Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Portugal

Seneste opdatering : 09-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder for indledning af de enkelte insolvensbehandlinger? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de forskellige procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af proceduren? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder for bestemte kategorier af krav? 5.
6. Hvilke regler gælder for skadelige handlinger? 6.
7. Hvilke betingelser gælder for anmeldelse og anerkendelse af krav? 7.
8. Hvilke regler gælder for omstruktureringer? 8.
9. Hvilke regler gælder for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder for afslutningen af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Den portugisiske lovgiver har defineret "insolvens" som det forhold, hvor en skyldner ikke er i stand til at indfri sine forfaldne fordringer.

Juridiske personer og foreninger, hvor ingen enkeltperson hæfter personligt og ubegrænset, kan også anses for at være insolvente, når passiverne er større end aktiverne.

Mulighed for umiddelbart forestående insolvens sidestilles med egentlig insolvens, hvis skyldner indgiver en konkursbegæring til retten.

Loven forudser en udenretslig mæglingsprocedure med henblik på gældssanering af insolvente eller kriseramte virksomheder. Proceduren forestås af en offentlig myndighed, nemlig Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI).

Proceduren har til formål, at der indgås en aftale mellem virksomheden og alle eller nogle fordringshavere, hvorefter virksomhedens økonomiske levedygtighed kan genetableres.

Det forhold, at en insolvensbehandling allerede er indledt ved retten, er ikke til hinder for indledning af mæglingsproceduren. Hvis der ikke foreligger en konkurserklæring, kan insolvensbehandlingen opsættes på anmodning fra skyldner eller andre med en legitim interesse.

Akkord opnået inden for rammerne af mæglingsproceduren skal nedfældes skriftligt, eventuelt ved notar, hvis loven foreskriver en sådan formalisering.

Den portugisiske konkurslov, O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, omfatter en enkelt procesform, hvor der ikke skelnes mellem gældssaneringer og insolvensbehandlinger. Det tilkommer fordringshaverne at godkende virksomhedens økonomiske levedygtighed og kollektivt træffe afgørelse om, hvorvidt og hvordan virksomheden bør genetableres eller træde i likvidation. Loven omfatter dog en supplerende procedure for realiseringen af skyldners formue og giver fordringshaverne mulighed for at godkende en plan, der ikke indebærer likvidation.

TopTop

2. Hvilke betingelser gælder for indledning af de enkelte insolvensbehandlinger?

Der findes i Portugal kun en procedure for insolvensbehandling.

En betingelse for at indlede proceduren er, at det kan påvises, at skyldner ikke er i stand til at indfri sine forfaldne forpligtelser, eller for juridiske personers eller foreningers vedkommende, at passiverne klart overstiger aktiverne.

Insolvensbehandlingen indledes, hvis en af følgende faktorer konstateres:

 1. betaling af forfaldne forpligtelser er ophørt generelt,
 2. en eller flere forpligtelser er misligholdt og beløbet eller omstændighederne sandsynliggør, at skyldner midlertidig ikke er i stand til at indfri sine forpligtelser,
 3. virksomhedsejeren eller skyldners bestyrelse er forsvundet, eller lokalerne, hvor virksomheden havde sæde eller udøvede sin aktivitet, er forladt, forårsaget af skyldners insolvens og uden at der er udpeget en behørig efterfølger,
 4. spredning, opgivelse og forhastet eller økonomisk uforsvarlig afvikling af aktiver og optagelse af kredit på urigtigt grundlag,
 5. utilstrækkelige aktiver til at sikre betaling af skyldners gæld konstateret ved fuldbyrdelsestransaktioner over for skyldner,
 6. manglende indfrielse af forpligtelser i forbindelse med en konkurs eller gældssanering godkendt af fordringshaverne under en tidligere insolvensbehandling,
 7. generel manglende indfrielse i de seneste forudgående måneder af skatte- eller socialsikringsfordringer, af gæld som følge af arbejdskontrakter eller overtrædelse eller ophør af samme kontrakter, af lejeforpligtelser af enhver art, herunder leasingaftaler, af betalinger i forbindelse med køb på afbetaling eller tilbagebetaling af lån med sikkerhed i skyldners forretningslokaler, hovedkontor eller bopæl,
 8. passiver, der klart overstiger aktiver ifølge seneste godkendte balance, eller mere end ni måneders forsinkelse vedrørende lovpligtig godkendelse og aflæggelse af regnskaber, når skyldner er en virksomhed eller en forening.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de forskellige procedurer?

Retten

Insolvensbehandlingen indledes ved indgivelse af en konkursbegæring til retten på det sted, hvor skyldner har sit hovedsæde eller sin bopæl, eller i tilfælde af et insolvent dødsbo til retten på det sted, hvor afdøde havde sin bopæl på dødstidspunktet.

TopTop

Konkursbegæring kan også indgives til retten på det sted, hvor skyldners hovedinteresser befinder sig, dvs. det sted, hvor vedkommende har sit sædvanlige forretningssted, genkendt som sådan af tredjemand.

Retten spiller en central rolle, idet den tilser, at lovbestemmelserne om konkurs overholdes, navnlig ved at foretage en indledende vurdering af konkursbegæringens antagelighed og en vurdering af lovligheden af de gældssaneringer og betalinger, som fordringshaverne godkender, så de kan få retsvirkning.

Retten vurderer tillige skyldners påståede insolvens i lyset af de omstændigheder, der fremkommer under behandlingen, og hvis retten finder, at omstændighederne taler herfor, kan den erklære skyldneren konkurs - uden i øvrigt at skulle udtale sig om virksomhedens mulighed for økonomisk genetablering.

Det er også dommeren, der træffer afgørelse om fordringernes autencitet og rangordning, ligesom han udnævner værger for umyndige, afsiger erklæring om opsættelse af realiseringen af konkursmassen og godkender udlodningen af provenuet til fordringshaverne.

Det er også retten, der erklærer proceduren afsluttet.

Kuratoren

Kuratoren udnævnes af dommeren under hensyntagen til udtalelser fra skyldner og kreditorudvalget, når et sådant findes. Fordringshaverne kan dog i skiftesamling udskifte den udnævnte kurator.

Kurator forestår i samarbejde med og under tilsyn af kreditorudvalget:

 1. forberedelsen af betalingen af skyldners gæld fra konkursmassens likvide midler (skyldners formue), navnlig provenu fra tvunget salg af hans aktiver,
 2. beskyttelse på mellemlang sigt af skyldners rettigheder og virksomhedens fortsatte drift for så vidt muligt at undgå en forværring af skyldners økonomiske situation.
Kreditorudvalget

Det er fordringshaverne, der i skiftesamling træffer afgørelse om nedsættelse og sammensætning af kreditorudvalget. Fordringshavernes skiftesamling kan udskifte det kreditorudvalg, som dommerne har gjort det, eller selv udnævne et, hvis dommeren ikke har gjort det, og kan under alle omstændigheder ændre sammensætningen af udvalget.

TopTop

Retten kan undlade at nedsætte et kreditorudvalg, hvis den ikke mener det berettiget under hensyntagen til konkursmassens beskedne omfang, realiseringsmulighederne eller et begrænset antal fordringshavere.

Når der er nedsat et kreditorudvalg, kræves udvalgets tilsagn ved forskellige retshandlinger af særlig betydning for proceduren.

Skyldneren

Det tilkommer skyldner at indgive konkursbegæring senest 60 dage efter, at han er blevet bekendt med sin insolvens, bortset fra når det drejer sig om en privatperson, der på tidspunktet for insolvensens indtræden ikke var ejer af en virksomhed.

Hvis skyldner er en virksomhedsejer, er det i loven fastlagt, at denne formodes bekendt med sin insolvens, når der forløber tre måneder uden generel indfrielse af skatte- eller socialsikringsfordringer, af gæld som følge af arbejdskontrakter eller af gæld som følge af lejekontrakter.

Under insolvensbehandlingen er skyldner forpligtet til:

 1. at frembringe alle relevante oplysninger, som kurator, skiftesamlingen, kreditorudvalget eller retten udbeder sig,
 2. at give møde i retten på anmodning af retten eller kurator, medmindre der er lovligt forfald eller en udtrykkelig tilladelse til at lade sig repræsentere ved fuldmagt,
 3. at samarbejde med kurator, når denne anmoder herom, under udførelsen af dennes hverv.
Fordringshaveren

Fordringshaveren spiller en ledende rolle i proceduren.

Fordringshaveren har ret til at indgive begæring om skyldners konkurserklæring, men kan også trække begæringen tilbage eller opgive proceduren, så længe der ikke er truffet endelig afgørelse.

Hvis retten afviser konkursbegæringen, kan fordringshaver som sagsøger anke afgørelsen.

TopTop

Fordringshaver kan deltage i skiftesamlingen og dér medvirke til i al frihed i forhold til til virksomhedens overlevelse at træffe afgørelse om, hvorvidt og hvordan der skal foretages gældssanering eller realisering.

Fordringshaver kan godkende eller afvise betalingsplaner fremlagt af skyldner.

Fordringshaver har ret til at kræve den kurator, som dommeren har udnævnt, udskiftet og kan udøve denne ret gennem kreditorudvalget.

Retten til anke er begrænset til en instans, dvs. at afgørelser kun kan ankes til den portugisiske appelret, tribunal da Relação. Den eneste undtagelse hertil er situationer, hvor anken gælder retsafgørelser på områder uden entydig retspraksis.

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af proceduren?

Fastlæggelse af konkursmassen

Konkursmassen omfatter, hvis intet andet er bestemt, hele skyldners formue på tidspunktet for rettens konkurserklæring sammen med de aktiver og rettigheder, som skyldner har erhvervet under behandlingsforløbet.

Genstande, der ikke kan gøres til genstand for udlæg, indgår kun i konkursmassen, hvis skyldner godkender det, og udlægsforbuddet ikke er fuldstændigt.

Loven skelner mellem konkursgælden og konkursmassens gæld.

Førstnævnte svarer til krav over for skyldner, der er opstået forud for konkurserklæringen. Krav, som fordringshaver kan dokumentere ikke er erhvervet under behandlingens forløb.

Konkursmassens gæld består i krav opstået under behandlingen, dvs. bl.a. retsgebyrer og kurators honorar.

Virkninger for skyldners formue

For skyldners formue har konkursbegæringen den virkning, at skyldner øjeblikkeligt - enten direkte eller gennem sin bestyrelse - fratages beføjelsen til at forvalte og disponere over de aktiver, der indgår i konkursmassen. Fra og med dette tidspunkt overgår sådanne beføjelser til kurator, der repræsenterer skyldner i alle formuerelaterede spørgsmål, der vedrører insolvensbehandlingen.

TopTop

Sædvanligvis har handlinger, foretaget af skyldner i strid med ovennævnte bestemmelse, ingen som helst retsvirkning.

Konkursbegæringen indebærer, at samtlige skyldners forpligtelser forfalder til betaling, medmindre de er underlagt en opsættende betingelse.

Krav

Konkursfordringerne kan opdeles i fire kategorier af krav: krav med sikkerhedsstillelse, krav med forrang, efterstillede krav og almindelige krav.

Krav med sikkerhedsstillelse er tingslige rettigheder over aktiver, der indgår i konkursmassen op til det beløb, der svarer til værdien af de sikrede aktiver. Heri indgår også krav med særlig forrang. Denne kategori omfatter ikke kun fordringer men også de tilsvarende renter.

Krav med forrang nyder generel fortrinsret over for de aktiver, der indgår i konkursmassen op til det beløb, der svarer til værdien af disse krav med forrang, hvis kravene ikke fortabes med konkurserklæringen.

Efterstillede krav er krav, hvis betaling først finder sted efter fuldstændig betaling af de almindelige krav.

Følgende er efterstillede krav, bortset fra krav med særlig eller generel forrang, eller hypotekrettigheder, der ikke fortabes med konkurserklæringen:

 1. krav fra skyldners nærstående - f.eks. ægtefælle, forældre, børn eller søskende til skyldner, når denne er en fysisk person, eller aktionærer, partnere eller personer, der har haft et kontrollerende koncerntilhørsforhold til skyldner, når denne er en juridisk person - og personer, til hvem der er overført sådanne krav i de seneste to år forud for konkursbegæringen,
 2. renter fra ikke-efterstillede krav påløbet efter konkursbegæringen, bortset fra renter omfattet af tingslig sikkerhed og krav med generel forrang op til værdien af de pågældende aktiver,
 3. krav, der er efterstillet efter aftale mellem parterne,
 4. krav i tilknytning til tjenester, som skyldner har ydet uden vederlag,
 5. krav på boet (konkursmassen), der som følge af afgørelser, der har været gunstige for massen, besiddes af tredjemand i ond tro,
 6. renter på efterstillede krav påløbet efter konkurserklæringen,
 7. krav i tilknytning til aktionærlån.

Almindelige krav er alle andre krav, der ikke er omfattet af foregående.

TopTop

Foreløbige retsmidler

Når der er berettiget frygt for dårlig forvaltning, kan dommeren på eget initiativ eller på anmodning fra sagsøger afsige kendelse om de sikrende foranstaltninger, der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige for at hindre en forværring af skyldners formueforhold, indtil den endelige afgørelse kan træffes.

Sådanne foranstaltninger består navnlig i udnævnelse af en foreløbig bobestyrer med eneret til at forvalte skyldners formue eller til at bistå skyldner hermed.

5. Hvilke særlige regler gælder for bestemte kategorier af krav?

Følgende krav fortabes ved konkurserklæringen:

 1. generelle forrangsrettigheder i tilknytning til fordringer på konkursmassen fra staten, lokale myndigheder og socialsikringsmyndigheder etableret mere end tolv måneder før indledningen af insolvensbehandlingen,
 2. særlige forrangsrettigheder i tilknytning til fordringer på konkursmassen fra staten, lokale myndigheder og socialsikringsmyndigheder forfaldne til betaling mere end tolv måneder før indledningen af insolvensbehandlingen,
 3. tinglige hypotekrettigheder, hvis registrering skulle have været foretaget to måneder før indledningen af insolvensbehandlingen, i tilknytning til fordringer på konkursmassen fra staten, lokale myndigheder og socialsikringsmyndigheder,
 4. registreringspligtige tinglige rettigheder i tilknytning til fast ejendom eller løsøre, der indgår i konkursmassen, dertil knyttede krav på konkursmassen, der allerede består, men endnu ikke er registrerede eller genstand for en ansøgning om registrering,
 5. tingslig sikkerhed i aktiver, der indgår i konkursmassen i tilknytning til efterstillede krav.

6. Hvilke regler gælder for skadelige handlinger?

I henhold til loven er den generelle regel, at alle handlinger gennemført i de fire seneste år forud for konkursbegæringen kan omstødes, hvis de mindsker, forværrer, vanskeliggør eller truer en tilfredsstillende afvikling af fordringshavernes krav.

TopTop

Omstødning kræver formodning om ond tro på tredjemands side, og dette kan være tilfældet ved handlinger eller undladelser inden for de to seneste år inden konkursbegæringen, som en person med et særligt forhold til skyldner deltog i eller drog fordel af, også selv om det særlige forhold ikke gjorde sig gældende på det pågældende tidspunkt.

Når skadelige handlinger for konkursmassen er omstødt med tilbagevirkende kraft, genindføres den situation, som ville ellers ville have været gældende, hvis handlingen ikke havde været udført eller undladt.

7. Hvilke betingelser gælder for anmeldelse og anerkendelse af krav?

Når insolvensbehandlingen indledes, fastsættes en frist på indtil 30 dage for fordringshavernes anmeldelse af deres krav til rettens prøvelse. Fristen løber for de kendte fordringshavere fra datoen for stævningen eller forkyndelsen. For andre fordringshavere forlænges fristen med fem dage og fristen løber fra datoen for offentliggørelsen af sidste notifikation i Portugals statstidende, Diário da República, eller en avis med et stort landsdækkende oplag.

8. Hvilke regler gælder for omstruktureringer?

Efter de portugisiske bestemmelser er det fordringshaverne, der afgør om deres krav skal betales ved en fuldstændig likvidation af skyldners formue eller gennem en omstrukturering af virksomheden og opretholdelsen af driften under skyldners eller tredjemands ansvar. Synspunkterne skal nedfældes i en insolvensplan, der skal godkendes af skiftesamlingen.

Hvis valget falder på en omstrukturering, vælger fordringshaverne selv hvilke hensigtsmæssige foranstaltninger, der skal sættes i værk.

9. Hvilke regler gælder for likvidation?

På det møde i skiftesamlingen, hvor kurators beretning fremlægges og godkendes efter konkurserklæringen, besluttes det ligeledes, om skyldners virksomhed eller virksomheder, der indgår i konkursmassen, skal drives videre eller likvideres.

Hvis kreditorudvalget tillader det – eller hvor skyldner tillader det – eller sågar hvis skyldner har modsat sig det, men dommeren tillader det, kan kurator gå videre med likvideringen af skyldners virksomheder allerede inden afstemningen om kurators beretning i skiftesamlingen.

Hvis skiftesamlingen giver kurator instruks om at udarbejde en gældssaneringsplan, kan dommeren træffe afgørelse om at opsætte likvidationen og udlodningen af konkursmassen. Opsættelsen ophører, hvis planen ikke fremlægges senest 60 dage herefter, eller hvis planen ikke opnår fordringshavernes godkendelse.

10. Hvilke betingelser gælder for afslutningen af proceduren?

Insolvensbehandlingen kan øjeblikkeligt afsluttes med rettens konkurserklæring, hvis virksomheden ikke synes at have tilstrækkelige aktiver til at sikre betaling af sagsomkostningerne og de forventede krav mod konkursmassen.

Yderligere oplysninger

På følgende internetadresser findes yderligere oplysninger: http://www.redecivil.mj.pt/ português 

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (Højesteret)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Conselho Superior da Magistratura (det øverste råd for retsmagistraten)
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português -Tribunal Constitucional (forfatningsdomstolen)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitsministeriet)
 • http://trl.pt/ português -Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • http://www.trp.pt português -Tribunal da Relação do Porto (appelretten i O Porto)
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria-Geral da República (statsadvokaturen)
 • http://www.itij.mj.pt português -Bases de dados jurídicos (database med retsinformation)
 • http://www.cej.pt/ English - français - português -Centro de Estudos Judiciários (ansvarlig for uddannelsen af de portugisiske dommere)
 • http://www.dgsj.pt português -Direcção-Geral da Administração da Justiça (her findes praktiske oplysninger, som kontaktpersoner ved domstolene og deres stedlige kompetence, adgang til websiderne for justitssekretærerne)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português -Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitsministeriets lovgivningskontor)
 • http://www.dgrn.mj.pt português -Direcção-Geral dos Registos e do Notariado (justitsministeriets register- og notarialkontor)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses(dommerforeningen)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)
 • http://dre.pt/ português - Legislação «on-line» (on-line lovdatabase)
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (faglig sammenslutning for repræsenterende jurister)
 • http://www.sfj.pt/ português - Sindicato dos Funcionários Judiciais (fagforeningen for retsembedsmænd)
 • correio@lisboa.tcom.mj.pt - Tribunal de Comércio de Lisboa - Rua do Ouro, 49 - 2º, 110-060 Lisboa, Portugal (handelsretten i Lissabon)
 • correio@lisboa.sgciveis.mj.pt - Tribunal Cível de Lisboa - Rua Marquês da Fronteira, Palácio da Justiça, 1098-001 Lisboa, Portugal (førsteinstansretten i Lissabon).

« Konkurs - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige