οφειλών προβλεπόμενων σε σχέδιο αφερεγγυότητας ή σε σχέδιο πληρωμών εγκεκριμένων από τους πιστωτές στη διαδικασία αφερεγγυότητας που έχει ήδη κινηθεί·

ζ) γενικευμένη μη καταβολή εντός των τελευταίων έξι μηνών φορολογικών οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, οφειλών που απορρέουν από σύμβαση εργασίας ή από την παράβαση ή λήξη αυτής της σύμβασης, εισοδημάτων παντός τύπου μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δόσεων της τιμής αγοράς ή δανείου εξασφαλισμένου από την αντίστοιχη υποθήκη, σε σχέση με τον τόπο όπου ο οφειλέτης ασκεί τη δραστηριότητά του ή έχει την έδρα ή την κατοικία του·

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

η) αποδεδειγμένα υψηλότερο παθητικό σε σχέση με το ενεργητικό σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο ισολογισμό ή καθυστέρηση άνω των εννέα μηνών στην έγκριση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, εάν υφίσταται σχετική νομική απαίτηση, σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο ή αυτόνομη ομάδα ενεργητικού και παθητικού.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Το δικαστήριο

Η διαδικασία αφερεγγυότητας πρέπει να κινείται ενώπιον του δικαστηρίου της έδρας ή της κατοικίας του οφειλέτη ή, σε περίπτωση κήρυξης αφερεγγυότητας σχολάζουσας κληρονομιάς, ενώπιον του δικαστηρίου του κληροδότη κατά την ημερομηνία του θανάτου.

Η κήρυξη αφερεγγυότητας μπορεί επίσης να απαιτηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη, και ως τέτοιος νοείται ο τόπος στον οποίο διοικεί κανονικά τις υποθέσεις του και ο οποίος αναγνωρίζεται ως τέτοιος από τους τρίτους.

Το δικαστήριο αναλαμβάνει τον βασικό ρόλο της εξασφάλισης της τήρησης των νομικών κανόνων που διέπουν τη διαδικασία αφερεγγυότητας, και είναι αρμόδιο ιδίως για την αρχική αξιολόγηση του αιτήματος κήρυξης αφερεγγυότητας και την αξιολόγηση της νομιμότητας, για σκοπούς έγκρισης, των σχεδίων αφερεγγυότητας και πληρωμών που έχουν εγκριθεί από τους πιστωτές.

Είναι επίσης αρμόδιο για την αξιολόγηση της εικαζόμενης κατάστασης αφερεγγυότητας κάποιου οφειλέτη σύμφωνα με τα γεγονότα που έχουν συλλεγεί στα πλαίσια της διαδικασίας και τη λήψη απόφασης κήρυξης αφερεγγυότητας, εφόσον κρίνει ότι τα εν λόγω γεγονότα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να απαιτείται εξ αυτού να αποφανθεί ως προς τη δυνατότητα χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της επιχείρησης.

Ο δικαστής, που λαμβάνει την απόφαση επαλήθευσης και κατάταξης των απαιτήσεων, δύναται επίσης να διορίσει επίτροπο για άτομα τα οποία στερούνται νομικής ικανότητας και να διατάξει την αναστολή της εκκαθάρισης και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους πιστωτές της αφερεγγυότητας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ομοίως, το δικαστήριο είναι αρμόδιο για την κήρυξη της λήξης της διαδικασίας.

Ο σύνδικος

Ο σύνδικος διορίζεται από τον δικαστή, οποίος πρέπει για αυτόν τον σκοπό να ακολουθήσει τις υποδείξεις του οφειλέτη ή της επιτροπής πιστωτών, όταν αυτή υφίσταται. Οι πιστωτές δύνανται, ωστόσο, να αποφασίσουν σε συνέλευση την αντικατάσταση του διορισθέντος σύνδικου.

Αποτελεί αρμοδιότητα του σύνδικου σε συνεργασία με την επιτροπή πιστωτών και υπό τον έλεγχο αυτής:

α) η προετοιμασία της καταβολής των οφειλών του αφερέγγυου οφειλέτη από τα χρηματικά ποσά που είναι διαθέσιμα στην περιουσία ( περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη), συγκεκριμένα εκείνα που προέρχονται από την απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων, την οποία πρέπει να προάγει·

β) η μακροπρόθεσμη προστασία των δικαιωμάτων του αφερέγγυου και της συνέχισης της άσκησής τους, ανάλογα με την περίπτωση, αποτρέποντας στο μέτρο του δυνατού την επιβάρυνση της οικονομικής της κατάστασης.

Η επιτροπή πιστωτών

Η επιτροπή πιστωτών είναι ανεπίσημο όργανο, το οποίο υπόκειται ως προς την ύπαρξη και τη σύνθεσή του στη βούληση της συνέλευσης των πιστωτών. Η τελευταία δύναται να μην χρησιμοποιήσει την επιτροπή που έχει διορίσει ο δικαστής, να διορίσει επιτροπή σε περίπτωση μη διορισμού αυτής από τον τελευταίο και, σε κάθε περίπτωση, να αλλάξει τη σύνθεσή της.

Το δικαστήριο δύναται να μην προβεί στον διορισμό της όταν το θεωρεί αιτιολογημένο λόγω αμελητέων περιουσιακών στοιχείων, της απλότητας της εκκαθάρισης ή του μικρού αριθμού πιστωτών.

Στις περιπτώσεις όπου αυτή η επιτροπή υφίσταται, απαιτείται η συναίνεσή της για νομικές πράξεις ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τη διαδικασία.

Ο οφειλέτης

Αποτελεί υποχρέωση του οφειλέτη να απαιτήσει την κήρυξη της αφερεγγυότητάς του εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση αυτής της κατάστασης ή κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να έχει γνώση αυτής, εκτός των περιπτώσεων όπου πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά την ημερομηνία που καθίσταται αφερέγγυο δεν είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όταν ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης, προβλέπεται από τον νόμο ότι αυτός λαμβάνει γνώση της αφερεγγυότητας εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη γενικευμένη μη εξόφληση φορολογικών οφειλών, οφειλών κοινωνικής ασφάλισης, εργασιακών οφειλών ή οφειλών που προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αφερέγγυος οφειλέτης υποχρεούται να:

α) παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που του ζητούνται από τον σύνδικο, τη συνέλευση των πιστωτών, την επιτροπή πιστωτών ή από το δικαστήριο·

β) παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, εφόσον ο δικαστής ή ο σύνδικος αιτηθεί την παρουσία του, εκτός εάν συντρέχει νόμιμο κώλυμα ή ρητή άδεια παράστασης δια πληρεξούσιου·

γ) συνεργαστεί εφόσον του ζητηθεί από τον σύνδικο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Ο πιστωτής

Ο πιστωτής είναι ο πρωταγωνιστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Δικαιούται να απαιτήσει την κήρυξη του οφειλέτη αφερέγγυου καθώς και να αποσύρει το αίτημα ή να εγκαταλείψει τη διαδικασία εφόσον δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση.

Εάν το δικαστήριο απορρίψει το αίτημα κήρυξης αφερεγγυότητας, δύναται, εφόσον είναι ο αιτών, να ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης.

Δύναται να συμμετάσχει στη συνέλευση των πιστωτών, στην οποία έχει την εξουσία να αποφασίσει, με τη διακριτική του ευχέρεια αναφορικά με το μέλλον της επιχείρησης, εάν αυτή πρέπει να εξυγιανθεί ή να εκκαθαριστεί και υπό ποιους όρους.

Δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει το σχέδιο πληρωμών, εφόσον αυτό υποβληθεί από τον οφειλέτη.

Δικαιούται να αντικαταστήσει τον σύνδικο που έχει διορίσει ο δικαστής, έχοντας όσον αφορά την επιτροπή πιστωτών τις ανωτέρω εξουσίες.

Το δικαίωμα άσκησης έφεσης περιορίζεται μόνο σε έναν βαθμό, ήτοι είναι δυνατή η άσκηση έφεσης μόνο στο εφετείο. Εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις άσκησης έφεσης κατά αποφάσεων επί θεμάτων σε τομείς για τους οποίους δεν υφίσταται ακόμη ομοιόμορφη δικονομία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

Καθορισμός των περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, εκτός αν άλλως ορίζεται, όλη την περιουσία του οφειλέτη κατά τη στιγμή της κήρυξης της αφερεγγυότητας από το δικαστήριο, καθώς επίσης τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που αποκτά ο οφειλέτης ενώ εκκρεμεί η διαδικασία.

Τα μη κατασχέσιμα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην περιουσία εάν ο οφειλέτης τα προσφέρει εκούσια και δεν είναι απόλυτα μη κατασχέσιμα.

Ο νομοθέτης διαχωρίζει τις οφειλές αφερεγγυότητας από τις οφειλές της περιουσίας.

Οι πρώτες αφορούν απαιτήσεις κατά του αφερέγγυου, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν από την κήρυξη της αφερεγγυότητας. Ομοίως, οι απαιτήσεις, σχετικά με τις οποίες ο πιστωτής δύναται να αποδείξει ότι προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.

Θεωρούνται οφειλές περιουσίας εκείνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι, του κόστους της διαδικασίας και της αμοιβής του σύνδικου.

Τα αποτελέσματα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, η απόφαση κήρυξης αφερεγγυότητας στερεί άμεσα από τον οφειλέτη, απευθείας ή μέσω των διαχειριστών του, τις εξουσίες διαχείρισης και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την περιουσία. Από εκείνη τη στιγμή, οι εν λόγω εξουσίες εκχωρούνται στον σύνδικο, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του οφειλέτη για κάθε χρηματοοικονομικό θέμα που αφορά στην αφερεγγυότητα.

Κατά κανόνα, οι ενέργειες του αφερέγγυου που αντιβαίνουν σε αυτό το καθεστώς είναι άκυρες.

Η κήρυξη αφερεγγυότητας καθιστά ληξιπρόθεσμες όλες τις οφειλές του αφερέγγυου που δεν τελούν υπό αναστολή.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: εξασφαλισμένες, προτιμησιακές, δευτερεύουσες και κοινές.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ως εξασφαλισμένες απαιτήσεις νοούνται εκείνες για τις οποίες υφίσταται εμπράγματη εξασφάλιση επί περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας έως του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις ειδικές προτιμησιακές απαιτήσεις. Σε αυτήν την κατηγορία εκτός από τις απαιτήσεις, περιλαμβάνονται επίσης οι αντίστοιχοι τόκοι.

Ως προτιμησιακές απαιτήσεις νοούνται οι απαιτήσεις που χαίρουν γενικών προνομίων επί των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την περιουσία, έως του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτές δεν παύουν λόγω της κήρυξης αφερεγγυότητας.

Ως δευτερεύουσες απαιτήσεις νοούνται οι απαιτήσεις, οι οποίες εξοφλούνται μόνον εφόσον έχουν εξοφληθεί πλήρως οι κοινές απαιτήσεις.

Οι εξής απαιτήσεις νοούνται ως δευτερεύουσες, εκτός εάν φέρουν γενικά ή ειδικά προτιμησιακά δικαιώματα, ή έχουν εξασφαλιστεί μέσω νόμιμων υποθηκών που δεν παύουν λόγω της κήρυξης αφερεγγυότητας:

α) οι απαιτήσεις προσώπων με ειδική σχέση με τον οφειλέτη, π.χ. σύζυγος, ανιόντες, απόγονοι ή αδέρφια του οφειλέτη, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, ή μέτοχοι, εταίροι ή πρόσωπα με σχέση ελέγχου ή ομίλου με τον οφειλέτη, όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, και προσώπων στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί οι εν λόγω απαιτήσεις εντός δύο ετών πριν από την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας·

β) οι τόκοι επί μη δευτερευουσών απαιτήσεων, οι οποίες γεννώνται έπειτα από την κήρυξη αφερεγγυότητας, εκτός εκείνων που καλύπτονται από εμπράγματη εξασφάλιση και φέρουν γενικά προτιμησιακά δικαιώματα, έως την αξία των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων·

γ) απαιτήσεις που υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ των μερών·

δ) απαιτήσεις που αφορούν υπηρεσίες που έχει παράσχει ο οφειλέτης δωρεάν·

ε) απαιτήσεις επί αφερεγγυότητας, οι οποίες συνεπεία απόφασης υπέρ της περιουσίας, εγείρονται από τρίτον, ο οποίος δεν ενεργεί καλή τη πίστει·

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

στ) οι τόκοι δευτερευουσών απαιτήσεων που εγείρονται έπειτα από την κήρυξη αφερεγγυότητας·

ζ) τόκοι επί δανείων μετόχων.

Ως κοινές απαιτήσεις νοούνται οι απαιτήσεις που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Προσωρινά μέτρα

Στις περιπτώσεις όπου υφίστανται θεμελιωμένοι φόβοι κακής διαχείρισης, ο δικαστής εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, δύναται να διατάξει τα προστατευτικά μέτρα που είναι απαραίτητα ή κατάλληλα για την αποτροπή της επιβάρυνσης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη έως την έκδοση της απόφασης.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, επί παραδείγματι, τον διορισμό προσωρινού δικαστικού διαχειριστή με αποκλειστικές εξουσίες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή για τη συνδρομή του οφειλέτη στη διαχείρισή τους.

5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Με την κήρυξη της αφερεγγυότητας αποσβέννυνται οι εξής απαιτήσεις:

α) γενικά προτιμησιακά δικαιώματα του οφειλέτη που φέρουν οι απαιτήσεις κατά της περιουσίας εκ μέρους του δημοσίου, των τοπικών αρχών και των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προέκυψαν εντός περιόδου άνω των δώδεκα μηνών από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας·

β) ειδικά προτιμησιακά δικαιώματα του οφειλέτη που φέρουν οι απαιτήσεις κατά της περιουσίας εκ μέρους του δημοσίου, των τοπικών αρχών και των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προέκυψαν εντός περιόδου άνω των δώδεκα μηνών από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας·

γ) οι νόμιμες υποθήκες, αίτημα για την καταχώριση των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός δύο μηνών πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, και οι οποίες εξασφαλίζουν απαιτήσεις κατά του δημοσίου, των τοπικών αρχών και των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης·

δ) εάν εξαρτώνται από καταχώριση, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας που υπόκειται σε καταχώριση και απαρτίζει την περιουσία, οι οποίες εξασφαλίζουν ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις κατά της περιουσίας και οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί και δεν αποτελούν αντικείμενο αίτησης καταχώρισης·

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ε) εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την περιουσία και εξασφαλίζουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως δευτερεύουσες.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

Εν γένει, ο νόμος προβλέπει ότι όλες οι πράξεις που λαμβάνουν χώρα εντός των προηγούμενων τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δύνανται να αποφευχθούν εάν μειώνουν, προκαλούν σύγχυση, δυσχεραίνουν, θέτουν σε κίνδυνο ή καθυστερούν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Κατά κανόνα, η αποφυγή τους προϋποθέτει κακή πίστη εκ μέρους τρίτου, η οποία εκλαμβάνεται σε σχέση με πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ή παραλείφθηκαν εντός δύο ετών πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας και στην οποία έχει συμμετάσχει ή από την οποία έχει επωφεληθεί άτομο το οποίο συνδέεται με ειδική σχέση με τον αφερέγγυο, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή η ειδική σχέση δεν υφίσταται κατά τη δεδομένη στιγμή.

Εφόσον αποφευχθούν επιβλαβείς πράξεις με αναδρομική ισχύ, πρέπει να επανέλθει η κατάσταση που θα υφίστατο εάν δεν είχε λάβει χώρα η πράξη ή η παράλειψη.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και της αποδοχής των απαιτήσεων;

Η απόφαση που κηρύττει την αφερεγγυότητα ορίζει προθεσμία έως τριάντα ημερών εντός της οποίας οι πιστωτές πρέπει να αιτηθούν την επαλήθευση των απαιτήσεών τους Για τους γνωστούς πιστωτές, η συγκεκριμένη προθεσμία μετρά από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησής τους. Για τους υπόλοιπους, η προθεσμία παρατείνεται κατά πέντε ημέρες και μετρά από τη δημοσίευση της τελευταίας ανακοίνωσης στο Φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πορτογαλίας ή σε μίας ευρείας κυκλοφορίας ημερήσια εφημερίδα.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Σύμφωνα με τους κανόνες της Πορτογαλίας, οι πιστωτές πρέπει να αποφασίσουν εάν η εξόφληση των απαιτήσεών τους θα πραγματοποιηθεί μέσω πλήρους εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή μέσω της ανασυγκρότησης της επιχείρησης και της συνέχισης των δραστηριοτήτων της, υπό την ιδιοκτησία του οφειλέτη ή τρίτων. Οι απόψεις αυτές πρέπει να αποτυπώνονται σε σχέδιο αφερεγγυότητας εγκεκριμένο από τη συνέλευση των πιστωτών.

Οι πιστωτές δύνανται, εάν ταχθούν υπέρ της εξυγίανσης, να επιλέξουν ελεύθερα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Στη συνέλευση των πιστωτών, η οποία συγκαλείται για την αξιολόγηση της έκθεσης του σύνδικου έπειτα από τη λήψη της απόφασης κήρυξης αφερεγγυότητας, θα ληφθεί επίσης απόφαση εάν η εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις του οφειλέτη που περιλαμβάνονται στην περιουσία του πρέπει να διατηρηθούν ενεργές ή να κλειστούν.

Ωστόσο, εάν η επιτροπή των πιστωτών εξουσιοδοτήσει τον σύνδικο ή εάν δεν τον εξουσιοδοτήσει αλλά ο οφειλέτης δεν έχει αντίρρηση, ή εάν ο οφειλέτης έχει αντίρρηση αλλά ο δικαστής εξουσιοδοτήσει τον σύνδικο, αυτός δύναται να κλείσει τις εγκαταστάσεις του οφειλέτη πριν από τη συνέλευση για την αξιολόγηση της έκθεσης.

Εάν η συνέλευση αναθέσει στον σύνδικο την κατάρτιση σχεδίου αφερεγγυότητας, δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εκκαθάρισης και τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων. Η εν λόγω αναστολή παύει εάν το σχέδιο δεν υποβληθεί εντός των εξήντα επόμενων ημερών ή δεν εγκριθεί.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

Η διαδικασία αφερεγγυότητας δύναται να τερματιστεί αμέσως μετά από την κήρυξη της αφερεγγυότητας, όταν υπάρχουν ενδείξεις ανεπάρκειας του ενεργητικού της επιχείρησης για την εξασφάλιση της εξόφλησης των δαπανών της διαδικασίας και των προβλεπόμενων οφειλών της περιουσίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενου αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο http://www.redecivil.mj.pt/ português

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στους εξής δικτυακούς τόπους:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Ανώτατο Δικαστήριο.
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Συνταγματικό Δικαστήριο.
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 • http://trl.pt/ português - Εφετείο Λισσαβόνας.
 • http://www.trc.pt/ português - Εφετείο Κοΐμπρας.
 • http://www.tre.pt English - français - português - Εφετείο Έβορα.
 • http://www.trp.pt português - Εφετείο Πόρτο.
 • http://www.pgr.pt/ português - Εισαγγελία.
 • http://www.itij.mj.pt português - Βάσεις νομικών δεδομένων.
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Κέντρο Νομικών Σπουδών (φορέας υπεύθυνος για την κατάρτιση των πορτογάλων δικαστών).
 • http://www.dgsj.pt português - Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης (παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με επαφές με τα δικαστήρια και κατά τόπο αρμοδιότητά τους και πρόσβαση στη σελίδα των δικαστικών λειτουργών).
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Υπηρεσία νομοθετικής πολιτικής και προγραμματισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Γενική Διεύθυνση Μητρώων και Συμβολαιογραφείων.
 • http://www.asjp.pt/ português - Ένωση Δικαστών Πορτογαλίας.
 • http://www.smmp.pt/ português - Ένωση Εισαγγελέων.
 • http://www.oa.pt/ português - Δικηγορικός Σύλλογος.
 • http://dre.pt/ português - Νομοθεσία στο Διαδίκτυο.
 • http://www.solicitador.net/ português - Ένωση Νομικών Συμβούλων.
 • http://www.sfj.pt/ português - Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων.
 • correio@lisboa.tcom.mj.pt - Εμπορικό Δικαστήριο Λισσαβόνας - Rua do Ouro, 49 - 2?, 110-060 Λισσαβόνα, Πορτογαλία.
 • correio@lisboa.sgciveis.mj.pt - Αστικό Δικαστήριο Λισσαβόνας - Rua Marques da Fronteira, Palacio da Justica, 1098-001 Λισσαβόνα, Πορτογαλία.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Πορτογαλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο